LIFE Przyroda i Różnorodność biologiczna

advertisement
Program LIFE
Przyroda i różnorodność biologiczna
Zarządzanie i informacja
Dzień Informacyjny LIFE 2017
Marta Wronka, Marta Wojtaniec
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
Program LIFE
OBSZAR
PRIORYTETOWY
PRIORYTET
TEMATYCZNY np.
Podprogram działań na
rzecz klimatu
Podprogram działań na
rzecz środowiska
PODPROGRAM
ochrona
środowiska i
efektywne
gospodarowa
nie zasobami
przyroda
i różnorodność
biologiczna
PRZYRODA - działania na rzecz wdrazania
dyrektywy ptasiej lub siedliskowej
zarządzanie
i informacja
w zakresie
środowiska
łagodzenie
skutków zmian
klimatu
dostosowanie
się do skutków
zmian klimatu
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA - działania
na rzecz wdrażania unijnjej strategii ochrony
różnorodności biologicznej
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
zarządzanie
i informacja
w zakresie
klimatu
LIFE Przyroda i Różnorodność biologiczna
Przyroda
podstawa:
dyrektywa ptasia (2009/147/WE)
dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG)
Różnorodność
biologiczna
podstawa:
Unijna strategia ochrony różnorodności
biologicznej do 2020 r.
gatunki, siedliska – wymienione w oficjalnym
standardowym formularzu danych Natura 2000
gatunki wymienione w Załączniku IV, ale nie w Załączniku II
dyrektywy siedliskowej
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
LIFE Przyroda i Różnorodność biologiczna
LIFE Przyroda
tematy
projektów
tematy projektów: 6
maksymalnie
dwa tematy
LIFE Różnorodność
biologiczna
tematy projektów: 5
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
ocena do
+ 10 pkt
Program LIFE
PODPROGRAM
OBSZAR
PRIORYTETOWY
PRIORYTET
TEMATYCZNY np.
Podprogram działań na
rzecz klimatu
Podprogram działań na
rzecz środowiska
ochrona
ochrona
środowiskai i
środowiska
efektywne
efektywne
gospodarowanie
gospodarowa
zasobami
niezasobami
przyroda
przyroda i
różnorodność
i różnorodność
biologiczna
biologiczna
kampanie informacyjne,
zarządzanie
zarządzanie i
informacja w
i informacja
zakresie
w zakresie
środowiska
środowiska
PRZYRODA - działania na rzecz wdrazania
komunikacyjne
i zwiększające
siedliskowej poziom
ptasiej lub
dyrektywy
świadomości
łagodzenie
łagodzenie
skutków
skutków
zmianzmian
klimatu
klimatu
dostosowanie
dostosowanie
się
skutków
doskutków
siędo
zmian
klimatu
zmian klimatu
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA - działania
działania wspierające
na rzecz wdrażania unijnjej strategii ochrony
skuteczny
proces
kontroli
biologicznej
różnorodności
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
zarządzaniei
zarządzanie
informacja
w
i informacja
zakresie
wzakresie
klimatu
klimatu
LIFE Zarządzanie i informacja
LIFE w zakresie środowiska
tematy
projektów
tematy projektów: 35
maksymalnie
dwa tematy
LIFE w zakresie klimatu
tematy projektów: 5
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
ocena do
+ 10 pkt
typy projektów LIFE
Podprogram
LIFE
obszar priorytetowy
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie
zasobami
projekty demonstracyjne i pilotażowe
Przyroda
projekty dotyczące najlepszych praktyk,
demonstracyjne i pilotażowe
Różnorodność biologiczna
projekty dotyczące najlepszych praktyk,
demonstracyjne i pilotażowe
Zarządzanie i informowanie w zakresie środowiska
projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i
rozpowszechniania informacji
Łagodzenie skutków zmian klimatu
projekty demonstracyjne, pilotażowe, dotyczące najlepszych praktyk
Dostosowanie się do zmian klimatu
projekty demonstracyjne, pilotażowe, dotyczące najlepszych praktyk
Zarządzanie i informowanie w zakresie klimatu
projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i
rozpowszechniania informacji
ŚRODOWISKO
KLIMAT
dopuszczalne typy projektów
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
typy projektów LIFE
Podprogram
LIFE
ŚRODOWISKO
KLIMAT
obszar priorytetowy
dopuszczalne typy projektów
Ochrona środowiska i efektywne
gospodarowanie zasobami
projekty demonstracyjne i pilotażowe
Przyroda
projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe
Różnorodność biologiczna
projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe
Zarządzanie i informowanie w
zakresie środowiska
projekty informacyjne, dotyczące zwiększania
świadomości i rozpowszechniania informacji
Łagodzenie skutków zmian klimatu
projekty demonstracyjne, pilotażowe, dotyczące najlepszych praktyk
Dostosowanie się do zmian klimatu
projekty demonstracyjne, pilotażowe, dotyczące najlepszych praktyk
Zarządzanie i informowanie w
zakresie klimatu
projekty informacyjne, dotyczące zwiększania
świadomości i rozpowszechniania informacji
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
typy projektów LIFE
„projekty pilotażowe”
oznaczają projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub
nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi
najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę
„projekty demonstracyjne”
oznaczają projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań,
metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst
geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu
w podobnych okolicznościach
„projekty dotyczące najlepszych praktyk”
oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody
i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu
„projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania
informacji”
wspieranie komunikacji, rozpowszechniania a informacji i zwiększania poziomu świadomości w zakresie
podprogramów działań na rzecz środowiska i klimatu
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
finansowanie LIFE
LIFE+
2007-2013
typ projektu
I WPP
(2014-2017)
II WPP
(2018-2020)
50%
60%
55%
75%
75%
75%
50%
60%
55%
(w zakresie projektów
analogicznych tematycznie)
Projekty podprogramu na rzecz środowiska
w tym dotyczące gatunków i siedlisk priorytetowych
Projekty podprogramu na rzecz klimatu
LIFE
dofinansowanie dot. kosztów kwalifikowanych
dofinansowanie KE 75% kk
konkretne działania związane z ochroną
gatunków o znaczeniu priorytetowym
> 50% środków przeznaczonych na konkretne
działania ochronne
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
LIFE Przyroda i Różnorodność biologiczna
zasada 25%
„przynajmniej 25% całkowitego budżetu projektu LIFE Przyroda lub LIFE Różnorodność biologiczna należy
przeznaczyć na konkretne działania ochronne”
działania powtarzalne
bieżące, powtarzające się działania z zasady NIE KWALIFIKUJĄ się do finansowania
działania realizowane okresowo (przynajmniej raz w roku) w celu utrzymania stanu
ochrony gatunku, siedliska lub ekosystemu
infrastruktura i sprzęt
kwalifikowane w 100%
mała infrastruktura turystyczna – do 10% budżetu przeznaczone na konkretne działania ochronne
duża infrastruktura NIE! – pojedynczy element powyżej 500 000 €
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
zakup gruntu
wyraźnie powiązany z celami projektu,
przyczynia się do poprawy, utrzymania lub przywrócenia integralności sieci Natura 2000,
jedyny i najefektywniejszy pod względem kosztów sposób osiągnięcia pożądanego celu,
objęty najodpowiedniejszą formą ochrony przyrody,
zapewnienie (akty notarialne/wpisy do ksiąg wieczystych) przeznaczenia na cele ochrony
przyrody,
zakup przez jednego z beneficjentów, który dodatkowo posiada uprawnienia
i doświadczenie w przeprowadzeniu transakcji,
w przypadku organizacji pozarządowej – zapis w statucie dot. przekazania prawa własności
do gruntu innemu podmiotowi zajmującemu się ochroną przyrody – w przypadku
rozwiązania organizacji,
cena zakupu zgodna z bieżącą ceną rynkową obowiązującą dla tego rodzaju gruntu
i regionu,
grunt nie stanowił własności organu publicznego w ciągu 24 miesięcy przed datą złożenia
wniosku,
konieczność podjęcia działań ochronnych na zakupionym gruncie
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
LIFE Zarządzanie i informacja - EFEKTY
„Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy
wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”
1. Zwiększenie świadomości władz polskich miast w zakresie adaptacji do zmian klimatu, poprzez
zwiększenie o 5 punktów procentowych liczby odpowiedzi uznających adaptację do zmian
klimatu za zadanie ważne lub bardzo ważne.
InE
2. Zwiększenie aktywności mieszkańców Warszawy w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wyrażonych
liczbą inicjatyw lokalnych zgłoszonych do strategii adaptacji Warszawy do zmian klimatu (m.in. 100 inicjatyw).
3. Przyjęcie i rozpoczęcie wdrażania Strategii Adaptacji Warszawy do zmian klimatu.
4. W wyniku realizacji strategii adaptacji nastąpi: spadek śmiertelności podczas fal ciepła do 15%; wzrost liczby terenów
zielonych w mieście powyżej 8% powierzchni; redukcja maksymalnej różnicy temperatur pomiędzy śródmieściem,
a przedmieściami miasta o 1 st. C.
5. Zachęcenie minimum 3 miast poprzez działania promujące rozwiązania realizowane w Warszawie do opracowania
strategii adaptacji do zmian klimatu.
6. Zgłoszenie się przynajmniej 3 nowych miast do Porozumienia Burmistrzów Unii Europejskiej na rzecz klimatu
zachęconych efektami projektu.
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
LIFE Zarządzanie i informacja - EFEKTY
„Wdrożenie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie odpowiedzialnej Społecznie
Transformacji (WZROST)”
1. Wzrost świadomości społecznej nt. klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz unijnej
klimatycznej poprzez dotarcie do 7 mln unikalnych telewidzów dzięki realizacji
10 filmów krótkometrażowych.
WWF polityki
Polska
2. Dotarcie do 2 550 000 osób w internecie poprzez: bloggerów i videoblogerów, posty na fanpage’u, informacja do
subskrybentów newslettera.
3. Dotarcie do 15 milionów osobokontaktów dzięki relacjom w mediach wynikających z działań PRowych realizowanych
w trakcie trwania projektu.
4. Zapewnienie możliwości pogłębionego zapoznania się z problemem oraz możliwości wymiany opinii wśród 2 300
osób biorących udział w spotkaniach, podczas których będzie wyświetlany film pełnometrażowy.
5. Stworzenie dedykowanej strony internetowej dla projektu LIFE_WZROST_PL.
6. Dokument Ramowy zawierającym wytyczne ws. docierania do decydentów i społeczeństwa w sprawie problematyki
zmian klimatu w kontekście globalnym i polskim.
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
Komisja Europejska- LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/
Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE
http://www.nfosigw.gov.pl/life/
Dziękuję za uwagę
Marta Wronka
tel. 22 45 90 444
[email protected]
www.nfosigw.gov.pl
Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011
Download