charakterystyka środowiskowa odniesiona do przeprowadzanych w

advertisement
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA ODNIESIONA DO
PRZEPROWADZANYCH W GEOTERMII PYRZYCE
TESTÓW METODY SUPER MIĘKKIEGO KWASOWNIA
ETAP II - WYNIKI
realizowana w ramach projektu
Demonstracja nowatorskiej technologii poprawy chłonności
warstwy złożowej wód geotermalnych
Demonstration of the innovative technology
of the improvement of absorption of the geothermal deposit layer
Opracował zespół w składzie:
Konsultacje:
Romuald Grabiec
Bogdan Noga
Piotr Matyja
Henryk Biernat
Izabela Wodzyńska
Pyrzyce, Październik 2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
SPIS TREŚCI
Rozdział 1. WPROWADZENIE......................................................................................5
1.1. Charakterystyka energii geotermalnej............................................................ 5
1.2. Systemy pozyskiwania wody termalnej.......................................................... 8
1.3. Istniejące ciepłownie geotermalne w Polsce................................................. 11
Rozdział 2. CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA W PYRZYCACH...................................16
2.1. Lokalizacja................................................................................................... 16
2.2. Budowa geologiczna.................................................................................... 19
2.3. Warunki hydrogeologiczne........................................................................... 20
2.4. Otwory geotermalne..................................................................................... 22
2.5. System geotermalny w Pyrzycach................................................................ 23
Rozdział 3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW EKSPLOATACYJNYCH.....................27
3.1. Korozja......................................................................................................... 27
3.1.1. Agresywność korozyjna wód termalnych......................................27
3.1.2. Korozja w otworze chłonnym Pyrzyce GT-2.................................29
3.1.3. Korozja w otworze chłonnym Pyrzyce GT-4.................................30
3.1.4. Korozja w otworze eksploatacyjnym Pyrzyce GT-1......................31
3.2. Kolmatacja................................................................................................... 32
3.2.1. Zjawisko inkrustacji.....................................................................32
3.2.2. Czystość wody termalnej..............................................................33
3.3. Metody zapobiegania kolmatacji.................................................................. 35
3.3.1. Czyszczenie mechaniczne.............................................................35
3.3.2. Stosowanie inhibitorów chemicznych...........................................36
3.3.3. Zabiegi kwasowania.....................................................................37
3.3.4. Miękkie kwasowanie.....................................................................37
3.3.5. Inne metody stymulacji otworów geotermalnych..........................38
Rozdział 4. DOTYCHCZASOWE PRÓBY ZAPOBIEGANIA KOLMATACJI...............39
4.1. Problemy z zatłaczaniem schłodzonej wody termalnej................................39
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
2
4.2. Czyszczenie mechaniczno-chemiczne otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 .....40
4.3. Czyszczenie mechaniczno-chemiczne otworu chłonnego Pyrzyce GT-4 .....44
4.4. Metoda miękkiego kwasowania................................................................... 46
Rozdział 5. METODA SUPER MIĘKKIEGO KWASOWANIA.....................................54
5.1. Ogólna charakterystyka metody................................................................... 54
5.2. Projektowane parametry techniczne............................................................. 55
5.3. Zakres prac związanych z super miękkim kwasowaniem............................. 58
5.3.1. Prace wstępne..............................................................................59
5.3.2. Stabilizacja pracy instalacji geotermalnej....................................60
5.3.3. Dobór składników kondycjonujących...........................................62
5.3.4. Możliwość zwiększenia wydajności eksploatacji..........................63
5.4. Metody poboru próbek i wykonywania pomiarów....................................... 63
5.4.1. Wymiana filtrów............................................................................63
5.4.2. Wykonywanie pomiarów...............................................................64
5.4.3. Pobór próbek................................................................................65
Rozdział 6. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH...................66
6.1. Rezerwaty przyrody..................................................................................... 66
6.2. Obszar Natura 2000...................................................................................... 66
6.3. Pomniki przyrody......................................................................................... 67
6.4. Użytki ekologiczne....................................................................................... 67
6.5. Opis zabytków.............................................................................................. 68
Rozdział 7. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA............................72
7.1. Geomorfologia............................................................................................. 72
7.2. Geologia....................................................................................................... 72
7.3. Surowce mineralne....................................................................................... 73
7.4. Wody podziemne.......................................................................................... 74
7.5. Wody powierzchniowe................................................................................. 75
7.6. Gleby............................................................................................................ 76
7.7. Warunki klimatyczne.................................................................................... 76
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
3
7.8. Szata roślinna i fauna................................................................................... 77
7.9. Stan powietrza atmosferycznego.................................................................. 79
7.10. Stan klimatu akustycznego......................................................................... 80
Rozdział 8. WSTĘPNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO....................82
8.1. Obszary i obiekty przyrodnicze będące pod ochroną................................... 82
8.2. Szata roślinna i fauna................................................................................... 83
8.3. Krajobraz...................................................................................................... 84
8.4. Wody powierzchniowe................................................................................. 84
8.5. Wody podziemne.......................................................................................... 85
8.6. Gleby............................................................................................................ 86
8.7. Powietrze atmosferyczne.............................................................................. 86
8.8. Klimat akustyczny........................................................................................ 86
8.9. Efekt ekologiczny......................................................................................... 87
Rozdział 9. DEMONSTRACJA METODY SUPER MIĘKKIEGO KWASOWANIA NA INSTALACJI GEOTERMALNEJ W PYRZYCACH…......................................................... 89
9.1. Stanowisko badawcze…………………………………………………….....89
9.2. Dozowanie cieczy kondycjonującej………………………...……………….94
9.3. Ocena wpływu metody super miękkiego kwasowania na pracę instalacji
geotermalnej w Pyrzycach………………………………………………..…....103
Rozdział 10. PROGNOZY KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM DEMONSTROWANEJ TECHNOLOGII ….........................................................................................109
10.1. Działania informacyjne dotyczące projektu………………........…......…109
10.2. Kontakty i współpraca międzynarodowa………………….........………..112
10.3. Możliwości wdrożenia metody w innych instalacjach geotermalnych .....112
BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................114
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
4
Rozdział 1.
WPROWADZENIE
1.1. Charakterystyka energii geotermalnej
Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi zgromadzoną w skałach oraz
wodach podziemnych. Ciepło we wnętrzu Ziemi jest ciepłem pierwotnym, które powstało
w trakcie formowania sie naszej planety, a częściowo jest ciepłem pochodzącym głównie z
rozpadu pierwiastków promieniotwórczych1, 2.
W zależności od określonego typu systemu geologicznego wykorzystuje się
w świecie trzy rodzaje energii geotermalnej3:
1. Energię zawartą w przegrzanej parze wodnej o temperaturze powyżej 130 o C. Takie
systemy występują na obszarach młodego wulkanizmu, gdzie źródło ciepła jest
dostępne na niewielkich głębokościach, pozwalając na rozwój złóż geotermalnych o
wysokiej entalpii. Ten typ energii znajduje zastosowanie głównie do wytwarzania
prądu elektrycznego w elektrowniach geotermalnych.
2. Energię zawartą w wodach geotermalnych: niskotemperaturowych (20 – 35 o C),
średniotemperaturowych (35 – 80o C), wysokotemperaturowych (80 – 100 o C)
i bardzo wysokotemperaturowych (100 – 130o C), które wykorzystywane są
bezpośrednie nośniki energii do różnych celów: podgrzewania pól, dróg,
ogrzewania szklarni, pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych - indywidualnych
i komunalnych, technologicznych w przemyśle spożywczym, papierniczym
chemicznym, do celów rekreacyjnych i balneologicznych.
1 Myśko A.: Perspektywy rozwoju energii geotermalnej w świecie z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów jej wykorzystania. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 25 28.
2 Tytko R.: Odnawialne źródła energii - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Dimikor, Kraków 2007.
3 Górecki W.: Wstępna ocena możliwości wykorzystania mezozoicznych wód geotermalnych na Niżu Polskim. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 1-2/88, s. 22 - 26.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
5
Energię zawartą w nagrzanych suchych skałach i wysadach solnych, których ciepło
może być odbierane i przekazywane do użytkowników, za pomocą różnego rodzaju
przewodników płynnych i stałych. Taki system uzyskiwania energii geotermalnej ze
względu na nieopanowaną jeszcze technologię przekazywania ciepła traktowany jest jako
eksperymentalny.
Nośnikiem ciepła geotermalnego są zwykle wody złożowe, które przeważnie jako
solanki o różnym stopniu stężenia wypełniają pory i szczeliny skał. Aby źródło energii
było odnawialne, woda ta musi krążyć i musi być uzupełniana w sposób naturalny lub też
sztucznie musi być dostarczana z powrotem do strefy wygrzewania. Wody termalne
stanowią w większości przypadków solanki o różnym stopniu mineralizacji, rzadziej wody
słodkie lub o niewielkim stopniu mineralizacji 4. Ciepłota tych wód i ich mineralizacja są
różne w różnych basenach, ale generalnie zależą od gradientu geotermicznego i głębokości
występowania skał wodonośnych. W trakcie eksploatacji ciepła ze złoża geotermalnego za
pośrednictwem wody należy uważać aby poprzez zbyt szybką (dużą) eksploatację nie
wychłodzić złoża a nawet go zniszczyć5.
Są przypadki gdzie ciepło pobierane jest z suchych ale gorących skał poprzez wodę,
którą wtłacza się do niej i z powrotem wydobywa otworami geotermalnymi 6. Suche gorące
skały muszą być szczelinowate lub porowate i powinny charakteryzować się dobrą
przepuszczalnością.
Możliwości wykorzystania wód termalnych zależą głównie od ich temperatury.
Wyróżnić można dwa główne sposoby wykorzystania energii geotermalnej. Z jednej
strony jest to wykorzystanie płynów o odpowiednio wysokiej temperaturze i ciśnieniu do
wykonania pracy w turbinie napędzającej generator energii elektrycznej, z drugiej bezpośrednie wykorzystanie złóż nisko- i średnio-temperaturowych głównie w
4 Myśko A.: Perspektywy rozwoju energii geotermalnej w świecie z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów jej wykorzystania. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 25 28.
5 Ney R.: Ocena strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych wraz z propozycja działań. Praca wykonana na zamówienie Ministerstwa
Środowiska.
6 Smętkiewicz K.: Geotermia petrotermalna czyli gorąca woda ze skały - wybrane przykłady europejskie.
GLOBEnergia 1/2010: 30 - 33.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
6
ciepłownictwie (wody o temperaturze powyżej 50 o C), ale także do celów rekreacyjnych,
leczniczych, balneologicznych, czy też w rolnictwie (wody o temperaturze poniżej 50 o C)7.
Rys. 1.1. Wykorzystanie energii wody termalnej w zależności od jej temperatury
Większość zasobów wód termalnych występujących na terenie Polski nie posiada
temperatury przekraczającej 100o C, co jednoznacznie określa możliwości ich
wykorzystania (rys. 1.3). Wśród sposobów bezpośredniego wykorzystania energii wód
termalnych na świecie dominuje dziewięć głównych dziedzin 8. Woda termalna może
stanowić dolne źródło ciepła dla absorpcyjnych lub sprężarkowych pomp ciepła 9,
10
.
7 Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Rogulska M.: Ciepło z wnętrza ziemi. Podstawowe informacje na temat wykorzystania energii geotermalnej. EC BREC/IBMER, Gdańsk-Warszawa 2003.
8 Lund J. W.: Bezpośrednie zastosowanie ciepła geotermalnego. Technika Poszukiwań Geologicznych
Geosynoptyka i Geotermia, nr 4/2004, s. 25 - 28.
9 Smal W., Nienartowicz J.: Możliwości wykorzystania odnawianych źródeł energii za pomocą pomp cieplnych. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 29 - 37.
10 Bloomquist R. G.: Ekonomika zastosowania systemów geotermalnych pomp ciepła dla budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr
5/2001, s. 25 - 40.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
7
Bardzo popularne jest również wykorzystanie energii wód termalnych w kąpieliskach, na
pływalni oraz w balneologii11,12. W ogrzewnictwie13 wykorzystywane jest około 20%
wydobywanych
wód
termalnych.
Energia
cieplna
odebrana
wodzie
termalnej
wykorzystywana jest jeszcze dość powszechnie również w ogrodnictwie szklarniowym i
hydrouprawach14, w przemyśle15 (Lindal 1995), inne stanowią około 0,4%.
Wody termalne o temperaturze powyżej 80 o C w naszej strefie klimatycznej mogą
stanowić samodzielnie źródło ciepła dla ogrzewania. Poniżej tej temperatury w okresach
dużych spadków temperatury powietrza (zima) muszą być wspomagane konwencjonalnym
źródłem ciepła lub pompą ciepła.
1.2. Systemy pozyskiwania wody termalnej
W głębi Ziemi znajduje się magma, będąca gorącą stopioną masą krzemianów
i glinokrzemianów. Ponieważ ciepło zawsze wędruje od stref cieplejszych ku
chłodniejszym, płynna magma, lżejsza i gorętsza od otaczających ją skał, wydostaje się
niekiedy na powierzchnię ziemi w postaci lawy wulkanicznej. O wiele częściej niż lawa, z
głębi ziemi wydobywa się jednak ogrzana przez magmę woda, występująca w formie
gorących źródeł i gejzerów (rys. 1.2), które występują w zaledwie kilku rejonach świata.
Blisko połowa wszystkich gejzerów świata znajduje się jednak na terenie amerykańskiego
Parku Narodowego Yellowstone.
11 Madeyski A.: Użytkowanie wód geotermalnych do celów kąpieliskowych. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 39 - 40.
12 Latour T.: Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów leczniczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony
rozwój nr 2/2007, s. 63 - 67.
13 Lemale J.: Zastosowanie geotermii niskiej entalpii w ogrzewaniu mieszkań. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 2/95, s. 5 - 11.
14 Rosik-Dulewska Cz., Grabda M.: Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowych wód geotermalnych w
produkcji ogrodniczej pod osłonami. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr
5/2001, s. 163 - 173.
15 Lindal B.: Przegląd przemysłowych zastosowań geotermii. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 6/95, s. 55 - 63.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
8
Rys. 1.1. Mechanizm ogrzewania się wody termalnej
i powstawania gejzerów16
W większości przypadków jednak, aby móc wykorzystywać energię wód
termalnych należy wykonać odwiert geotermalny, którego głębokość może wynosić kilka
tysięcy metrów. Odwierty takie wykonuje się na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
prac geologicznych. Zasadniczym celem wykonywania otworów geotermalnych jest
umożliwienie eksploatacji bądź zatłaczania wód. Jednakże z reguły otwór geotermalny ma
do spełnienia rolę znacznie szerszą. Ze względu na to, że głębokie poziomy wód
termalnych są słabo rozpoznane, każdorazowo zachodzi konieczność przeprowadzenia w
wykonanym otworze specjalistycznych badań geofizycznych i hydrogeologicznych
zmierzających do przebadania poziomu wodonośnego 17. Konstrukcja otworu a także
harmonogram prac wiertniczych muszą być dopasowane do tego celu. Jako naczelną
zasadę przy projektowaniu prac wiertniczych należy przyjąć, że otwór, który odwiercany
jest jako pierwszy w dublecie spełnia rolę otworu badawczego. Otwór badawczy natomiast
16 Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2007.
17 Kapuściński J., Nagy S., Długosz P., Biernat H., Bentkowski A., Zawisza L., Macuda J., Bujakowska
K.: Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód złożowych - poradnik metodyczny. Praca wykonana na zamówienie Departamentu Geologii Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych, Warszawa 1997.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
9
powinien być tak zaprojektowany aby po zakończeniu badań mógł być wykorzystany jako
otwór eksploatacyjny. Biorąc pod uwagę stopień mineralizacji nośników ciepła, systemy
pozyskiwania energii geotermalnej można podzielić na jednootworowe i dwuotworowe.
Jednootworowe systemy eksploatacyjne stosowane są w przypadku wód termalnych
słabo zmineralizowanych. Przy tego typu systemie woda termalna doprowadzana jest do
wymiennika ciepła najczęściej za pomocą pompy głębinowej (rzadziej za pomocą
samowypływu) umieszczonej w otworze eksploatacyjnym. W wymienniku ciepła woda
termalna oddaje ciepło do wody sieciowej, krążącej w układzie zamkniętym i
doprowadzającej ciepło do poszczególnych odbiorców. Woda termalna opuszczająca
wymiennik
ciepła
może
być
skierowana
do
zbiornika
retencyjnego,
cieków
powierzchniowych lub do kanalizacji miejskiej (rys. 1.3a).
a)
b)
Rys. 1.3. Uproszczony schemat systemu eksploatacyjnego:
a) jednootworowego, b) dwuotworowego
W przypadku wód termalnych o wysokim stopniu mineralizacji (niemożliwy zrzut
do
wód
powierzchniowych)
eksploatacyjno-zatłaczające
najczęściej
(rys.
1.3b).
stosowane
Podstawową
są
dwuotworowe
zasadą
działania
systemy
dubletu
geotermalnego jest zapewnienie ciągłości przepływu pomiędzy otworem eksploatacyjnym
a otworem zatłaczającym, wynikające z konieczności wtłaczania w tym samym czasie
wydobytej wody ze złoża. Odległość miedzy odwiertami produkcyjnym i chłonnym
obliczana jest na podstawie modelu matematycznego. Dobrana jest w taki sposób, aby
zoptymalizować czas dojścia wody schłodzonej z otworu zatłaczającego do otworu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
10
eksploatacyjnego. W przypadku kiedy nie istnieje możliwość wykonania odwiertu
chłonnego w odległości gwarantującej prawidłową pracę układu stosuje się odwierty
kierunkowe, które wchodzą w złoże w odpowiedniej odległości.
1.3. Istniejące ciepłownie geotermalne w Polsce
Na chwilę obecną, w Polsce działa pięć czynnych obiektów przetwarzających
energię geotermalną18: Bańska Niżna na Podhalu - 1993, Pyrzyce - 1997, Mszczonów 1999, Uniejów - 2001 i Stargard Szczeciński - 2005 (rys. 1.4). Są to ciepłownie
w systemach biwalentnych, w których poza sezonem grzewczym ciepło użytkowe
pochodzi wyłącznie ze źródła geotermalnego, natomiast w sezonie, w okresie szczytu
zapotrzebowania na energię, uruchamia się dodatkowo wspierające źródło konwencjonalne
(zwykle są to kotły gazowe). Wybranym ciepłowniom towarzyszą dodatkowe obiekty,
wykorzystujące ciepło wód geotermalnych. Przykładowo, w Uniejowie i Mszczonowie
działają kąpieliska termalne, w Uniejowie dodatkowo ośrodek balneologiczny typu
„SPA”19.
18 Parecki A., Biernat H.: Próba rozwiązania problemów towarzyszących eksploatacji ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Technika Poszukiwań Geologicznych
Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 107-109.
19 Czyżewski P.: Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce dziś i w niedalekiej przyszłości. Nowa
Energia nr 1(7)2009, s. 64 - 66.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
11
Rys. 1.6. Istniejące ciepłownie geotermalne na terenie Polski
Geotermalny system ciepłowniczy na Podhalu
Proces technologiczny w Geotermii Podhalańskiej polega na wydobyciu gorącej
solanki o temperaturze 82-86o C z wydajnością do 600 m3/h, przetłoczeniu jej przez
wymienniki ciepła i ponownym zatłoczeniu do górotworu20.
Sieć cieplna PEC Geotermia Podhalańska S.A. zasilana jest obecnie z dwóch źródeł
ciepła: Ciepłowni Geotermalnej zlokalizowanej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej oraz
kotłowni gazowo - olejowej w Zakopanem. Całkowita moc zainstalowana wynosi 67,4
MW, w tym człon geotermalny o mocy 38 MW.
Realizacja inwestycji geotermalnej przyczyniła się w znacznym stopniu do poprawy
warunków życia mieszkańców, w głównej mierze poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, które było spowodowane wykorzystaniem paliw kopalnych w szczególności
węgla. Zastosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł takich jak geotermia i
gaz przyczyniło się w znacznym stopniu do wyeliminowania smogu w Zakopanem. Od
20 Wartak W., Wróbel A., Ignacok W.: PEC Geotermia Podhalańska S.A. - Zakład Geotermalny na Podhalu: doświadczenia, wybrane aspekty pracy, perspektywy. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia
Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 125 - 131.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
12
momentu wdrożenia inwestycji znacząco spadła emisja dwutlenku siarki i pyłu do
atmosfery.
Geotermalny system ciepłowniczy w Pyrzycach
Proces technologiczny w Geotermii Pyrzyce polega na wydobyciu gorącej solanki,
przetłoczeniu jej przez wymienniki ciepła i ponownym zatłoczeniu do górotworu (ziemi).
Otwory geotermalne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w okresie 30 lat
eksploatacji złoża nie wystąpił wyraźny spadek temperatury wydobywanej wody
termalnej21. W wymienniku ciepła solanka, o temperaturze początkowej 61 o C oddaje
swoją energię sieciowej wodzie grzejnej i ponownie wraca na głębokość 1640 m
schłodzona do około 35oC. Woda sieciowa trafia do grzejników w pyrzyckich domach.
Zimą podczas mrozów woda w grzejnikach musi być wyższa od temperatury solanki,
dlatego zainstalowano tu pompy ciepła i szczytowe kotły gazowe.
Dwie absorpcyjne pompy ciepła stosowane jesienią, zimą i wiosną podnoszą
temperaturę wody za pomocą napędzających je kotłów i przede wszystkim obniżają
temperaturę powrotną wody co znacznie podnosi efektywność całego układu cieplnego.
Kotły szczytowe działają wyłącznie zima podczas silnych mrozów. Moc cieplna instalacji
geotermalnej wynosi 12,8 MW. Cztery wysokosprawne gazowe kotły kondensacyjne o
łącznej mocy 40 MW są szczytowym i awaryjnym źródłem ciepła. Moc zainstalowana w
Geotermii Pyrzyce wynosi wiec 52,8 MW.
System cieplny Geotermii Pyrzyce zastąpił 60 istniejących dotychczas kotłowni
lokalnych opalanych węglem22. Dzięki użytkowaniu kotłowni geotermalnej zmniejszono
emisje: dwutlenku siarki i popiołów o 100%, 5 - krotnie CO 2, ponad 12 - krotnie tlenków
azotu23.
21 Sobański R., Kabat M.: System geotermalny w Pyrzycach. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 3-4/96, s. 22 - 23.
22 Lipiński K.: Wpływ wykorzystania energii geotermalnej na stan środowiska naturalnego gminy Pyrzyce. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/2001, s. 21 - 24.
23 Kulik S.: Ciepłowniczy zakład geotermalny w Pyrzycach: doświadczenia, wybrane aspekty pracy, perspektywy. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 117-118.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
13
Geotermalny system ciepłowniczy w Mszczonowie
Wody termalne w Geotermii Mszczonów eksploatowane są z poziomu dolnej kredy
i charakteryzują się bardzo niska mineralizacją (poniżej 0,5 g/l). Dzięki tej właściwości
możliwe było zrezygnowanie z konieczności zatłaczania wody po odebraniu ciepła do tego
samego poziomu wodonośnego. Niska mineralizacja wody umożliwia jej dalsze
wykorzystanie jako wody bieżącej w systemie wodociągowym.
Temperatura początkowa wody termalnej przy przepływie 55 m 3/h wynosi 42oC
Z ekonomizera woda o temperaturze 44o C trafia do absorpcyjnej pompy ciepła o mocy 2,7
MW, gdzie schładzana jest do temperatury około 25 o C. Po wyjściu z pompy ciepła i
schładzacza wentylatorowego, woda geotermalna przetłaczana jest do zlokalizowanej w
pobliżu stacji uzdatniania wody. Zmodernizowana stacja uzdatniania wody miesza wodę
termalną i wodę czwartorzędową, uzdatnia je i przesyła siecią do miasta.
Całkowita moc zainstalowana układu grzewczego wynosi 7,3 MW w tym 1,75 MW
uzyskiwana jest bezpośrednio z geotermii.
Wdrożenie ciepłowni geotermalnej w Mszczonowie umożliwiło wyeliminowanie
trzech przestarzałych kotłowni węglowych, produkujących do tej pory ciepło dla
Mszczonowa i charakteryzujących się wysoką emisją zanieczyszczeń 24. Oprócz poprawy
jakości powietrza, zastosowanie energii geotermalnej przyniosło oszczędności w ilościach
spalanego gazu od 33% do 35%.
Geotermalny system ciepłowniczy w Uniejowie
W 1978 roku w Uniejowie w trakcie poszukiwań ropy naftowej i gazu odkryto
gorące źródła wody termalnej. Kolejne odwierty powstały w 1990 i 1991 roku a ich
głębokości wynosiły ponad 2000 m. Woda termalna charakteryzuje się wydajnością 70
m3/h, samowypływem, temperaturą 68o C i niską mineralizacją 7 g/l. Niska mineralizacja
wód korzystnie wpływa na proces ich eksploatacji.
24 Balcer M.: Zakład Geotermalny w Mszczonowie - wybrane aspekty pracy, doświadczenia, perspektywy.
Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 113 - 116.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
14
Instalacja kotłowni jest dwuczęściowa. Pierwsza to blok geotermalny, na który
składają się odwiert produkcyjny i zatłaczający oraz wymienniki ciepła, filtry i systemy
tłoczenia między otworami. Drugi zaś to blok olejowy, który składa się z dwóch kotłów
niskotemperarturowych opalanych olejem opałowym. Blok ten przeznaczony jest do
ogrzewania wody sieciowej do wymaganych temperatur w okresach szczytowego
zapotrzebowania na moc cieplną.
Łączna moc ciepłowni wynosi 5,6 MW, z czego 3,2 MW pochodzi bezpośrednio
z układu geotermalnego, co pozwala na pokrycie potrzeb Uniejowa w 65%25.
Ciepłownia geotermalna w Uniejowie wraz z olejową kotłownią szczytową
zastąpiła 10 kotłowni lokalnych opalanych węglem oraz 160 kotłowni znajdujących się
w domach jednorodzinnych.
Geotermalny system ciepłowniczy w Stargardzie Szczecińskim
Instalacja geotermalna w Stargardzie Szczecińskim różni się od pozostałych
istniejących w Polsce. Składa się jedynie z dubletu geotermalnego, w skład którego otwór
eksploatacyjny, otwór zatłaczający i geotermalny wymiennik ciepła o mocy 14 MW 26.
Otwór zatłaczający został wykonany jako kierunkowy, co pozwoliło usytuować głowice
obu otworów w niewielkiej odległości od siebie, przy roboczej odległości pomiędzy
dolnymi końcami około 1500 m.
Od samego początku eksploatacji ciepłownię trapiły poważne kłopoty techniczne
i liczne awarie, w tym nawet wymiennika ciepła. Po doświadczeniach ciepłowni
geotermalnej w Pyrzycach można było oczekiwać w Stargardzie, że wobec podobnej
struktury geologicznej, zatłaczanie wody geotermalnej będzie sprawiać poważny kłopot.
Eksploatacja otworu chłonnego, mimo różnych zabiegów, w tym i jego czyszczenia,
zmiany pompy na wydajniejszą, zamiany funkcji otworów, była prowadzona przy spadku
25 Kurpik J.: Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Geotermii Uniejów. Technika Poszukiwań
Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 119 - 120.
26 Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A.: Zastosowania odnawialnych źródeł energii. Szczecin
2008.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
15
przepływu wody geotermalnej do 80 m3/h, powodując istotne ograniczenie mocy cieplnej a
także ilości ciepła odprowadzonego do miejskiego systemu ciepłowniczego.
Rozdział 2.
CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA W PYRZYCACH
2.1. Lokalizacja
Ciepłownia geotermalna „Geotermia Pyrzyce” zlokalizowana jest w Pyrzycach mieście powiatowym usytuowanym w województwie zachodniopomorskim, leżącym
około 45 km od centrum Szczecina. Pyrzyce położone są nad Kanałem Młyńskim, na
rolniczych terenach Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej przy drodze krajowej nr 3 ze
Świnoujścia przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę do granicy z Czechami
(rys. 2.1). Równina Pyrzycko-Stargardzka rozpościera się wokół Jeziora Miedwie
i zbudowana jest z gliny morenowej ostatniego zlodowacenia i iłów jeziornych.
Powierzchnia miasta Pyrzyce wynosząca 39 km2 i stanowiąca 5,37% powierzchni
Powiatu Pyrzyckiego, zamieszkiwana jest przez 12 69327 osoby (stan na dzień 31.12.2010
r.), stanowiąc:
 64,85% ludności gminy Pyrzyce,
 31,91 % ludności Powiatu Pyrzyckiego.
Miasto Pyrzyce jest ponad lokalnym (okręgowym) ośrodkiem usługowym,
zwłaszcza w zakresie usług socjalno-bytowych dla ludności miasta jak i tradycyjnie
ciążącego do niego wiejskiego zaplecza a także ośrodkiem produkcyjnym, głównie
w sferze przetwórstwa płodów rolnych (głównie rzepak, buraki, mleko i mięso). Obszar
wiejski gminy jest intensywnie użytkowany przez gospodarkę rolną.
27 Bank Danych Lokalnych, ludność miasta Pyrzyce ze względu na faktyczne miejsce zamieszkania, stan
na 31.12.2010 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
16
Rys. 2.1. Lokalizacja miasta Pyrzyce28
Morfologia
terenu
charakteryzuje
się
słabym
zróżnicowaniem
form
powierzchniowych. Najbliższe okolice tworzą równinę opadającą na północny wschód ku
dolinie Płoni, łączącej Jezioro Płoń z Jeziorem Miedwie (rys. 2.2).
Na początku lat 90 ubiegłego wieku w Pyrzycach rozważano możliwość budowy
nowoczesnej ciepłowni miejskiej, która miała zastąpić 68 małych kotłowni lokalnych
spalających rocznie około 38 tys. ton węgla kamiennego. Chciano zainwestować w system
bardziej przyjazny środowisku tym bardziej, że miasto Pyrzyce zlokalizowane jest w
28 Załącznik do Uchwały Nr XVI/77/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. Plan
rozwoju lokalnego na lata 2006 – 2013, powiat pyrzycki – aktualizacja. Pyrzyce 2008.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
17
strefie ochronnej jeziora Miedwie, stanowiącego zbiornik wody pitnej dla Szczecina 29,
30
,31.
Rys. 2.2. Lokalizacja Geotermii Pyrzyce
32
Według rejonizacji fizyczno-geograficznej obszar gminy leży na pograniczu dwóch
makroregionów:
Pobrzeża
Szczecińskiego
i
Pojezierza
Zachodniopomorskiego.
Największa część gminy znajduje się w mezoregionie Równiny Pyrzycko - Stargardzkiej,
natomiast niewielki obszar na południowym krańcu gminy znajduje się w mezoregionie
Pojezierza Myśliborskiego.
29 Kulik S.: Ciepłowniczy zakład geotermalny w Pyrzycach: doświadczenia, wybrane aspekty pracy, perspektywy. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 117-118.
30 Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Rogulska M.: Ciepło z wnętrza ziemi. Podstawowe informacje na temat wykorzystania energii geotermalnej. EC BREC/IBMER, Gdańsk-Warszawa 2003.
31 Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A.: Zastosowania odnawialnych źródeł energii. Szczecin
2008.
32 Biernat H., Kulik S., Noga B.: Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład pozyskiwania czystej
i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych do balneologii i rekreacji. Przegląd geologiczny, vol. 58, nr 8/2010, s. 712-716.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
18
2.2. Budowa geologiczna
Gmina Pyrzyce usytuowana jest na obszarze Synklinorium Szczecińskiego. Dzieli
się ono na dwie mniejsze jednostki zwane Niecką Szczecińską i Blokiem Gorzowa 33.
Granica między nimi tworzy głęboką strefę dyslokacji Pyrzyce-Krzyż oddzielając otwory
GT-1, GT-3 i GT-4 zlokalizowane na bloku Gorzowa od otworu chłonnego GT-2 w niecce
szczecińskiej (rys. 2.3).
Rys. 2.3. Szkic tektoniczny rejonu Geotermii Pyrzyce34
33 Jaskowiak-Schoeneichowa M. (red.): Budowa geologiczna niecki szczecińskiej i bloku Gorzowa. Pr.
Państw. Inst. Geol., 1979.
34 Dadlez R., Jaroszewski W.: Tektonika. Wyd. PWN, Warszawa 1994r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
19
Budowa geologiczna tego obszaru charakteryzuje się korzystnymi warunkami
litologiczno - facjalnymi i hydrogeologicznymi do występowania wód geotermalnych.
Najkorzystniejszymi parametrami złożowymi w tym rejonie charakteryzują się utwory jury
dolnej35,36,37,38,39,40,41.
2.3. Warunki hydrogeologiczne
W otworach geotermalnych w Geotermii Pyrzyce w utworach warstw
miechowskich wyznaczono dwa podstawowe poziomy o najlepszych właściwościach
zbiornikowych oznaczone jako poziom dolny i poziom górny 42.
Dolny poziom zbiornikowy stanowią piaskowce kwarcowe średnioziarniste,
podrzędnie gruboziarniste o spoiwie ilastym, barwy jasnoszarej, szarej, czasami
szarobeżowej. W piaskowcach tych obserwuje się dużą zawartość detrytusu roślinnego,
35 Sokołowski J.: Zasoby geotermalne Polski i możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska przyrodniczego. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5-6/93.
36 Kępińska B.: Current geothermal activities and prospects in Poland - an overview. Geothermics 32
(2003) s. 397-407.
37 Górecki W. (red.): Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim. AGH, Kraków
2006.
38 Parecki A., Biernat H.: Próba rozwiązania problemów towarzyszących eksploatacji ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Technika Poszukiwań Geologicznych
Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 107-109.
39 Biernat H., Kulik S., Noga B.: Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy związane
z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Przegląd
geologiczny, vol. 57 nr 8/2009, s. 665-666.
40 Biernat H., Martyka P., Noga B., Saletowicz G.: Projekt prac geologicznych zmierzających do poprawy
chłonności warstwy złożowej poprzez wykonanie zabiegów intensyfikacji i dozowania preparatów kondycjonujących dla otworów geotermalnych „Geotermii Pyrzyce”. Arch. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 2010.
41 Biernat H., Kulik S., Noga B.: Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład pozyskiwania czystej
i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych do balneologii i rekreacji. Przegląd geologiczny, vol. 58, nr 8/2010, s. 712-716.
42 Biernat H.: Raport z wykonania prac badawczo-rozwojowych p.n. Optymalizacja pozyskiwania i wykorzystania ciepła geotermalnego. Arch. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 1997.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
20
podrzędnie występują drobne wkładki lub laminy ciemnoszarego mułowca. Piaskowce
tego poziomu charakteryzują się dobrymi parametrami hydrogeologicznymi43.
Górny poziom zbiornikowy stanowią piaskowce kwarcowe drobnoziarniste mułowcowe, podrzędnie średnioziarniste o spoiwie ilastym barwy jasnoszarej. Często
w piaskowcach występują wkładki ciemnoszarych iłowców lub ciemnoszarych mułowców.
Porowatość w piaskowcach tego poziomu dochodzi do 30%, a przepuszczalność do 13000
mD (otwór GT-1).
W otworach GT-1 i GT-3 zafiltrowano oba poziomy zbiornikowe oraz warstwy
piaskowców zalegające między tymi poziomami. W otworze GT-4 zafiltrowano górny
poziom zbiornikowy oraz gruby pakiet piaskowców zalegający pomiędzy wyznaczonymi
podstawowymi poziomami zbiornikowymi. W otworze GT-2 zafiltrowano tylko górny
poziom zbiornikowy oraz piaskowce warstw radowskich.
Różnice w zafiltrowaniu otworów spowodowana są dużą zmiennością tak
w głębokości zalegania jak i w wykształceniu litologiczno - facjalnym poziomów
wodonośnych na tak niewielkiej odległości jaka jest między otworami.
Porównując parametry hydrogeologiczne warstw miechowskich w rejonie Pyrzyc
z innymi rejonami ich występowania można stwierdzić, że parametry hydrogeologiczne
poziomu górnego i dolnego w ujęciu przestrzennym w rejonie Pyrzyc są bardzo dobre. Dla
poziomu dolnego najlepsze parametry są w rejonie Pyrzyc i Marianowa i nieznacznie
maleją na strukturze Chabowa (rys. 2.2). Dla poziomu górnego najlepsze parametry
hydrogeologiczne mają skały zbiornikowe w rejonie Pyrzyc. Parametry te nieznacznie
maleją na strukturze Chabowa i ponownie narastają na strukturze Marianowa, nie
osiągając jednak wartości z rejonu Pyrzyc44.
43 Bujakowska K., Biernat H., Bentkowski A., Kapuściński J.: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych w utworach jury dolnej dla potrzeb m. Pyrzyce województwo
Szczecińskie. Arch. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 1995.
44 Biernat H., Martyka P., Noga B., Saletowicz G.: Projekt prac geologicznych zmierzających do poprawy
chłonności warstwy złożowej poprzez wykonanie zabiegów intensyfikacji i dozowania preparatów kondycjonujących dla otworów geotermalnych „Geotermii Pyrzyce”. Arch. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 2010.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
21
2.4. Otwory geotermalne
Każdym otworem zgodnie z projektem prac geologicznych nawiercono górne
warstwy retyku45. Faktyczne głębokości otworów przedstawiono w tabeli 2.1.
Tabela 2.1. Faktyczne głębokości wykonanych
w Geotermii Pyrzyce otworów geotermalnych
Nazwa otworu
Rola otworu
Głębokość [m]
Pyrzyce GT-1
eksploatacyjny
1637
Pyrzyce GT-2
chłonny
1640
Pyrzyce GT-3
eksploatacyjny
1630
Pyrzyce GT-4
chłonny
1620
Odległości pomiędzy poszczególnymi otworami geotermalnymi ustalone zostały na
podstawie komputerowego modelu złoża wykonanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą
w Krakowie przy założeniu maksymalnego schłodzenia złoża o 1 o C przy eksploatacji
przez 25 lat z wydajnością 200 m 3/h. Przy powyższych założeniach odległości pomiędzy
poszczególnymi otworami przedstawiają się następująco (rys. 2.4):
 GT-1 - GT-3 = 225 m,
 GT-1 - GT-2 = 1525 m,
 GT-1 - GT-4 = 1690 m,
 GT-3 - GT-2 = 1570 m,
 GT-3 - GT-4 = 1560 m,
 GT-2 - GT-4 = 1260 m.
Otwory chłonne Pyrzyce GT-2 i GT-4 znajdują się na gruntach rolnych w odległości
500 m od zabudowań miejscowości Obojno. Natomiast otwory eksploatacyjne Pyrzyce
45 Bujakowska K., Biernat H., Bentkowski A., Kapuściński J.: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych w utworach jury dolnej dla potrzeb m. Pyrzyce województwo
Szczecińskie. Arch. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 1995.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
22
GT-1 i GT-2 znajdują się w północnej części miejscowości Pyrzyce przy ul. Poznańskiej,
w pobliżu budynku ciepłowni.
Rys. 2.4. Szkic lokalizacji otworów geotermalnych w Geotermii Pyrzyce
2.5. System geotermalny w Pyrzycach
Budowę Ciepłowni Geotermalnej w Pyrzycach rozpoczęto w 1992 r. Projekt został
zainicjowany przez gminę Pyrzyce, a jego realizacja była kontynuowana przez spółkę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
23
Geotermia Pyrzyce. Ciepłownia uruchomiona została w 1997 r. jako pierwszy tego typu
zakład przemysłowy w Polsce46,47,48.
Rys. 2.5. Uproszczony schemat instalacji geotermalnej w Pyrzycach
Proces technologiczny w Ciepłowni Pyrzyce polega na wydobyciu za pomocą
dwóch otworów eksploatacyjnych Pyrzyce GT-1 i GT-3 wody termalnej z wnętrza ziemi o
temperaturze 61o C, za pomocą pomp głębinowych i przepompowaniu jej do hali
ciepłowni (rys. 2.5). Maksymalna wydajność jednego otworu eksploatacyjnego wynosi
170 m3/h49, zaś wydajność pomp jest zmienna, tak więc, ilość wydobywanej wody
termalnej jest dostosowywana do aktualnych potrzeb ciepłowni.
46 Meyer Z., Sobański R.: The first polish geothermal district heating plant in Pyrzyce. International
Seminar on Environmental protection by the use of geothermal energy jointly with Third Meeting of the
Forum ot the European Branch of the IGA. Zakopane, 13-18th September 1993.
47 Meyer Z.: O miejskim geotermalnym systemie grzewczym w Pyrzycach. Inżynieria i Budownictwo,
50(5)/1994, s. 235-236.
48 Meyer Z.: Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1/1997, s. 61-65.
49 Bujakowska K., Biernat H., Bentkowski A., Kapuściński J.: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych w utworach jury dolnej dla potrzeb m. Pyrzyce województwo
Szczecińskie. Arch. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 1995.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
24
W budynku ciepłowni woda termalna po przepompowaniu jej przez zespół filtrów
workowych trafia na dwa niskotemperaturowe wymienniki ciepła oddając swoją energię
uzdatnionej wodzie sieciowej krążącej w zamkniętym systemie sieci miejskiej. Ze względu
na wysoką mineralizację wynoszącą 120 g/dm3, wydobyta woda termalna po oddaniu
energii cieplnej musi zostać ponownie zatłoczona do górotworu. Do tego celu w ciepłowni
geotermalnej w Pyrzycach służą dwa otwory zatłaczające Pyrzyce GT-2 i GT-4.
Podstawową zasadą działania dubletu geotermalnego jest zapewnienie ciągłości przepływu
pomiędzy otworem eksploatacyjnym a otworem zatłaczającym, wynikające z konieczności
wtłaczania w tym samym czasie wydobytej wody ze złoża50.
Jeden z niskotemperaturowych wymienników geotermalnych o mocy 7,2 MW służy
do bezpośredniej wymiany ciepła wody termalnej z wodą sieciową systemu centralnego
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Drugi wymiennik ciepła o mocy 5,6
MW współpracuje z dwoma absorpcyjnymi pompami ciepła, każda z nich może osiągnąć
10 MW mocy cieplnej.
Pompy ciepła w Ciepłowni Pyrzyce pracują jesienią, zimą i wiosną, czyli wtedy,
gdy temperatura powracającej wody sieciowej jest wyższa od temperatury wydobywanej
wody termalnej. Absorpcyjne pompy ciepła napędzane są gorącą wodą o temperaturze
160o C wytwarzaną w dwóch wysokotemperaturowych kotłach gazowych, a moc każdego
z nich wynosi 8 MW. Każdy z kotłów wysokotemperaturowych wyposażony jest w 1 MW
ekonomizer, odzyskujący ciepło pochodzące od spalin. Dwa niskotemperaturowe kotły
gazowe stanowią szczytowe źródło ciepła o łącznej mocy 20 MW. Szczytowe źródło ciepła
uruchamiane jest wyłącznie zimą podczas dużych mrozów.
Miejska sieć ciepłownicza o długości około 15 km wykonana jest w całości z rur
preizolowanych, co zapewnia dużą efektywność przesyłania energii cieplnej do odbiorców.
Temperatury zasilania wody sieciowej wahają się od 60 o C - latem do i 95o C zimą,
natomiast temperatury wody powracającej z sieci miejskiej latem wynoszą około 45 o C zimą 40o C. Całkowita moc zainstalowana w Geotermii Pyrzyce wynosi 50 MW w tym
50 Kujawa T., Nowak W., Stachel A.: Heat-flow characteristics of one-hole and two-hole systems for
winning geothermal heat. Applied Energy 74 (2003) s. 21-31.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
25
moc cieplna instalacji geotermalnej wynosi 12,8 MW. Do systemu ciepłowniczego
włączeni są (rys. 2.6):
 przedsiębiorcy,
 budynki spółdzielcze i wspólnoty,
 obiekty użyteczności publicznej,
 szkoły, przedszkola, dom kultury,
 domy jednorodzinne.
Rys. 2.6. Sieć ciepłownicza w Pyrzycach51
51 http://geotermia.inet.pl/obszar_funkcjonowania.php
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
26
Rozdział 3.
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW EKSPLOATACYJNYCH
3.1. Korozja
Podstawowym problemem ciepłowni geotermalnych, wykorzystujących ciepło
geotermalne solanek i wód termalnych jest stopniowy spadek chłonności warstwy
złożowej w otworach chłonnych 52, 53. Na skutek stopniowej utraty chłonności zmniejsza
się wydajność zatłaczania otworu chłonnego, a tym samym maleje moc cieplna ciepłowni
geotermalnej54. Składa się na to wiele przyczyn, między innymi korozja rur
okładzinowych55,56, a przede wszystkim kolmatacja warstwy złożowej57.
3.1.1. Agresywność korozyjna wód termalnych
Jednym z poważnych problemów towarzyszących eksploatacji złóż geotermalnych
jest korozja instalacji obiegu wody termalnej. Wody termalne stosowane jako źródło
energii odnawialnej w ciepłowniach geotermalnych są środowiskiem silnie agresywnym
52 Biernat H., Kulik S., Noga B.: Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy związane
z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Przegląd
Geologiczny, Tom 57, Nr 8/2009, s. 655 – 656.
53 Parecki A., Biernat H.: Próba rozwiązania problemów towarzyszących eksploatacji ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Technika Poszukiwań Geologicznych.
Geotermia, Zrównoważony Rozwój, Nr 2, Kraków 2007, s. 107 - 110.
54 Biernat H., Kulik S., Noga B.: Problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, Nr 1-2, Kraków 2010, s. 17 - 28.
55 Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.: Problemy korozji przy zatłaczaniu wykorzystanych wód termalnych. Modelowanie Inżynierskie. Tom 8, Nr 39, Gliwice 2010, s. 13 - 18.
56 Banaś J., Mazurkiewicz B., Solarski W.: Korozja metali w wodach geotermalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, Nr 2, Kraków 2007, s. 5 - 12.
57 Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.: Problemy inkrustacji przy zatłaczaniu wykorzystanych wód
termalnych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 8, Nr 39, Gliwice 2010, s. 7 - 12.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
27
korozyjnie58,59. Agresywność korozyjna wody termalnej w stosunku do metali zależy
głównie od koncentracji utleniacza na powierzchni metalu. Depolaryzatorem może być
rozpuszczony tlen, CO2 oraz H2S. W wodach termalnych ilość rozpuszczonego tlenu jest
znikoma, więc obecność siarkowodoru i dwutlenku węgla są przyczyną większej
agresywności korozyjnej niż to wynika z pH wody.
Dwutlenek węgla w postaci niezdysocjowanych cząsteczek kwasu węglowego
bierze udział zarówno w autokatalitycznej reakcji katodowej 60,61, jak i procesie tworzenia
produktów korozji62.
Siarkowodór już nawet w śladowych ilościach, powoduje pokrycie powierzchni rur
i armatury stalowej warstwą siarczków63,64. Warstewka ta nie stanowi bariery ochronnej i
blokuje powstawanie pasywnych warstewek tlenkowych 65.
58 Banaś J., Górecki W, Kurzydłowski K., Mazurkiewicz B., Pawlikowski M., Rożniatowski K., Solarski
W.: Corrosion and passivity of iron alloys in geothermal water, in Research in Polish Metallurgy at the
Beginning of XXI Century/ed. K. Świątkowski; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of
Sciences. Kraków 2006: Publishing House "Akapit'', s. 181–198.
59 Banaś J., Lelek-Borkowska U., Mazurkiewicz B., Solarski W.: Effect of CO and H S on the
2
2
Composition and Stability of Passie Film on Iron Alloys In Geothermal Water. Electrochimica Acta 52
(2007) s. 5704 – 5714.
60 Więckowski A., Ghali E., Szklarczyk M., Ssobkowski J.: The behavior of iron electrode in CO
2
saturated neutral electrolyte. Electrochimica Acta 28, 11, 1619 (1983).
61 Wang F.: Modeling of Aqueous Carbon Dioxide Corrosion in Turbulent Pipe Flow. PhD Thesis,
Department of Chemistry, University of Saskatchewan 1999.
62 López D. A., Perez T., Simson S. N.: The influence of microstructure and chemical composition of
carbon and low alloy steels in CO corrosion. Materials & Design 24/2003, 561.
2
63 Banaś J., Górecki W, Kurzydłowski K., Mazurkiewicz B., Pawlikowski M., Rożniatowski K., Solarski
W.: Corrosion and passivity of iron alloys in geothermal water, in Research in Polish Metallurgy at the
Beginning of XXI Century/ed. K. Świątkowski; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of
Sciences. Kraków 2006: Publishing House "Akapit'', s. 181–198.
64 Banaś J., Lelek-Borkowska U., Mazurkiewicz B., Solarski W.: Effect of CO and H S on the
2
2
Composition and Stability of Passie Film on Iron Alloys In Geothermal Water. Electrochimica Acta 52
(2007) s. 5704 – 5714.
65 Marcus Ph.: Sulphur- Assisted Corrosion Mechanism and the Role of Alloyed Elements, in Corrosion
Mechanisms in Theory and Praxis, ed. Ph. Marcus, Marcel Dekker, Inc. N. York 2002, 287.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
28
3.1.2. Korozja w otworze chłonnym Pyrzyce GT-2
W 2005 roku założono wykonanie w otworach Pyrzyce GT-2, GT-3 i GT-4
profilowania średnicomierzem wieloramiennym Sondex MIT 60 w celu określenia
średnicy wewnętrznej i stanu technicznego rur ø 9 ⅝" i filtra ø 6 ⅝", oraz czyszczenia
mechanicznego i chemicznego części roboczej filtra.
Pomiaru dokonano w interwale od 0 do 1511 m z dokładnością do 3 mm.
W otworze Pyrzyce GT-2 zapuszczona jest kolumna rur okładzinowych 9 ⅝ " o grubość
ścianki 10.05 mm. Rury te wykonane są ze stali węglowej z przeznaczeniem do odwiertów
geologicznych i hydrogeologicznych. W otworze tym zamontowano również zestaw rur
6 ⅝ " z filtrem prętowym Johnsona - wykonanym ze stali nierdzewnej.
Podczas oceny stany technicznego rur okładzinowych 9 ⅝ " w otworze Pyrzyce GT2 stwierdzono, że 39 z nich jest w bardzo złym stanie technicznym, w których wartość
uszkodzeń zawiera się w przedziale od 51 do 100 % grubości ścianki (rys. 3.1).
Rys. 3.1. Zmniejszenie grubości ścianki rur okładzinowych
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2
Zły stan techniczny - czyli przypadek kiedy uszkodzenia zawierają się w przedziale
od 41 do 50 % grubości ścianki - stwierdzono w przypadku 59 rur. Średni stan uszkodzeń
wahający się w przedziale od 21 do 40 % grubości ścianki zanotowano w przypadku 47
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
29
rur. Żadnej badanej rury nie zakwalifikowano do stanu dobrego czyli takiego, dla którego
uszkodzenia nie przekraczają 20 % ubytku grubości ścianki66.
Podczas badania stanu rur okładzinowych w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2
stwierdzono oprócz wżerów korozyjnych również duże narosty głównie węglanu wapnia,
które powodują zmniejszenie średnicy wewnętrznej rur.
W wyniku badań wieloramiennym średnicomierzem stwierdzono, że rury 6 5/8"
(filtr Johnsona) w otworze Pyrzyce GT-2 są w dobrym stanie technicznym. Wyniki
pomiarów potwierdziły się po wyciągnięciu sita bezpieczeństwa na którym nie
zanotowano żadnych ognisk korozji. Na filtrze stwierdzono natomiast bardzo duże
nagromadzenie osadu, który zmniejszył jego średnicę wewnętrzną.
3.1.3. Korozja w otworze chłonnym Pyrzyce GT-4
Ocenę stanu rur okładzinowych wieloramiennym średnicomierzem MIT-60
przeprowadzono również w otworze Pyrzyce GT-4, w którym zapuszczone są identyczne
rury co w otworze Pyrzyce GT-2. W tym przypadku pomiar wykonano w interwale od 0 do
1270 m oraz w oparciu o uzyskane dane statystyczne dokonano oceny technicznej 136 rur
okładzinowych. Po wykonaniu pomiarów zlokalizowano aż 35 potencjalnych otworów a
najgłębsze z nich przebijającą ścianki rur. Podobnie jak w otworze Pyrzyce GT-2 również i
w tym przypadku stwierdzono tworzące się niewielkie narosty - głównie węglanu wapnia.
Na podstawie wykonanej analizy można stwierdzić, iż rury okładzinowe
w badanym otworze są w znacznie gorszym stanie niż w otworze Pyrzyce GT-2.
W badanym interwale, aż 125 rur okładzinowych 9 ⅝" jest w bardzo złym stanie
technicznym, 4 jest w złym stanie, a 7 z nich charakteryzuje się średnim stanem
technicznym (rys. 3.2). Do głębokości 1006 m kolumna rur okładzinowych jest
skorodowana i przeplatana kilkoma strefami perforacji np. 692 - 711 m, 891 - 910 m.
66 Milczanowski A.: MIT report owerview Pyrzyce GT-2. Arch. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o, Pyrzyce
2005.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
30
Poniżej głębokości 1006 m kolumna rur jest skorodowana i znacznie sperforowana wykazuje ubytki powyżej 90 % grubości ścianki67.
Rys. 3.2. Zmniejszenie grubości ścianki rur okładzinowych
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4
3.1.4. Korozja w otworze eksploatacyjnym Pyrzyce GT-1
Ocenę stanu rur okładzinowych wieloramiennym średnicomierzem MIT-60
przeprowadzono również w otworze eksploatacyjnym Pyrzyce GT-3, w którym
zapuszczone są identyczne rury co w otworach Pyrzyce GT-2 i Pyrzyce GT-4. W tym
przypadku pomiar wykonano w interwale od 394 do 1583 m oraz w oparciu o uzyskane
dane statystyczne dokonano oceny technicznej 138 rur okładzinowych. Po wykonaniu
pomiarów w otworze eksploatacyjnym Pyrzyce GT-3 nie stwierdzono ubytków
przebijających ścianki rur. Podobnie jak w otworach eksploatacyjnych również i w
przypadku otworów eksploatacyjnych stwierdzono narosty - głównie węglanu wapnia.
Pomiaru średnic wewnętrznych rur okładzinowych dokonano również w otworze
eksploatacyjnym Pyrzyce GT-3. Po przebadaniu 110 rur okazało sie, że są one w stanie
dobrym lub średnim w miarę zwiększania się głębokości 68. W tym przypadku tylko na
67 Marcinek K.: MIT report owerview Pyrzyce GT-4. Arch. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o, Pyrzyce 2005.
68 Milczanowski A.: MIT report owerview Pyrzyce GT-3. Arch. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o, Pyrzyce
2005.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
31
jednej rurze nr 108 zanotowano punktowe zjawisko korozji (rys. 3.3). Można zatem
stwierdzić, że postępującej korozji nie obserwuje się w otworach eksploatacyjnych.
Rys. 3.3. Zmniejszenie grubości ścianki rur
w otworze eksploatacyjnym Pyrzyce GT-3
Na przełomie 2007 i 2008 roku w otworach Pyrzyce GT-2 i GT-4 oraz w
geotermalnym rurociągu tłocznym zainstalowano rury HDPE odporne na korozję. Nie
uchroniło to jednak od wzrostu ciśnienia zatłaczania wykorzystanej wody termalnej
i spadku wydajności.
3.2. Kolmatacja
3.2.1. Zjawisko inkrustacji
Kolmatacja
związana
jest
z wytrącaniem
się
związków
chemicznych
nieorganicznych z solanki lub wody termalnej tj. trudno rozpuszczalnych soli a także w
przypadku jej natlenienia tlenków i hydroksytlenków żelaza i manganu. W przypadku
naruszenia równowagi oksydacyjno-redukcyjnej roztworu następuje wytrącanie siarczków
żelaza, manganu i miedzi. Szczególnie intensywnie występuje kolmatacja w przypadku
zatłaczania do złoża, schłodzonej w procesie odbioru ciepła, solanki lub wody termalnej.
To właśnie procesy fizyko - chemiczne zachodzące w solance lub wodzie termalnej,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
32
wykorzystanej w procesach energetycznych, są odpowiedzialne za pogarszającą się pracę
całego obiegu geotermalnego. Odwrócenie kierunku zachodzenia tych procesów wymaga
ingerencji w przemiany równowagowe, zachodzące na granicy faz - ciekłej (solanka lub
woda termalna), gazowej (uwalniane w wyniku rozprężania z fazy ciekłej gazy) i stałej
(wytrącające się osady). Niezbędne w tym celu jest poznanie skomplikowanego składu
fizyko - chemicznego solanki lub wody termalnej, a także równowag kwasowo zasadowych związanych z krystalizacją węglanu wapnia, siarczanu baru, siarczanu strontu
oraz równowag w procesach utleniająco - redukcyjnych, odpowiedzialnych za wytrącanie
się tlenków i siarczków żelaza, miedzi i manganu, w warstwie przyfiltrowej i bezpośrednio
w złożu wodonośnym.
3.2.2. Czystość wody termalnej
Już na początku pracy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach zwrócono uwagę na
zjawiska powodujące spadek wydajności i wzrost ciśnienia przy zatłaczaniu schłodzonej
wody termalnej. Zwrócono również uwagę na osad wytrącający się na filtrach
napowierzchniowych.
Procesy
zachodzące
w
solance
były
główną
przyczyną
pogarszającej się pracy całego obiegu geotermalnego.
a)
b)
Rys. 3.4. Filtry workowe: a) nowy, b) po około miesięcznej eksploatacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
33
Woda termalna po wydobyciu z otworu eksploatacyjnego kierowana jest najpierw
na filtry workowe, które oczyszczają ją przed wymiennikami ciepła. Jest to bateria filtrów,
które pracują na wspólny kolektor doprowadzający wodę do wymienników ciepła. Nowe
filtry workowe są białe i lekkie (rys. 3.4a), natomiast po włączeniu ich do eksploatacji
zaczynają z swój kolor na brązowo-czarny oraz zaczynają zdecydowanie przybierać na
wadze (rys. 3.4b).
Mimo przeprowadzanego gruntownego płukania instalacji po każdorazowym
uruchomieniu układy geotermalnego filtry brudzą się najszybciej bezpośrednio po jego
włączeniu (rys. 3.5a). Następnie eksploatowana woda termalna zaczyna się klarować
i płynie coraz bardziej czysta. Nie jest ona jednak do kończ pozbawiona różnego rodzaju
zanieczyszczeń (rys. 3.5b).
a)
b)
Rys. 3.5. Sączki pomiarowe: a) bezpośrednio po włączeniu obiegu geotermalnego,
b) po kilku godzinnym przepływie
Kolejne filtry oczyszczające wodę termalną usytuowane są bezpośrednio przy
każdym z otworów zatłaczających. Nowe filtry świecowe są lekkie i mają kolor biały (rys.
3.6a), natomiast podczas eksploatacji zmieniają swój kolor na ciemno-brązowy oraz stają
się cięższe (rys. 3.6b).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
34
a)
b)
Rys. 3.6. Filtry świecowe: a) nowy, b) po około miesięcznej eksploatacji
3.3. Metody zapobiegania kolmatacji
3.3.1. Czyszczenie mechaniczne
Mechaniczne
czyszczenie
otworów
geotermalnych
związane
jest
ze
zdemontowaniem głowicy otworu i ustawieniem ciężkiego urządzenia wiertniczego.
Wiąże się to dodatkowo z koniecznością wyłączenia z eksploatacji czyszczonego otworu.
Takie wyłączenie może trwać nawet kilka dni.
Czyszczenie mechaniczne polega na zdzieraniu osadów z rur okładzinowych i filtra.
W tym przypadku osadami mogą być produkty korozji, wtórnej mineralizacji, cząstki
ilaste, fragmenty skał zbiornikowych osadzające się na wewnętrznych powierzchniach
orurowania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
35
Zdarte fragmenty osadów należy następnie wypompować na powierzchnię i poddać
utylizacji. Takie odpompowanie otworu można wykonać za pomocą gazo-dźwigu (air lift).
Zabieg czyszczenia mechanicznego lub mechaniczno-chemicznego dedykowany
jest w zasadzie tylko do otworów, nie ma jednak wpływu na oczyszczenie warstwy
wodonośnej. Jak wynika doświadczeń prowadzonych w Geotermii Pyrzyce zabiegi
czyszczenia mechanicznego przynoszą bardzo dobre efekty z tym, że są one krótkotrwałe.
Zabiegi te należy dość często powtarzać i z biegiem czasu trzeba to robić coraz częściej.
Metoda miękkiego czyszczenia otworów jest zarówno czasochłonna jak i
kosztowna. Musi być ona wykonywana nawet kilka razy w roku. Składniki kosztów są
tutaj dwojakiego rodzaju: z jednej strony koszt sprowadzenia urządzenia wiertniczego, a z
drugiej strony czyszczony otwór jest całkowicie wyłączony z eksploatacji. Dodatkowo
pojawia się problem środowiskowy związany z dużą ilością odpompowanej wody
termalnej, która jest zanieczyszczona zdartymi osadami. W przypadku czyszczenia
mechaniczno-chemicznego woda ta zanieczyszczona jest dodatkowo najczęściej kwasem
solnym.
3.3.2. Stosowanie inhibitorów chemicznych
Stosowanie inhibitorów chemicznych zapobiega głównie korozji stalowych
elementów instalacji geotermalnej oraz wytrącanie się osadów. Niewątpliwie produkty
korozji przyczyniają się do zatykania się filtrów w chłonnych otworach geotermalnych
oraz przyodwiertowej strefy w warstwie wodonośnej.
Zjawisko korozji przypisuje się głównie chemizmowi wód termalnych (ciepła
solanka o lekko kwaśnym pH) i aktywności mikrobiologicznej (bakterie siarczanoworedukcyjne). Stosowane inhibitorów od dawna stosuje się w przemyśle naftowym poprzez
dozowanie ich pod ciśnieniem za pomocą zaworów w głowicy.
Pierwsze próby usuwania osadu drogą chemiczną przeprowadzono w 1982 roku.
Operacja polegała na wtłaczaniu dwutlenku węgla do otworu Imperial Valley
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
36
w południowej Kalifornii w celu otrzymania solanki pod ciśnieniem. Zatłaczanie
inhibitorów powoduje zmianę pH wody termalnej, co przekłada się na ograniczenie
zjawisk wytrącania się minerałów wtórnych z solanki oraz ogranicza występowanie
korozji. Metoda ta dotyczy nie tylko instalacji napowierzchniowej (rurociągi, wymienniki
ciepła) i otworu ale również strefy przyodwiertowej w warstwie złożowej.
Dobór rodzaju inhibitora, jego stężenia w danej instalacji geotermalnej i czas jego
dozowania odbywa się zwykle na drodze badań laboratoryjnych, podczas których
określana jest także m.in. jego zgodność z wodą termalną i skałami poziomu
wodonośnego. Czas stosowania inhibitorów do wody termalnej wynosi przeważnie od
kilku do kilkudziesięciu godzin. Czas trwania efektów działania inhibitora jest różny i
zależy od kilku czynników. Istotne są też aspekty ekonomiczne, od których zależy dobór
rodzaju inhibitora, jego stężenia i czasu dozowania.
3.3.3. Zabiegi kwasowania
Zabieg kwasowania polega na dozowania najczęściej kwasu solnego bezpośrednio
do otworu. W wyniku reakcji roztworu kwasu z osadami nagromadzonymi na ściankach
filtra następuje ich rozpuszczanie i spadanie na dno otworu. Pozostałości osadu oraz
zatłoczony kawas solny muszą być następnie wydobyte na powierzchnię oraz muszą być
poddane utylizacji.
3.3.4. Miękkie kwasowanie
Celem miękkiego kwasowania, podobnie jak kwasowania standardowego, jest
poprawa wydajności zatłaczania poprzez usunięcie skutków kolmatacji – między innymi
węglanu wapnia (CaCO3). Jednak miękkie kwasowanie adresowane jest nie tylko do filtra i
strefy przyodwiertowej, ale również do warstwy wodonośnej. Bardzo małe stężenie
zatłaczanego kwasu solnego – rzędu 0,1 – 0,2%, uwalnia od konieczności odbioru kwasu i
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
37
jego unieszkodliwiania. Miejscem docelowym jego jest warstwa wodonośna do której
dociera rozpuszczając po drodze węglany wytrącające się na filtrze i strefie
przyodwiertowej.
3.3.5. Inne metody stymulacji otworów geotermalnych
Zastosowanie jonitów (żywic organicznych)
Zależnie od swego składu mogą one wymieniać kationy lub aniony. Posługując się
jonitami można przeprowadzić praktycznie całkowitą demineralizację wody, tzn.
całkowicie pozbawić wodę rozpuszczonej w niej substancji nieorganicznej. Wodę
przepuszcza się najpierw przez warstwę kationitu zawierającą jony wodorowe. Usuwamy
z niej wówczas kationy Na+, Ca2+, Mg2+. Następnie na anionicie wymieniamy aniony SO42-,
Cl- . Zużyte jonity można łatwo zregenerować przemywając roztworem kwasu lub
wodorotlenkiem litowca. W przypadku Geotermii Pyrzyc wystarczyłoby zastosowanie
samego kationitu, aby pozbyć się jonów Ca 2+ i Mg2+, które odpowiedzialne są za
powstawanie węglanu wapnia i dolomitu. Metoda niestety nie została nigdy sprawdzona
na tak dużą skalę przemysłową i wydaje się być niezwykle kosztowna.
Zastosowanie zeolitu
Glinokrzemian sodu Na12[(AlO2)12(SiO2)12] 12H2O – charakteryzują go dobre
właściwości kopleksujące, jednak stosowanie go przez kilka lat (miesięcy?) może
doprowadzić do nieodwracalnej kolmatacji warstwy wodonośnej przez krzemiany.
Związek nigdy nie był testowany w warunkach wysokiego ciśnienia.
Zastosowanie tripolifosforanu sodu (TPFS)
Z życia codziennego i przemysłu znany jako Calgon. Ma wyśmienite właściwości
kompleksujące, wiąże jony Ca2+i Mg2+ oraz zapobiega ich strącaniu. Niestety nigdy nie był
testowany w warunkach wysokiego ciśnienia, co więcej z ekonomicznego punktu widzenia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
38
stosowanie go może okazać się nieopłacalne. TPFS powoduje również eutrofizację wód,
dlatego narzucono ograniczenia w jego używaniu - normy.
Rozdział 4.
DOTYCHCZASOWE PRÓBY ZAPOBIEGANIA KOLMATACJI
4.1. Problemy z zatłaczaniem schłodzonej wody termalnej
Podstawowymi problemami otworów chłonnych są postępujący spadek wydajności
i wzrost ciśnienia zatłaczania oraz szybka korozja.
Jedną z przyczyn spadku wydajności może być zwięzłość warstwy wodonośnej, do
której są zatłaczane schłodzone wody termalne. Może ona być zbudowana ze średnio i
drobnoziarnistych piaskowców oraz minerałów ilastych. W wyniku słabej zwięzłości i
spójności materiał może luźno zalegać w strefie między filtrem, a ścianą otworu i przy
wtłaczaniu schłodzonej wody termalnej, materiał piaszczysto - ilasty może blokować
przepływ, skutkiem czego będzie natychmiastowy wzrost ciśnienia i spadek wydajności
zatłaczania. Każdorazowe próby zwiększenia wydajności zatłaczania będą wywoływały
wyższy poziom startowy ciśnienia i postępujące zapychanie filtra.
Kolejnym problemem większości geotermalnych otworów chłonnych jest
kolmatacja, czyli zapychanie się filtra i warstwy wodonośnej. Bez wątpienia jej
wystąpienia „ilościowe” i „jakościowe” związane są ze składem chemicznym solanki,
chociaż mechanizm jej powstawania dotychczas nie został poznany (kolmatacji podlegają
również otwory, z którymi związane są solanki bardzo nisko zmineralizowane).
Problemy z zatłaczaniem schłodzonej wody termalnej nie ominęły również
otworów chłonnych Pyrzyce GT-2 oraz Pyrzyce GT-4.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
39
4.2. Czyszczenie mechaniczno-chemiczne otworu chłonnego Pyrzyce GT-2
Na przełomie lat 1995/96 uruchomiono obieg geotermalny i przeprowadzono
pompowania eksploatacyjno-zatłaczające GT-1→ GT-2. Po 55 godzinach uzyskano
wydajność zatłaczania 148 m3/h przy stabilizacji ciśnienia na poziomie 2,5 bara 69.
Pierwsze próby uruchomienia obiegu geotermalnego w skali przemysłowej (GT-1→
GT-2) podjęto w grudniu 1995 r. Przy wydajności 150 m 3/h ciśnienie w otworze
zatłaczającym wynosiło 5,3 bara. Zatłaczanie przerwano po dobie z uwagi na prace
wykończeniowe w hali ciepłowni. Drugi raz uruchomiono obieg geotermalny 30.01.1996
r. (oficjalne otwarcie ciepłowni). Rozpoczęto zatłaczanie z wydajnością 148,6 m 3/h, przy
ciśnieniu zatłaczania zmiennym wahającym się ok. 10 barów. W pierwszym roku pracy
ciepłowni tj. 31.01.96 – 30.12.96 r. czas czystej pracy obiegu geotermalnego wynosił 7
miesięcy. Przerwy spowodowane były spadkami napięcia w sieci, brakiem w dostawie
prądu, usuwaniem usterek technicznych. Łącznie naliczono 42 przestoje z w/w przyczyn.
W obiegu stwierdzono ciągle występujące nieszczelności, które prowadziły w czasie
przestojów do jego zapowietrzania.
Z obserwacji pracy obiegu geotermalnego wynika, ze po każdym przestoju
najczęściej wzrastało ciśnienie na zatłaczaniu. Należy zaznaczyć ze otwór GT-4
początkowo nie był włączany do obiegu. Całe obciążenie wynikające z wypłukiwania
rurociągów tłocznych, przestojów i krótkotrwałych włączeń i wyłączeń obiegu
geotermalnego przejął na siebie otwór zatłaczający GT-2. To musiało odbić się na jego
dalszej
sprawności.
Po
wykonanych
zabiegach
intensyfikacyjnych
(czyszczenie
mechaniczne i chemiczne) w październiku 1996 r. chwilowo tylko uzyskał sprawność
zbliżoną do pierwotnej (135 m3/h przy ciśnieniu 5,7 bara), po czym wydajność zaczęła
spadać, a ciśnienie rosnąć.
W dniach 11.11.98 r. i 18.03.99 r. przeprowadzono zabiegi azotowania. Po
zabiegach zaobserwowano pozytywną reakcję otworu GT-2. W obu przypadkach
69 Bujakowska K., Biernat H., Bentkowski A., Kapuściński J.: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych w utworach jury dolnej dla potrzeb m. Pyrzyce województwo
Szczecińskie. Arch. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 1995.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
40
wydajność przed zabiegiem azotowania wynosiła około 10 m 3/h przy ciśnieniu ponad 10
barów. Po zabiegu wydajność wzrastała do ponad 23 m 3/h przy ciśnieniu niższym od 6
barów.
Rys. 4.1. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-2 w 1997r.
Rys. 4.2. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-2 w 1998r.
Od marca 1997 r. prowadzono ciągłą rejestrację ciśnienia, wydajności i temperatury.
Okres pracy obiegu geotermalnego w czasie od 1997 do 2000 r. można podzielić na trzy
okresy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
41
 rok 1997, gdzie najczęściej spotykane wartości wynosiły od 35 do 55 m 3/h przy
ciśnieniu zatłaczania mieszczącym się w granicach od 4 do 6 barów (rys. 4.1),
 rok 1998 i 1999 gdzie obserwujemy znaczny spadek wydajności rzędu 15 – 30
m3/h przy ciśnieniu zatłaczania około10 barów (rys. 4.2 ÷ 4.3),
 rok 2000 gdzie wydajność spada do około 20 m 3/h przy ciśnieniu zatłaczania w
granicach 12 barów (rys. 4.4).
Rys. 4.3. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-2 w 1999r.
Rys. 4.4. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-2 w 2000r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
42
W 2000 roku na podstawie „Programu działań zmierzających do poprawy
chłonności w otworze Pyrzyce GT-2” opracowanego przez POLGEOL S.A. stwierdzono
jednoznacznie duże narosty osadu w interwałach części roboczej filtra, powodujące
zmniejszenie średnicy filtra ze 158 mm do 143 mm. Z interpretacji geofizycznych wynika,
że największe zwężenie średnicy otworu występuje w interwale 1428-1435 m. Prace
rekonstrukcyjne polegały na czyszczeniu mechanicznym i chemicznym filtra. Po
wykonanych zabiegach w pierwszej dobie uzyskano wydajność 100 m 3/h przy ciśnieniu 0
barów- podciśnienie. Do 2005 roku problemy pojawiały się cyklicznie- nagły wzrost
ciśnienia i spadek wydajności po przestoju.
W 2005 roku w ramach ,,Koncepcji powiększenia chłonności odwiertów
zatłaczających Pyrzyce GT-2 i GT-4” założono wykonanie w otworze GT-2 czyszczenia
mechanicznego i chemicznego części roboczej filtra. Wykonano również zakładane prace
związane z czyszczeniem mechanicznym i chemicznym części złożowej filtra. Wykonane
prace znacznie poprawiły chłonność otworu w ciągu pierwszej doby osiągnięto 170 m 3/h
przy ciśnieniu zatłaczania 1,8 bara. Wynik ten jest lepszy niż uzyskano w czasie prac
dokumentacyjnych (1995r.) podczas pompowań pomiarowych.
Jednak po dłuższej eksploatacji obserwuje się nadal spadek wydajności i wzrost
ciśnienia na zatłaczaniu, a co za tym idzie ponowne czyszczenie mechaniczne i chemiczne
przy użyciu urządzenia wiertniczego, które jest bardzo kosztowne jako wydatek finansowy
dla ciepłowni. Na początku 2008 roku w otworze GT-2 założono rury HDPE odporne na
korozję. Nie uchroniło to jednak od wzrostu ciśnienia zatłaczania solanki i spadku
wydajności (rys. 4.5 – 4.6).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
43
Rys. 4.5. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-2 w 2007r.
Rys. 4.6. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-2 w 2008r.
4.3. Czyszczenie mechaniczno-chemiczne otworu chłonnego Pyrzyce GT-4
Na przełomie lat 1995/96 uruchomiono obieg geotermalny i przeprowadzono
pompowania eksploatacyjno-zatłaczające GT-1→ GT-4. Uzyskano wydajność 143 m 3/h
przy stabilizacji ciśnienia na poziomie 3,7 bara. Po krótkim okresie eksploatacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
44
zaobserwowano spadek wydajności i znaczny wzrost ciśnienia na zatłaczaniu. Otwór GT-4
na krótki okres został wyłączony z ciągłej eksploatacji.
W październiku 1996r. w otworze GT-4 wykonane zostały zabiegi intensyfikacyjne
(czyszczenie mechaniczne i chemiczne) w celu poprawy parametrów zatłaczania. Po
wykonanych zabiegach intensyfikacyjnych uzyskano wydajność zatłaczania 170 m 3/h przy
podciśnieniu. Taki stan utrzymywał się około 6 miesięcy. Po tym okresie ciśnienie zaczęło
nieznacznie wzrastać. Jednak przez okres około 8 lat parametry zatłaczania były w miarę
stabilne, około 6 barów przy wydajności 100 m 3/h, około 10 barów przy wydajności 150
m3/h. Znaczne pogorszenie stanu technicznego otworu zaobserwowano w 2004 roku.
W 2005 roku w ramach ,,Koncepcji powiększenia chłonności odwiertów
zatłaczających Pyrzyce GT-2 i GT-4” założono wykonanie w otworze GT-4 czyszczenia
mechanicznego i chemicznego części roboczej filtra. Wykonano również zakładane prace
związane z czyszczeniem chemicznym części złożowej filtra. Po wykonanych pracach nie
uzyskano już sprawności otworu z lat poprzednich. Każdy przestój z przyczyn
obiektywnych powodował natychmiastowy wzrost ciśnienia zatłaczania i spadek
wydajności.
W grudniu 2007r w otworze GT-4 założono rury HDPE odporne na korozję. Nie
uchroniło to jednak od wzrostu ciśnienia zatłaczania solanki i spadku wydajności (rys. 4.7
– 4.8).
Rys. 4.7. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-4 w 2007r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
45
Rys. 4.8. Parametry eksploatacyjne otworu zatłaczającego Pyrzyce GT-4 w 2008r.
Problemy z zatłaczaniem zużytych wód termalnych w ciepłowni geotermalnej w
Pyrzycach występują głównie w otworze GT-2 (rys. 4.9).
Rys. 4.9. Wartości średniorocznych chłonności otworów zatłaczających
4.4. Metoda miękkiego kwasowania
W 2008 roku w Geotermii Pyrzyce zdecydowano się na zastosowanie nowej
metody czyszczenia otworów zatłaczających polegającą na tzw. kwasowaniu miękkim. W
metodzie miękkiego kwasowania założono umieszczenie tuż przed otworem chłonnym
zbiornika z kwasem solny o stężeniu 30 - 34% oraz pompy dozującej o regulowanie
wydajności pompowania (rys. 4.10).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
46
Rys. 4.10. Schemat metody miękkiego kwasowania
Instalacja do zatłaczania odtlenionego 30 - 34% HCl przeznaczona jest do montażu
do przewodu wody termalnej tj. rury stalowej o średnicy  205 mm (głowicy
geotermalnej) wyłożonej wewnątrz wykładziną HDPE (rys. 4.11).
Rys. 4.11. Schemat instalacji zatłaczania odtlenionego kwasu solnego
do rurociągu wody termalnej w zabiegu miękkiego kwasowania
Instalacja dozowania kwasu solnego składa się między innymi z:
 platformy do swobodnego przewożenia instalacji,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
47
 paleto-pojemnika kwasu solnego 30% o objętości V=1000 litrów,
 przyłącza kwasu do paleto-pojemnika,
 pompy dozującej chemoodpornej o ciśnieniu tłoczenia co najmniej 17 barów (o 1
bar wyższym niż maksymalne ciśnienie zatłaczania solanki do otworu),
 licznika przepływu kwasu solnego lub przepływomierza,
 zaworu zwrotnego,
 przyłącza do rury  205 mm (głowicy zatłaczającej) w wiacie osłonowej otworu
chłonnego,
 instalacji elektrycznych zasilania pompy zatłaczającej kwas, podłączenia czujnika
sucho-biegu pompy w paleto-pojemniku z kwasem solnym.
Paleto-pojemnik z 30 – 34 % kwasem solnym będzie ustawiony na platformie
mobilnej na zewnątrz pomieszczenia osłaniającego otwory chłonne. Platforma będzie
przemieszczała się pomiędzy kolejno udrażnianymi otworami chłonnymi.
Przyłącze odtlenionego kwasu solnego od paleto-pojemnika w kierunku pompy
dozującej będzie wykonane za pomocą złączki kołnierzowej przy wykorzystaniu
oryginalnego przyłącza na paleto-pojemniku. Na tym samym przyłączu zostanie
zamontowany zawór służący jako zawór odcinający. Dopiero za zaworem odcinającym
poprzez złączkę redukcyjną zostanie poprowadzona rura ssawna zasilająca pompę
dozującą. Dla wygody obsługi zabiegu miękkiego kwasowania na platformie mobilnej
można zamiast jednego paleto-pojemnika z kwasem HCL podłączyć łącznie więcej np. 2
paleto-pojemniki. W tym celu został przewidziany kolektor z rury HDPE lub PP o średnicy
 100 mm, do którego od paleto-pojemników zostaną doprowadzone maksymalnie 4
podłączenia z kwasem solnym. Taki sposób podłączenia może być korzystny z przyczyn
logistycznych związanych z dostawą kilku paleto-pojemników kwasu jednocześnie.
Pompa dozująca odtlenionego kwasu solnego będzie odporna chemicznie na 30 –
34 % kwas solny. Wydajność pompy będzie się mieścić w przedziale 20 - 1360 l/h, a jej
ciśnienie na tłoczeniu będzie wynosiło co najmniej 17 barów. Pompa będzie mieć
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
48
możliwość dostosowania proporcjonalnego wydajności zatłaczania do przepływu wody
termalnej co będzie uzyskane poprzez podłączenie sygnału 4 - 20 mA z szafy sterowniczej.
Przewód tłoczenia kwasu za pompą dozującą kwas zostanie poprowadzony
przepustem przez ścianę wiaty osłaniającej głowicę otworu chłonnego do miejsca
przyłącza na rurociągu wody termalnej  205 mm. Na tym rurociągu za kolanem na
pionowym odcinku głowicy zatłaczającej zostanie wykona wcinka poprzez rurę  80 mm
do przewodu  205 mm, tak aby rura zatłaczająca kwas była wprowadzona do wnętrza
rury  80 mm zgodnie z rysunkiem 4.2. Wyjście rury zatłaczającej kwas będzie posiadać
kołnierzowe przyłącze  80 mm, do którego zostanie zamontowany odcinek prostego
przewodu a następnie zawór zwrotny i zawór odcinający tuż za pompą. Na odcinku
pomiędzy pompą a zamontowaną przepustnicą zostanie zamontowany przepływomierz
kwasu solnego (lub licznik przepływu).
Zastosowanie w 2010 r. miękkie kwasowania powodowały zmniejszenie ciśnienia
zatłaczania oraz zwiększanie się wydajności utylizacji wody termalnej. Prawidłowość taką
można zaobserwować zarówno w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2 (rys. 4.12 ÷ 4.15)
jaki i w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 (rys. 4.16 ÷ 4.20).
Rys. 4.12. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2 w marcu 2010r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
49
Rys. 4.13. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2 w kwietniu 2010r.
Rys. 4.14. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2 w maju 2010r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
50
Rys. 4.15. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-2 we wrześniu 2010r.
Rys. 4.16. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 w lutym 2010r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
51
Rys. 4.17. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 w marcu 2010r.
Rys. 4.18. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 w kwietniu 2010r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
52
Rys. 4.19. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 w maju 2010r.
Rys. 4.20. Zastosowanie miękkiego kwasowania
w otworze zatłaczającym Pyrzyce GT-4 w październiku 2010r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
53
We wszystkich przypadkach kwas dodawany był w różnych dawkach. Czasy
działania kwasu solnego również we wszystkich przypadkach były różne. Po zaprzestaniu
dozowania kwasu solnego niemal natychmiast następuje wzrost ciśnienia zatłaczania oraz
zmniejszanie się ilości zatłaczanej wody termalnej.
Podczas przeprowadzania miękkiego kwasowania w ciepłowni w Pyrzycach
stwierdzono, że podczas działania kwasu w otworach zatłaczających następuje
zmniejszenie sie ciśnienia zatłaczania i zwiększenie właściwości chłonnych. Obserwacje te
pozwoliły na opracowanie nowej metody polegającej na ciągłym dozowaniu niewielkich
ilości kwasu solnego do otworów zatłaczających. Metoda miękkiego kwasowania stała się
podstawą do stworzenia nowej metody super miękkiego kwasowania.
Rozdział 5.
METODA SUPER MIĘKKIEGO KWASOWANIA
5.1. Ogólna charakterystyka metody
Rezultatem wielu lat prac związanych z przeciwdziałaniem skutkom kolmatacji jest
opracowanie metody, której celem jest przeprowadzenie działań zmierzających do
poprawy chłonności warstwy złożowej poprzez wykonanie zabiegów intensyfikacji
i dozowania preparatów kondycjonujących dla geotermalnych otworów chłonnych
w Geotermii Pyrzyce. Nowa metoda jest modyfikacją znanej i sprawdzonej już na świecie
metody miękkiego kwasowania70. Modyfikacja polega na ciągłym dozowaniu znacznie
niższych niż w tradycyjnym miękkim kwasowaniu dawek kwasu solnego z dodatkiem
70 Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.: Zwiększenie możliwości chłonnych geotermalnych otworów
zatłaczających w wyniku zastosowania miękkiego kwasowania. Modelowanie Inżynierskie. Tom 11, Nr 42,
Gliwice 2011, s. 67 - 74.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
54
antyskalanta i/lub dyspergatora do przepływającej solanki przed filtrami i wymiennikami
ciepła.
Projekt dotyczy sposobu przeciwdziałania kolmatacji warstwy przyfiltrowej
chłonnych otworów geotermalnych, poprzez wpływanie na parametry chemiczne solanki
lub wody termalnej, w trakcie normalnej eksploatacji otworów eksploatacyjnego i
chłonnego ciepłowni geotermalnej, bez przerywania pracy systemu. Efekt zapobiegawczy
uzyskuje się poprzez ciągłe dozowanie do przepływającej solanki lub wody termalnej
kwasu solnego, lub odtlenionego kwasu solnego w ilości od 80 g do 120 g kwasu solnego
na 1 m3 solanki lub wody termalnej oraz biodegradowalnego dyspergatora w postaci
rozpuszczalnego w wodzie kwasu poliasparaginowego lub soli sodowej lub potasowej
kwasu poliasparaginowego, w ilości od 10 do 40 g na 1 m 3 solanki lub wody termalnej. Jak
wykazały
długotrwałe
próby,
prowadzone
na
otworach
chłonnych
ciepłowni
geotermalnych, sposób wg projektu umożliwia nie tylko utrzymanie chłonności otworów
chłonnych na stałym poziomie. Przy tym, metoda nie wymaga wyłączania otworów
zatłaczających z eksploatacji w trakcie jej stosowania.
Wszystkie zadania związane z projektem będą realizowane w Geotermii Pyrzyce. W
trakcie testowania metody super miękkiego kwasowania będzie prowadzony monitoring
efektów jej stosowania oraz na bieżąco będzie modyfikowana ciecz kwasująca łącznie z
uaktualnieniem programu prowadzenia dalszych badań. Po zakończeniu testów zostanie
przeprowadzona ocena uzyskanych wyników pod kątem możliwości przemysłowego
wdrożenia metody super miękkiego kwasowania w innych ciepłowniach geotermalnych.
Prace związane z rozpoczęciem badań i testów rozpoczną się około 22 stycznia 2013r. i
będą realizowane przez 18 miesięcy.
5.2. Projektowane parametry techniczne
Celem metody super miękkiego kwasowania jest wyeliminowanie negatywnej
działalności wykładnika stężenia jonów wodorowych (pH), jednej z przyczyn
powstawania kolmatacji. Węglany preferują środowisko alkaliczne. Stymulacja pH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
55
pozwoli uzyskać stan równowagi chemicznej, w której węglan wapnia (CaCO 3), nie będzie
strącany. Korzyścią płynącą z zastosowania tej metody będzie nie tylko wyeliminowanie
przyczyny kolmatacji węglanowej, ale również pozbycie się dotychczasowych efektów w
warstwie
wodonośnej
poprzez
systematyczne
rozpuszczanie
węglanu
wapnia
gromadzącego się dotychczas w warstwie złożowej z dala od otworu.
Pompę dozującą ciecz kwasującą zainstalowano tuż za otworem eksploatacyjnym
(rys. 5.1). Dzięki takiemu ustawieniu warunki chemiczne można stymulować już w
napowierzchniowym obiegu geotermalnym (rurociągu tłocznym). Przy zastosowaniu tej
metody łatwiej jest obserwować zachodzące procesy na hali ciepłowni geotermalnej
aniżeli w otworze.
Rys. 5.1. Schemat metody super miękkiego kwasowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
56
Rys. 5.2. Schemat instalacji zatłaczania odtlenionego kwasu solnego
do rurociągu wody termalnej w zabiegu super miękkiego kwasowania
Przyłącze odtlenionego kwasu solnego do paleto-pojemnika będzie wykonane
złączką kołnierzową wykorzystując oryginalne przyłącze na paleto-pojemniku. Na tym
samym przyłączu będzie zamontowany zawór odcinający. Dopiero za zaworem
odcinającym poprzez złączkę redukcyjną będzie poprowadzona rura ssąca dla pompy
dozującej (rys. 5.2).
Wydajność pompy będzie się mieścić w przedziale 2,5 – 21 l/h, a jej ciśnienie
tłoczenia będzie co najmniej 17 barów. Pompa będzie mieć możliwość dostosowania
proporcjonalnego wydajności zatłaczania do przepływu wody termalnej co będzie
uzyskane poprzez podłączenie sygnału 4 – 20 mA z szafy sterowniczej ciepłowni. Pompa
będzie ustawiona pod wiatą na paleto-pojemnik w pobliży otworu eksploatacyjnego
Pyrzyce GT-1.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
57
Przewód tłoczenia kwasu solnego za pompą dozującą będzie poprowadzony
przepustem przez ścianę wiaty do miejsca przyłącza na rurociągu wody termalnej
o średnicy 205 mm (w pobliżu głowicy eksploatacyjnej). Na tym rurociągu będzie
wykonana wcinka, tak aby rura transportująca ciecz kwasującą była wprowadzona
dokładnie do środka przewodu, a jego końcówka będzie ścięta pod kątem 45 stopni.
Wyjście rury dozującej będzie posiadać kołnierzowe przyłącze do którego zostanie
zamontowany zawór zwrotny, a następnie zawór odcinający.
Na odcinku pomiędzy pompą a zamontowanym zaworem zostanie zamontowany
przepływomierz cieczy kwasującej (lub licznik przepływu).
Na omawianym odcinku zostanie także przewidziane przyłącze dyspergatora
i odtleniacza, z osobnymi pompami dozującymi do wspólnego przewodu tłoczącego ciecz
kwasującą.
W instalacji super miękkiego kwasowania pomiary będą dotyczyły jedynie
przepływów poszczególnych roztworów: kwasu solnego, dyspergatora i odtleniacza.
Na rurze doprowadzającej do instalacji geotermalnej kwas solny zostanie
zamontowany przepływomierz o wydajności od około 1 l/h. Drugi przepływomierz będzie
zainstalowany na rurze doprowadzającej do instalacji dyspergator i odtleniacz. Obydwa
przepływomierze będą wyposażone w przetworniki zamieniające odczyty na sygnał
wyjściowy 4 - 20 mA lub sygnał radiowy.
5.3. Zakres prac związanych z super miękkim kwasowaniem
W celu określenia optymalnej metody kondycjonowania wód termalnych
wydobywanych z otworów geotermalnych w Geotermii Pyrzyce zaprojektowano cykl
badań, w ramach których będzie możliwość porównania skuteczności różnych składów
cieczy kwasujących. Całość projektowanych badań została podzielona na cztery etapy:
 wykonanie badań określających tło dla metody super miękkiego kwasowania,
 stabilizacja pracy instalacji geotermalnej,
 dobór proporcji składników kondycjonujących,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
58
 możliwości zwiększenia wydajności eksploatacyjnej.
Testy związane z oceną skuteczności metody super miękkiego kwasowania zostaną
poprzedzone zabiegami miękkiego kwasowania, których zadaniem jest poprawa
chłonności warstwy wodonośnej. Celem przedmiotowych testów będzie natomiast
wykazanie, że metoda super miękkiego kwasowania zapobiega pogarszaniu się
właściwości chłonnych warstwy wodonośnej.
5.3.1. Prace wstępne
Prace związane z testowaniem metody super miękkiego kwasowania rozpoczną się
w pierwszej połowie lutego 2013 r. Przed przystąpieniem do dozowania cieczy kwasującej
najpierw zostaną wykonane prace wstępne związane z:
 wymianą filtrów workowych na hali ciepłowni,
 poborem próbek osadu z filtrów workowych na hali ciepłowni,
 wymianą filtrów świecowych przy otworze chłonnym GT-2,
 poborem próbek osadu z filtrów świecowych przy otworze chłonnym GT-2,
 wymianą filtrów świecowych przy otworze chłonnym GT-4,
 ręcznym pomiarem pH wody termalnej na głowicy otworu Pyrzyce GT-1,
 ręcznym pomiarem redox wody termalnej na głowicy otworu Pyrzyce GT-1,
 ręcznym pomiarem czystości wody termalnej (próba na sączkach) na głowicy
otworu Pyrzyce GT-1,
 ręcznym pomiarem pH na głowicy otworu Pyrzyce GT-2,
 ręcznym pomiarem redox na głowicach otworów Pyrzyce GT-2,
 ręcznym pomiarem czystości wody termalnej (próba na sączkach) na głowicach
otworów Pyrzyce GT-2,
 poborem próbek wody termalnej na głowicy otworu Pyrzyce GT-1,
 poborem próbek wody termalnej na głowicy otworu Pyrzyce GT-2,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
59
 poborem próbek gazu z wody termalnej na głowicy otworu Pyrzyce GT-1,
 poborem próbek gazu z wody termalnej na głowicach otworów Pyrzyce GT-2,
 wykonaniem analizy ilościowej i jakościowej pobranych próbek osadu z filtrów
workowych,
 wykonaniem analizy ilościowej i jakościowej pobranych próbek osadu z filtrów
świecowych,
 wykonaniem analizy fizyko-chemicznej pobranych próbek wody termalnej,
 wykonaniem analizy fizyko-chemicznej pobranych próbek gazu.
5.3.2. Stabilizacja pracy instalacji geotermalnej
Pierwszy etap prac będzie związany z ustabilizowaniem pracy instalacji
geotermalnej, a więc na dobraniu takiej wydajności eksploatacyjnej, przy której ciśnienie
zatłaczania nie będzie miało tendencji do wzrostu. Na podstawie obserwacji
dotychczasowej pracy instalacji geotermalnej można stwierdzić, że stabilność ciśnienia
zatłaczania będzie można uzyskać przy wydajności około 120 m 3/h. W około 3 tygodniowym okresie stabilizacji pracy instalacji geotermalnej przez cały czas będzie
dozowane 80 ml kwasu solnego na każdy 1 m 3 przepływającej w rurociągu geotermalnym
wody termalnej (tabela 5.1).
W przypadku kiedy przy założonych w programie parametrach nie uda się utrzymać
stabilności ciśnienia zatłaczania w pierwszej kolejności należy obniżyć wydajność
eksploatacyjną wody termalnej. Minimalny poziom do jakiego będzie obniżyć wydajność
eksploatacyjną wody termalnej trzeba będzie ustalić z koordynatorem projektu i zarządem
Geotermii Pyrzyce.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
60
Tabela 5.1. Zestaw wariantów testów dla metody super miękkiego kwasowania
20
14
20
13
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
wydajność eksploatacyjna 150 m3/h
wydajność eksploatacyjna 140 m3/h
wydajność eksploatacyjna 130 m3/h
dyspergator - 4 ml/m3 solanki
dyspergator - 2 ml/m3 solanki
odtleniacz - 20 ml/m3 solanki
odtleniacz - 10 ml/m3 solanki
kwas solny - 120 ml/m3 solanki
kwas solny - 110 ml/m3 solanki
kwas solny - 100 ml/m3 solanki
kwas solny - 90 ml/m3 solanki
kwas solny - 80 ml/m3 solanki
Dawkowanie \ Nr miesiąca
Rok
Jeśli okaże się, że niemożliwe będzie dalsze obniżanie wydajności eksploatacyjnej,
w celu uzyskania stabilności ciśnienia zatłaczania, należy zwiększyć dawkę kwasu
solnego. W dalszych wariantach badań kolejne dawki kwasu solnego również będą
musiały być odpowiednio zwiększone.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
61
Etap stabilizacji pracy instalacji geotermalnej powinien zostać sfinalizowany
z końcem lutego i powinny zostać wymienione filtry workowe i świecowe oraz powinien
być wykonany zestaw pomiarów, poborów próbek i badań.
5.3.3. Dobór składników kondycjonujących
Głównymi składnikami cieczy kwasującej są: kwas solny, odtleniacz i syspergator.
Dobór proporcji składników będzie odbywał się w trakcie przedmiotowych testów metody
super miękkiego kwasowania i będzie się on odbywał według czterech wariantów:
 wykonanie badań w ruch ciągłym całego obiegu geotermalnego, gdzie do wody termalnej
dodawany będzie tylko czysty kwas solny,
 wykonanie badań w ruch ciągłym całego obiegu geotermalnego, gdzie do wody termalnej
dodawany będzie odtleniony kwas solny.
 wykonanie badań w ruch ciągłym gdzie do wody termalnej dozowany będzie kwas solny z
dyspergatorem,
 wykonanie badań w ruch ciągłym gdzie do wody termalnej dozowany będzie odtleniony
kwas solny z dyspergatorem.
Cały okres doboru odpowiedniej dawki kwasu solnego będzie prowadzony ze stałą
wydajnością eksploatacyjną, którą roboczo określono na poziomie 120 m 3/h. Dokładna
wydajność eksploatacyjna, która będzie obowiązywała w trakcie dalszych badań będzie
wynikała z etapu stabilizacji pracy instalacji geotermalnej. Harmonogram zalecający
dozowanie poszczególnych składników cieczy kwasującej został przedstawiony w tabeli
5.1.
W przypadku kiedy przy stałej wydajności eksploatacyjnej mimo dozowania
składników kondycjonujących ciśnienie zatłaczania będzie wzrastało to po zakończeniu
cyklu w obydwóch otworach chłonnych należy przeprowadzić zabieg miękkiego
kwasowania. W tym etapie prac przewidziano 2-miesięczne cykle obserwacji pracy
instalacji geotermalnej. Zastosowanie chemicznego czyszczenia otworów chłonnych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
62
metodą super miękkiego kwasowania ma na celu utrzymanie jednakowego stanu
technicznego warstwy złożowej dla wszystkich wariantów badań.
Każda zmiana ilości dozowanego kwasu solnego, włączania i wyłączenia
odtleniacza bądź dyspergatora (co 2 miesiące) powinna być poprzedzona wymianą filtrów
workowych i świecowych oraz powinien być wykonany zestaw pomiarów, poborów
próbek i badań.
5.3.4. Możliwość zwiększenia wydajności eksploatacji
Etap ten będzie wykonywany przy właściwie dobranych proporcjach kwasu
solnego, odtleniacza i dyspergatora. W tym etapie przy stałych parametrach cieczy
kwasującej będzie następowało stopniowe zwiększanie wydajności eksploatacyjnej.
Wstępnie założono, że cykle testowe będą 1-no miesięczne, a zwiększanie wydajności
będzie następowało co 10 m 3/cykl. Obecnie przewidziane są trzy takie cykle gdzie planuje
się zwiększenie wydajności od 120 m3/h do 150 m3/h.
Na zakończenie badań powinny być wymienione filtry workowe i świecowe oraz
powinien być wykonany zestaw pomiarów, poborów próbek i badań.
Okres testowania efektywności metody super miękkiego kwasowania został
przewidziany na 18 miesięcy.
5.4. Metody poboru próbek i wykonywania pomiarów
5.4.1. Wymiana filtrów
W Geotermii Pyrzyce filtry workowe usytuowane są na hali ciepłowni, tuż przed
wymiennikami ciepła. Są one zainstalowane w 3 kolumnach po 3 wkłady.
Filtry świecowe znajdują się w bezpośrednio przed otworami chłonnymi Pyrzyce
GT-2 i GT-4. Przed każdym otworem zamontowane są po 3 kolumny, a w każdej kolumnie
znajduje się 9 wkładów świecowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
63
Podczas prowadzenia testów metody super miękkiego kwasowania wymieniane
będą wkłady workowe i świecowe tylko z jednej kolumny, tej która będzie kolumną
pomiarową. Należy przy tym zadbać aby przez cały okres badań przez kolumnę
pomiarową przepływała taka sama ilość wody termalnej.
5.4.2. Wykonywanie pomiarów
Pomiary pH i redox
Pomiar pH i redox wody termalnej przy głowicy eksploatacyjnej otworu Pyrzyce
GT-1 będzie odbywał się na odcinku rurociągu geotermalnego przed punktem dozowania
cieczy kwasującej.
Pomiar pH i redox wody termalnej na głowicach otworów chłonnych Pyrzyce GT-2
i Pyrzyce GT-4 będzie się odbywał w punkcie zlokalizowanym, możliwie jak najbliżej
głowic zatłaczających. Zarówno w pobliżu głowicy eksploatującej jak i w pobliżu głowic
zatłaczających znajdują się zawory spustowe.
Pomiary będą wykonywane za pomocą celki pomiarowej połączonej z zaworem
spustowym odpowiednim wężykiem. Przed przystąpieniem do pomiarów należy wypełnić
celkę pomiarową wodą termalną w taki sposób aby całkowicie pozbyć się z niej powietrza.
Pomiary będą wykonywane podczas swobodnego przepływu wody termalnej przez celkę,
a jej wypływ powinien odbywać się do naczynia, z którego woda będzie następnie zlewana
do dołu zrzutowego.
Pomiar czystości wody termalnej (próba na sączkach)
Pomiar czystości eksploatowanej wody termalnej będzie wykonywany w pobliżu
głowicy otworu Pyrzyce GT-1, przed punktem dozowania cieczy kwasującej.
Drugi pomiar czystości wody termalnej będzie odbywał się na rurociągach
doprowadzających schłodzoną wodę termalną do otworów Pyrzyce GT-2 i Pyrzyce GT-4.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
64
W tym przypadku należy pomiary będą wykonywane prze kolumnami filtrów
świecowych.
Kolejny zestaw pomiarów będzie wykonywany za filtrami świecowymi, jak
najbliżej otworów chłonnych Pyrzyce GT-2 i Pyrzyce GT-4.
Wszystkie pomiary będą wykonywane na sączkach za pomocą praski pomiarowej.
W każdym punkcie woda termalna do praski będzie wtłaczana bezpośrednio z rurociągu za
pomocą węża podłączonego do zaworu spustowego. Przed podłączeniem węża do praski
należy najpierw przepłukać instalację spustową. Wszystkie pomiary będą wykonywane w
trakcie przelewu 10 litrów wody termalnej do pojemnika z podziałką.
5.4.3. Pobór próbek
Próbki osadu z filtrów
Filtry przeznaczone do poboru próbek będą w każdym cyklu pomiarowym filtrami
fabrycznie nowymi. Będą one pochodzić zawsze z tej samej kolumny będącej kolumną
pomiarową.
Pobór i opis próbek osadu z filtrów workowych i świecowych będzie odbywał się
zgodnie z zaleceniami akredytowanego laboratorium, w którym będą przeprowadzane
badania jego składu jakościowego.
Pobór próbek wody termalnej
Próbki wody termalnej będą pobierane do szklanych pojemników. Próbka powinna
być pobrana z przelewem za pomocą wężyka sięgającego dna pojemnika. Na zakończenie
poboru próby pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. Próbę należy pobrać w taki
sposób aby w jak najmniejszym stopniu zanieczyścić ją gazami znajdującymi się w
powietrzu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
65
Pobór próbek gazu z wody termalnej
Próbki
gazu
pochodzącego
z
wody
termalnej
będą
pobierane
przez
wykwalifikowanych pracowników za pomocą odpowiedniej aparatury. Aparatura będzie
zapewniać pobór gazu, który nie zostanie zanieczyszczony przez gazy będące składnikami
powietrza atmosferycznego.
Rozdział 6.
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
6.1. Rezerwaty przyrody
W rejonie miasta Pyrzyce nie występują rezerwaty przyrody. Najbliższy z nich to
Brodogóry I, znajdujący się 8 km na północ-północny wschód od Pyrzyc. Jest to obszar
nieużytków rolnych o powierzchni 5,24 ha, utworzony w 1975r. w celu zachowania
reliktowego stanowiska roślinności stepowej, występującej tu w zasięgu wilgotnego
klimatu morskiego. Występuje tam roślinność stepowa, znajdziemy tam m. in.: ostnicę
włosowatą, pajęcznicę liliowatą, ostrołódkę kosmatą, dzwonek syberyjski, głowienka
wielokwiatowa, marzanka barwierska i driakiew wonną. Rezerwat znajduje się w
miejscowości Grędziec i Czernice71.
6.2. Obszar Natura 2000
Na terenie miast Pyrzyce nie wyróżnia się obszarów objętych formą ochrony
NATURA 2000. Najbliżej położonym obszarem NATURA 2000 jest Jezioro Miedwie i
okolice znajdujące się około km na północny wschód od miasta Pyrzyce. Teren objęty
projektem zlokalizowany jest w południowej części jeziora Miedwie. Na terenie
71 Program rozwoju lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 – 2020, str. 6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
66
chronionym przeważa roślinność charakterystyczna dla torfowisk oraz miejscowo
występują gatunki halofilne. Tereny na których znajdują się aktualnie łąki były niegdyś
terenami rolniczymi. Rzeka Płonia, której dolina również podlega ochronie, wpada do
Jeziora Miedwie, dzieląc obszar chroniony na dwie części. Okolice doliny Płoni oraz
Jeziora Miedwie należą do najważniejszych siedlisk ptaków lęgowych i wędrownych w
Polsce. W sumie odnotowano tu występowanie 106 gatunków ptaków lęgowych72.
6.3. Pomniki przyrody
Na obszarze miasta Pyrzyce występuje 5 pomników przyrody, które objęte są
ochroną prawną. Należą do nich 3 pojedyncze drzewa, 1 aleja oraz granitowy głaz
narzutowy znajdujący się przed gmachem Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dokładną
lokalizację każdego z pomników przyrody przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 6.1. Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Pyrzyce73
Nazwa obiektu
Dąb szypułkowy
Dąb czerwony
(Bolesław )
Lokalizacja
Pyrzyce przy ul. Mickiewicza
Pyrzyce; pl. Ratuszowy
Dąb czerwony (Władysław)
Pyrzyce; pl. Ratuszowy
Aleja dębów szypułkowych
Przy drodze biegnącej z m. Młyny do Giżyna
Głaz narzutowy
Pyrzyce; pl. Ratuszowy
6.4. Użytki ekologiczne
Gmina Pyrzyce posiada dogodne warunki do rozwoju rolnictwa. Łączna liczba
gospodarstw rolnych w mieście i gminie wynosi 1.122 szt. z czego najwięcej jest
gospodarstw małych, czyli do 1 ha (448) co stanowi około 40% wszystkich gospodarstw
72 http://natura2000.gdos.gov.pl/
73 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 83-84
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
67
gminy. Gospodarstw powyżej 15 ha jest 211. Do głównych kierunków produkcji rolnej
nalezą produkcja zwierzęca oraz uprawy. Strukturę użytkowania gruntów ornych według
zasiewów przedstawiono w tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Struktura użytkowania gruntów ornych według zasiewów74
Wyszczególnienie
[%]
Ogółem
100,0
zboża
77,0
strączkowe jadalne na ziarno
0,3
ziemniaki
2,2
buraki
6,2
rzepak
11,5
pozostałe
1,9
6.5. Opis zabytków
Na terenie miasta Pyrzowice znajduje się kilkanaście obiektów zaklasyfikowanych
jako zabytkowe. Należą do nich75:
 Teren Starego Miasta w obrębie murów wraz zespołem dawnych wałów i
fos
 Kościół p.w. św. Maurycego
 Kościół poaugustiański
 Kościół p.w. Św. Ducha
74 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 22-25.
75 Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka dla gmin Pyrzyce, Warnice, Dolice,
str.19-21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
68
 Miejsce chrztu Pyrzyczan wraz ze starodrzewiem i studzienką
ul. Warszawska
 Budynek poczty ul. Bogusława 15
 Obwarowania miejskie
 Obwarowania fosy
 Grodzisko i podgrodzie (teren cmentarza poewangelickiego)
 Park przy studni św. Ottona ul. Warszawska
Obwarowania miejskie w Pyrzycach
Miejskie mury obronne Pyrzyc rozpoczęto budować w XIII w., z tego czasu pochodzi ich część dolna, kamienna. W XV w. mury nadbudowano cegłą ceramiczną, tak że ich
wysokość dochodziła do 7-9 m. Mury podzielone były na 52 odcinki basztami i czatowniami (tych ostatnich było ok. 50). Od strony zewnętrznej mury otoczone były wałami i fosami (odległość wałów od muru wahała się w granicach od 15 do 70 m). Długość murów
miejskich przekracza 2200 m. Czworoboczne czatownie (pierwotnie otwarte od strony
miasta i połączone ze sobą systemem drewnianych pomostów i przejść) od polowy XVII
w. były – w części przypadków - zamieniane na domy mieszkalne dla biedoty. W zachowanych czatowniach widoczne rozglifione otwory okienne o odcinkowych nadprożach
oraz szczelinowate otwory strzelnicze. Współcześnie w najgorzej zachowane są mury w
południowo-zachodniej części miasta.
Obwałowania miejskie i fosy powstały w XIII w. (pierwsze wzmiankowane w źródłach już
w 1279 r., drugie w 1253 r.). Wraz z murami broniły one dostępu do miasta na całym obwodzie założenia urbanistycznego. Odległość obwałowań od murów wahała się w granicach od 15 do 70 m. Fosy zasilane były wodą z Czarnej Strugi Stawu Młyńskiego; szerokość lustra wody fos –przy maksymalnym wypełnieniu – wynosiła ok. 25 m. Po 1750 r.
część wałów została splantowana, a pozostała część w latach 1830-45 obsadzona drzewami owocowymi, kasztanowcami i klonami i zamieniona w promenady. Znaczną część fos
zasypano po 1860 r. i zmieniono na ogrody. Wały i fosy zachowane są współcześnie fragmentarycznie, najlepiej w południowej i wschodniej części miasta.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
69
Wzgórze przy ul. Staromiejskiej w Pyrzycach
Cmentarz założony na wyniesieniu (Wzgórze Chramowe), prawdopodobne w
pierwszej połowie XIX w. Nieregularny, owalny teren cmentarza ograniczony skarpami
wzgórza, jednoalejowy. Słabo czytelne ślady nagrobków z drugiej połowy XIX w. i sprzed
1945 r. Teren przecięty w osi długiej aleją, mocno porośnięty drzewami, zakrzewiony; pojedyncze egzemplarze starodrzewu lipowego.
Kościół przy ul. Staromiejskiej w Pyrzycach
Kościół wzniesiony ok. 1260 r. jako świątynia klasztorna zakonu augustianek. Zapewne przy kościele i klasztorze założono cmentarz. Działka kościelna (cmentarza) położona nie niewielkim wyniesieniu terenu, z centralnie posadowionym kościołem oraz budynkiem mieszkalnym. W otoczeniu kościoła pojedyncze okazy starodrzewu: jesiony,
kasztanowiec, lipa, dąb i grochodrzew. Brak śladów sepulkralnych.
Miejsce pierwszego chrztu Pyrzyczan
Studnia św. Ottona wybudowana w latach 1825-26 wg projektu K. F. Schinkla w
miejscu Świętego Źródła związanego tradycyjnie z chrztem Pyrzyczan, dokonanym w
1124 r. przez biskupa Ottona z Bambergu. Projekt parku otaczającego studnię opracował F.
P. Lenne, ogrodnik królewski. Studni od 1902 r. towarzyszyło brązowe popiersie biskupa
Ottona; do czasów współ-czesnych nie zachowało się. Studnia składa się z prostokątnego
basenu ocembrowanego drewnem dębowym; lustro wody ca 100 cm poniżej poziomu posadzki, obudowane blokami kamiennymi. Na bloku wschodnim inskrypcja: "Ad fontem
vitae hoc aditu properate lavandi connstantis vitae ianua XPS erit". Zewnętrzną obudowę
źródła stanowią kamienne mury (wys. ca 145 cm), wzniesione na planie kwadratu (800 x
800 cm) z półkolistą apsydą po stronie wschodniej. Na osi źródła ustawiony krzyż łaciński
z czerwonego granitu polerowanego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
70
Kościół przy ul. 1 Maja w Pyrzycach
Kilkufazowy kościół gotycki, wzniesiony w drugiej połowie XIII w., a następnie
przebudowywany i rozbudowany (m. in. w pierwszej połowie XIV w. nadano mu formę
czteroprzęsłowej, trzynawowej pseudobazyliki z trzy- i pół-przęsłowym prezbiterium zamkniętym pięciobocznie i wieżą kwadratową w rzucie, w XV w. wykonano obejście prezbiterium i kaplice przy wieży, w 1739 roku wybudowano nową wieżę wschodnią). Obiekt
wielokrotnie był niszczony pożarami, a następnie remontowany. W latach 1958-66 remont
powojenny. Elewacje długie dzielone ostrołukowymi oknami, takimi portalami i przyporami, skrępowanymi gzymsem cokołowym. Otwory okienne i drzwiowe ujęte rozglifionymi
obramieniami, wykonanymi z kształtek ceramicznych. Okno elewacji wschodniej większe
od pozostałych, zakończone lukiem ostrym o wysokiej strzałce. W przyziemiu wykute
wtórnie dwa ostrołukowe okienka, ujęte dwudzielnymi blendami z potrójnymi tondami z
fragmentami dekoracji maswerkowej. Podwójne blendy zwieńczone wimpergami występują również w licu lizen opinających prezbiterium. Wieża przykryta hełmem namiotowym,
dekorowana ostrołukowymi blendami, umieszczonymi w kilku kondygnacjach; w bezokiennej kondygnacji najwyższej tarcze zegarowe. Kościół ma wnętrze czteroprzęsłowe,
trzynawowe pseudobazylikowe z trzy- i pół-przęsłowym prezbiterium, otoczonym nawą
obejścia.
Park przy studni św. Ottona ul. Warszawska
Na polecenie Bolesława Krzywoustego, w 1124 roku przybył do Pyrzyc biskup
niemiecki Otton z Bambergu. Jego zadaniem, które wykonał był chrzest mieszkańców tych
okolic. Według legendy biskup czerpał wodę ze źródełka, które od tamtego czasu
nazywano świętym. W 1824 roku – w siedemset lat po tym wydarzeniu Pyrzyczanie
postanowili wznieść w tym miejscu studzienkę. Jej twórcą był wybitny architekt niemiecki
Karl Friedrich Schinkel. Projekt konsultowany był z późniejszym cesarzem Fryderykiem
Wilhelmem, który wmurował podczas uroczystości rocznicowych kamień węgielny.
Studzienka gotowa była w 1825 roku. Ma kształt basenu, otoczona jest kamiennym
murem. Obok znajduje się krzyż. W herbie powiatu pyrzyckiego w prawym pasie pola
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
71
dolnego znajduje się wyobrażenie studni św. Ottona, obok której umieszczono pastorał
nawiązujący do chrztu. Dookoła znajduje się dawne założenie parkowe.
Kościół p.w. Św. Ducha
Kaplica szpitalna Świętego Ducha z początku XV wieku. Od strony południowej
przylegał do niej szpital – przytułek. Zniszczona w 1945 r., odbudowana w latach 1967–
1969, została zaadaptowana na siedzibę biblioteki miejskiej.
Rozdział 7.
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
7.1. Geomorfologia
Pyrzyce leżą na obszarze Gminy Pyrzyce, która charakteryzuje się ciekawą,
zróżnicowaną budową geologiczną. Krajobraz ten bogaty jest w liczne wzniesienia
morenowe, które nadają tym terenom atrakcyjnego pod względem turystycznym wyglądu,
a same wzniesienia są naturalnymi punktami widokowymi, z których roztacza się widok
m.in. na Jezioro Miedwie. Do najwyższych wzniesień należy Brzeska Góra (88 m n.p.m.),
Lipia Góra (83 m n.p.m.), Brodogóry (48 m n.p.m.) oraz Brzezinka (43 m n.p.m.)76.
Powierzchnia terenu została ukształtowana w wyniku nakładania się szeregu
procesów morfogenetycznych głównie w plejstocenie i holocenie. Działalność lodowca
o zasięgu zlodowacenia bałtyckiego fazy pomorskiej, oznacza, że ukształtowanie
powierzchni ma charakter poligenetyczny o specyficznym dla gminy przestrzennym
układzie form terenu77.
76 Program rozwoju lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 – 2020, str. 6-7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
72
7.2. Geologia
Budowa geologiczna powierzchni miasta i Gminy Pyrzyce została utworzona w wyniku zmian zachodzących w okresie zlodowaceń. Analiza mapy geologicznej pozwala
stwierdzić, iż ponad 90% obszaru gminy stanowią utwory czwartorzędowe, natomiast pozostałe 10% stanowi jezioro oraz utwory trzeciorzędowe.
Spośród utworów czwartorzędowych przeważają utwory plejstoceńskie reprezentowane przez morenę denną i czołową oraz osady plejstoceńskie zastoiska wodnego. Młodsze utwory – holoceńskie – spotkać można w dolinach rzek. Są one szczególnie widoczne
w dolinie rzeki Płoni i reprezentowane są głównie przez mady, piaski rzeczne, deluwia i
torfy niskie.
Osady plejstoceńskie zastoiska wodnego zalegające na starszych utworach, głównie
glinach zwałowych, wykazują zmienną miąższość. Największą można zaobserwować w
środkowej części zastoiska, gdzie dochodzi ona do 10 m. Szybki ruch wody oraz
energiczny przepływ centralnej części zastoiska, powodowały osadzanie się materiału o
grubym uziarnieniu, podczas gdy na obrzeżach osadzały się materiały ilaste. Różne
warunki sedymentacji doprowadziły do powstania odmiennych skał macierzystych gleb.
Zależnie od miejsca formowania się osadów, są to iły, utwory pyłowo – ilaste, utwory
pyłowe, luźne piaski. Miejscami, pośród tego typu osadów, występują niewielkie
wyspowate wzniesienia (zbudowane z glin zwałowych) pozbawione okrywy utworzonej z
materiałów pochodzenia wodnego78.
7.3. Surowce mineralne
Do głównych surowców naturalnych występujących na terenie miasta Pyrzyce
należą wody geotermalne wykorzystywane do celów grzewczych miasta. Wydajność złoża
77 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 47-49
78 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 47-49
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
73
wód geotermalnych została określona na 340 m3/h. Jest to surowiec odnawialny. Wody
geotermalne mogą być wykorzystywane dla celów balneologicznych (zgodnie z decyzją
Ministra Zdrowia w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze). Złoża pozostałych
surowców obecnych na terenie gminy i miasta są obecnie nie eksploatowane ze względu
na ochronę wód powierzchniowych jeziora Miedwia.79
Ponadto na terenie gminy występują80:
 Udokumentowane złoże kruszywa żwirowo – piaszczystego „Letnin” o
zasobach geologicznych w wysokości 292,3 tys Mg.
 Złoża kredy jeziornej i gytii wapiennej „Giżyn”, o powierzchni 321,53
ha, udokumentowane w kat. C2 o zasobach bilansowych 8.555 tys. m3.
 Złoża kruszywa – traktowane jako prognostyczne dla udokumentowania
– występujące w rejonach : Góry Brzezinki, rejon położony na wschód
od Pstrowic oraz obszar Leśnych Gór, na południe od Letnina i w rejonie
Lipiej Góry.
 Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Pyrzyce”, w połowie
wyeksploatowane – obecnie teren gminnego wysypiska odpadów.
 Nieudokumentowane złoża torfów i gytii, występujące na terenie gminy
(w znacznym zakresie na obszarze doliny rzeki Płonie) w większości o
niskiej jakości surowcowej, posiadające w części dokumentację geobotaniczną.
7.4. Wody podziemne
Na terenie całego powiatu pyrzyckiego, tak więc i na terenie miasta Pyrzyce, zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych
79 Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka dla gmin Pyrzyce, Warnice, Dolice,
str. 15
80 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 49-50
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
74
oraz trzeciorzędowych. Zasoby wód podziemnych z wykorzystaniem do celów gospodarczych i komunalnych uznaje się na obszarze gminy za wystarczające.
Mieszkańcy gminy Pyrzyce korzystają z lokalnych ujęć wód podziemnych, aktualnie na terenie gminy znajduje się 8 takich urządzeń. Wokół ujęć wprowadzono strefy
ochronne, mające na celu ograniczenie wpływu na zasób i jakość wód podziemnych. Wody
pobierane w gminie, przeznaczone są przede wszystkim do celów bytowo – gospodarczych. W rejonie Pyrzyc brak jest Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliższy z
nich Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 135 Barlinek QSM (czwartorzędowy sandrowy i międzyglinowy) położony jest ba południowy – wschód od gminy.
Lokalnie, na obszarze występowania zwartej pokrywy osadów czwartorzędowych,
brak jest w ich obrębie warstw wodonośnych nadających się do ujęcia (na zachód i
południowy – wschód od Pyrzyc, wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Miedwie).
Piętro czwartorzędowe należy do głównych użytkowych pięter wodonośnych na
omawianym obszarze. W obrębie osadów czwartorzędowych wyróżnia się ok. 4 poziomów
wodonośnych, rozumianych jako warstwy wodonośne lub układy warstw ściśle ze sobą
powiązanych. Najbardziej istotny z gospodarczego punktu widzenia jest pierwszy
użytkowy poziom wodonośny, który reprezentują płytkie warstwy o potencjalnej
wydajności studni głębinowych powyżej 10 m 3/godz. Głębokość występowania tego
poziomu zależy od morfologii terenu i obecności odpowiednich struktur wodonośnych81.
7.5. Wody powierzchniowe
Sieć wód powierzchniowych w rejonie Pyrzyc jest dość dobrze rozwinięta, udział
wód w ogólnej powierzchni gminy stanowi około 3,33%.
Główną oś sieci hydrologicznej gminy Pyrzyce stanowi rzeka Płonia, stanowiąca
łącznik pomiędzy jeziorami Płoń i Miedwie. W tej części gminy można zaobserwować
rozległe, pierwotne zastoisko wodne, po którym pozostały drobne, lądowiejące i stąd
znacznie wypłycone jeziorka tj. Jezioro Duże, Jezioro Małe, Jezioro Koryto, Jezioro
81 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 52-53
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
75
Modre oraz Jezioro Szybel. Znaczną część sieci hydrologicznej stanowią pogłębione
kanały o uregulowanym biegu, które w dużym stopniu przyczyniły się do obniżenia
poziomu wód gruntowych. Takie zjawisko obserwuje się w różnych regionach, a efektem
tego jest degradacja niektórych ekosystemów zwłaszcza torfowiskowych.
Na terenie miasta Pyrzyce znajduje się Jezioro Miejskie (Pyrzyckie) 82.
7.6. Gleby
Gleby na terenie miasta i Gminy Pyrzyce należą w większości do drugiej klasy bonitacyjny. Są to gleby odznaczające się wysoką urodzajnością, uznawane za jedne z najżyźniejszych w Polsce (tzw. pyrzyckie ziemie). Gleby w gminie Pyrzyce, to głównie czarne ziemie wytworzone z glin i iłów różnego pochodzenia, z utworów pyłowych pochodzenia wodnego83.
Oprócz czarnych gleb pyrzyckich, na obszarze gminy występują również gleby
bagienne. Decydujący wpływ na charakter roślinny dla regionu mają wpływ osady
wapienne znajdujące się pod około 30 – 40 cm warstwą gleby bagiennej. Bagienne gleby
zajęte są wyłącznie przez ekosystemy łąk i pastwisk.
Na terenie gminy przeważają grunty orne o glebach wysokiej jakości. Gleby
o największej przydatności dla rolnictwa występują w dużych, zwartych kompleksach na
terenie całej gminy. Udział najlepszych gleb według kompleksów przydatności rolniczej
wynosi: 69,4% - kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo
dobrego i dobrego 18,2%84.
82 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012 str. 53-58
83 Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka dla gmin Pyrzyce, Warnice, Dolice,
str. 14
84 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 50-52
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
76
7.7. Warunki klimatyczne
Klimat w rejonie miasta Pyrzyce, kształtowany jest pod wpływem morza. Jego
bliskie sąsiedztwo sprawia iż rejon ten charakteryzuje się łagodną zimą i stosunkowo
chłodnym latem przy równoczesnej dużej niestabilności warunków atmosferycznych.
Obszar Kotliny Pyrzyckiej należy do strefy klimatycznej Krainy Pyrzycko –
Goleniowskiej, ale wyróżnia się znacznie mniejszymi opadami atmosferycznymi (w
porównaniu do terenów sąsiadujących) osiągającymi wartość poniżej 475mm rocznie.
Charakterystyczne dla tego rejonu są również: wysoki niedosyt wilgotności powietrza,
długotrwałe przymrozki oraz intensywne wiatry. Okres wegetacyjny trwa 224 - 227 dni.
Bliskość Jeziora Miedwie wpływa korzystnie na warunki topoklimatyczne 85.
7.8. Szata roślinna i fauna
Na terenie gminy Pyrzyce znajduje się 8 parków dworskich oraz park komunalny,
wśród których znajdują się również obiekty objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Do zieleni urządzonej w Pyrzycach zaliczamy Park komunalny. Do terenów
zagospodarowanych w taki sposób zaliczamy parki miejskie, kompleksy pałacowo –
dworskie oraz zieleń śródpolną. Na terenie gminy Pyrzyce najistotniejsze kompleksy
zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie
oczek wodnych, cieków, rowów i miedz. Zieleń cmentarna stanowi uzupełnienie
roślinności na terenie gminy.
85 Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka dla gmin Pyrzyce, Warnice, Dolice,
str. 14
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
77
Tabela 6.4. Wykaz parków na terenie gminy Pyrzyce86
Położenie
Ryszewko
Żabów
Pyrzyce
Mechowo
Krzemlin
Mielęcin
Nowielin
Charakterystyka
Park dworski obszarowo niewielki,
Park 1 nr ew. 948
Park o charakterze leśnym, duży powierzchniowo,
Park 2 nr ew. 242
Park komunalny, obszar rozległy przeciętny,
Park 3
Pozostałość parku dworskiego,
Park 4 nr ew. 944
Park przypałacowy,
Park 5 nr ew. 937
Rozległy park podworski,.
Park 6 nr ew. 949
Park o charakterze leśnym
Park 7 nr ew. 949
Dzięki obecności licznych jezior oraz rzek w rejonie gminy Pyrzyce występuje
wiele ekosystemów wodnych. Są to przede wszystkich ekosystemy wód eutroficznych z
licznie występującym zbiorowiskiem moczarki kanadyjskiej, tworzącej niewielkie płaty na
dnie rowów i w obrębie rzeki Płoni. Ponadto występują tam również kadłubowe postaci
płatów rdestnic, głównie z rdestnicami: połyskującą, przeszytą, kędzierzawą i
grzebieniastą. Strefa przybrzeżna stwarza idealne warunki dla wzrostu jeżogłówki
gałęzistej, która w wartko płynącym nurcie rzeki Płoni tworzy taśmowate liście podwodne.
Spotkać można również płaty potocznika wąskolistnego, rzęsę wodną i spirodelę
wielokorzeniową.
Żyzne doliny rzek pozwoliły na wytworzenie się specyficznych warunków
charakterystycznych dla roślinności torfowiskowej. Niegdyś liczne na terenie gminy
torfowiska wykorzystywane były jako łąki kośne lub pastwiska. Aktualnie tereny te
w większości porośnięte są roślinności turzycowiskową, reprezentowaną przez zespoły:
turzycy błotnej, turzycy zaostrzonej oraz turzycy brzegowej. W dolinach torfowiskowych,
86 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
78
silnie odwodnionych, o niskim poziomie wód gruntowych występuje łąkowa roślinność
półkulturowa reprezentowana przez zespoły: łąki rdestwo – ostrożeniowe, podmokłe łąki
sitowia leśnego, szuwary mózgowe, a także pastwiska o niskiej wydajności, z dużym
udziałem sitów i trzęślicy modrej oraz śmiałczyska.
Gmina Pyrzyce charakteryzuje się lesistością na poziomie 1,41% i jest to niewielki
stopień zalesienia. Łączny obszar zajmowany przez lasy zajmuje 288ha. Największe
zagęszczenie terenów leśnych występuje w północnej części gminy. Dominują lasy
sosnowe. Na niskich torfowiskach dolinowych występują olesy reprezentowane są przez
zarośla wierzbowe i bagienne lasy olszowe. Są to łozowiska z wierzbą szarą i wierzbą
uszatą, z bagiennym runem turzycowiskowym. Ciągną się wzdłuż cieków wodnych, bądź
otaczają różnej wielkości płatami, bagienka śródpolne. Źródliskowy łęg jesionowy
występuje na skarpach naturalnych cieków. Niezmiernie rzadkim zespołem jest łęg
jesionowo-wiązowy z dywanem ziarnopłonu wiosennego - w runie, pokrywającym
złocistymi kwiatami dno lasów wczesną wiosną. Drzewostan łęgu jesionowo - wiązowego
tworzą: jesion wyniosły, olsza czarna oraz wiąz szypułkowy i wiąz górski 87.
7.9. Stan powietrza atmosferycznego
Miasto Pyrzyce jest obszarem pełniącym funkcję usługowo - produkcyjną. Główne
źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego to zanieczyszczenia komunikacyjne liniowe, pochodzące ze źródeł niskiej emisji oraz zanieczyszczenia pochodzące z
przemysłu. Te ostatnie generowane są głównie przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Przemysłu Terenowego i Obrzańską Spółdzielnię Mleczarską oraz w mniejszym stopniu
przez małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno - usługowo - handlowym.
W każdej miejscowości występują skupiska źródeł niskiej emisji gazów i pyłów.
Źródłem zanieczyszczeń na terenie gminy jest emisja z sektora ciepłowniczego i emisja
niezorganizowana z transportu drogowego i indywidualnych gospodarstw domowych.
87 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 78-81
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
79
Na obszarze całego powiatu pyrzyckiego brak jest danych an temat stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu, mogących stanowić podstawę bieżącej oceny jakości
powietrza. Do oceny wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez WIOŚ
Szczecin. Badania te opierały się na wynikach matematycznego modelowania
rozprzestrzeniania dla czterech podstawowych zanieczyszczeń: SO 2, NO2, CO i pył PM10.
Na podstawie otrzymanych wyników modelowania można stwierdzić iż na obszarze
całego powiaty Pyrzyckiego nie występują ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki
oraz tlenku węgla. Stężenia normowane dyrektywami UE uzyskane drogą modelowania
przedstawiają się następująco88:
 dwutlenek siarki SO2: maksymalne stężenie 24 godzinne – poniżej 50
g/m3.
 dwutlenek azotu: stężenie średnioroczne – 3,6 g/m3, a maksymalnie
krótkookresowe (1-godzinne) – 26,6 g/m3.
 pył zawieszony PM10: stężenie średnioroczne 6,1 g/m3, a maksymalne
24 godzinne na przeważającym obszarze wynosi poniżej 20 g/m3.
 tlenek węgla CO: maksymalne stężenie 8-godzinne (średnia krocząca) 299 g/m3.
7.10. Stan klimatu akustycznego
Oceny oddziaływania hałasu na środowisko przeprowadza się wykorzystując
sumaryczny poziom hałasu dla danego obszaru. W dużej mierze zależy on od stopnia
zurbanizowania danego obszaru oraz rodzaju emitowanego hałasu tj.:
 hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na
odległe obszary ze względu na rozległość źródeł;
 hałasu
przemysłowego
obejmującego
swym
zasięgiem
najbliższe
otoczenie;
88 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 2009-2012,
str. 65-70
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
80
 hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i
rozrywki.
Głównym czynnikiem powodującym przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu
w środowisku są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich
pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg oraz organizacja ruchu
drogowego. W Pyrzycach głównym źródłem hałasu komunikacyjnego jest droga krajowa
numer 3. Niestety niemożliwe jest dokładne określenie poziomu uciążliwości jej
oddziaływania oraz degradacji klimatu akustycznego z powodu braku danych dotyczących
poziomu natężenia na pozostałych drogach. Jednak z uwagi na tranzytowy charakter drogi
nr 3 oraz jej znaczne obciążenie ruchem kołowym ciężkim, można podejrzewać znaczne
oddziaływania na środowisko akustyczne. Również inne drogi w rejonie miasta mają
wpływ na poziomu hałasu, jednak jest to oddziaływanie o znacznie mniejszej skali.
Kolejnym uciążliwym źródłem hałasu w mieście Pyrzyce jest hałas komunalny. Jest
on obecny w miejscach dużych skupisk ludzkich (np. obiekty sportowe, obiekty rozrywki).
Dyskomfort akustyczny może powodować również tzw. hałas osiedlowy występujący na
terenach zwartej zabudowy89.
89 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 20092012, str. 74-77
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
81
Rozdział 8.
WSTĘPNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
8.1. Obszary i obiekty przyrodnicze będące pod ochroną
Zabiegi dozowania preparatów kondycjonujących będą przeprowadzane w obiegu
zamkniętym. Ich dozowanie będzie następowało w wyniku wtrysku cieczy kwasującej
bezpośrednio do rurociągu wody termalnej. Miejsce dozowania zostało zlokalizowane w
pobliżu głowicy eksploatacyjnej zamykającej otwór Pyrzyce GT-2. Dozowanie preparatów
kondycjonujących będzie następowało za pomocą pompki dozującej. Przyłącze wtrysku
zostało wykonane w sposób trwały za pomocą technologii spawania. Połączenie jest
szczelne i odporne na działanie wody termalnej i preparatów kondycjonujących.
Dodane do wody termalnej preparaty kondycjonujące będą następnie razem z nią
transportowane do ciepłowni za pomocą rurociągu geotermalnego. Podczas transportu
nastąpi rozcieńczenie wtryśniętej cieczy kwasującej w wodzie termalnej.
Po odbiorze ciepła od wody termalnej będzie ona razem z cieczą kwasującą
przepompowywana do otworów Pyrzyce GT-2 i Pyrzyce GT-4 celem jej ponownego
zatłoczenia do górotworu.
Wszystkie pojemniki ze składnikami cieczy kwasującej będą przystosowane do ich
przechowywania. Będą one osłonięte specjalną wiatą, która będzie je chroniła przed
warunkami atmosferycznymi oraz osobami niepożądanymi.
Podczas pracy instalacji geotermalnej na zewnątrz rurociągów nie wydostają się
żadne płyny ani gazy. Również podczas prowadzenia testów praca instalacji nie będzie
różniła się niczym w stosunku do jej dotychczasowej pracy.
Można zatem stwierdzić, że prowadzone na obiektach Geotermii Pyrzyce testy
metody super miękkiego kwasowania w żaden sposób nie będą oddziaływać na obszary i
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
82
obiekty przyrodnicze będące pod ochroną. Obiekty takie nie występują w okolicy
prowadzonych testów.
8.2. Szata roślinna i fauna
Podczas przeprowadzania testów metody super miękkiego kwasowania będzie
wykorzystywany już istniejąca instalacja geotermalna. W związku z tym nie przewiduje
się żadnych robót, które mogłyby spowodować jakąkolwiek zmianę w dotychczasowym
funkcjonowaniu flory i fauny.
Wszystkie pomiary będą wykonywane automatycznie poprzez zamontowane na
rurociągu czujniki i przyrządy pomiarowe. Wszystkie dane będą zbierane i archiwizowane
na dysku komputera, który będzie połączony z przekaźnikami drogą radiową. W ten
sposób zostały wyeliminowane wszelkiego rodzaju sieci naziemne, które w jakiś mogłyby
powodować utrudnienie dla migracji zwierząt lub ptaków.
Rozwiązanie
polegające
na
automatycznym
pomiarze
i
zapisie
danych
wyeliminowało również konieczność częstej inspekcji obiektów instalacji geotermalnej.
Brak konieczności codziennego objazdu w celu dokonywania odczytów również
korzystnie wpłynie na otoczenie fauny i flory.
Rurociągi instalacji geotermalnej są szczelne i trwałe. Od 2008 roku zostały one
wyłożone wykładziną HDPE, która jest odporna na agresywne działanie wody termalnej i
preparatów kondycjonujących. W ten sposób zabezpieczono rurociągi przed jakimikolwiek
przeciekami mogącymi niekorzystnie wpływać na wegetację roślinności.
Teren, na którym znajduje się instalacja geotermalna zlokalizowany jest poza
obszarami objętymi prawną ochroną przyrody. Nie stwierdzono na terenie przedmiotowej
działalności i terenie przyległym występowania gatunków dziko występujących roślin i
zwierząt objętych prawną ochroną przyrody. Jest to obszar przeznaczony na działalność
rolniczą, w dłuższym horyzoncie czasowym obszar ten nie stanowi żadnej wartości
przyrodniczej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
83
Uruchomienie przedsięwzięcia polegającego na testowaniu metody super miękkiego
kwasowania nie spowoduje żadnych zmian w stosunku do już panujących warunków, co
do migracji lokalnych zwierząt, głównie ze względu na brak naziemnych elementów
instalacji.
8.3. Krajobraz
W granicach obszaru lokalizacji planowanego przedsięwzięcia i najbliższej okolicy
nie ma powierzchni z atrakcyjną rzeźbą terenu, pagórków, punktów widokowych oraz
miejsc z atrakcyjnym widokiem w skali dalekiej i panoramicznej.
Podczas testów metody super miękkiego kwasowania nie przewiduje się budowania
żadnych dodatkowych budowli i instalacji. Będą wykorzystywane jedynie już istniejące
wiaty osłaniające otwory geotermalne oraz wiata osłaniające preparaty kondycjonujące. Są
to niewielkie wiaty, które w żaden sposób nie wpływają na wartość krajobrazową.
Wszystkie instalacje geotermalne poprowadzone są w gruncie i nie są widoczne na
powierzchni ziemi.
Z całą pewnością można powiedzieć, że prowadzone testy metody super miękkiego
kwasowania nie będą miały żadnego wpływu na krajobraz.
8.4. Wody powierzchniowe
Eksploatacja wody termalnej zawierającej preparaty kondycjonujące nie będzie
miała żadnego wpływu na stan jakości wód powierzchniowych. Rurociągi transportujące
wodę zostały przetestowane pod kątem szczelności w fazie eksploatacji przemysłowej.
Zostały one wyłożone z materiałami odpornymi na korozyjne działanie wody termalnej
oraz preparatów kondycjonujących. Eksploatowana woda termalna nie będzie miała
żadnego kontaktu z wodami powierzchniowymi.
Zbiornik zrzutowy w którym będzie gromadzona woda termalna podczas płukania
instalacji geotermalnej zostały wykonany w gruncie. Jego szczelność została
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
84
zagwarantowana poprzez jego wyłożenie folią termozgrzewalną. Gromadzone w zbiorniku
zrzutowym wody termalne przepompowywane są następnie w sposób kontrolowany do
cieków powierzchniowych. Dozowania odbywa się zgodnie z postanowieniami operatu
wodnoprawnego w taki sposób aby nie naruszyć ekosystemu wód powierzchniowych.
8.5. Wody podziemne
Otwory geotermalne ujmują wodę termalną z poziomu jury dolnej. Nie ma jednak
niebezpieczeństwa zanieczyszczenia tych warstw, ponieważ woda będzie eksploatowana i
zatłaczana w układzie zamkniętym. Nie będzie możliwości przedostania się do tych
warstwa innych substancji. Nie będzie również naruszona równowaga wodna w warstwie,
ponieważ zatłaczana będzie dokładnie taka sama ilość wody, jaka zostanie wydobyta.
Zatłoczona zostanie ta sama woda tylko chłodniejsza. Planowana inwestycja nie będzie,
więc miała wpływu na jakość i ilość wody w obrębie eksploatowanego poziomu
wodonośnego. Nie wpłynie, więc negatywnie na jego stan.
Dzięki rurom okładzinowym i cementowaniu nie ma również niebezpieczeństwa, że
nastąpi połączenie poziomów wodonośnych. Woda z poziomu jury dolnej ponownie
zostanie zatłoczona do tej samej warstwy.
Zabezpieczenie poziomów wody pitnej zostało zabezpieczone poprzez wykonanie
rurociągów wyłożonych od środka wykładziną HDPE. Technologia ta zapobiega korozji, a
więc niebezpieczeństwo niespodziewanych wycieków zostało wyeliminowane do
minimum. Dodatkowo zainstalowane są systemy pomiarów i rejestracji ilości wody
eksploatowanej i zatłaczanej, co będzie spełniało dodatkową kontrolę nad właściwym
procesem eksploatacji wody termalnej.
Analiza wpływu eksploatacji wody termalnej na wody podziemne wykazała, że nie
ma żadnych przesłanek, aby twierdzić, że proces testowania metody super miękkiego
kwasowania będzie miał negatywny wpływ na jakość wód podziemnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
85
8.6. Gleby
Działanie instalacji przeznaczonej do testowania metody super miękkiego
kwasowania nie będzie negatywnie oddziaływać zarówno na tereny sąsiednie jak i w
bezpośrednim jej sąsiedztwie. Instalacja w żadnym wypadku nie będzie miała wpływu na
zmianę wodochłonności, stąd też warunki do rozwoju mikroorganizmów glebowych
i grzybów będą stabilne.
W przypadku jakichkolwiek wycieków powstałych np. podczas pobierania próbek
zostaną podjęte działania polegające na:
 obwałowanie piaskiem bądź innym neutralnym sorbentem,
 neutralizacji do odczynu pH obojętnego: mlekiem wapiennym, sodą
amoniakalną, wodorotlenkiem wapnia (wapno gaszone), soda kaustyczna
(wodorotlenek sodowy) i spłukany wodą do kanalizacji,
 zebraniu wycieku przy użyciu piasku bądź innego neutralnego sorbenta
(trociny, makulatura) i usunięta jako odpad.
8.7. Powietrze atmosferyczne
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że przedsięwzięcie polegające na
testowaniu metody super miękkiego kwasowania nie będzie emitowało do atmosfery
żadnych dodatkowych związków i zanieczyszczeń. Jest to technologia czysta i zupełnie
bezpieczna dla powietrza atmosferycznego.
8.8. Klimat akustyczny
Analizując poziom hałasu, można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie
polegające na testowaniu metody super miękkiego kwasowania nie doprowadzi do
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
86
powstania sytuacji mających negatywny wpływ na zdrowie oraz klimat akustyczny
sąsiadującego terenu.
8.9. Efekt ekologiczny
Całkowita moc zainstalowana w ciepłowni w Pyrzycach wynosi 50MW, z czego
moc cieplna instalacji geotermalnej wynosi 12,8 MW. Ciepło odebrane wodzie termalnej
średnio stanowi około 54% rzeczywistego zapotrzebowania miasta na energię cieplną (rys.
8.1).
Rys. 6.1. Udział procentowy energii wytwarzanej z gazu
i układu geotermalnego w latach 1999–2007
Dodatkowo, dzięki użytkowaniu ciepłowni geotermalnej zmniejszono emisje:
dwutlenku siarki o 100%, dwutlenku węgla (28-krotnie) i tlenków azotu (ponad 34krotnie). Efekt ekologiczny w ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach przedstawiony jest w
tabeli 8.1.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
87
Tabela 8.1. Efekt ekologiczny w ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach
Rodzaj
zanieczyszczeń
ton/rok
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Tlenek węgla
Popioły lotne
Dwutlenek węgla
Przed
uruchomieniem
ciepłowni
1 158
263
2 760
241
85 938
Obecnie
Efekt
ekologiczny
0
7,57
0,43
0,02
3.096
1 158
255,43
2 759,57
240,98
82 844
Rys. 8.2. Możliwości pozyskiwania energii geotermalnej przy różnych wydajnościach
eksploatacyjnych wody termalnej i temperaturach powrotnej wody sieciowej
Podstawowym wnioskiem wynikającym z obserwacji ciepłowni wynika, że aby
poprawić efekt ekologiczny wskazane jest wyższe zagospodarowanie energii geotermalnej.
Nieodzowną czynnością poprawiającą efektywność wykorzystania ciepła geotermalnego w
będzie wdrożenie metody super miękkiego kwasowania. Nie jest tajemnicą, że na
uzyskaną geotermalną moc cieplną, dla danej temperatury eksploatacji wody termalnej i
temperatury wody powrotnej z sieci ciepłowniczej, w sposób istotny wpływa
objętościowego wydobywanej wody termalnej. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości
eksploatacyjnych w Geotermii Pyrzyce wody termalnej (2 x 170 m 3/h) i przy założeniu, że
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
88
temperatura wody sieciowej powrotnej jest na poziomie 35 oC w Ciepłowni Pyrzyce można
byłoby uzyskać około 9,8 MW bezpośrednio z układu geotermalnego (rys. 8.2).
Rozdział 9
DEMONSTRACJA METODY SUPER MIĘKKIEGO KWASOWANIA
NA INSTALACJI GEOTERMALNEJ W PYRZYCACH
9.1 Stanowisko badawcze
Instalacja geotermalna w Geotermii Pyrzyce pierwotnie wykonana była z rur wiertniczych
stalowych. Po niespełna ośmioletnim okresie eksploatacji zaistniała konieczność ich renowacji ze względu na szybko postępująca korozję punktową. Od 2008 r. rurociągi tłoczne
zostały zastąpione rurami HDPE natomiast otwory geotermalne zostały nimi wyłożone.
Na głowicach otworów geotermalnych Pyrzyce GT-1, Pyrzyce GT-2 oraz Pyrzyce
GT-4 są zainstalowane przepływomierze, termometry i manometry rejestrujące parametry
przepływającej wody termalnej (rys. 4.2). Wszystkie mierzone wielkości są zapisywane
w systemie BMS zainstalowanym na komputerze w sterowni Ciepłowni Geotermalnej. Rejestrowane parametry do sterowni przesyłane są za pomocą przewodów sterowniczych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
89
Rys. 4.2. Widok urządzeń pomiarowych na instalacji geotermalnej
W ramach prowadzonych badań nastąpiła rozbudowa systemu pomiarowego o montaż dodatkowych urządzeń pomiarowych na rurociągu w pobliżu głowic trzech otworów
Pyrzyce GT-1, Pyrzyce GT-2 oraz Pyrzyce GT-4. W trakcie przepływu solanki w rurociągach w pobliżu wszystkich trzech otworów są obecnie wykonywane dodatkowo pomiary
pH, redox i zawartości tlenu w przepływającej wodzie termalnej (rys. 4.3). Sondy do pomiaru wyszczególnionych wielkości są na stałe zamontowane na rurociągach wody termalnej, a wyniki pomiarów są rejestrowane w ustalonych punktach czasowych. Wszystkie
mierzone wielkości są wizualizowane i archiwizowane w systemie BMS zainstalowanym
na komputerze, zlokalizowanym w sterowni Ciepłowni Geotermalnej.
Rys. 4.3. Widok urządzeń do pomiarów odczynu pH, potencjału redox
i zawartości tlenu w przepływającej wodzie termalnej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
90
Głównym składnikiem cieczy kondycjonującej jest kwas solny, który do instalacji
geotermalnej dozowany jest bezpośrednio z paleto-pojemnika (rys. 4.4). Pojemnik z kwasem solnym zlokalizowany jest w innym pomieszczeniu niż głowica otworu wydobywczego. Kwas solny z pojemnika do instalacji geotermalnej dozowany jest za pomocą pompy z
regulowaną wydajnością tłoczenia. Wydajność pompy jest sterowana automatycznie w zależności od wydajności wody termalnej płynącej w rurociągu.
W związku z tym, że do instalacji geotermalnej nie może dostawać się tlen należy
stosować odtleniony kwas solny. Aby wyeliminować jakąkolwiek możliwość dostawania
się do instalacji tlenu kolejnym składnikiem cieczy kondycjonującej jest odtleniacz. Jest
on dozowany do instalacji tłoczenia wody termalnej w innym miejscu niż kwas solny. Odtleniacz jest dozowany za pomocą oddzielnej pompy z automatycznie regulowaną wydajnością. Ilość dozowanego odtleniacza podobnie jak i ilość kwasu solnego jest uzależniona
od aktualnych warunków eksploatacji wody termalnej.
Rys. 4.4. Widok instalacji dozującej kwas solny
Kolejnym składnikiem cieczy kondycjonującej w metodzie super miękkiego kwasowania jest dyspergator. W tym przypadku jest to związek biodegradowalny, który nie będzie miał wpływu na zanieczyszczenie warstwy złożowej. Do instalacji będzie zatłaczany
za pomocą pompy z automatycznie regulowaną wydajnością tłoczenia (rys. 4.5). DysperProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
91
gator będzie dozowany do rurociągu z wodą termalną w innym miejscu niż kwas solny i
odtleniacz.
Rys. 4.5. Widok pompy dozującej dyspergator do instalacji geotermalnej
Zgodnie z programem prac zmierzających do poprawy chłonności i zapobiegania
kolmatacji warstwy złożowej w otworach chłonnych poprzez wykonanie zabiegów intensyfikacyjnych i dozowania preparatów kondycjonujących w Ciepłowni Geotermalnej Pyrzyce prace związane z testowaniem metody super miękkiego kwasowania rozpoczną się
w pierwszej połowie lutego ubiegłego roku. Instalacja super miękkiego kwasowania
w sposób schematyczny została przedstawiona na rysunku 4.6.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
92
Rys. 4.6. Schemat instalacji zatłaczania preparatów kondycjonujących
do rurociągu wody termalnej w zabiegu super miękkiego kwasowania
Pierwszy etap prac miał polegać na ustabilizowaniu pracy instalacji geotermalnej,
a więc na dobraniu takiej wydajności eksploatacyjnej, przy której ciśnienie zatłaczania nie
będzie miało tendencji do wzrostu. Na podstawie obserwacji dotychczasowej pracy instalacji geotermalnej można stwierdzić, że stabilność ciśnienia zatłaczania będzie można uzyskać przy wydajności około 100 m3/h. W około 3 - tygodniowym okresie stabilizacji pracy
instalacji geotermalnej przez cały czas miało być dozowane 80 ml kwasu solnego na każdy
1 m3 przepływającej w rurociągu wody termalnej.
Głównymi składnikami cieczy kondycjonującej są: kwas solny, odtleniacz i dyspergator. Dobór proporcji składników odbywa się na bieżąco w trakcie przedmiotowych testów metody super miękkiego kwasowania, a jego realizacja odbywa się według czterech
wariantów:
 wykonanie badań w ruch ciągłym całego obiegu geotermalnego, gdzie do wody termalnej dodawany będzie tylko czysty kwas solny,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
93
 wykonanie badań w ruch ciągłym całego obiegu geotermalnego, gdzie do wody termalnej dodawany będzie odtleniony kwas solny,
 wykonanie badań w ruch ciągłym gdzie do wody termalnej dozowany będzie kwas
solny z dyspergatorem,
 wykonanie badań w ruch ciągłym gdzie do wody termalnej dozowany będzie odtleniony kwas solny z dyspergatorem.
Cały okres doboru odpowiedniej dawki kwasu solnego będzie prowadzony ze stałą
wydajnością eksploatacyjną, którą roboczo określono na poziomie 100 m3/h.
W przypadku kiedy przy stałej wydajności eksploatacyjnej mimo dozowania składników kondycjonujących ciśnienie zatłaczania będzie wzrastało to po zakończeniu cyklu
w obydwóch otworach chłonnych należy przeprowadzić zabieg miękkiego kwasowania.
W tym etapie prac przewidziano 2-miesięczne cykle obserwacji pracy instalacji geotermalnej. Zastosowanie chemicznego czyszczenia otworów chłonnych metodą super miękkiego
kwasowania ma na celu utrzymanie jednakowego stanu technicznego warstwy złożowej
dla wszystkich wariantów badań.
9.2. Dozowanie cieczy kondycjonującej
Prace związane z demonstracją metody super miękkiego kwasowania zostały rozpoczęte z początkiem lutego 2013 r.
W dniach 04 – 07 lutego została wykonana instalacja super miękkiego kwasowania
polegająca głównie na montażu urządzeń dozujących preparatu kondycjonujące wodę termalną oraz montażu instalacji pomiarowej.
Stanowisko dozowania kwasu solnego zostało zorganizowane w oddzielnej wiacie
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie otworu wydobywczego Pyrzyce GT-1. W zamykanej wiacie zostały ustawione dwa paleto-pojemniki z kwasem solnym po 1000 litrów
każdy z nich. Kwas solny bezpośrednio do instalacji geotermalnej dozowany jest za pomocą pompki, która umieszczona jest w wiacie bezpośrednio nad pojemnikami. Kwas do in-
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
94
stalacji geotermalnej dozowany jest w pobliżu głowicy eksploatacyjnej zamontowanej na
otworze wydobywczym Pyrzyce GT-1.
Dozowanie dyspergatora było wykonywane bezpośrednio z pomieszczenia osłaniającego otwór wydobywczy. Stanowisko do dozowania odtleniacza zostało zorganizowane
na hali ciepłowni geotermalnej. Obydwa preparaty były dozowane bezpośrednio do rurociągu wody termalnej. Oddzielne punkty ich dozowania wynikały z konieczności zapewnienia optymalnej pracy instalacji geotermalnej.
Zarówno przy otworze wydobywczym Pyrzyce GT-1 jak i przy otworze chłonnym
Pyrzyce GT-4 zostały zamontowane urządzenia pomiarowe do rejestrujące odczyn pH
wody termalnej, jej potencjał redox oraz procentową zawartość tlenu. Przy otworze chłonnym Pyrzyce GT-2 rejestrowane są tylko wartości odczynu pH i potencjału redox.
W dniu 8 lutego 2013 r. specjalistyczna firma przeprowadziła kalibrację sond pomiarowych odczynu pH, potencjału redox i zawartości tlenu w wodzie termalnej. Kalibracja została wykonana na wszystkich trzech punktach pomiarowych.
Super miękkie kwasowanie zostało uruchomione w dniu 9 lutego 3013 r. poprzez
włączenie dozowania kwasu solnego z wydajnością 80 ml na każdy wydobyty m 3 wody
termalnej. Testowanie bez większych przeszkód odbywało się do 20 lutego, kiedy to nastąpiła awaria uniemożliwiająca dalsze stabilne wydobywanie wody termalnej. Awaria została
wywołana przerwaniem ciągłości przewodu wydobywczego tuż nad miejscem zawieszenia
pompy głębinowej. Już w pierwszym okresie demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych można zauważyć stabilizację pracy
otworów chłonnych. Dla przykładu na rysunku 5.1 przedstawiono fragment wykresu ciśnienia i wydajności zatłaczania wody termalnej za pomocą otworu Pyrzyce GT-4.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
95
Rys. 5.1. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-4 w lutym 2013 r.
Na początku marca 2013 roku przystąpiono do prac zmierzających do usunięcia
awarii. Ponowne uruchomienie demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności
warstwy złożowej wód geotermalnych nastąpiło 21 kwietnia 2013 r. W tym dniu
uruchomiono instalację metody super miękkiego kwasowania z wydajnością 80 ml kwasu
solnego na każdy m3 wydobytej solanki. Za pomocą otworu chłonnego Pyrzyce GT-2
zatłaczano 37 m3/h schłodzonej wody termalnej przy ciśnieniu 10,7 bar. W tym okresie
zdecydowanie lepiej pracuje otwór chłonny Pyrzyce GT-4 przyjmując około 53 m 3/h
schłodzonej wody termalnej przy ciśnieniu około 10,4 bar (rys. 5.2).
Rys. 5.2. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-4 w kwietniu 2013 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
96
Ponieważ otwory geotermalne przez dość długi okres czasu były nieużywane
i mogły powstać w nich dodatkowe osady w dniach 23 - 24 kwietnia na otworach
chłonnych przeprowadzono zabiegi miękkiego kwasowania. Celem tych zabiegów jest
rozpuszczenie nagromadzonych osadów i oczyszczenie strefy przyodwiertowej.
Na drugi dzień po uruchomieniu instalacji geotermalnej konieczna okazała się
wymiana filtrów workowych na hali ciepłowni. Filtry te oczyszczają wodę bezpośrednio
po jej wydobyciu z otworu. Przyczyną takiego stanu może być zbyt gwałtowne
uruchomienie systemu. Po jakim czasie woda powinna się sama oczyścić i nie powinno
być dalszych problemów z koniecznością częstej wymiany filtrów workowych.
Zgodnie z harmonogramem demonstracji nowatorskiej technologii poprawy
chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych w dniu 1 maja 2013 r. nastąpiła zmiana
stężenia cieczy kondycjonującej. Od tego czasu kwas solny był dozowany w ilości 90 ml
na każdy 1 m3 wydobytej wody termalnej. Kontynuacja takiej dawki nastąpiła również w
miesiącu czerwcu. W dalszym ciągu z otworu wydobywczego wypływa woda z
zanieczyszczeniami co obserwuje się po częstości wymiany filtrów workowych.
W czerwcu wykonano dwukrotną wymianę filtrów workowych. Zabrudzenia te nie mają
większego wpływu na demonstrację nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy
złożowej wód geotermalnych. Jak widać na wykresie ciśnienia i wydajności zatłaczania
wody termalnej otworem Pyrzyce GT-2 prac ciepłowni jest ustabilizowana i nie ma
większych przerw w eksploatacji (rys. 5.3). Dwie krótkie przerwy w eksploatacji wynikają
z zaniku dostaw energii elektrycznej do napędu pompy głębinowej. W celu oczyszczenia
otworów chłonnych z naniesionych osadów w czerwcu trzykrotnie wykonano zabiegi
miękkiego kwasowania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
97
Rys. 5.3. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2013 r.
W lipcu 2013 r. nastąpiła kolejna zmiana stężenia cieci kondycjonującej, która
stosowana była również w sierpniu. W tym okresie ciecz kondycjonująca maiła stężenie
100 ml kwasu solnego na każdy wydobyty m 3 wody termalnej (rys. 5.4). W tym okresie
(lipiec - sierpień) nastąpiła siedmiokrotna wymiana filtrów workowych i tylko jedna
wymiana filtrów świecowych zlokalizowanych przy otworach chłonnych Pyrzyce GT-2 i
Pyrzyce GT-4. Taka sytuacja może świadczyć o nieprawidłowej pracy otworu
wydobywczego Pyrzyce GT-1.
W sierpniu występowały również dość częste awarie sieci elektroenergetycznej,
które wymagały częstych rozruchów otworu wydobywczego. Być może zwiększona
konieczność wymiany filtrów workowych wywołana była tym zjawiskiem.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
98
Rys. 5.4. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w sierpniu 2013 r.
Kolejny okres demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy
złożowej wód geotermalnych trwał od września do października 2013 r. W tym okresie
ciecz kondycjonująca miała stężenie 110 ml przeliczone na każdy 1 m 3 wydobytej wody
termalnej. Testowane stężenie pozwoliło na ustabilizowanie wydajności na stałym
poziomie przy mniej więcej tym samym ciśnieniu (rys. 5.5). W okresie września i
października ani razu nie było konieczności wykonywania miękkiego kwasowania.
Okres ten podobnie jak i poprzednie okresy charakteryzował się zwiększona
częstotliwością wymiany filtrów workowych. W okresie tym geotermia nie ustrzegła się
również od kilku przerw w dostawie energii elektrycznej. Mimo wszystko założenia
demonstracji są cały czas spełnione ponieważ ciśnienie i wydajność zatłaczania
utrzymywane są na zbliżonym poziomie. Jednocześnie wyeliminowane są przerwy
spowodowane koniecznością wyłączenia instalacji geotermalnej wywoływane nagłym
wzrostem ciśnienia zatłaczania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
99
Rys. 5.5. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w październiku 2013 r.
Zgodnie z harmonogramem demonstracji nowatorskiej technologii poprawy
chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych w listopadzie zwiększono stężenie
kwasu solnego w cieczy kondycjonującej do 120 ml przeliczone na każdy wydobyty m 3
wody termalnej. Okres ten trwał do końca grudnia 2013 roku. W tym czasie w dalszym
ciągu zachowano stałość ciśnienia i wydajności zatłaczania wody termalnej (rys. 5.6).
Rys. 5.6. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w listopadzie 2013 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
100
W miesiącach styczniu i lutym demonstracja nowatorskiej technologii poprawy
chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych prowadzona była przy 120 ml stężeniu
kwasu solnego. Do cieczy kwasującej wprowadzono kolejny składnik, którym był
biodegradowalny odtleniacz, który w styczniu był dodawany w ilości 10 ml w przeliczeniu
na każdy wydobyty m3 wody termalnej (rys. 5.7). Dodanie odtleniacza pozwoliło na dalsze
ustabilizowanie pracy instalacji geotermalnej. Zwiększenie stężenia odtleniacza do 20 ml
w miesiącu lutym nie miało żadnego wpływu na ciśnienie i wydajność zatłaczania.
Rys. 5.7. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w styczniu 2014 r.
Niewielki
wzrost
ciśnienia
zatłaczania
może
wynikać
z
eksploatacji
zanieczyszczonej wody termalnej. Nie wszystkie zanieczyszczenia udaje się wychwycić na
filtrach workowych i świecowych. Zwłaszcza, że w dalszym ciągu obserwuje się
zwiększoną
częstotliwość
wymiany
filtrów
workowych.
Zmniejszenie
ciśnienia
zatłaczania przed dalszymi etapami demonstracji uzyskano poprzez zastosowanie
miękkiego kwasowania. Obniżenie ciśnienia jest niewielkie rzędu 1bar i w związku z tym
nadal można mówić o ustabilizowanej pracy instalacji geotermalnej.
Dalszy etap demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy
złożowej wód geotermalnych przewidywał wyłączenie dawkowania odtleniacza i
uruchomienie dozowania biodegradowalnego dyspergatora. W marcu 2014 roku do
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
101
instalacji geotermalnej wtłaczano 2 ml dyspergatora w przeliczeniu na m 3 wydobywanej
wody termalnej (rys. 5.8). W kwietniu dawka dyspergatora została zwiększona do 4 ml na
m3 wydobytej wody termalnej. Podczas stosowana dyspergatora na podstawie obserwacji
parametrów pracy instalacji geotermalnej stwierdzono jego neutralny wpływ na poprawę
chłonności warstwy złożowej. zauważono natomiast, że zarówno ciśnienie jak i wydajność
zatłaczania utrzymują się na podobnych poziomach, która są utrzymywane przez cały
okres demonstracji.
Rys. 5.8. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w marcu 2014 r.
Ostatni wariant demonstracji przewidywał jednoczesne dozowanie do instalacji
geotermalnej wszystkich składników cieczy kondycjonującej. W okresie maja i czerwca
2014 roku do instalacji dozowano kwas solny w ilości 120 ml przy zmiennych stężeniach
odtleniacza i dyspergatora. W maju dozowano 10 ml odtleniacza i 2 ml dyspergatora
w przeliczeniu na każdy wydobyty m3 wody termalnej. W czerwcu dozowano 20 ml
odtleniacza i 4 ml dyspergatora w przeliczeniu na każdy wydobyty m 3 wody termalnej
(rys.5.9).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
102
Rys. 5.9. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2014 r.
9.3. Ocena wpływu metody super miękkiego kwasowania na pracę instalacji geotermalnej w Pyrzycach
Rezultatem wielu lat prac związanych z przeciwdziałaniem skutkom kolmatacji jest
opracowanie metody, której celem jest przeprowadzenie działań zmierzających do
poprawy chłonności warstwy złożowej poprzez wykonanie zabiegów intensyfikacji
i dozowania preparatów kondycjonujących dla geotermalnych otworów chłonnych
w Geotermii Pyrzyce. Zgodnie z założeniami projektu demonstracji nowatorskiej
technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych cel ten powinien
zostać osiągnięty w wyniku zastosowania metody miękkiego kwasowania i metody super
miękkiego kwasowania.
Nowa
metoda
zapobiegania
powstawania
kolmatacji
chłonnych
otworów
geotermalnych umożliwia utrzymanie chłonności otworów chłonnych na stałym poziomie,
a tym samym poprawia efektywność pracy ciepłowni geotermalnej. Dla przykładu na
rysunkach 5.10 i 5.11 zaprezentowano wykresy ciśnienia i wydajności zatłaczania wody
termalnej w czerwcu i lipcu 2010 r., czyli z okresu zanim została zastosowana metoda
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
103
super miękkiego kwasowania. W tym okresie instalacja geotermalna pracowała z bardzo
częstymi i długimi przerwami spowodowanymi licznymi wyłączeniami.
Rys. 5.10. Wykres pracy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2010 r.
Rys. 5.11. Wykres pracy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w lipcu 2010 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
104
Aby przedstawić efekt zastosowania metody super miękkiego kwasowania na
rysunkach 5.12 i 5.13 zaprezentowano wykresy ciśnienia i wydajności zatłaczania wody
termalnej za pomocą otworu Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2013 r. W wyniku demonstracji
nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych
ustabilizowano ciśnienie zatłaczania i wydajność zatłaczania schłodzonych wód
termalnych. Wyeliminowano liczne i długotrwałe wyłączenia instalacji geotermalnej
spowodowane nagłymi wzrostami ciśnienia.
Rys. 5.12. Wykres pracy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2013 r.
Rys. 5.13. Wykres pracy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w lipcu 2013 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
105
Efekt prac związany z demonstracją nowatorskiej technologii poprawy chłonności
warstwy złożowej wód geotermalnych został przedstawiony również na rysunku 5.14.
zestawiono tutaj ilości godzin w ciągu poszczególnych lat, w których nie pracowała
instalacja geotermalna. Najwięcej przerw w pracy poszczególnych otworów chłonnych
było w latach 2007 - 2008. W tym okresie miały miejsce czyszczenia mechaniczno chemiczne otworów oraz zabiegi wyłożenia otworów rurami HDPE.
Rys. 5.14. Zestawienie przerw w pracy instalacji geotermalnej w ciągu ostatnich lat
Wyłożenie otworów geotermalnych oraz rurociągów rurami HDPE spowodowało
ograniczenie korozji rur stalowych. Dzięki temu w kolejnych latach zanotowano
zdecydowanie mniej przestojów związanych z naprawą wycieków wody termalnej. Dalsze
zmniejszenie ilości przestojów zanotowano w okresie demonstracji nowatorskiej
technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych, czyli w latach
2013 - 2014.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
106
Prace związane z demonstracją nowatorskiej technologii poprawy chłonności
warstwy złożowej wód geotermalnych mają również pozytywny wpływ na zwiększenie
produkcji ciepła z odnawialnego źródła energii jakim jest geotermia. W wyniku
ustabilizowania pracy instalacji geotermalnej oraz wyeliminowania jej przestojów w
ostatnich dwóch latach uzyskano zdecydowane zwiększenie pozyskiwania ciepła
geotermalnego, szczególnie w okresie sezonu grzewczego (rys. 5.15). Zwiększenie
pozyskiwania ciepła od wód termalnych sprzyja zmniejszonemu wykorzystywaniu gazu
ziemnego. Mniejsze ilości spalanego paliwa kopalnego niewątpliwie sprzyjają ochronie
środowiska naturalnego.
Rys. 5.15. Sprzedaż ciepła geotermalnego w okresie 2012 - 2014
W wyniku prowadzonej demonstracji uzyskano stabilizację pracy instalacji
geotermalnej, co przełożyło się na zmniejszenie emisji do atmosfery gazów
cieplarnianych. Przystępując do testowania technologii super miękkiego kwasowania
przyjęto dwa parametry określające skuteczność metody. Oszczędność w zużyciu gazu w
ilości 400 000 m³ w skali roku oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla w ilości 500 Mg.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
107
Analizując przedstawione w tabeli 5.1 dane należy uwzględnić dwa czynniki, które
mają duży wpływ na osiągnięte wyniki. Pierwszym czynnikiem jest awaria pompy
głębinowej, która trwała przez dłuży okres czasu i zwiększyła zużycie gazu w pierwszym
okresie o 250 000 m³. Drugim są znacznie wyższe średnie temperatury całego okresu
grzewczego co obrazuje znaczny spadek zużycia gazu o 548 530 m³.
Tabela 5.1. Zużycie gazu ziemnego i sprzedaż ciepła w analizowanych okresach
Analizowany
okres
Zużycie
gazu (m³)
Sprzedaż
ciepła (GJ)
Udział energii
geotermalnej
(%)
Uwagi
od 01.08.2012 r.
do 31.07.2013 r.
2 365 944
103 604
38,5
awaria pompy
głębinowej
od 01.08.2013 r.
do 31.07.2014 r.
1 151 414
80 465
65,6
3
Ostateczne porównanie pokazało nam oszczędność gazu w wysokości 416 000 m .
Jednym z ważnych zadań realizowanych przez Geotermię Pyrzyce od początku
działalności jest ochrona atmosfery. Efekty prac zrealizowanych w ramach omawianych
badań wpisują się w to zadanie. Przytoczone parametry wyraźnie wskazują, że
zastosowanie metody super miękkiego kwasowania dało efekt w postaci zaoszczędzenia w
przeciągu roku 416 000 m³ gazu oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w ilości 817
Mg (tabela 5.2). Poprawiła się także praca układu geotermalnego, która stała się bardziej
stabilna i płynna nie wymagająca przerw na przeprowadzenie prac renowacyjnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
108
Tabela 5.2. Porównanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
Rodzaj emisji
Okres bez
SMK
(Mg/rok)
Okres z SMK
(Mg/rok)
Oszczędności
(Mg/rok)
Dwutlenek węgla
3 078
2 261
817
Pyły
0,019
0,013
0,006
Tlenek węgla
0,423
0,311
0,112
Tlenki azotu
7,524
5,527
1,997
Rozdział 10
Prognozy korzyści związanych z wdrożeniem demonstrowanej
technologii.
10.1. Działania informacyjne dotyczące projektu
Strona internetowa
Strona internetowa http://www.acidizing.com.pl/pl/ zawiera opis projektu, zdjęcia
prototypu oraz opisuje najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce podczas realizacji projektu.
Umieszczane są także zdjęcia z prowadzonych akcji promocyjnych, informacyjnych i edukacji
ekologicznej. Dokładnie opisano proces, który został wykorzystany, aby osiągnąć zakładane
efekty.
Edukacja ekologiczna
Temat odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej popularny wśród nauczycieli,
studentów oraz naukowców. Geotermia Pyrzyce odwiedzana jest przez maluchy z przedszkoli w
Pyrzycach, ale również przez dzieci z innych powiatów i gmin. Zainteresowanie wybiega także
poza kręgi oświaty szkolnej. Zajęcia prowadzone są na miejscu w siedzibie Spółki lub w plenerze.
Sala konferencyjna została wyposażona w specjalne tablice i projektor, które ułatwiają
pracownikom pokazy prezentacji.
Edukacja ekologiczna prowadzona była również przy okazji ankietowania mieszkańców
Pyrzyc. Odbyły się cztery badania, które pozwoliły na zebranie odpowiedzi od około 1000
ankietowanych. Wśród odpowiadających znalazły się osoby w różnych grupach wiekowych, z
podziałem na płeć oraz o różnych poziomach wykształcenia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
109
Konferencje prasowe
W trakcie trwania demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy
złożowej wód geotermalnych zorganizowano 4 spotkania z dziennikarzami, których celem było
bieżące informowanie o stanie działalności projektu. Na spotkania zaproszono media lokalne i
regionalne, oraz media o zasięgu ogólnokrajowym. Uczestnicy otrzymali materiały i publikacje
dotyczące realizacji projektu. Ostatnie spotkanie z dziennikarzami odbyło się w dniu zakończenia
akcji, 30 września 2014 r., na którym przedstawiono wyniki wdrożonej metody super miękkiego
kwasowania.
Udział w konferencjach naukowych
Wyniki prac związanych z demonstracją nowatorskiej technologii poprawy chłonności
warstwy złożowej wód geotermalnych były prezentowane na 6 konferencjach o zasięgu krajowym
i międzynarodowym:
1. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Piotr Martyka, Stanisław Kulik, Bogusław Zieliński, Jan
Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski: Analiza poprawy efektywności działania ciepłowni
geotermalnej w Pyrzycach w wyniku zastosowania modyfikacji odczynu pH zatłaczanej
wody termalnej. IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny, Zakopane, 30 września – 2
października 2013 r.
2. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Piotr Martyka, Stanisław Kulik, Bogusław Zieliński, Jan
Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski: Miękkie kwasowanie i super miękkie kwasowanie jako
metody poprawiające efektywność działania ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. VII
Konferencja Naukowo-Techniczna, Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej, Uniejów, 16 18 października 2013 r.
3. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Marcin Zwierzyński, Zbigniew Kosma, Przemysław Motyl:
Ocena pracy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach w kontekście stosowania różnych metod
czyszczenia chłonnych otworów geotermalnych ze związków wytrącających się ze
schłodzonej wody termalnej. 53 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 22 - 25
lutego 2014 r.
4. Bogdan Noga, Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Henryk Biernat, Stanisław Kulik,
Bogusław Zieliński,: Prevention of colmatage in the injection wells at geothermal plant in
Pyrzyce by applying method of super soft acidizing. 5th International Conference on
Environmental Science and Technology, Gdańsk, 14 - 16 maja 2014 r.
5. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Bogusław Zieliński, Jan Marjanowski,
Arkadiusz Nalikowski: Przyczyny powstawania i koncepcja zagospodarowania kolmatacji
geotermalnych otworów chłonnych na przykładzie Geotermii Pyrzyce. 15th International
Conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje, 10 - 13
września 2014 r.
6. Bogdan Noga: Instalacje geotermalne. VII Konferencja Eko-Euro-Energia, Bydgoszcz, 26 –
27 września 2014 r.
Publikacje w czasopismach branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Informacje związane z demonstracją nowatorskiej technologii poprawy chłonności
warstwy złożowej wód geotermalnych publikowane były na łamach branżowych czasopism o
zasięgu krajowym i międzynarodowym:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
110
1. Jan Marjanowski, Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Arkadiusz Nalikowski, Bogdan Noga,
Bogusław Zieliński: Problemy kolmatacji w otworach chłonnych w Geotermii Pyrzyce oraz
możliwości ich zapobiegania w wyniku zastosowania metody super miękkiego
kwasowania. Instal 9/2013, s. 34 – 38.
2. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Piotr Martyka, Stanisław Kulik, Bogusław Zieliński, Jan
Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski: Analiza poprawy efektywności działania ciepłowni
geotermalnej w Pyrzycach w wyniku zastosowania modyfikacji odczynu pH zatłaczanej
wody termalnej. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój 1
(251)/2013, s. 59 – 71,
3. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Piotr Martyka, Stanisław Kulik, Bogusław Zieliński, Jan
Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski: Miękkie kwasowanie i super miękkie kwasowanie jako
metody poprawiające efektywność działania ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. Cieplne
Maszyny Przepływowe 143/2013, s. 147 – 156.
4. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Marcin Zwierzyński, Zbigniew Kosma, Przemysław Motyl:
Ocena pracy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach w kontekście stosowania różnych metod
czyszczenia chłonnych otworów geotermalnych ze związków wytrącających się ze
schłodzonej wody termalnej. 53 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Zeszyt streszczeń
2014 r., s. 118.
5. Bogdan Noga, Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Henryk Biernat, Stanisław Kulik,
Bogusław Zieliński,: Prevention of colmatage in the injection wells at geothermal plant in
Pyrzyce by applying method of super soft acidizing. Journal of Industrial and Inteligent
Information Vol. 3. No. 1, March 2015, s. 39 - 44.
6. Bogdan Noga, Henryk Biernat, Piotr Martyka, Stanisław Kulik, Bogusław Zieliński, Jan
Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski: The reasons for formation and conception of the
silting-up prevention in the geothermal absorbent openings on the example of geothermal
energy plant Pyrzyce. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (A.A. Stachel and D.
Mikielewicz – editors), Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie 2014, s. 55 – 62.
7. Bogdan Noga, Jan Marjanowski, Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Bogusław Zieliński,
Arkadiusz Nalikowski: The silting-up prevention in the geothermal absorbent openings of
geothermal energy plant Pyrzyce. Chemical and Process Engineering 2014, 35(2), s. 205 216.
8. Bogdan Noga, Stanisław Kulik: Demonstracja nowatorskiej technologii poprawy chłonności
warstwy złożowej wód geotermalnych. Materiały z konferencji, Barlinek 09 – 10 września
2014 r.
Publikacje prasowe
W trakcie realizacji projektu publikowane były również informacje prasowe:
1. Demonstracja metody super miękkiego kwasowania na instalacji geotermalnej w
Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. Kurier Szczeciński nr 187 (19412), data wydania 26-28
września 2014r. nakład 50500 egz.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
111
2. Demonstracja metody super miękkiego kwasowania na instalacji geotermalnej w
Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. Kurier Szczeciński nr 192 (19417), data wydania 3-5
październik 2014r. nakład 50250 egz.
10.2. Kontakty i współpraca międzynarodowa
W ramach działalności informacyjnej Geotermię Pyrzyce odwiedzili przedstawiciele
duńskich przedsiębiorstw ciepłowniczych tj. CTR, VEKS, HOFOR. Projekt LIFE+ w którym
Geotermia Pyrzyce bierze udział, wyraźnie zainteresował przedsiębiorców energetycznych z
Kopenhagi, ponieważ wspólnie rozpoczynają budowę instalacji geotermalnej na swoim terenie.
Celem odwiedzin było przeanalizowanie wszystkich aspektów istotnych dla decyzji o
zainwestowaniu w instalację geotermalną (projekt techniczny, ekonomia, obsługa, wpływ na
środowisko, harmonogram realizacji itp.)
Podczas spotkania z przedstawicielami danych przedsiębiorstw Spółka przekazała
informacje na temat wdrażania projektu. Wręczono także pisma zapraszające do wstąpienia do
grona interesariuszy projektu. Przedstawiciele firm wyrazili zgodę i chęć współpracy przy
kontynuacji projektu i skorzystanie z osiągniętych przez Geotermie Pyrzyce efektów i
doświadczeń.
10.3. Możliwości wdrożenia metody w innych instalacjach geotermalnych
W 2013 roku na terenie Polski wody termalne do celów energetycznych były
wykorzystywane w czterech ciepłowniach geotermalnych, które borykają się z problemami
związanymi z zatłaczaniem schłodzonych wód termalnych:
1. Geotermia Podhalańska - zainstalowana moc geotermalna wynosi 40,7 MWt (całkowita
80,5 MWt),
2. Geotermia Pyrzyce - zainstalowana moc geotermalna wynosi 35,2 MWt (14,8 MWt –
geotermalne wymienniki ciepła, 20,4 MWt – absorpcyjne pompy ciepła), natomiast
całkowita moc to 48 MWt (wraz ze szczytowymi kotłami gazowymi).
3. Geotermia Uniejów - całkowita zainstalowana moc wynosi 5MWt, w tym 3,2MWt mocy
geotermalnej (wymienniki ciepła) i 1,8 MWt z kotła na biomasę.
4. G-Term Energy – (dawniej Geotermia Stargard Szczeciński) zainstalowana moc
geotermalna wynosi 12,6 MWt.
W Polsce działają jeszcze dwie ciepłownie gdzie eksploatacja wody następuje w systemach
jednootworowych tzn. zużyta woda termalna jest przekazywana do celów spożywczych lub jest
utylizowana bezpośrednio przez zrzut do cieków powierzchniowych. Ze względu na to, że w
Geotermii Mazowieckiej i Geotermii Poddębice eksploatowane są wody słodkie nie mają one
problemów z zatłaczaniem schłodzonych wód termalnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
112
W Polsce rynek ciepła geotermalnego w najbliższym czasie zostanie powiększony o
kolejne dwie ciepłownie geotermalne, które zostaną uruchomione na Niżu Polskim. W obydwóch
przypadkach wykonane zostały już otwory wydobywcze i chłonne a obecnie prowadzone są prace
związane z budową sieci ciepłowniczej. Jedna z ciepłowni jest budowana w Kleszczowie
(Geotermia Kleszczów) a druga na obrzeżach Torunia (Geotermia Toruń).
Od 2007 roku na Niżu Polskim energia geotermalna stanowiła bardzo duże
zainteresowanie inwestorów zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych. Do dnia dzisiejszego na
obszarze Niżu Polskiego powstało 6 nowych otworów badawczych z możliwością zaadaptowania
ich do potrzeb geotermii: Gostynin GT-1, Lidzbark Warmiński GT-1, Tarnowo Podgórne GT-1,
Piaseczno GT-1, Trzęsacza GT-1. W Lidzbarku Warmińskim i Trzęsaczu wody termalne mogą
stanowić jedynie dolne źródło dla sprężarkowych pomp ciepła. Pozostałe otwory mogą stanowić
podstawę do budowy kolejnych ciepłowni Geotermalnych. Dla przykładu można podać, że
temperatura w otworze Gostynin GT-1 wynosi 82oC i można ją wydobywać z wydajnością 120
m3/h. Na dzień dzisiejszy duży problem stanowi mineralizacja tej wody na poziomie 140 g/dm3. W
tym przypadku ciepłownia geotermalna będzie musiała zatłaczać schłodzoną wodę termalna
ponownie do górotworu.
Problemy z zatłaczaniem schłodzonych wód termalnych mają również instalacje działające
na terenie całej Europy. Wykorzystanie ciepła geotermalnego na terenie Europy wynosi około
24 300 MWt (w Polsce 161 MWt). Jest wzrost w stosunku do roku 2010 o prawie 1 000 MWt, co
świadczy o rozwoju geotermii i powstawaniu nowych źródeł ciepła. W Europie ciepło
geotermalne pozyskiwane jest w 39 krajach. Generacja energii elektrycznej realizowana jest w 9
krajach i wynosi ona około 1 850 MWe. Rynek ciepła geotermalnego w Polsce stanowi około
0,6% ogólnego rynku europejskiegok który ciągle się rozwija. Dla przykładu można podać, że do
2015 roku planowane są kolejne inwestycje w projekty geotermalne. W naszej najbliższej okolicy
planowanych jest około 170 projektów geotermalnych ukierunkowanych na ciepłownictwo lub na
kogenerację energii elektrycznej i ciepła (~ nowych 4000 MWt), m.in.:




53 projekty - Niemcy,
27 projektów - Francja,
17 projektów - Węgry,
13 projektów - Dania.
Obecnie, szczególnie na rynku Polskim nie ma firm specjalizujących się w problemach
związanych z eksploatacją wód termalnych. Wszelkie zabiegi intensyfikujące przepływy w
otworach chłonnych wykonywane są przez firmy wiertnicze. Zabiegi miękkiego kwasowania
wykonywane są przez poszczególne Zakłady Geotermalne na własną rękę. Być może, dzięki
opracowanej technologii Geotermia Pyrzyce będzie mogła świadczyć usługi związane z
udrażnianiem otworów chłonnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
113
BIBLIOGRAFIA
Balcer M.: Zakład Geotermalny w Mszczonowie - wybrane aspekty pracy, doświadczenia,
perspektywy. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony
Rozwój nr 2/2007, s. 113 - 116.
Banaś J., Górecki W, Kurzydłowski K., Mazurkiewicz B., Pawlikowski M., Rożniatowski
K., Solarski W.: Corrosion and passivity of iron alloys in geothermal water, in
Research in Polish Metallurgy at the Beginning of XXI Century/ed. K.
Świątkowski; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. Kraków
2006: Publishing House "Akapit'', s. 181–198.
Banaś J., Lelek-Borkowska U., Mazurkiewicz B., Solarski W.: Effect of CO2 and H2S on
the Composition and Stability of Passie Film on Iron Alloys In Geothermal Water.
Electrochimica Acta 52 (2007) s. 5704 – 5714.
Banaś J., Mazurkiewicz B., Solarski W.: Korozja metali w wodach geotermalnych.
Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, Nr 2,
Kraków 2007, s. 5 - 12.
Biernat H.: Raport z wykonania prac badawczo-rozwojowych p.n. Optymalizacja
pozyskiwania i wykorzystania ciepła geotermalnego. Arch. Przedsiębiorstwo
Geologiczne POLGEOL, Warszawa 1997.
Biernat H., Kulik S., Noga B.: Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład
pozyskiwania czystej i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych
do balneologii i rekreacji. Przegląd geologiczny, vol. 58, nr 8/2010, s. 712-716.
Biernat H., Kulik S., Noga B.: Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy
związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne
z kolektorów porowych. Przegląd geologiczny, vol. 57 nr 8/2009, s. 665-666.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
114
Biernat H., Kulik S., Noga B.: Problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych
wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Technika Poszukiwań
Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, Nr 1-2, Kraków 2010, s. 17 28.
Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.: Problemy inkrustacji przy zatłaczaniu
wykorzystanych wód termalnych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 8, Nr 39, Gliwice
2010, s. 7 - 12.
Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.: Problemy korozji przy zatłaczaniu
wykorzystanych wód termalnych. Modelowanie Inżynierskie. Tom 8, Nr 39, Gliwice
2010, s. 13 - 18.
Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.: Zwiększenie możliwości chłonnych
geotermalnych otworów zatłaczających w wyniku zastosowania miękkiego
kwasowania. Modelowanie Inżynierskie. Tom 11, Nr 42, Gliwice 2011, s. 67 - 74.
Biernat H., Martyka P., Noga B., Saletowicz G.: Projekt prac geologicznych zmierzających
do poprawy chłonności warstwy złożowej poprzez wykonanie zabiegów
intensyfikacji
i
geotermalnych
dozowania
„Geotermii
preparatów
kondycjonujących
Pyrzyce”. Arch.
dla
Przedsiębiorstwo
otworów
Geologiczne
POLGEOL, Warszawa 2010.
Bloomquist R. G.: Ekonomika zastosowania systemów geotermalnych pomp ciepła dla
budynków
komercyjnych
i
użyteczności
publicznej.
Technika
Poszukiwań
Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 5/2001, s. 25 - 40.
Bujakowska
K.,
Biernat
H.,
Bentkowski A.,
Kapuściński
J.:
Dokumentacja
hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych w utworach
jury
dolnej
dla
potrzeb
m.
Pyrzyce
województwo
Szczecińskie.
Arch.
Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, Warszawa 1995.
Czyżewski P.: Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce dziś i w niedalekiej
przyszłości. Nowa Energia nr 1(7)2009, s. 64 - 66.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
115
Dadlez R., Jaroszewski W.: Tektonika. Wyd. PWN, Warszawa 1994r.
Górecki W.: Wstępna ocena możliwości wykorzystania mezozoicznych wód geotermalnych
na Niżu Polskim. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia
nr 1-2/88, s. 22 - 26.
Górecki W. (red.): Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim.
AGH, Kraków 2006.
Jaskowiak-Schoeneichowa M. (red.): Budowa geologiczna niecki szczecińskiej i bloku
Gorzowa. Pr. Państw. Inst. Geol., 1979.
Kapuściński J., Nagy S., Długosz P., Biernat H., Bentkowski A., Zawisza L., Macuda J.,
Bujakowska K.: Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i
energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód złożowych - poradnik
metodyczny. Praca wykonana na zamówienie Departamentu Geologii Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych, Warszawa 1997.
Kępińska B.: Current geothermal activities and prospects in Poland - an overview.
Geothermics 32 (2003) s. 397-407.
Kujawa T., Nowak W., Stachel A.: Heat-flow characteristics of one-hole and two-hole
systems for winning geothermal heat. Applied Energy 74 (2003) s. 21-31.
Kulik S.: Ciepłowniczy zakład geotermalny w Pyrzycach: doświadczenia, wybrane aspekty
pracy,
perspektywy.
Technika
Poszukiwań
Geologicznych
Geotermia
Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 117-118.
Kurpik J.: Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Geotermii Uniejów. Technika
Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 119 120.
Latour T.: Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do
celów
leczniczych,
profilaktycznych
oraz
rekreacji. Technika
Poszukiwań
Geologicznych Geotermia Zrównoważony rozwój nr 2/2007, s. 63 - 67.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
116
Lemale J.: Zastosowanie geotermii niskiej entalpii w ogrzewaniu mieszkań. Technika
Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 2/95, s. 5 - 11.
Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo
- Techniczne, Warszawa 2007.
Lindal B.: Przegląd przemysłowych zastosowań geotermii. Technika Poszukiwań
Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 6/95, s. 55 - 63.
Lipiński K.: Wpływ wykorzystania energii geotermalnej na stan środowiska naturalnego
gminy Pyrzyce. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka I Geotermia, nr
5/2001, s. 21 - 24.
Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka dla gmin Pyrzyce,
Warnice, Dolice
López D. A., Perez T., Simson S. N.: The influence of microstructure and chemical
composition of carbon and low alloy steels in CO2 corrosion. Materials & Design
24/2003, 561.
Lund J. W.: Bezpośrednie zastosowanie ciepła geotermalnego. Technika Poszukiwań
Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 4/2004, s. 25 - 28.
Madeyski A.: Użytkowanie wód geotermalnych do celów kąpieliskowych. Technika
Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 39 - 40.
Marcinek K.: MIT report owerview Pyrzyce GT-4. Arch. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o,
Pyrzyce 2005.
Marcus Ph.: Sulphur- Assisted Corrosion Mechanism and the Role of Alloyed Elements, in
Corrosion Mechanisms in Theory and Praxis, ed. Ph. Marcus, Marcel Dekker, Inc.
N. York 2002, 287.
Meyer Z.: Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach. Inżynieria Morska i Geotechnika,
1/1997, s. 61-65.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
117
Meyer Z.: O miejskim geotermalnym systemie grzewczym w Pyrzycach. Inżynieria i
Budownictwo, 50(5)/1994, s. 235-236.
Meyer Z., Sobański R.: The first polish geothermal district heating plant in Pyrzyce.
International Seminar on Environmental protection by the use of geothermal energy
jointly with Third Meeting of the Forum ot the European Branch of the IGA.
Zakopane, 13-18th September 1993.
Milczanowski A.: MIT report owerview Pyrzyce GT-2. Arch. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o,
Pyrzyce 2005.
Myśko A.: Perspektywy rozwoju energii geotermalnej w świecie z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów jej wykorzystania. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 25 - 28.
Ney R.: Ocena strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych wraz z propozycja działań. Praca wykonana na zamówienie Ministerstwa Środowiska.
Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A.: Zastosowania odnawialnych źródeł energii. Szczecin 2008.
Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Rogulska M.: Ciepło z wnętrza ziemi. Podstawowe informacje na temat wykorzystania energii geotermalnej. EC BREC/IBMER, GdańskWarszawa 2003.
Parecki A., Biernat H.: Próba rozwiązania problemów towarzyszących eksploatacji ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych.
Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007,
s. 107-109.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009 z perspektywą na 2009-2012.
Program rozwoju lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 – 2020.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
118
Rosik-Dulewska Cz., Grabda M.: Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowych wód geotermalnych w produkcji ogrodniczej pod osłonami. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/2001, s. 163 - 173.
Smal W., Nienartowicz J.: Możliwości wykorzystania odnawianych źródeł energii za pomocą pomp cieplnych. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 29 - 37.
Smętkiewicz K.: Geotermia petrotermalna czyli gorąca woda ze skały - wybrane przykłady europejskie. GLOBEnergia 1/2010: 30 - 33.
Sobański R., Kabat M.: System geotermalny w Pyrzycach. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 3-4/96, s. 22 - 23.
Sokołowski J.: Zasoby geotermalne Polski i możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska przyrodniczego. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i
Geotermia, nr 5-6/93.
Tytko R.: Odnawialne źródła energii - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Dimikor,
Kraków 2007.
Wang F.: Modeling of Aqueous Carbon Dioxide Corrosion in Turbulent Pipe Flow. PhD
Thesis, Department of Chemistry, University of Saskatchewan 1999.
Wartak W., Wróbel A., Ignacok W.: PEC Geotermia Podhalańska S.A. - Zakład Geotermalny na Podhalu: doświadczenia, wybrane aspekty pracy, perspektywy. Technika
Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 125 131.
Więckowski A., Ghali E., Szklarczyk M., Ssobkowski J.: The behavior of iron electrode in
CO2 saturated neutral electrolyte. Electrochimica Acta 28, 11, 1619 (1983).
Załącznik do Uchwały Nr XVI/77/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 kwietnia 2008
r. Plan rozwoju lokalnego na lata 2006 – 2013, powiat pyrzycki – aktualizacja. Pyrzyce 2008.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE 11 ENV/PL/000447
119
Download