antropologia stosowana i zaangaŻowana woBec dysKryMinacJi ze

advertisement
11
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
Antropologia stosowana
i zaangażowana wobec dyskryminacji
ze względu na płeć i seksualność
Antropologia kulturowa jest dyscypliną, która miała i do dziś ma wiele do
zaoferowania w kwestiach równościowych. Dzięki metodom badań, takim jak
obserwacja uczestnicząca i wywiady pogłębiane, antropolodzy od początku
koncertowali się na perspektywach marginalnych, starali się poznać życie innych
kultur i różnych grup społecznych; ich opisy służyły denaturalizacji perspektywy
zachodniej, czego klasycznym przykładem jest studium Margaret Mead, pokazujące, że podejście do kwestii płci i seksualności obowiązujące w dwudziestowiecznej kulturze Stanów Zjednoczonych nie jest jedynym, czyli nie jest wynikającym z natury modelem (Mead 1986; o Mead zob. np. Vance 1991). Innym
przykładem jest wykorzystywanie źródeł pokazujących istnienie np. u Indian
północnoamerykańskich tzw. trzecich płci w walce na rzecz praw mniejszości
seksualnych (np.: Katz 1976, 1983; zob. też Vance 2007). Ponadto od samego
początku antropolodzy angażowali się na rzecz badanych społeczności, czego do
czasu przewrotu postmodernistycznego nie widać w ich tekstach, jednak świadczy
o tym ich działalność społeczna udokumentowana w innych źródłach (zob. np.
Lassiter 2010 o Morganie i innych dziewiętnastowiecznych badaczach Indian).
Co więcej, feminizm i antropologia wzajemnie na siebie wpływały (Moore 1988,
Strathern 1987, Baer 2004a, Baer 2004b). Prace antropologiczne poruszające
kwestie płci i seksualności, które przyczyniły się do rozwoju krytycznego myślenia na temat tych kategorii, początkowo opierały się na esencjalistycznym ich
pojmowaniu (Vance 1991). Jednak począwszy od lat siedemdziesiątych XX w.
możemy mówić o rozwoju antropologii, która problematyzuje i dekonstruuje te
pojęcia i w ciekawy, krytyczny sposób zazębia się z metodologią feministyczną
oraz współdziała z równościowymi ruchami społecznymi.
Przekładanie się wiedzy antropologicznej na praktykę od samego początku
istnienia dyscypliny odbywało się w dwóch postaciach: antropologii stosowanej
i antropologii zaangażowanej. Z antropologią stosowaną mamy do czynienia
274
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
w sytuacji, kiedy dana organizacja zatrudnia osobę z wykształceniem antropologicznym, by lepiej realizować swoje cele. Na przykład organizacja pomagająca
ofiarom przemocy domowej w danej części świata lub w danym środowisku
zatrudnia antropologa lub antropolożkę (załóżmy, że będzie to ktoś, kto ma
doświadczenie w badaniach feministycznych), żeby poznać uwarunkowania tego
zjawiska w określonym kontekście i dzięki temu lepiej pomagać, przygotować
skuteczniejsze programy profilaktyczne. Organizacja może też zatrudnić antropologa bądź antropolożkę, żeby dowiedzieć się, czy jej działania są skuteczne.
Praktycy zwracają uwagę, że taka współpraca może różnie się układać. Czasami
może przebiegać bardzo dobrze, organizacja może być otwarta na – w naszym
przypadku – metodologię feministyczną i wyniki badań ewaluacyjnych ze wszystkimi ich konsekwencjami. Antropolodzy mogą też pomagać w prowadzeniu
projektów, w które angażuje się społeczność lokalna. Zdarza się jednak też tak,
że organizacja zatrudniająca nie jest zadowolona z badań, gdyż np. ujawniają
one błędy popełnione przez pracowników tej instytucji. Może dojść do sytuacji,
że nie uwzględnia się wyników, a antropologów zwalania się bądź naciska na
nich, by zmodyfikowali swoje ustalenia bądź metodologię. Podejście stosowane
cechuje się więc uzależnieniem antropologów od funduszy organizacji (Bennett
2010, Lassiter 2010). Inaczej funkcjonuje antropologia zaangażowana (zwana
też antropologią w działaniu1). Mówimy o niej, gdy antropolodzy prowadzący
badania na dany temat zauważą problem i zdecydują się zaangażować w jego
rozwiązanie, np. współdziałając z badaną społecznością. Może to przyjąć różne
formy od publikacji w prasie, przez działania aktywistyczne wspólnie z badanymi,
po organizowanie pomocy. Na przykład Paul Farmer, antropolog i lekarz, który
badał m.in. drogi rozwoju epidemii AIDS wśród kobiet na Haiti, założył organizację charytatywną Partners in Health2, która zajmuje się pomocą medyczną,
budową szpitali i szkoleniem lokalnego personelu medycznego. W tej sytuacji
antropolodzy działają na własny rachunek. Ponadto coraz częściej mówi się też
o antropologii publicznej, czyli zaangażowaniu badaczy w debatę publiczną3.
1
Terminem tym po raz pierwszy posłużył się badacz Indian Meskwaki Sol Tax (np. 2010),
który w późnych latach czterdziestych i w latach pięćdziesiątych XX w. wraz z grupą studentów
wykorzystując granty badawcze prowadził projekty mające na celu nie tylko diagnozę problemów
tej grupy, ale też ich rozwiązywanie (o kontrowersjach wokół działań Taxa zob. Foley 2010).
2
Zob.: http://www.pih.org/
3
Zob. też Červinková i Gołębniak red. 2010, Lassiter 2010, Bennett 2010, Tax 2010, Kościańska 2012, Kościańska red. 2012; w latach 2004–2006 w czasopiśmie „(op.cit.)” odbyła się
debata o antropologii zaangażowanej w Polsce (zob. http://opcit.pl/teksty/tagi/antropologia%20
zaanga%C5%BCowana/ dostęp 28.03.2013), poruszono tam też kwestie feminizmu Baer (2005).
Nancy Scheper-Hughes, która m.in. stawiła czoła międzynarodowemu handlowi organami, mówi
z kolei o antropologii walczącej (zob. np. Scheper-Hughes 2010).
Antropologia stosowana i zaangażowana...
275
W pierwszej części tego artykułu przyjrzymy się metodologicznym
i epistemologicznym związkom antropologii zaangażowanej i stosowanej
z feminizmem, a dwie kolejne części prezentują konkretne przykłady, zarówno na poziomie dobrze znanych projektów antropologicznych, jak i działań studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego.
W stronę zaangażowanej metodologii feministycznej
Podawanie w wątpliwość zaakceptowanych
przekonań, podważanie przyjętych założeń i przeformułowywanie pytań badawczych są charakterystyczne dla badań feministycznych – bez względu na ich specjalizację (Hawkesworth 2006, 4).
Badaczki i badacze nazywający siebie „feministycznymi” muszą być
przygotowani na to, że w ich kierunku padać będą pytania dotyczące odrębności i specyfiki metodologii feministycznej: „Czy istnieje coś takiego, jak
feministyczna metoda badań i na czym ona polega? Jakie metody badawcze
są, a jakie nie są «feministyczne»? Czy feminizm jest dyscypliną naukową?
Antropolożki i antropolodzy, którzy w przeszłości i obecnie definiowali
i definiują swoje projekty jako badania feministyczne, nie są jednomyślni
w odpowiedziach na te pytania. Co więcej, niejednokrotnie nie ma wśród
nich zgody na temat tego, czym jest sam feminizm: podczas gdy dla jednych
jest to praktyka działania zakorzeniona w ruchach społecznych lat sześćdziesiątych XX wieku, dla innych feminizm to krytyczny projekt naukowy
skoncentrowany wokół pojęcia płci kulturowej, jeszcze inni widzą go jako
niemożliwy do wyodrębnienia w czystej postaci nurt zmagań na rzecz szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej, którego częścią jest również walka
z rasizmem, homofobią czy nierównościami ekonomicznymi (Collins 1998,
Lorde 1985).
Dla lepszego zrozumienia projektu metodologii feministycznej przydatne
okazać się może zaproponowane w 1987 r. przez Sandrę Harding rozróżnienie pomiędzy feministycznymi „metodami” (czyli specyficznymi narzędziami
czy praktykami badawczymi), feministyczną „metodologią” (czyli teoretyzowaniem na temat praktyk badawczych i ich implikacji), a „epistemologią”
feministyczną (czyli rozważaniami nad procesem poznawczym) (Harding
1987). O ile według Harding nie istnieją specyficzne, feministyczne metody
badawcze (zdaniem wielu badaczy i badaczek wynika to z charakterystycznej dla badań feministycznych interdyscyplinarności), o tyle możemy mówić
276
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
o feministycznym podejściu metodologicznym, przejawiającym się przede
wszystkim w sposobach zastosowania tradycyjnych metod badawczych i ich
krytyce, jak również tworzeniu nowego podejścia do procesu badawczego
dzięki redefinicji istniejących definicji wiedzy i poznania (feministyczna epistemologia) (Harding 1987). Punktem wyjścia metodologii feministycznej
jest diagnoza kondycji tradycyjnej nauki. Po pierwsze, metodologia feministyczna wskazuje na fałszywość przekonania o obiektywności i neutralności
tradycyjnej nauki. Po drugie, rozpoznaje ona kluczową rolę badacza/badaczki
w procesie formułowania pytań badawczych, prowadzenia badań i analizy
danych: metodologia feministyczna kładzie więc nacisk na autorefleksyjność
jako niezbędny element praktyki badawczej. Po trzecie wreszcie, tworząc narzędzia badawcze metodologia feministyczna wychodzi z założenia, że każdy
projekt jest jednocześnie przedsięwzięciem naukowym i społecznym, a badania
feministyczne stanowią kombinację produkcji wiedzy i polityki feministycznej
(Reinharz 1992). Jednym z najważniejszych celów badań feministycznych
jest zmiana społeczna.
Krytyka obiektywności i neutralności wiedzy
Zdaniem badaczek i badaczy feministycznych obiektywność nauki jest
mitem, podobnie jak istnienie jednej obiektywnej i uniwersalnej perspektywy epistemologicznej. Ich zdaniem tradycyjne nauki ścisłe i społeczne nie są
w stanie dotrzeć do neutralnych „faktów” społecznych czy naukowych (gdyż
takie nie istnieją). Ponieważ dotychczasowym kontekstem procesu produkcji
wiedzy była i jest kultura patriarchalna (zarówno wiedza w zakresie nauk
ścisłych, jak i nauk społecznych produkowana była przez mężczyzn i na temat
mężczyzn), istniejące teorie naukowe niejednokrotnie proponują nam również
zafałszowany, zmaskulinizowany obraz rzeczywistości społecznej. W projekcie
feministycznym, rozpoznając i uprzywilejowując perspektywę poznawczą grup
mniejszościowych, badaczki i badacze skupiają się raczej na (subiektywnych)
doświadczeniach zgodnie z założeniem, że możemy mieć dostęp jedynie do
fragmentów wielowymiarowej i podatnej na wiele interpretacji rzeczywistości
społecznej. Włączenie dotychczas nieobecnych w nauce perspektyw i doświadczeń odbywać się może na wielu poziomach i etapach procesu badawczego za
pośrednictwem: uwzględnienia tożsamości takich jak wiek, płeć, rasa, klasa
czy seksualność jako zmiennych w badaniu (np. w jaki sposób płeć wpływa na
preferencje wyborcze, na podejście do problemów etycznych, wybory życiowe),
przyjrzenia się wpływowi posiadanych przez nas jako badaczek/badaczy tożsamości na sposób prowadzenia badań – wybór tematów, to, jak patrzymy na
zebrany materiał badawczy, przeszkody, na jakie możemy napotkać w procesie
Antropologia stosowana i zaangażowana...
277
badawczym ze względu na posiadane przez nas cechy, czy też zadania pytania
o to, w jaki sposób tradycyjna wiedza na temat rozmaitych obszarów życia
społecznego i grup społecznych wpływa na interpretację zebranego materiału
badawczego (innymi słowy na ile uprzedzenia i stereotypy wpływają na jakość
analizy naukowej). Skupienie się na doświadczeniu grup opresjonowanych,
niewidocznych, marginalizowanych – takich jak kobiety, mniejszości rasowe
czy seksualne – podważa jednocześnie teoretyczne fundamenty tradycyjnych
nauk społecznych, pokazując, że społeczeństwo nie istnieje jako całość i może
być badane jedynie jako konglomerat różnych grup społecznych, tożsamości,
perspektyw i doświadczeń.
Zmiana perspektywy epistemologicznej
Uznanie kobiet i innych grup mniejszościowych za podmioty posiadające
wiedzę obejmuje również dowartościowanie typowych dla antropologii, ale nie
uznawanych w wielu innych naukach społecznych, sposobów poznania, czyli
dopuszczenie użycia narzędzi badawczych takich jak obserwacja uczestnicząca
czy wywiad pogłębiony4, włączenie badanych do procesu definiowana celów
badania (zob. Lassiter 2010, Piotrowska, Synakiewicz red. 2011) oraz skupienie
się na perspektywach poznawczych, które nie opierają się na racjonalności (na
przykład emocje, zob. Abu-Lughod 2012 lub przekaz pozawerbalny, Ardener
1975). Przełamując paradygmat obiektywności, metodologia feministyczna
skupia się też na włączeniu kategorii płci kulturowej (gender) do procesu
badawczego. Proces ten odbywa się za pośrednictwem włączenia kobiet do
procesów badawczych na poziomie ustalania próby, zwiększenia liczby kobiet
pracujących jako badaczki (empirycyzm), skupienia na „subiektywnym” doświadczeniu kobiet żyjących w rozmaitych kontekstach społeczno-kulturowych
oraz uznania kobiecego doświadczenia jako krytycznej perspektywy analitycznej (Harding 1987, Reinharz 1992). W konsekwencji oznacza to również
poszerzenie horyzontów badawczych o problemy dotychczas uznawane za
nienaukowe, należące do sfery prywatnej – metodologia feministyczna może
pochwalić się ogromnym wkładem w poszerzanie obszarów badawczych o ważne, a dotychczas pomijane tematy takie jak przemoc w rodzinie, seksualność,
reprodukcja czy praca domowa.
W odpowiedzi na tradycyjną koncepcję nauki jako obiektywnej i neutralnej metodologia feministyczna proponuje model, w obrębie którego proces
produkcji wiedzy naukowej jest głęboko osadzony w konkretnych kontekstach
Nie oznacza to, że badania etnograficzne nie były i nadal nie są prowadzone z androcentrycznej perspektywy (Ardener 1975, Moore 1988).
4
278
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
społeczno-kulturowych. Jednocześnie postuluje się uważność i autorefleksyjność zarówno w kwestii możliwości tworzenia obiektywnych, uniwersalnych
teorii naukowych, jak i samego procesu badawczego (a w szczególności relacji
pomiędzy badaczką/badaczem a przedmiotem badań). W tym ujęciu nauki
społeczne i wiedza w ogóle mają zawsze charakter polityczny; metodologia
feministyczna postuluje ujawnienie tej polityczności, zrywając z nierealnym
dążeniem do neutralności i obiektywności nauki. Jednocześnie proponując
własną perspektywę badawczą i epistemologiczną oraz krytyczne spojrzenie
na istniejące narzędzia badawcze, metodologia feministyczna niejednokrotnie
przekracza granice istniejących dyscyplin naukowych. Badania skomplikowanych relacji władzy i wielowymiarowego charakteru opresji społecznych
nierzadko wymagają wyjścia poza wąsko zdefiniowane granice dyscyplin
naukowych czy sfer życia społecznego. Dla wielu badaczek stosujących metodologię feministyczną interdyscyplinarność staje się kluczowa w doborze
metod i narzędzi badawczych, a także dla sformułowania strategii politycznych feminizmu.
(Auto)refleksyjność a metodologia feministyczna
Badaczki feministyczne postrzegają siebie jako aktywistki czy działaczki
społeczne (Reinharz 1992), a zaangażowanie społeczne i polityczne stanowi
główne założenie metodologii feministycznej. Jeśli uznamy związki pomiędzy teorią i praktyką feminizmu, podjęcie badań feministycznych wymaga
krytycznego odniesienia się do procesów społecznych oraz relacji warunkujących proces produkcji wiedzy w naukach społecznych, humanistycznych czy
ścisłych. Kluczowe jest tu rozpoznanie i nazwanie relacji władzy wynikającej
z płci (gendered power), a także innych czynników, takich jak wiek, rasa, klasa
czy seksualność wpływających na proces badawczy. W tym kontekście ważna
jest przede wszystkim (auto)refleksja nad własnym usytuowaniem badaczki/
badacza w procesie produkcji wiedzy, rozpoznanie własnego umiejscowienia
w rozmaitych hierarchach władzy i ich wpływu na postępowanie w procesie
badawczym (Rich 1986). Refleksja nad umiejscowieniem badaczki/badacza
w procesie naukowym wiąże się nie tylko z odejściem od postrzegania badaczy jako neutralnych obserwatorów rzeczywistości społecznej, ale również
z podważeniem ich pozycji jako ekspertów w dziedzinie nauk społecznych.
Redefiniując umiejscowienie badaczki/badacza metodologia feministyczna,
podobnie jak inne nurty stosowanych nauk społecznych, odchodzi od pozytywistycznej tradycji, w której badacz jest usytuowany ponad rzeczywistością,
jako obiektywny obserwator starający się nie ingerować w badany przedmiot
(Wyka 1993, Okely 2007).
Antropologia stosowana i zaangażowana...
279
Innym ważnym elementem refleksyjności charakterystycznej dla metodologii feministycznej jest przedefiniowane relacji pomiędzy badaczką/badaczem
a badanymi. Taka redefinicja oznacza przede wszystkim podmiotowe podejście
do osób i społeczności badanych oraz traktowanie ich doświadczenia jako
najważniejszego w procesie badawczym. Metodologia feministyczna postrzega
w tym kontekście badanie naukowe jako współtworzone przez społeczność
badaną, a nie będące jedynie własnością intelektualną badaczki/badacza.
Proces włączenia grupy badanej do procesu badawczego może polegać między
innymi na włączeniu punktu widzenia społeczności do procesu badawczego
na każdym etapie: podczas formułowania hipotez, prowadzenia badań terenowych, interpretacji materiałów oraz przygotowywania publikacji naukowych.
Takie praktyki są zgodne z proponowaną przez niektórych badaczy z kręgu
antropologii stosowanej koncepcją „samodeterminującej się społeczności”, czyli
społeczności, która posiada sprawczość w procesie badawczym (Olszewska-Dyoniziak 2000, s. 255). W podejściu tym społeczność badana współuczestniczy
w procesie badawczym, a celem badań jest reprezentacja grupy badanej zgodnie
z interesem i wolą jej członków, uwzględniając przy tym przyjęty przez nią
system wartości (Staszczak 1987, Olszewska-Dyoniziak 2000, Lassiter 2010).
Jednocześnie praktyka badawcza zorientowana na współuczestnictwo wpisuje
się w filozofię teorii postkolonialnych, które skupiają się na doświadczeniu
grup opresjonowanych (subaltern studies), umiejscawiając je w centrum teorii
naukowych (Spivak 1985).
Odejście od pozytywistycznego modelu badań społecznych i propozycja,
że badaczka/badacz nie jest obiektywną obserwatorką/obiektywnym obserwatorem, ekspertem/ekspertką, ale współuczestniczką/współuczestnikiem badań,
oznacza również redefinicję samej praktyki badań. Metodologia feministyczna
niejednokrotnie odwołuje się w tym kontekście do stworzonej przez Paulo
Freire „metodologii opresjonowanych” (Freire 1967), dla której kluczowa jest
destabilizacja istniejących kanałów produkcji i przepływu wiedzy naukowej
(na przykład relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem czy „pierwszym” i „trzecim światem”) (Sandoval 2000). Podążając za Antonio Gramscim, koncepcja
metodologii opresjonowanych głosi, że wszyscy, zarówno badacze/badaczki,
jak i badani posiadamy zdolność i chęć do refleksji naukowej (Gramsci). Kładąc szczególny nacisk na kwestię współuczestnictwa, niektóre autorki z kręgu
metodologii feministycznej chcą odejść od tradycyjnego nazewnictwa badań
naukowych, proponując reinterpretację lub zastąpienie pojęć takich jak „badanie
naukowe” zwrotami podkreślającymi równość pomiędzy badaczami a społecznościami badanymi, takimi jak „uczestniczące działanie” „badanie w działaniu”
czy „uczestniczący rozwój”. Zwroty te podkreślają jednocześnie zaangażowany
280
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
wymiar badań feministycznych i ich ukierunkowanie na zmianę społeczną (przykład takich badań w kontekście polskim: Piotrowska, Synakiewicz red. 2011).
Zmiana społeczna: wiedza i polityka w badaniach naukowych
Dla badaczek i badaczy feministycznych proces produkcji wiedzy jest
zawsze procesem politycznym, a zmiana społeczna powinna być najważniejszym rezultatem badań naukowych (Reinhratz 1992). Praca w paradygmacie metodologii feministycznej jest wynikiem politycznego zaangażowania
w projekt feministyczny i jako taka stawia przed sobą cele nie tylko naukowe,
ale również, a może przede wszystkim, społeczne i polityczne. Metodologia
feministyczna jest więc przykładem takiego podejścia badawczego, w obrębie
którego interwencja, nie obserwacja czy analiza, stanowi ostateczny cel pracy
naukowej. Kładąc nacisk na interwencję lub zmianę społeczną, metodologia
feministyczna dąży również do zatarcia tradycyjnego podziału pomiędzy teorią
a praktyką społeczną, a w naukach społecznych pomiędzy naukami teoretycznymi a stosowanymi naukami społecznymi. O ile nauki stosowane są często
widziane jako antytetyczne i idące przeciwko abstrakcyjnym teoretycznym
wywodom w humanistyce, o tyle w paradygmacie metodologii feministycznej
rozdział ten zostaje zatarty, ponieważ wiele jego przedstawicielek jest przekonanych o ścisłym powiązaniu pomiędzy teorią a praktyką społeczną. Ich
zdaniem teoria może wpłynąć na rozpoznanie podmiotowości pewnych grup
społecznych, legitymizację ich istnienia i uznanie ich problemów za polityczne.
Tak na przykład stało się w przypadku teorii Judith Butler, która odwołując
się do istnienia podmiotów seksualnych poza binarnym podziałem na dwie
płcie, znacząco wpłynęła na widoczność i uznanie tożsamości społecznych
osób transpłciowych.
Istnieje wiele poziomów, na których zmiana społeczna może zaistnieć jako
rezultat badań przeprowadzonych w paradygmacie metodologii feministycznej.
Zmiana społeczna, do której dąży metodologia feministyczna, może dokonać
się na poziomie samego procesu badawczego – na przykład postawienie dotychczas unikanych pytań może doprowadzić do ujawnienia jeszcze niezbadanych problemów społecznych czy poszerzenia horyzontów teorii społecznej.
Innym ważnym wymiarem badań zaangażowanych jest upełnomocnienie czy
upodmiotowienie poszczególnych grup społecznych na przykład dzięki redefinicji i demistyfikacji ich wizerunku jako grup pasywnych (np. bezrobotni,
imigranci) lub zacofanych (np. mieszkańcy krajów rozwijających się). Badania
naukowe mogą być narzędziem ewaluacji, ich rezultatem może być na przykład
wskazanie najlepszych mechanizmów do walki w dyskryminacją i wykluczeniem
społecznym (badania dotyczące tak zwanych „dobrych praktyk”).
Antropologia stosowana i zaangażowana...
281
Zmiana społeczna, która jest rezultatem badań, może też doprowadzić
np. do zmiany prawa lub polityki społecznej dzięki ujawnieniu jej skutków dla
kobiet lub innych grup społecznych (działaczki i badaczki feministyczne często
prowadzą badania dotyczące przemocy, przemocy seksualnej wobec kobiet czy
tak zwanej pracy domowej). W tym kontekście badania społeczne mogą stanowić narzędzie poprawy działania instytucji państwowych i społecznych.
Ze względu na charakter uczestniczący badania prowadzone w paradygmacie metodologii feministycznej mają również wpływ na autorefleksję na
poziomie indywidualnym wśród badaczek/badaczy i społeczności badanej.
Mogą one doprowadzić do zmiany świadomości, upełnomocnienia pewnych
grup, lepszej konceptualizacji pewnych problemów wewnątrz grup czy konsolidacji grupy.
Co konkretnie antropologia może wnieść
do przeciwdziałania dyskryminacji
ze względu na płeć i seksualność?
Prostytucja i przeciwdziałanie handlowi kobietami
W ostatnich latach na arenie polityki międzynarodowej dużo uwagi poświęca się problematyce handlu ludźmi i zmuszania do prostytucji. W 2000 r.
ONZ przyjęła Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel
ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, a amerykański Departament Stanu przyjął Akt broniący ofiar handlu ludźmi i przemocy (Victims of Trafficking
and Violence Protection Act)5. Na podstawie tych dwóch dokumentów ONZ,
a przede wszystkim Stany Zjednoczone monitorują walkę z tym procederem
na całym świecie i na różne sposoby zachęcają rządy, by aktywnie się w to
włączały (Departament Stanu przygotowuje rankingi krajów pod względem
ich zaangażowania w tę sprawę). Mimo że przyjęciu obu dokumentów przyświecały szczytne cele – praktyka okazała się daleka od doskonałości. Badaczki
feministyczne, które skoncentrowały się na tym, jak te rozwiązania prawne
wpływają na życie kobiet, wskazują na to, że w wielu przypadkach państwa,
która chcą się wykazać walką z handlem ludźmi, koncentrują się na kryminalizacji prostytucji i nękaniu osób świadczących usługi seksualne, co uderza
w tych, których mają chronić. Joanna Busza (2012) na zlecenie organizacji
Lekarze bez Granic analizuje sytuację Wietnamek w Kambodży. Ciężkie wa5
Pierwsze traktaty międzynarodowe przeciwko handlowi ludźmi pochodzą z początku
XX w. (Porozumienie międzynarodowe w sprawie zwalczania handlu białymi niewolnikami, Paryż
1904).
282
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
runki ekonomiczne panujące na wietnamskiej wsi skłaniają wiele kobiet do
poszukiwania pracy poza miejscem zamieszania. Często nielegalnie migrują
do Kambodży i tam podejmują pracę w przemyśle seksualnym. Niektóre są
tam, bo zostały sprzedane. Kobiety te, bez względu na to, jak trafiły do domów
publicznych, pracują razem. Busza analizuje przeprowadzone z nimi wywiady
pogłębione i zwraca uwagę, że największym problemem dla osób świadczących
usługi seksualne są działania kambodżańskich władz, które chcą wykazać się
zaangażowaniem w walkę z handlem ludźmi. Miejscowe służby porządkowe
urządzają – często w asyście działaczy organizacji pozarządowych – naloty
na domy publiczne, aresztując pracujące tam osoby. W rezultacie tych akcji
kobiety muszą uciekać się do łapówek, by odzyskać wolność, tracą też klientów.
Akcje te przynoszą więc im straty finansowe, które potem starają się nadrobić,
np. zgadzając się na seks bez prezerwatywy. Poza tym obecność aktywistów
walczących z handlem ludźmi w czasie nalotów powoduje, że wszystkie organizacje pomocowe tracą zaufanie kobiet – znacząco utrudnia to działania na
rzecz profilaktyki HIV. Busza wskazuje, jakie potrzeby mają kobiety świadczące
usługi seksualne: chcą łatwego dostępu do opieki zdrowotnej oraz prezerwatyw;
dobrze też oceniają prowadzaną przez Lekarzy bez Granic świetlicę, do której
mogą przyjść i spędzić czas poza domem publicznym, socjalizując się z innymi
kobietami. Akcje mające je wyzwolić są dla nich prawdziwym problemem,
pogarszają warunki ich pracy. Są one bowiem zmuszone do świadczenia usług
seksualnych przez ciężką sytuację gospodarczą w Wietnamie, a prostytucja jest
dla nich często jedynym dostępnym im sposobem na zarabianie. Busza wskazuje
więc, że organizacje pomocowe powinny skupić się na zaspokajaniu potrzeb
osób świadczących usługi seksualne, a nie koncentrować się na działaniach,
które pogarszają ich sytuację (wymiar upodmiotowiający). Badania takie nie
tylko dążą do upodmiotowienia osób świadczących usługi seksualne, ale też
do ukazania rezultatów międzynarodowych legislacji (wymiar demistyfikujący)
(Busza 2012, zob. też Vance 2011).
Kampania na rzecz afirmacji kobiecej seksualności
Po wielkim sukcesie viagry firmy farmaceutyczne chciały wynaleźć i wprowadzić na rynki jej odpowiednik dla kobiet. Badaniom towarzyszyło lansowanie idei, zgodnie z którą zaburzenia seksualne u kobiet mogą być łatwo
przezwyciężone dzięki odpowiednim lekom (uczestniczyli w tym też lekarze
współpracujący z firmami farmaceutycznymi, zob. Fishman 2012). W końcu
starano się o rejestrację plastra testosteronowego podnoszącego libido, ale
amerykański urząd ds. leków (Food and Drug Administration, FDA) odrzucił
wniosek. Lek zarejestrowano w Unii Europejskiej.
Antropologia stosowana i zaangażowana...
283
Medykalizacji kobiecej seksualności i rejestracji leków rzekomo podnoszących libido u kobiet przeciwstawia się działająca od 2000 r. grupa aktywistek,
terapeutek i badaczek społecznych, sygnatariuszek manifestu wzywającego
do nowego spojrzenia na seksualność kobiet, New View Manifesto, prowadzących kampanię społeczną pod tą samą nazwą – New View Campaign (http://
newviewcampaign.org, zob. też numer specjalny „Women & Therapy”, t. 24,
nr 1/2, 2001, film Orgazm Inc. 2009, reż. Liz Canner). Główną organizatorką
kampanii jest terapeutka Leonore Tiefer, profesorka psychiatrii na Uniwersytecie
Nowojorskim. To ona występowała przed komisją FDA i przekonywała, że wyniki
badań przedstawione przez firmę farmaceutyczną starającą się o rejestrację
plastra są niewystarczające; długotrwałe podawanie testosteronu ma rozliczne
efekty uboczne, a na seksualność kobiet wpływają też inne niż hormonalne
czynniki. Tiefer zwraca uwagę na różnice kulturowo-społeczno-ekonomiczne
powodujące odmienne sposoby przeżywania i wyrażania seksualności oraz na
to, że warto brać pod uwagę subiektywne odczucia (zob. Hite 1976) i relacje.
Model wyłącznie fizjologiczny, dominujący – zdaniem twórczyń kampanii –
w seksuologii amerykańskiej, prowadzi do dominacji firm farmaceutycznych,
chcących sprzedawać leki na zaburzenia. Zgodnie z założeniami manifestu
Tiefer w licznych publikacjach oraz przed komisją FDA (np. Tiefer 2000, 2001)
zwraca uwagę na specyfikę kobiecej seksualności. Jej zdaniem jest błędem:
— postrzeganie kobiecej i męskiej seksualności jako ekwiwalentów (tak
założyli wcześniejsi badacze [m.in. William Masters i Virginia Johnson
1975] i z tego wnioskuje się, że zaburzenia u kobiet i u mężczyzn są podobne) – ignoruje się w ten sposób wpływy kultury i nierówności między
płciami;
— pomijanie kontekstu relacyjnego;
— stawianie znaku równości między wszystkimi kobietami.
W związku z tym, zdaniem Tiefer i innych sygnatariuszek manifestu,
problemy seksualne powinno się dzielić na:
— mające podłoże socjokulturowe, polityczne, ekonomiczne;
— relacyjne;
— psychologiczne;
— związane z innymi trudnościami zdrowotnymi.
Jaką rolę w tym – wydawałby się medyczno-terapeutycznym kontekście
– mogą odegrać badania antropologiczne? W ramach kampanii New View terapeutki ściśle współpracowały z badaczkami społecznymi, które analizowały
kulturowe znaczenie leków poprawiających sprawność seksualną (Fishman,
Mamo 2002), a także procesy towarzyszące opracowywaniu nowych leków
(Fishman 2012). Antropolożka Jeniffer Fishman przeprowadziła badania etno-
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
284
graficzne (obserwacja uczestnicząca, wywiady pogłębione i analiza publikacji
specjalistycznych) i pokazała związki lekarzy z firmami farmaceutycznymi,
do których dochodzi w procesie testowania i promowania nowych, jeszcze
niezarejestrowanych leków. W związku z tym, że leki na zaburzenia erekcji
okazały się bardzo dochodowe, koncerny starają się stworzyć ich odpowiednik dla kobiet, czyli magiczną pigułkę na zaburzenia seksualne u kobiet. To
jednak okazało się znacznie trudniejsze, przede wszystkim z tego względu, że
zaburzenia seksualne u kobiet nie są tak jasno zdefiniowane jak w przypadku
mężczyzn: kobiety, które nie przeżywają orgazmu, mogą nie uważać tego za
problem i być usatysfakcjonowane ze swojego życia seksualnego; również niskie libido może być przez nie w pełni akceptowane. Dlatego, aby skutecznie
wprowadzić na rynek „różową viagrę”, trzeba nie tylko wynaleźć substancję
chemiczną, ale też skonstruować zaburzenie: wpłynąć na jego opis w klasyfikacji
chorób oraz odkryć grupę docelową (tj. przekonać kobiety, że mają problemy),
a także zasugerować lekarzom, że warto zapisywać leki. Fishman pokazuje,
że za pośrednictwem finansowania badań i szkoleń, firmy farmaceutyczne
zaskarbiają sobie sympatię lekarzy6. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak
w wielu innych krajach, koncerny nie mogą promować niezarejestrowanych
leków ani pozarejestracyjnego stosowania rejestrowanych7. Wspierają jednak
naukowców, którzy to robią. Fishman pisze m.in. o siostrach Berman, urolożce
i psycholożce z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, współpracujących
z jednym z koncernów:
W lutym 2001 r. siostry Berman wystąpiły dwukrotnie w programie
telewizyjnym Oprah Winfrey [...]. W obu godzinnych programach były „ekspertkami” pytanymi o to, „dlaczego kobiety nie chcą uprawiać seksu” i w jaki
sposób najnowsze badania medyczne mogą pomóc kobietom w osiągnięciu
satysfakcji z życia seksualnego (Fishman 2012, s. 202–203).
W swojej książce lekarki:
Informują [...] o „nowościach” w dziedzinie medycznych badań nad kobiecą
seksualnością oraz nowych specyfikach i sposobach leczenia, ze szczególnym
uwzględnieniem viagry i terapii testosteronowej (Fishman 2012, s. 203).
Trzeba w tym miejscu pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych często fundusze od prywatnych darczyńców (w tym przypadku przemysłu) są jedynymi dostępnymi źródłami finansowania
badań naukowych.
7
Użycie pozarejestracyjne polega na tym, że lekarz na daną chorobę zapisuje pacjentom
lek, który co prawda uzyskał rejestrację w danym kraju, ale nie na tę chorobę, np. będzie to
zapisywanie viagry – specyfiku dopuszczonego do użycia dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji
– kobietom z problemami seksualnymi.
6
Antropologia stosowana i zaangażowana...
285
Choć, jak wspominałyśmy, firmy farmaceutyczne nie mogą informować
pacjentów o lekach niezarejestrowanych na dane zaburzenia, zupełnie legalnie
mogą to robić lekarze, np. siostry Berman. W ich książce „przeczytamy, że
dr Jennifer Berman często przepisuje viagrę kobietom i że może ona pomagać
w problemach seksualnych” (Fishman 2012, s. 203). Ich działalność poszła
jeszcze dalej:
Berman założyły własną stronę internetową w 2001 r. – www.newshe com
Network for Excellence in Women’s Sexual Health (Sieć na rzecz doskonałości zdrowia seksualnego kobiet). Podobnie jak ich książka, strona miała
„pomagać kobietom radzić sobie z problemami funkcji seksualnych” [...]. Na
stronie znajdują się również banery reklamowe, za które Berman otrzymują
wynagrodzenie, firm farmaceutycznych i produkujących środki medyczne.
Poza tym zimą 2002/2003 r. opublikowano tam przynajmniej trzy reklamy
(wyraźnie oznaczone) zamówione przez „główne firmy farmaceutyczne”,
rekrutujące ochotniczki do testów klinicznych środków leczących kobiety
z FSD (zaburzenia seksualne u kobiet – przyp. AK). Popularność Berman
i ich status osób sławnych przyciągają odwiedzających stronę, a to prowadzi
do kontaktu potencjalnych konsumentek z nowymi lekami i firmami farmaceutycznymi. Entuzjastyczna reakcja kobiet na wydanie książki i występy
u Oprah pokazują, że Berman zidentyfikowały rynek kobiet, które szukają
rozwiązania problemów seksualnych. Strona ta przyczynia się również do
stworzenia rynku kobiet z „zaburzeniami seksualnymi” przez skapitalizowanie już istniejącego u kobiet poczucia seksualnego niedoboru (Fishman
2012, s. 204).
Fishman w następujący sposób interpretuje tę stronę:
Częściowo stronę tę można postrzegać jako „sprzedaż FSD” publiczności
(Tiefer 2001). Nowe rynki dla terapii farmaceutycznych mogą być tworzone
przez nowe kryteria diagnostyczne, a także kiedy eksperci informują o istnieniu
zaburzenia bezpośrednio tych, którzy mogą rozpoznawać u siebie jego objawy
[...]. Dzięki temu, że strona prowadzona jest przez badaczy medycznych,
uzyskała legitymizację, która jest konieczną częścią reklamy i handlu FSD
i potencjalnymi terapiami tego zaburzenia (Fishman 2012, s. 204).
Działalność sióstr to tylko jeden z przykładów przytaczanych przez Fishman. Szczegółowo śledzi ona wpływ firm farmaceutycznych na lekarzy: często
finansują one szkolenia i badania naukowe.
Badania Fishman to przykład zaangażowania antropologii w feminizm.
Pomogły pokazać (wymiar demistyfikacyjny), że coraz częstsze omawianie
w mediach zaburzeń seksualnych nie jest rezultatem nagłej ich epidemii,
286
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
a raczej wynika ze skrupulatnie zaplanowanych działań wielkiego przemysłu;
dostarczyły bardzo szczegółowych przykładów tego, jak ten proces się odbywa;
wskazały nie tylko uwarunkowania kulturowe, ale też społeczne, a przede
wszystkim ekonomiczne we współczesnym podejściu do kobiecej seksualności,
wspomagając w ten sposób kampanię aktywistyczną na rzecz nowego podejścia
do kobiecej seksualności (wymiar upodmiotowiający).
Przykłady projektów studenckich:
przekładanie się wiedzy antropologicznej na praktykę
Najważniejszym celem warsztatów z zakresu antropologii zaangażowanej
jest unaocznienie studentom praktycznej wartości prowadzonych przez nich
badań oraz ukazanie możliwości kreowania zmiany społecznej w kwestiach
związanych z płcią i seksualnością. Projekty studenckie realizowane w ramach
warsztatów antropologii stosowanej, prowadzonych w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczą rozmaitych
kwestii związanych z płcią i seksualnością, między innymi zdrowia reprodukcyjnego uchodźczyń z Czeczenii przebywających na terytorium RP, prawnej
i społeczno-politycznej sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych w Polsce, określenia aktualnych potrzeb klientów w ramach projektu związanego
z profilaktyką HIV/AIDS „Bezpieczniejsze związki”, współpracy pomiędzy
organizacjami kobiecymi w Polsce i na Ukrainie oraz seksualności osób z zespołem Downa. Indywidualne badania studentów odnoszą się do rozmaitych
aspektów metodologii badań feministycznych: część z nich ma charakter
upodmiotowiający (na przykład badania nad autodefinicją oraz potrzebami
wybranych mniejszości seksualnych), inne to projekty demistyfikacyjne (analiza pracy organizacji pozarządowych działających na rzecz rozmaitych grup
kobiet, na przykład imigrantek).
Kluczowa dla powodzenia projektów studenckich jest forma prezentacji
wyników badań: ważne jest nie tylko, aby badania miały charakter ukierunkowany na potrzeby konkretnych grup społecznych i/lub organizacji działających na rzecz grup społecznych, ale również aby ich wyniki prezentowane
były w formie i w przestrzeni umożliwiającej dialog pomiędzy wiedzą teoretyczną, praktyką badawczą i codziennymi działaniami grup społecznych
i organizacji pozarządowych. W ramach warsztatów prowadzonych w IEAK
część badań studentów dotyczyła kwestii ważnych dla rozmaitych marginalizowanych grup społecznych: imigrantek czy osób transpłciowych. Indywidualne projekty studenckie realizowane były we współpracy z rozmaitymi
organizacjami pozarządowymi, takimi jak Lambda Warszawa, Federacja
Antropologia stosowana i zaangażowana...
287
na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (grupa Ponton) oraz Transfuzja8. Różnorodna była również forma, w jakiej uczestnicy warsztatów prezentowali
wyniki swoich badań, na przykład raport zawierający ewaluację działań
organizacji na rzecz danej grupy, propozycja artykułu w prasie, wystąpienie
w panelu, w którym udział biorą przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, raport przedłożony organizacji na temat tożsamości
i potrzeb potencjalnej grupy docelowej. Niektórzy studenci wybrali również
pozainstytucjonalne formy prezentacji wyników swoich badań, na przykład
w formie przedstawienia teatralnego lub filmu dokumentalnego. Jednak zarówno w przypadku ścisłej współpracy studenta/studentki/badacza/badaczki
z organizacją pozarządową, jak i skupienia się na pozainstytucjonalnej formie przekazu uzyskanych wyników, wszystkie projekty studenckie zawierały
w sobie element zaangażowania społecznego, przejawiający się w dążeniu
do zastosowania wiedzy teoretycznej i narzędzi badawczych w przestrzeni
pozaakademickiej.
Konkluzja
Badania typowe dla antropologii, tj. badania jakościowe, etnograficzne,
biorące pod uwagę relacje władzy w terenie i uwarunkowania kształtujące
wiedzę oraz kładące nacisk na autorefleksyjność badacza czy badaczki, mogą
wspierać zmianę społeczną w kwestiach związanych z płcią i seksualnością
i współdziałać z feminizmem. Antropologia stosowana i zaangażowana może
spełniać cele badań feministycznych: demistyfikować ogólnie przyjętą wiedzę
i upodmiotowiać wykluczonych.
Literatura
Abu-Lughod L.
2012 – Ideologia i polityka uczuć, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, w: Emocje
w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa, s. 301–325.
Ardener E.
1975 – Belief and the problem of women, w: Perceiving Women, red. Sh. Ardener,
New York.
8
Wymienione projekty realizowane były przez uczestniczki i uczestników zajęć Antropologia stosowana, prowadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego: Jakuba Hińczę, Paulinę Kobzę, Małgorzatę Machnik, Gaję Mount, Agatę Rybus,
Edytę Wasowską.
288
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
Baer M.
2004a– Najzdrowszy ze sceptycyzmów? Koncepcje płci i seksualności w antropologii
społeczno-kulturowej, w: Gender. Konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków,
s. 11–25.
2004b– Między antropologią a aktywizmem. Użycia i nadużycia paradygmatu wielorakich płci, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1(6), s. 23–35.
2005 – Ku pluralistycznej wspólnotowości, „(op.cit.) Maszyna Interpretacyjna”,
nr 6, s. 6–7.
Bennett J.
2010 – Antropologia stosowana i antropologia w działaniu. Aspekty ideologiczne i pojęciowe, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, w: Badania w działaniu. Pedagogika
i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B.D. Gołębniak, Wrocław.
Busza J.
2012 – Usługi seksualne, migracja i niebezpieczeństwa płynące z przesadnych
uproszczeń. Wietnamki w Kambodży – studium przypadku, w: Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, przeł. M. Petryk, red.
A. Kościańska, Warszawa, s. 322–337.
Červinkova H., Gołębniak B.D. (red.)
2010 – Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław.
Collins P.H.
1998 – Fighting Words: Black Women and the Search for Justice, Minneapolis.
Fishman J.R.
2012 – Produkcja pożądania. Utowarowienie zaburzeń seksualnych u kobiet, w: Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, przeł. M. Petryk,
red. A. Kościańska, Warszawa, s. 183–217.
Foley Douglas E.
2010 – Projekt Lisy. Rewizja, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova,
B.D. Gołębniak, Wrocław.
Freire P.
1967 – Pedagogy of the Opressed Published, New York.
Harding S.
1987 – Science Question in Feminism, Ithaca.
Hawkesworth M.
2006 – Globalization and Feminist Activism, New York.
Hite S.
1976 – The Hite Report. A Nationwide Study of Female Sexuality, New York.
Antropologia stosowana i zaangażowana...
289
Katz J.
1976 – Gay American History, New York.
Katz J.
1983 – Gay/Lesbian Almanac, New York.
Kościańska A.
2012 – Antropologiczne badania seksualności i ich zastosowanie, w: Antropologia
seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, red. A. Kościańska, Warszawa.
Lassiter L.E.
2010 – Etnografia współpracująca i antropologia publiczna, przeł. A. Kościańska,
M. Petryk, w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B.D. Gołębniak, Wrocław.
Lorde A.
1984 – Transformation from silence to action, w: Sister Outsider: Essays and Speeches, New York.
Masters W.H., Johnson V.E.
1975 – Współżycie seksualne człowieka, przeł. R. Klimek, Warszawa.
Mead M.
1986 – Dojrzewanie na Samoa, przeł. Ewa Życieńska, w: M. Mead, Trzy studia,
Warszawa.
Moore H.L.
1988 – Feminism and anthropology, Cambridge.
Okely J.
2007 – Gendered Lessons in Ivory Towers, w: Identity and networks: fashioning gender and ethnicity across cultures, (red.) D.F. Bryceson, J. Okely, J. Webber,
Oxford, Berghahn.
Olszewska-Dyoniziak B.
2000 – Zarys antropologii kulturowej, Zielona Góra.
Piotrowska J., Synakiewicz A. (red.)
2011 – Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce,
Warszawa.
Reinharz S.
1992 – Feminist Methods in Social Research, Oxford.
Sandoval Ch.
2000 – Methodology of the Oppressed, Mineapolis.
290
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
Scheper-Hughes N.
2010 – Prymat etyki. Perspektywa walczącej antropologii, przeł. K. Liszka, w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B.D. Gołębniak, Wrocław.
Spivak Gayatri Ch.
1987 – Post-structuralism, Marginality, Post-coloniality, and Value, „Sociocriticism”
5(2) [10], 43–81.
Staszczak Z. (red.)
1987 – Słownik etnologiczny: terminy ogólne, Warszawa, Poznań.
Strathern M.
1987 – An awkward relationship: the case of feminism and anthropology, „Signs.
Journal of Women in Culture and Society”, t. 12, nr 2, s. 276–292.
Tax S.
2010 – Projekt Lisy, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B.D. Gołębniak,
Wrocław.
Tiefer L.
2000 – Sexology and the Pharmaceutical Industry: The Threat of Co-option, „Journal
of Sex Research”, t. 37, nr 3, s. 273–283.
2001 – Arriving at a „New View” of Women’s Sexual Problems: Background, Theory,
and Activism, „Women & Therapy”, t. 24, nr 1/2, s. 63–98.
Vance C.S.
1991 – Anthropology Rediscovers Sexuality: A Theoretical Comment, „Social Science
and Medicine”, t. 33, nr 8, s. 875–884.
2007 – Konstruktywizm społeczny: kłopoty z historią seksualności, przeł. A. Kościańska, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2, Kobiecość, męskość,
seksualność, red. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa.
2011 – Thinking Trafficking, Thinking Sex, „GLQ”, t. 17, nr 1, s. 135–143.
Wyka A.
1993 – Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa.
III
Download