Test 6

advertisement
Test 6
Zadanie 1.(0-4) Na schemacie umieszczono nazwy czynności życiowych organizmu.
Zdania pod schematem przedstawiają znaczenie tych czynności dla organizmu.
Uzupełnij schemat i w miejsce kropek wstaw odpowiednią literę.
Zdania przedstawiające znaczenie czynności życiowych dla organizmu:
A. Zmiana położenia organizmu lub jego organów.
B. Uzyskiwanie (wytwarzanie lub pobieranie) substancji pokarmowych.
C. Rozkład związków organicznych i uwalnianie energii.
D. Wytwarzanie osobników potomnych.
E. Usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.
F. Powiększenie rozmiarów organizmu.
G. Kolejne przemiany, jakim podlega organizm w ciągu swojego życia.
H. Zdolność organizmu do reakcji na zmiany zachodzące w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym .
Zadanie 2. Do podanego opisu przyporządkuj odpowiednią nazwę grupy roślin:
A-mszaki, B- paprotniki, C-rośliny nagonasienne, D-rośliny okrytonasienne.
1. Rośliny lądowe, najczęściej dużych rozmiarów, wytwarzają szyszki męskie i żeńskie - .........................
2. Najprostsze lądowe rośliny zielone, zbudowane z łodyżki, listków i chwytników - .............................
3. Rośliny głównie lądowe. Mają kwiaty z pręcikami i słupkami - .........................
4. Zbudowane są z korzeni przybyszowych, podziemnej łodygi i liści. Do zapłodnienia wymagają wody .............................................. .
Zadanie 3. Wskaż właściwą definicję : 1- fotosyntezy , 2 chemosyntezy . Wpisz odpowiednią cyfrę.
A. Proces syntezy związków organicznych ze związków nieorganicznych z udziałem energii chemicznej.
B. Proces anaboliczny polegający na powstawaniu węglowodanów z prostych związków
nieorganicznych z udziałem energii świetlnej i chlorofilu.
C. Proces rozpadu węglowodanów na dwutlenek węgla i wodę z udziałem energii
świetlnej i chlorofilu.
D. Proces kataboliczny (rozpadu) polegający na powstawaniu związków organicznych z udziałem
energii świetlnej i chlorofilu.
Zadanie 4. [0 – 1] Który z wymienionych czynników nie ma wpływu na intensywność fotosyntezy?
i jego natężenie,
Zadanie 5. Azot jest pierwiastkiem niezbędnym dla każdego organizmu ponieważ wchodzi
w skład
A. białek i cukrów, B. białek i tłuszczów, C. białek i kwasów nukleinowych, D. cukrów i kwasów nukleinowych.
Zadanie 6. Każda grupa systematyczna żywych organizmów spełnia ważną rolę w swoim ekosystemie.
Zaznacz znakiem X przy podanych opisach nazwę grupy, której dotyczy.
1. Wchodzą w skład najbogatszych w gatunki ekosystemów wodnych, pełnią rolę rafotwórczą.
□ A. mięczaki,
□ B. parzydełkowce,
□ C. pierścienice,
□ D. stawonogi
2. Prowadzą osiadły tryb życia, filtrując wodę przyczyniają się do jej oczyszczania.
□ A. owady ,
□ B. głowonogi,
□ C. gąbki ,
□ D. płazińce
3. Dzięki przenoszeniu pyłków na swoich odnóżach umożliwiają rozmnażanie wielu roślinom, wytwarzają
wiele cennych produktów, które wykorzystuje człowiek.
□ A. małże ,
□ B. koralowce,
□ C. pajęczaki , □ D. owady
4. Drążąc w glebie korytarze, przyczyniają się do jej napowietrzania, mieszania i użyźniania.
□ A. dżdżownice,
□ B. trzmiele,
□ C. tasiemce,
□ D. omułki
Zadanie 7. Który typ rozwoju jest charakterystyczny dla karpia? Wybierz odpowiedź 1 lub 2 i jej
uzasadnienie A, B, C lub D.
Zadanie 8. Wpisz w rubrykę X jeśli dana cecha charakteryzuje dany organizm.
Zadanie 9 Wymienione poniżej informacje wpisz w odpowiednie kolumny tabeli
1-obojnactwo, 2-rozdzielnopłciowość, 3-brak układu oddechowego, 4-obecność układu pokarmowego,
5-pasożytniczy tryb życia, 6-produkcja dużej ilości jaj, 7- pobieranie pokarmu całym ciałem.
Cechy tasiemca
Cechy wspólne tasiemca i glisty ludzkiej
Cechy glisty ludzkiej
Zadanie 10. Rysunki przedstawiają rozwój dwóch owadów.
MOTYL
PLUSKWIAK
a/ Dopasuj odpowiadające sobie formy rozwojowe motyla i pluskwiaka. Obok oznaczeń
literowych wpisz właściwe cyfry.
A ……………….,
B ………………..,
C ………………………
b/ Dobierz po dwa odpowiednie określenia (spośród 1 – 5), opisujące typ rozwoju
owadów przedstawionych na rysunkach.
1- rozwój prosty, 2 - rozwój złożony, 3 - przeobrażenie zupełne,
4 - przeobrażenie niezupełne, 5 - brak przeobrażenia.
MOTYL …………………….….….
c/
PLUSKWIAK ………………………………..
Podaj dwie cechy różniące rozwój z przeobrażeniem zupełnym od rozwoju
z przeobrażeniem niezupełnym.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 11. Uzupełnij tabelę, wpisując znak X w odpowiednich miejscach.
Cecha
Wytwarzanie zarodników
Wytwarzanie korzeni, łodyg i liści
Wytwarzanie kwiatów
Wytwarzanie owoców
Wytwarzanie nasion
Świerk
pospolity
Skrzyp
polny
Klon
zwyczajny
Mech
płonnik
Konwalia
majowa
Zadanie 12. Organami przetrwalnymi, służącymi do ochrony zarodka rośliny są:
A) nasiona,
B) zarodniki,
C) przetrwalniki,
D) rozmnóżki.
Zadanie 13. (0 – 3 pkt) Uzupełnij poniższy tekst wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie słowa:
„Wszystkie organizmy do prawidłowego funkcjonowania potrzebują pożywienia, czyli związków
organicznych, z których uzyskują ……………………… potrzebną do życia. Te, które są zdolne do
samodzielnego wytwarzania pokarmu nazywamy organizmami …………………………………………, czyli
………………………….. . Natomiast te, które muszą pokarm otrzymać w postaci gotowych związków
organicznych nazywamy organizmami …………………………………., czyli …………………………………
Większość autotrofów wytwarza pokarm w procesie …………………………… .”
Zadanie 14.Zapylenie to przeniesienie pyłku na :
A. zalążek u roślin nagonasiennych lub na znamię słupka u roślin okrytonasiennych.
B. zalążek u roślin okrytonasiennych i roślin nagonasiennych.
C. znamię słupka u roślin okrytonasiennych i roślin nagonasiennych.
D. znamię słupka u roślin nagonasiennych lub na zalążek u roślin okrytonasiennych
Zadanie 15. Podczas rozwoju zarodkowego owodniowców powstają błony płodowe umożliwiające rozwój
na lądzie.
Połącz w pary nazwy błon płodowych z pełnionymi przez nie funkcjami. Obok każdego
numeru wpisz odpowiednią literę.
I. kosmówka
A. gromadzenie wydalin zarodka
II. owodnia
B. pomoc w odżywianiu zarodka
III. omocznia
C. tworzenie zamkniętej przestrzeni wypełnionej płynem
IV. pęcherzyk żołtkowy
D. zapewnienie zarodkowi wymiany gazowe
E. ochrona przed substancjami chemicznymi
I – ____ II – ____ III – ____ IV – ____
Zadanie 16. Oceń prawdziwość zdań dotyczących budowy i występowania różnych grup organizmów.
Download