Zagadnienia: Działania niepożądane leków roślinnych

advertisement
Zagadnienia na kolokwium: Działania niepożądane leków roślinnych
1. Podać definicję działania niepożądanego leku.
2. Farmakowigilancja – charakterystyka dyscypliny naukowej i jej rola systemie
monitorowania działań niepożądanych leków.
3. Omówić system monitorowania działań niepożądanych w Polsce.
4. Omówić system monitorowania działań niepożądanych w UE i na świecie.
5. Wymienić i krótko omówić główne grupy działań niepożądanych.
6. Reakcje uboczne – definicja i podział.
7. Omówić reakcje uboczne leków roślinnych pojawiające się w obrębie przewodu
pokarmowego.
8. Scharakteryzować przypadki hepatotoksyczności roślinnych substancji leczniczych.
9. Omówić reakcje uboczne leków roślinnych dotyczące układu krwionośnego.
10. Omówić reakcje uboczne leków roślinnych ze strony układu nerwowego.
11. Reakcje toksyczne leków związane z przedawkowaniem – charakterystyka,
przykłady.
12. Podać definicję idiosynkrazji; wymienić główne typy reakcji idiosynkratycznych.
13. Omówić proces inicjacji reakcji idiosynkratycznej w organizmie człowieka.
14. Podać przykłady reakcji idiosynkratycznych wywoływanych przez składniki
substancji roślinnych.
15. Scharakteryzować działania niepożądane leków roślinnych związane
z zaburzeniami metabolizmu.
16. Toksykomania – definicja, formy uzależnień lekowych oraz czynniki sprzyjające ich
rozwojowi.
17. Podział toksykomanii (wg WHO) i ich krótka charakterystyka.
18. Toksykomania morfinowa – scharakteryzować działania niepożądane (ostre
i przewlekłe), spowodowane działaniem morfiny i kodeiny.
19. Toksykomania kokainowa – scharakteryzować działania niepożądane (ostre
i przewlekłe), spowodowane działaniem kokainy.
20. Toksykomania konopi indyjskich – omówić występowanie, działanie
farmakologiczne i objawy zatrucia THC.
21. Omówić składniki pochodzenia roślinnego odpowiedzialne za toksykomanię katy
oraz działania niepożądane przez nie wywoływane.
22. Scharakteryzować halucynogeny roślinne oraz działania niepożądane przez nie
wywoływane.
23. Reakcje alergiczne składników roślinnych – definicja i przyczyny ich powstawania.
24. Scharakteryzować skórne i oczne reakcje alergiczne oraz składniki substancji
roślinnych odpowiedzialne za wywołanie tego typu nadwrażliwości.
25. Omówić astmatyczne reakcje alergiczne – podać substancje roślinne
odpowiedzialne za ich wywołanie.
26. Opisać zjawisko roślinnych fotodermatoz; podać przykłady substancji roślinnych
związanych z tą grupą działań niepożądanych.
27. Karcynogeny roślinne – podać przykłady działań niepożądanych wywoływanych
przez rakotwórcze składniki substancji roślinnych.
28. Podać definicję środków embriotoksycznych i teratogennych oraz omówić główne
wytyczne dotyczące zasad stosowania substancji pochodzenia roślinnego u kobiet
w ciąży.
29. Wymienić toksyczne i potencjalnie toksyczne substancje roślinne, które nie
powinny być stosowane przez kobiety w okresie ciąży.
Zagadnienia na kolokwium: Interakcje leków roślinnych
Scharakteryzować krótko losy leków w ustroju (LADME).
Omówić zjawisko uwalniania substancji leczniczych.
Na czym polega absorpcja leku i od czego zależy?
Omówić dystrybucję leku w organizmie człowieka i podać czynniki warunkujące ten
proces.
5. Omówić formy transportu leków przez błony biologiczne.
6. Co to jest metabolizm leków i jakie czynniki na niego wpływają?
7. Podać drogi eliminacji leków z ustroju oraz czynniki warunkujące ten proces.
8. Interakcje leków – definicja i podział.
9. Scharakteryzować schematycznie procesy zachodzące w organizmie człowieka
po podaniu leku per os.
10. Omówić interakcje farmakokinetyczne leków roślinnych zachodzące na etapie
absorpcji – podać przykłady interaktywnych grup leków.
11. Metabolizm leków w organizmie człowieka – omówić reakcje I i II fazy oraz ich
produkty.
12. Co to jest cytochrom P450 i jaka jest jego rola w metabolizmie leków?
13. Omówić efekt pierwszego przejścia i jego związek z indukcją lub inhibicją
cytochromu P450.
14. Scharakteryzować roślinne inhibitory cytochromu P450, omówić farmakologiczne
i toksykologiczne skutki ich działania.
15. Omówić zjawisko interakcji farmakokinetycznej związanej z indukcją cytochromu
P450, scharakteryzować farmakologiczne i toksykologiczne skutki tego procesu.
16. Omówić interakcje farmakokinetyczne składników czynnych ziela dziurawca.
17. Omówić interakcje farmakokinetyczne innych induktorów roślinnych cytochromu
P450.
18. Omówić interakcje farmakokinetyczne leków roślinnych zachodzące na etapie
dystrybucji.
19. Omówić interakcje farmakokinetyczne leków roślinnych zachodzące na etapie
wydalania.
20. Scharakteryzować główne typy interakcji farmakodynamicznych leków.
21. Synergizm – podział, przykłady leków roślinnych wykazujących ten typ interakcji.
22. Antagonizm – podział, przykłady leków roślinnych wykazujących ten typ interakcji.
23. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych leków nasercowych z lekami
roślinnymi.
24. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych leków stosowanych
w nadciśnieniu tętniczym z lekami roślinnymi.
25. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych leków przeciwzakrzepowych
z lekami roślinnymi.
26. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych beta2-mimetyków
stosowanych w astmie oskrzelowej z lekami roślinnymi.
27. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych leków działających na OUN
z lekami roślinnymi.
28. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych leków przeciwcukrzycowych
z lekami roślinnymi.
29. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych leków moczopędnych
z lekami roślinnymi.
30. Omówić interakcje farmakodynamiczne syntetycznych leków immunosupresyjnych
z lekami roślinnymi.
31. Omówić interakcje farmakodynamiczne ziela dziurawca z lekami syntetycznymi.
1.
2.
3.
4.
Download