Statystyka dla socjologów

advertisement
Rok akademicki:
2016/2017
Grupa przedmiotów:
kierunkowe
Numer katalogowy:
Statystyka dla socjologów
Nazwa przedmiotu
ECTS
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
Statistics for Sociologists
Kierunek studiów
Socjologia
Koordynator przedmiotu
dr Rafał Boguszewski
Prowadzący zajęcia
dr Rafał Boguszewski
Jednostka realizująca
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany
Wydział Nauk Społecznych
Status przedmiotu
a) przedmiot kierunkowy
semestr zimowy i letni
Cykl dydaktyczny
Założenia i cele przedmiotu
Formy dydaktyczne, liczba godzin
b) stopień: I
rok: II
5
c) stacjonarne
Jęz. wykładowy: polski
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów kompetencji w zakresie stosowania metod statystyki opisowej i wnioskowania
statystycznego do badania określonych zjawisk społecznych.
a)
ćwiczenia audytoryjne;
liczba godzin
60
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu konwencjonalnego połączonego z konwersacją, prezentacje multimedialne, analiza literatury statystycznej,
omawianie przykładów badań i analiz statystycznych, dyskusja, indywidualne i grupowe zadania problemowe, analiza i interpretacja
wyników badań ilościowych z użyciem oprogramowania statystycznego (w miarę możliwości), konsultacje
Pełny opis przedmiotu
Na zajęciach studenci zapoznają się z metodami analizy statystycznej stosowanymi w naukach społecznych, w tym zwłaszcza w
socjologii. Uzyskają wiedzę niezbędną do wykorzystania metod statystycznych w badaniach socjologicznych – w celu analizy
zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Poznają metody opisu statystycznego zbiorowości i metody wnioskowania
statystycznego, tj. uogólnienia wyników badania próby na cała populację, dzięki czemu rozumieją literaturę socjologiczną i mają
kompetencje do wyciągania wniosków na podstawie danych uzyskiwanych w badaniach socjologicznych o charakterze ilościowym.
Studenci zapoznają się m.in. z miarami statystyki opisowej, założeniami statystyki indukcyjnej, testowaniem hipotez z
zastosowaniem testów parametrycznych i nieparametrycznych oraz z badaniem korelacji między zmiennymi.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)
Podstawy Badań Społecznych, podstawy matematyki na poziomie szkoły średniej
Założenia wstępne
Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę na temat badań społecznych, znają podstawowe pojęcia matematyczne
oraz mają opanowane podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego typu Microsoft Excel.
Efekty kształcenia
Student:
01 - zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane
w statystyce
02 - Student posiada wiedzę niezbędną do przygotowania
prostej analizy ilościowej zjawiska lub procesu społecznego
w zakresie opisu i wnioskowania statystycznego
03 – potrafi formułować wnioski i prezentować wyniki
realizowanych badań ilościowych odnoszących się do różnego
rodzaju zjawisk i procesów społecznych
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową
Miejsce realizacji zajęć
04 - potrafi rozwiązywać podstawowe zadania i testy statystyczne
oraz wykonywać podstawowe analizy statystyczne – również
z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych
05 - potrafi w spójny i zrozumiały sposób komunikować się w
zakresie analizowanych wyników badania ilościowego zarówno ze
specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
06 - zwraca uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w
analizowaniu procesów i zjawisk społecznych – w zależności od
rodzaju dostępnych danych
01 – 06: test pisemny na koniec każdego semestru, aktywność na zajęciach
Imienne karty testów egzaminacyjnych przechowywane w wersji papierowej
1)
2)
wynik testów egzaminacyjnych = 80%
aktywność na ćwiczeniach= 20%
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1.
Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Wyd. SPSS, Kraków 2002.
2.
Lissowski G., Haman J., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny. Tom 1, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
3.
Lissowski G., Haman J., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne. Tom 2, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
4.
Lissowski G., Haman J., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne. Tom 3, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
5.
Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Od teorii do praktyki, Wyd. Scholar, Warszawa 2012.
6.
Blalock H. M., Statystyka dla socjologów, Wyd. PWN, Warszawa 1977.
7.
8.
9.
10.
11.
Sobczyk M., Statystyka, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
Wasilewska E., Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych, Wyd. KUL, Lublin 2008.
Malarska A., Statystyczna analiza danych, Wyd. SPSS, Kraków 2005.
Boguszewski R., Makowska M., Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, w: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów,
wyd. Scholar, Warszawa 2013.
UWAGI
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej
podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
125 h
2,8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
-
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
01
Student zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane w statystyce
02
Student posiada wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy ilościowej zjawiska lub procesu
społecznego w zakresie opisu i wnioskowania statystycznego
03
Student potrafi formułować wnioski i prezentować wyniki realizowanych badań ilościowych odnoszących
się do różnego rodzaju zjawisk i procesów społecznych
K1_U4
04
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania i testy statystyczne oraz wykonywać podstawowe
analizy statystyczne – również z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych
K1_U5
05
06
K1_W01
K1_W17
Student potrafi w spójny i zrozumiały sposób komunikować się w zakresie analizowanych wyników
badania ilościowego zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
Student zwraca uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w analizowaniu procesów i zjawisk
społecznych – w zależności od rodzaju dostępnych danych
K1_K04
K1_K07
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS:
Uczestnictwo w ćwiczeniach
60h - 2,4 ECTS
Udział w konsultacjach
10h - 0,4 ECTS
Przygotowanie do ćwiczeń
40h - 1.6 ECTS
Przygotowanie do pisemnych prac zaliczeniowych
15 h - 0,6 ECTS
Razem:
125h
5 ECTS
Download