Paweł Bogdan Gąsiorowski (rec.) Andrzej Bogucki, Dziedzictwo

advertisement
Paweł Bogdan Gąsiorowski (rec.)
Andrzej Bogucki, Dziedzictwo kultury szlachecko-ziemiańskiej w Bydgoszczy i okolicach,
Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2013, ss. 128.
Po 1989 roku wzrosło zainteresowanie badaniami polskiej tradycji i kultury,
umożliwiając nie tylko diagnozę stanu świadomości społecznej, ale również formułowanie
odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące kształtowania się stosunków społecznych,
narodowościowych, rodzących się ze stereotypów, a także mentalności grup społecznych
takich jak m.in. rycerstwo, szlachta czy ziemiaństwo sięgających korzeniami wielonarodowej
Pierwszej Rzeczypospolitej. Do powstałych licznych publikacji o tematyce szlacheckoziemiańskiej doszła wydana w 2013 r. kolejna książka bydgoskiego historyka Andrzeja
Boguckiego pt.: „Dziedzictwo kultury szlachecko-ziemiańskiej w Bydgoszczy i okolicach”.
Przedmiotem niniejszego szkicu są zagadnienia dotyczące badań i popularyzacji wiedzy o
tradycjach szlacheckich oraz współczesnej obyczajowości, jaką jest kultura szlachecka.
Termin „okolice”, jak pisze we wstępie autor, przyjął jako umowny, aczkolwiek nawiązujący
do tradycji szlacheckiej. Szlachta drobna, której było najwięcej, na własnym nadaniu –
najczęściej książęcym lub królewskim była szlachtą okoliczną. Okolica szlachecka w
zależności od nadania stanowiła większą lub mniejszą wieś (od kilku do kilkudziesięciu
właścicieli). Globalizacja dzisiejszego świata spowodowała „zbliżenie” pomiędzy różnymi
miejscowościami, państwami i ich kulturami. Termin „okolica” przestał już oznaczać tylko
najbliższą okolicę. Aby zrozumieć mentalność części dzisiejszych bydgoszczan, w książce
„okolicą” nazwano zaprezentowany różnorodny obszar kulturotwórczy wywodzący się z
korzeni kultury sarmackiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która jest zarazem narodową.
Jednocześnie poprzez zasygnalizowane fakty dotyczące różnych rodów, rodzin i osób zostało
przedstawione silne przenikanie kultury polskiej, kresowej i niemieckiej. Autor tego
przyczynkarskiego szkicu dokonał wyboru subiektywnego faktów i wydarzeń, do czego
oczywiście ma prawo. Na podstawie informacji znajdujących się w archiwaliach,
publikacjach historycznych i literackich, czasopismach środowiskowych, prasie, stronach
internetowych oraz własnych doświadczeń i obserwacji, a także uczestnictwa w tym procesie
dziejów. Temat tradycji szlachecko-ziemiańskiej szczególnie po 1945 r. jest mało znany. Stąd
autor poruszył wiele wątków tematycznych badanego zagadnienia. Dotyczą one nie tylko
Bydgoszczy i „okolic” ale Rzeczypospolitej, poprzez przenikanie na jej terenie różnych
kultur.
Konstrukcja pracy ma charakter wykładu problemowego, podzielonego na różne
sekwencje. Andrzej Bogucki wyjaśnia negatywne mity, rozpowszechnione przez propagandę
komunistyczną, wskazuje na rzetelną popularyzację i promowanie kultury szlacheckoziemiańskiej, jej dorobku i najlepszych tradycji, zmierzających do zachowania dorobku
kulturalnego środowiska oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości
sarmackiej. Autor przyjrzał się bardzo istotnemu dziedzictwu Polaków, jakim jest kultura
szlachecko-ziemiańska i jej tradycje we współczesnej kulturze polskiej. Temat ten,
wielokrotnie podejmowany przez historyków i etnologów, autor postanowił jednak ująć nieco
inaczej, przypatrując się różnorodnym odmianom tradycji szlacheckiej. Interesują go echa,
ślady i kontynuacje szeroko rozumianej kultury szlacheckiej w kulturze polskiej po II wojnie
światowej – nie tylko w kraju, ale i na obczyźnie. Jakie relikty szlacheckiej spuścizny
możemy obserwować od 1945 roku aż do dziś? W jakim stopniu współczesna kultura polska
1
została ukształtowana przez tradycje szlacheckie? – Oto zasadnicze pytania, na które
odpowiada autor książki. Bogucki przybliża też czytelnikowi książki, jak kształtowała się
samoświadomość współczesnych Polaków o swojej tradycji narodowej wywodzącej się z
tradycji szlacheckich wobec kultury masowej, np. współczesnej tradycyjnej kuchni polskiej
w stosunku do receptur kuchni szlacheckiej, czy nawiązywanie do tradycji szlacheckoziemiańskiej w architekturze współczesnej. Porusza współczesne badania i popularyzację
wiedzy o tradycjach sarmackich. Andrzej Bogucki zbadał na wybranych przykładach
przetrwanie tradycji kultury szlachecko-ziemiańskiej oraz jej wpływ na dzisiejszą
obyczajowość np. mieszkańców Bydgoszczy, regionu czy kraju. Bydgoszcz i region
kujawsko-pomorski posiada niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe od wieków osiadłej na
tym terenie, wywodzącej się z rycerstwa polskiej szlachty, ale co najciekawsze przybyłych na
te tereny oprócz polskich, też innych rodów rycersko-szlacheckich i ziemiańskich m.in.
pruskich czy niemieckich. Po 1920 r., a szczególnie po 1945 r. w Bydgoszczy zamieszkali
liczni potomkowie rodów polskich z Wielkopolski, Pomorza, Mazowsza, Małopolski, z
Kresów oraz litewskich, ruskich, tatarskich i innych, co tworzy wielką mieszankę kultury i
mentalności mieszkańców tego miasta.
Andrzej Bogucki nie przypadkowo przypomina, że ród Czapskich miał też w
Bydgoszczy jeden ze swoich pałaców. Bydgoszczanie posiadają też swoją perełkę w dawnym
kościele farnym obecnie katedrze. Tą „perełką”, jak pisze autor, jest epitafium hrabiego
Mikołaja Czapskiego, zamieszczone na pierwszej stronie okładki jego książki. Dlaczego
nazwał to epitafium „perełką”? Zwrócił uwagę na wyryte słowa polskie. Pisze: „Były to
jedne z nielicznych umieszczonych publiczne polskich słów w germanizowanej w XIX w.
Bydgoszczy. Właśnie Polacy bydgoszczanie, którzy byli mniejszością w tym mieście, w
czasie zaboru pruskiego przychodzili do fary ze swoimi dziećmi, pokazując im tą tablicę
uczyli ich polskości. Była to duma z Polski i z tego, że Generał został pochowany w tym
kościele! Czytając te słowa osoby z innych regionów mogą wzruszyć ramionami,
bydgoszczanie nie. To jest ich skarb. Tekst epitafium, które znajduje się w południowej
nawie: „D.O.M. Tu spoczywają zwłoki ŚP Mikołaja Na Bękowie Hrabi Czapskiego Generała
Woysk Polskich Kawalera Orderu Św. Stanisława Zmarłego w 80 Roku Życia Na Dniu 13
czerwca 1833. Przechodniu Westchniy Za Duszę Iego Do Boga”. To taki elementarz
polskości w niemieckiej w tym czasie Bydgoszczy. Tablica jest zamontowana w tym samym
miejscu do dnia dzisiejszego.
Jak zaznacza Andrzej Bogucki praca prezentuje jedynie niepełny przegląd dotyczący
osiadłej warstwy szlachecko-ziemiańskiej w regionie kujawsko-pomorskim. Autor tego
szkicu dokonał zdecydowanie wyboru subiektywnego, jedynie zasygnalizował i przedstawił,
co jest zrozumiałe, wybrane wątki, fakty i zdarzenia. Niektóre wybrane zagadnienia badanej
problematyki są szerzej poruszone, a inne posiadają aspekt sygnalny, jak np. sporządzanie
przez szlachtę testamentów. Rody szlachecko-ziemiańskie podczas drugiej wojny stanęły w
obronie państwa polskiego (z nich pochodziło wielu żołnierzy podziemia), poniosły
olbrzymie straty ludzkie i materialne, zostały wypędzone ze swych majątków, pozbawione
własności. Nastąpiła grabież dóbr kultury z majątków szlachecko-ziemiańskich w czasie
wojny i po 1945 r. Pałace, dwory, zaścianki, folwarki oraz inne zabudowania gospodarcze po
1945 r. uległy dewastacji – nie tylko w PRL-u. Autor zwrócił uwagę na proces niszczenia
tych zabytków kultury trwający nadal w obecnych czasach. Potomkowie szlachty i
ziemiaństwa napisali, piszą i publikują dużo różnych wspomnień o swojej ojcowiźnie. W
bibliotekach i archiwach rodzinnych zachowały się manuskrypty wspomnień. Publikowane są
wspomnienia oraz monografie. Szlachta pisała swoje Silva Rerum, niektóre rody robią to
nadal, o czym wspomina autor w swojej książce. Coraz powszechniejsze są notatki
2
zapisywane w komputerze i często publikowane na blogach. Pisano diariusze, zapisy
gawędziarskie, kroniki rodzinne. Odnotowywano urodziny dzieci, śmierć, plony, zaręczyny,
czasem rodowód oraz wszelkie wydarzenia jakie miały miejsce na ziemiach polskich.
Budowano pałace i dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki w przeszłości.
Jak wygląda ten obyczaj współcześnie w perspektywie przyszłości? Czy przetrwa ta polska
kultura sarmacka w zmieniającym się świecie i globalizmie? Autor zaznaczył, że należy
odpowiedzieć na pytania, jaką rolę w kształtowaniu kultury i promocji sztuki pełniły dwory
na przestrzeni wieków, a jaką pełnią dzisiaj, jakie posiadają zbiory sztuki, w jaki sposób są
one zabezpieczane i promowane. Zaznaczył ważną rolę historyczną różnych klasztorów, które
w przeszłości odgrywały niezwykłą rolę w krzewieniu kultury i tożsamości szlacheckiej
mieszkańców Rzeczypospolitej.
Zachowały się różne zwyczaje i obyczaje pośród potomków rodów szlacheckoziemiańskich. Należą do nich zdobywanie wykształcenia, aktywność na rynku pracy,
aktywność publiczna, obrządki kulturotwórcze w rodzinach, odbudowa, budowa nowych
stylowych dworków, wyposażenie i wystrój mieszkań w stylu dworkowym, nawet
zamieszkujących w blokowych osiedlach, ceremonie w życiu codziennym i świątecznym.
Dotyczy to organizacji ślubów i wesel łącznie z tradycyjnym „porwaniem” panny młodej na
Mazowszu, a w Wielkopolsce nazywanym raptem. Mało kto w dzisiejszych czasach zna
znaczenie słowa rapt, które ma genezę staropolską dotyczącą porwania narzeczonej, młodej
panny czy młodej pani. W słownikach wyrazów obcych z łacińskiego raptus równa się
porwanie, dawniej uprowadzenie panny kobiety lub napad, zajazd. W powszechnej
świadomości jest wiedza, że młode kobiety porywają jedynie Cyganie. Jednak raptów i to
częstych dokonywała szlachta, szczególnie wielkopolska, także mazowiecka. Jak pisze
Bogucki, kobiety same często się na to godziły, widząc że rodzina stara się je wydać za mąż
za staruszka lub opiekunowie próbują zgarnąć majątek wysyłając kobietę do klasztoru.
Uprowadzenie kobiety było wynikiem pewnej strategii małżeńskiej jej rodziny. Zwyczaj ten
oczywiście przetrwał, ale już jako symboliczny na polskich weselach. W Wielkopolsce w
dzisiejszych czasach rzadko odbywają się symboliczne „rapty”, natomiast jest częstym
zwyczajem na płockim Mazowszu, gdzie ma nazwę „porwania” i przeniknął do różnych
warstw społecznych. Szczególną cechą tych rodzin jest przywiązanie do tradycji i historii
rodów, swojej tożsamości, kultury i religii. Środowiska potomków rodów szlacheckoziemiańskich zrzeszają się w różnych stowarzyszeniach: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie,
Związek Szlachty Polskiej, Zakon Kawalerów Maltańskich, Potomkowie Sejmu Wielkiego.
Działający od 1995 r. Związek Szlachty Polskiej jest stowarzyszeniem i ma na celu integrację
i reprezentację środowiska szlacheckiego, a także ochronę dobrego imienia szlachty polskiej.
Szkic posiada udokumentowaną treść wykazaną w licznych przypisach. Autor
korzystał z Akt Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz znajdujących się w Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy oraz licznej literatury naukowej, historycznej i publicystycznej
oraz z zasobów bibliotek cyfrowych i Internetu. Publikacja jest zarazem przeglądem dorobku
naukowego i publicystycznego różnych badaczy zajmujących się problematyką
kulturotwórczą szlachty i ziemiaństwa. Pomimo licznej literatury nie jest to zagadnienie
syntetyczne opracowane i zapewne długo trzeba będzie czekać na takie opracowanie. Badania
bardzo się rozwijają i jest duże zainteresowanie tym tematem, szczególnie ze strony młodych
badaczy. Ta książka w sposób przystępny, ale zarazem atrakcyjny i rzeczowy prezentuje
dziedzictwo naszej kultury, która zapewne spotka się ze sporym zainteresowaniem. Praca jest
rzetelna i poprawna pod względem warsztatowym. Zaletą jest też to, że publikując książkę
Bogucki przedstawił przegląd badań naukowych zamieszczając bogaty wykaz źródeł i
opracowań. Usprawiedliwieniem kilku niedoróbek, czy braku rozwinięcia niektórych
3
zagadnień, było zapewne ograniczenie objętości pracy, jak również rozległość terenu badań.
Rozmaitość poruszanych tematów sprawia, że każdy czytelnik znajdzie swój ulubiony
utrwalony wątek tradycji sarmacko-narodowej. Reasumując, należy podkreślić, że pomimo
pewnych zastrzeżeń i uwag, książkę Andrzeja Boguckiego o dziedzictwie kultury szlacheckoziemiańskiej należy ocenić jak najbardziej pozytywnie.
Opublikowano:
Rec. Paweł Bogdan Gąsiorowski, O szlachcie, [w:] Akant – miesięcznik literacki, 10(205)
październik 2013, s. 39-40.
4
Download