PROGRAM KONFERENCJI 15.30–15.40 Prof. dr hab. n. med. Anna

advertisement
IX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie
zakażeń „Poszuk iw anie now ych rozw iązań diagnostycznych
i terapeutycznych w w yk ryw aniu i eradyk acji biofilm u”
17–19 listopada 2016 r., Kudowa Zdrój, Hotel Verde
Montana
Organizatorzy: Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej,
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we
Wrocławiu
Patron m edialny:
PROGRAM KONFERENCJI
Czwartek 17.11.2016
15.30–15.40 Prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska – Uroczyste powitanie
Uczestników, rozpoczęcie Sympozjum
15.40–16.00 Prof. dr hab. n. med. Maria Pąchalska – Wykład Inauguracyjny
I Sesja 16.00–17.10
Zakażenia grzybicze związane z biofilmem – diagnostyka, epidemiologia, terapia
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak, Dr n. med. Urszula Nawrot
16.00–16.20 Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak „Praktyczne aspekty współpracy
klinicysty i mikrobiologa w diagnostyce i terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych”
16.20–16.40 Dr n. med. Urszula Nawrot „Współpraca klinicysty i mikrobiologa na
przykładzie diagnostyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych”
16.40–17.00 Dr n. wet. Magdalena Florek „Cryptococcus – nowy wiek, nowe wyzwania”
17.00–17.10 Dyskusja
17.10–17.20 Przerwa kawowa
II sesja 17.20–19.30
Biofilm – co nowego?
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska, Prof. dr hab. n. med.
Stefania Giedrys-Kalemba
17.20–17.40 Dr hab. n. med. Elżbieta Anna Trafny „Co nowego w diagnostyce biofilmów?”
17.40–18.00 Dr hab. n. med. Beata Sadowska, prof. nadzw. „Antagonizm drobnoustrojów
w biofilmach, czy możemy to wykorzystać?”
18.00–18.20 Prof. dr hab. n. med. Barbara Różalska „Nanotechnologia w zwalczaniu
biofilmów, czy to strategia przyszłości?”
18.20–18.35 Dr n. med. Katarzyna Galant, Prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba
i wsp. „Porównanie częstości występowania czynników związanych ze zdolnością do
tworzenia
biofilmu
wśród
metycylinowrażliwych
i
metycylinoopornych
szczepów
Staphylococcus aureus izolowanych z zapaleń kości”
18.35–18.55 Dr n. med. Anna Chrapusta „Zakażenia ran oparzeniowych związane
z tworzeniem biofilmu”
18.55–19.10 Podsumowanie i dyskusja
20.30 Kolacja
Piątek 18.11.2016
III sesja 9.30–11.15
Nowe wytyczne w diagnostyce i prewencji zakażeń
Prowadzenie: Dr hab. n. med. Lidia Łysenko, Dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
09.30–09.50 Dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach „Profilaktyka zakażeń położniczych
– wytyczne z piśmiennictwa”
09.50–10.20 Dr hab. n. med. Lidia Łysenko „Nowe wytyczne w diagnostyce i leczeniu sepsy”
10.20–10.50 Dr n. med. Paweł Grzesiowski „Nowe rekomendacje w diagnostyce zakażeń
układu moczowego”
10.50–11.05 Mgr n. farm. Jarosław Sigielak „Innowacyjna molekuła aktywnego srebra TIAB
w leczeniu zakażeń trudno gojących się ran”
11.05–11.15 Dyskusja
11.15–11.30 Przerwa kawowa
IV sesja 11.30–13.00
Biomateriały – zastosowanie bakteryjnej biocelulozy w zwalczaniu zakażeń związanych
z biofilmem
Prowadzenie: Dr n. med. Adam Junka, Dr hab. Karol Fijałkowski
11.30–11.50 Dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz „Biomateriały – sukces czy porażka
medycyny?”
11.50–12.10
Dr
hab.
Karol
Fijałkowski
„Biomedyczne
zastosowania
bakteryjnej
bionanocelulozy”
12.10–12.30 Dr Radosław Drozd „Zastosowanie bakteryjnej biocelulozy jako nośnika
substancji aktywnych”
12.30–12.50
Dr
n.
med.
Adam
Junka
„Korelacja
między
typem
oczyszczania
a cytotoksycznością bakteryjnej bionanocelulozy i obecnością metabolitów zawartych błonie
celulozowej”
12.50–13.00 Dyskusja
13.00–15.00 Obiad
V sesja 15.00–16.20
Zakażenia związane z implantacją w ortopedii, chirurgii, kardiochirurgii i stomatologii
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, Dr n. med. Beata Mączyńska
15.00–15.20 Dr n. med. Beata Mączyńska „Oporność bakterii na gentamycynę a zastosowanie
miejscowe antybiotyku w zapaleniach kości – badania in vitro”
15.20–15.40 Dr n. med. Adam Domanasiewicz „Doświadczenia praktyczne związane ze
stosowaniem gentamycyny w formie gąbki kolagenowej w chirurgii”
15.40–16.00 Dr n. med. Piotr Buczkowski „Zakażenia w kardiochirurgii”
16.00–16.20 Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak – Podsumowanie i dyskusja
16.20–16.40 Przerwa kawowa
V sesja 16.40–18.40
Problemy i nowe rozwiązania w terapii zakażeń
Prowadzenie: Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw., Dr n. med. Beata
Kowalska-Krochmal
16.40–17.00 Dr n. med. Beata Kowalska Krochmal „Oporność pałeczek Gram-ujemnych na
kolistynę – czy można ją powstrzymać”
17.00–17.20 Dr n. med. Krzysztof Szufnarowski, Dr n. med. Andrzej Konieczny, Dr n. med.
Monika Ryba „Nieprawidłowe wartości CRP – problem diagnostyczny i terapeutyczny”
17.20–17.40 Dr n. farm. Przemysław Dalkowski „Nowoczesne antyseptyki a terapia zakażeń
związanych z tworzeniem biofilmu”
17.40–18.00 Dr n. med. Danuta Gierek „Zastosowanie nowego glikopeptydu dalbawancyny
(Xydalba) w leczeniu zakażenia u chorego w OIT”
18.00–18.20 Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. „Nieantybiotykowe
metody ograniczania tworzenia biofilmu na cewnikach moczowych”
18.20–18.40 Dyskusja i zakończenie Sympozjum
19.00 Kolacja
Download