Konstytucja 3

advertisement
KONSTYTUCJA
3-GO MAJA
KONSTYTUCJA 3 MAJA – UCHWALONA ZOSTAŁA 3 MAJA 1791
ROKU. KONSTYTUCJA 3 MAJA REGULOWAŁA PRAWO
RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, WPROWADZAJĄC ŁAD DO
ZANARCHIZOWANYCH RZĄDÓW MAGNATERII I SZLACHTY.
AUTORAMI KONSTYTUCJI 3 MAJA BYLI:
-KRÓL STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI,
-IGNACY POTOCKI
-HUGO KOŁŁĄTAJ
NIE OBESZŁO SIĘ BEZ PRZESZKÓD PODCZAS UCHWALANIA
KONSTYTUCJI. W CZASIE OBRAD SEJMU CZTEROLETNIEGO WIELU
POSŁÓW, PRACUJĄCYCH NA ZLECENIE PAŃSTW OŚCIENNYCH
(ROSJI, PRUS CZY AUSTRII) , SPRZECIWIAŁO SIĘ POWOŁANIU USTAWY
ZASADNICZEJ. OKAZJA NADARZYŁA SIĘ 3 MAJA 1791 ROKU,
WÓWCZAS WIELU PRZECIWNIKÓW KONSTYTUCJI NIE POWRÓCIŁO
JESZCZE Z WIELKANOCNEGO URLOPU. PO SIEDMIOGODZINNYCH
OBRADACH SEJM ZATWIERDZIŁ KONSTYTUCJĘ, A KRÓL STANISŁAW
AUGUST PONIATOWSKI JĄ PODPISAŁ. TWÓRCY KONSTYTUCJI 3
MAJA OKREŚLILI JĄ JAKO „OSTATNIĄ WOLĘ I TESTAMENT GASNĄCEJ
OJCZYZNY”.
RZECZPOSPOLITA W LATACH 1789–1792,
PO ZRZUCENIU PROTEKTORATU ROSJI
ZAPRZYSIĘŻENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA W SALI
SENATORSKIEJ NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE,
RYSUNEK JANA PIOTRA NORBLINA
KRÓL STANISŁAW
AUGUST
PONIATOWSKI, JEDEN
Z AUTORÓW
KONSTYTUCJI 3 MAJA
IGNACY POTOCKI,
WNIÓSŁ WIELKI
WKŁAD W
REDAKCJĘ
OSTATECZNEGO
KSZTAŁTU
KONSTYTUCJI 3
MAJA
ADAM STANISŁAW
KRASIŃSKI (BISKUP
KAMIENIECKI),
JEDEN Z
TWÓRCÓW
KONSTYTUCJI 3
MAJA
PRZYCZYNY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
- Okupacja Rzeczypospolitej przez wojska rosyjskie
- Narzucenie przez Katarzynę II na króla Rzeczypospolitej własnej osoby Stanisława
Poniatowskiego
- Jawna kolaboracja części elit w tym dworu królewskiego z okupantem
- Porwanie i wywiezienie do Rosji przez ambasadora Moskwy przy współudziale króla
Poniatowskiego, senatorów Rzeczypospolitej na sejmie 1767 roku
- Obawa kół patriotycznych przed całkowitym podporządkowaniem ojczyzny
wschodniemu sąsiadowi
- Chęć utrzymania unii polsko – saskiej wyrażana przez część magnaterii, widzącą w
tym tak własne korzyści jak i wsparcie przeciw zakusom Rosji i Prus
- Ośmiesznie przez Rosjan uczestników konfederacji Radomskiej
- Oburzenie jakie wśród kręgów katolickich wywołała ingerencja w sprawy religijne
KOPIA
KONSTYTUCJI 3
MAJA
EKSPONOWANA
W SALI
SENATORSKIEJ
NAJBARDZIEJ ZNANA –
NALEŻĄCA DO ZBIORÓW
MUZEUM CZARTORYSKICH W
KRAKOWIE – TO LASKA
MARSZAŁKA SEJMU
CZTEROLETNIEGO STANISŁAWA
MAŁACHOWSKIEGO. ZNAJDUJE
SIĘ NA NIEJ NAPIS: „LASKA,
KTÓRĄ STANISŁAW
MAŁACHOWSKI NA SEJMIE
PAMIĘTNYM KONSTYTUCYJA 3
MAJA PIASTOWAŁ OD ROKU
1788 DO 1792”. BARDZO
PROSTA, ZUPEŁNIE
POZBAWIONA OZDÓB, W
PRZECIWIEŃSTWIE DO INNYCH
SYMBOLICZNIE TRZYMANYCH W
RĘKACH OZNAK WŁADZY:
BEREŁ, BUŁAW, PASTORAŁÓW.
PRZYJĘCIE KONSTYTUCJI
Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie,
przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem o dwa dni (planowanym terminem był 5
maja 1791) korzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej
przerwy świątecznej. Nie ogłoszono daty rozpoczęcia sesji, tylko imiennie wezwano
zwolenników reformy na posiedzenie 3 maja.
Wieczorem 2 maja odbyło się w Pałacu Radziwiłłowskim zebranie, na którym odczytano
projekt konstytucji. W nocy z 2 na 3 maja w domu marszałka Małachowskiego podpisano
„Assekuracyę” o treści W szczerej chęci ratunku ojczyzny, w okropnych na Rzeczpospolitą
okolicznościach, projekt pod tytułem Ustawa Rządu w ręku j. w. marszałka sejmowego i
konfederacji koronnej złożony do jak najdzielniejszego popierania przyjmujemy, zaręczając
to nasze przedsięwzięcie hasłem miłości ojczyzny i słowem honoru, co dla większej wiary
podpisami naszymi stwierdzamy. Podpisy złożył Małachowski oraz 83 senatorów i posłów.
Obrady sejmowe i przyjęcie Konstytucji odbyły się w warunkach zamachu stanu. Miejsce
obrad, Zamek Królewski w Warszawie, był strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały
wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, który wraz z grupą oficerów
znalazł się w izbie zamkowej w pobliżu tronu.
Na Zamek przybyło 182 posłów i senatorów (na ogólną liczbę ok. 500), z których 72 było
przeciwnikami projektu Konstytucji.
NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA:
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa
Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad
poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy
JAN MATEJKO,
KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU
JEDYNIE TZW. „SEJM SKONFEDEROWANY”
BYŁ WOLNY OD LIBERUM VETO. SEJM
CZTEROLETNI (ZWANY TEŻ SEJMEM WIELKIM),
KTÓRY PRZYJĄŁ KONSTYTUCJĘ TRZECIEGO
MAJA, BYŁ WŁAŚNIE TAKIM SEJMEM I TYLKO
TO POZWOLIŁO NA PRZYJĘCIE
RADYKALNYCH, JAK NA ÓWCZESNE CZASY,
REFORM.
TRÓJPODZIAŁ
WŁADZY
WŁADZA USTAWODAWCZA
Sejm nadal składał się z dwóch izb senatu i izby poselskiej, jednak
rolę pierwszej z nich znacznie ograniczono (w związku z
ograniczeniem wpływu magnatów na sprawy państwa), odebrano
jej inicjatywę ustawodawczą. W senacie miało zasiadać 132
wojewodów, kasztelanów, biskupi diecezjalni i ministrowie. Miał on
prawo weta zawieszającego. W izbie poselskiej miało zasiadać 204
posłów wybieranych przez sejmiki ziemskie. Prawo wyboru miała
wyłącznie szlachta – posesjonaci. Rola polityczna szlachty - gołoty,
która często wykorzystywana była przez oligarchów do prywatnych,
została przez to ograniczona. Obok posłów w skład izby niższej
wchodziło 24 plenipotentów, czyli przedstawicieli miast, którzy
jednak mieli prawo głosu w sprawach dotyczących miast i
mieszczan. Izba poselska miała się zbierać co 2 lata, a więc był
organem kadencyjnym, sejm miał być "zawsze gotowy" - w każdej
chwili mógł zostać zwołany na sesję nadzwyczajną. Co 25 lat miał
być zwoływany sejm konstytucyjny i tylko on miał prawo zmieniać
prawa fundamentalne.
WŁADZA WYKONAWCZA
Był to król wraz ze Strażą Praw, w skład której
wchodzili: prymas, pięciu ministrów,
pełnoletni następca tronu bez prawa głosu i
marszałek sejmu. Straż praw kierowała
administracją, podlegały jej komisje(policji,
spraw wewnętrznych, interesów
zagranicznych, wojny i skarbu). Król
przewodniczący Straży, miał prawo nominacji
biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i
oficerów, w razie wojny sprawował naczelne
dowództwo nad wojskiem. Ministrowie mieli
obowiązek podpisywania każdego
rozporządzenia własnoręcznie pod kontrolą
sejmu.
WŁADZA SĄDOWNICZA
Sądownictwo zostało usprawnione. Ministrowie i wyżsi urzędnicy
odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Sadownictwo
szlacheckie zostało poddane sądowi ziemiańskiemu. Sejm czyli Stany
zgromadzone na dwie Izby zostały podzielone na : Izbę Poselską i Izbę
Senatorską. Izba Poselska jako wyobrażenie i skład wszechwładzctwa
narodowego, została świątynią prawodastwa. Prawa ogólne czyli
konstytucyjne, cywilne, kryminalne i do ustanowienia wieczystych
podatków musiały być najpierw decyzji. Izba Poselska miała
pierwszeństwo do wprowadzenia uchwał sejmowych, stopnia monety,
zaciągania długu publicznego, nobilitacji i innych nagród
przypadkowych, rozkładu wydatków publicznych, ordynaryjnych i
ekstraordynaryjnych, wojen i pokojów. Izba Senatorska złożona była z
biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod władzą króla, który
miał prawo raz powiedzieć Votum. Obowiązkami Izby Senatorskiej są
m.in.
-powinna senatowi natychmiast przesłać każde prawo po przejściu w
Izbie Poselskiej
-nadawała nowemu prawu świętość.
KONSTYTUCJA 3 MAJA ZNOSIŁA TAKIE „NARZĘDZIA WŁADZY
SZLACHECKIEJ” JAK LIBERUM VETO, KONFEDERACJE, SEJM SKONFEDEROWANY ORAZ
OGRANICZAŁA PRAWA SEJMIKÓW ZIEMSKICH. W DNIU USTANOWIENIA KONSTYTUCJI
3 MAJA PRZESTAJE ISTNIEĆ RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW A W JEJ MIEJSCE
ZOSTAJE POWOŁANA RZECZPOSPOLITA POLSKA. ZNIESIONA ZOSTAJE TEŻ WOLNA
ELEKCJA, KTÓRA W WIEKU XVIII W OGÓLE SIĘ NIE SPRAWDZIŁA, JEJ MIEJSCE ZASTĘPUJE
WŁADZA DZIEDZICZNA, KTÓRĄ PO ŚMIERCI STANISŁAWA AUGUSTA
PONIATOWSKIEGO MIAŁ PRZEJĄĆ WŁADCA Z DYNASTII WETTYNÓW. ABY CZUWAĆ
NAD BEZPIECZEŃSTWEM WPROWADZONO STAŁĄ ARMIĘ, KTÓREJ LICZEBNOŚĆ MIAŁA
SIĘGAĆ 100 TYSIĘCY ŻOŁNIERZY, ORAZ USTANOWIONO PODATKI W WYSOKOŚCI 10%
DLA SZLACHTY I 20% DLA DUCHOWIEŃSTWA – GOŁOTA, MIESZCZANIE I CHŁOPI BYLI
ZWOLNIENI Z PŁACENIA PODATKU. KATOLICYZM ZOSTAŁ UZNANY ZA RELIGIĘ
PANUJĄCĄ, JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIONO SWOBODĘ WYZNAŃ, CHOĆ APOSTAZJA
WCIĄŻ BYŁA UZNAWANA ZA PRZESTĘPSTWO. ABY KONSTYTUCJA BYŁA ZAWSZE
AKTUALNA CO 25 LAT MIAŁ SIĘ ZBIERAĆ SEJM KONSTYTUCYJNY, KTÓRY MIAŁBY
PRAWO ZMIENIĆ ZAPISY W KONSTYTUCJI.
ORYGINALNY
MANUSKRYPT
KONSTYTUCJI
3 MAJA
SKUTKI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
- Klęska w wojnie barskiej, oznaczała dalsze podporządkowanie kraju
obcym mocarstwom, emigrację część elementów patriotycznych, a
także I Rozbiór kraju
- Skutkiem pozytywnym był wzrost nastrojów patriotycznych w
społeczeństwie i przekonanie o konieczności zreformowania armii i skarbu
jeśli się nie chce przegrać kolejnej wojny
KONSTYTUCJA ZMIENIŁA USTRÓJ PAŃSTWA NA MONARCHIĘ
DZIEDZICZNĄ, OGRANICZYŁA ZNACZĄCO DEMOKRACJĘ
SZLACHECKĄ, ODBIERAJĄC PRAWO GŁOSU I DECYZJI W
SPRAWACH PAŃSTWA SZLACHCIE NIEPOSIADAJĄCEJ ZIEMI
(GOŁOCIE), WPROWADZIŁA POLITYCZNE
ZRÓWNANIE MIESZCZAN I SZLACHTY ORAZ STAWIAŁA CHŁOPÓW
POD OCHRONĄ PAŃSTWA, W TEN SPOSÓB ŁAGODZĄC
NAJGORSZE NADUŻYCIA PAŃSZCZYZNY. KONSTYTUCJA
FORMALNIE ZNIOSŁA PRAKTYCZNIE NIEUŻYWANE OD 27 LAT (OD
WPROWADZENIA W 1764 ROKU SKONFEDEROWANEJ
ORGANIZACJI PRACY SEJMU) LIBERUM VETO. W TYM SAMYM
CZASIE PRZETŁUMACZONO KONSTYTUCJĘ NA JĘZYK LITEWSKI.
WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 1792 ROKU, ZWANA
TAKŻE WOJNĄ W OBRONIE KONSTYTUCJI 3 MAJA –
STARCIE WOJSK RZECZYPOSPOLITEJ Z WOJSKAMI
ROSYJSKIMI, WYSTĘPUJĄCYMI DLA
WSPARCIA KONFEDERACJI TARGOWICKIEJ W CELU
OBALENIA USTROJU WPROWADZONEGO
PRZEZ KONSTYTUCJĘ 3 MAJA1791 ROKU.
PO BITWIE POD ZIELEŃCAMI, KOŚCIUSZKO WRAZ
Z KS. JÓZEFEM ODBIERAJĄ DEFILADĘ WOJSK
POLSKICH Z JEŃCAMI, PO POBICIU WOJSK
ROSYJSKICH, OBRAZ WOJCIECHA KOSSAKA
KRZYŻ ORDERU VIRTUTI
MILITARI 1792.
KRÓL POLSKI STANISŁAW
AUGUST PONIATOWSKI,
TWÓRCA ORDERU
VIRTUTI MILITARI,
PÓŹNIEJ POD
NACISKIEM POSŁA
ROSYJSKIEGO DLA
ZŁAGODZENIA GNIEWU
KATARZYNY II, SUROWO
ZABRONIŁ NOSZENIA
ORDERU I ZAŻĄDAŁ
JEGO ZWROTU, POD
GROŹBĄ NAJSUROWSZY
CH KAR KRYMINALNYCH
OBALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA I KONFEDERACJA TARGOWICKA
Konstytucja 3 Maja przetrwała czternaście miesięcy, prawa jego wprowadzała
do zdemoralizowanej przez przywileje Rzeczpospolitej, były nie do
zaakceptowania przez warstwę magnacką. To oni obok szlachty zagrodowej
stracili najwięcej. Z dniem kiedy tzw gołota, została odsunięta od władzy
państwowej, magnateria często na zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich nie
mogła kupczyć ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych
posłów. W dniu 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja
później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery
Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan 20
tysięcy i armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy wkroczyły do Polski. Król zdołał
wystawić tylko 37 tysięczną armię składającą się z rekrutów. Mimo kilku wygrany
bitew , kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na
kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska poszła w rozsypkę a sen
o wolności umarł na kolejny wiek.
WYKORZYSTUJĄC KAPITULACJĘ STANISŁAWA AUGUSTA
PONIATOWSKIEGO PO WOJNIE POLSKO-ROSYJSKIEJ W ROKU
1792 I PRZEJĘCIE RZĄDÓW W POLSCE PRZEZ TARGOWICZAN, 25
PAŹDZIERNIKA 1792 KRÓL PRUSKI FRYDERYK WILHELM II ZAŻĄDAŁ
WCIELENIA WIELKOPOLSKI DO KRÓLESTWA PRUS. MIAŁA BYĆ
ONA EKWIWALENTEM ZA NIEPOWODZENIA ARMII PRUSKICH W
WOJNIE PRZECIWKO REWOLUCYJNEJ FRANCJI, PROWADZONEJ
W KOALICJI ABSOLUTYSTYCZNYCH MONARCHII EUROPEJSKICH.
ŻĄDANIE TO WARUNKOWAŁ GROŹBĄ WYCOFANIA SIĘ PRUS Z
KOALICJI ANTYFRANCUSKIEJ, ALE WNET PRZEKSZTAŁCIŁO SIĘ
ONO W PROPOZYCJĘ II ROZBIORU CZĘŚCI
ZIEM RZECZYPOSPOLITEJ POMIĘDZY ROSJĘ I PRUSY.
ŚWIĘTO NARODOWE KONSTYTUCJI 3 MAJA
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do
ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja
było zakazane we wszystkich zaborach,
dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała
niepodległość Święto Konstytucji 3
Maja zostało wznowione. Podczas II WŚ w
czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej
Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w
1981 roku władza ludowa zezwoliła na
obchody 3-majowe. Od 1989 roku
Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest
świętem narodowym a od 2007 roku
obchodzone jest również na Litwie.
BIBLIOGRAFIA:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maj
a#Przyj.C4.99cie_konstytucji
http://www.polskatradycja.pl/historiapolski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html
http://historia-polski.klp.pl/a-6221-2.html
PRZYGOTOWAŁA ALEKSANDRA ZARZYCKA
KLASA 3D
Download