Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu

advertisement
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu nagminnego zapalenia
przyusznic
Meningitis in the course of mumps
Barbara Dura, Małgorzata Pawłowska
Wstęp: Wirus świnki stanowi najczęstszą przyczynę neuroinfekcji u dzieci. Celem pracy była analiza
epidemiologiczno--kliniczna chorych na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu świnki,
hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy w latach 1991-2003.
Materiał i metody: Analizowano retrospektywnie dokumentację 715 chorych - 684 dzieci (472 chłopców i 212
dziewczynek) w wieku od 9 miesięcy do 18 lat oraz 31 osób dorosłych (14 mężczyzn i 17 kobiet). Oceniono liczbę
przypadków w poszczególnych latach, przebieg choroby z uwzględnieniem zastosowanego leczenia, wyniki
badania płynu mózgowo-rdzeniowego oraz okres hospitalizacji. Wyniki: Wykazano, że jest to najczęstsze
powikłanie w przebiegu świnki u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, charakteryzuje się łagodnym
przebiegiem i krótkim okresem hospitalizacji, tylko wyjątkowo wymaga potwierdzenia badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Wnioski: Prawdopodobne wydaje się rutynowe leczenie ambulatoryjne świnkowych
zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w niedalekiej przyszłości.
Background: Mumps virus was the most freąuent cause of meningitis in children. The aim of the study was
clinical and epidemiological analysis of patients hospitalized at the Hospital for Infectious Diseases with mumps
meningitis. Mate-rials and Methods: The case records of 715 patients were analyzed retrospectively. There were
684 children (472 boys and 212 girls) in the age 9 months to 18 years old and 31 adults (14 males and 17
females). The number of cases of mumps meningitis each year, the course ofdisease, treatment, results of
cerebrospinal fluid examination and duration ofhospita-lization were evaluated. Results: It is shown that
meningitis is the most frequent complication in the course of mumps, ma-inly in children of pre-school and school
age. The disease is mild, hospitalization, short and the needs for confirmation by cerebrospinal fluid examination
rare. Conclusion: It seems probable that in the near future routine treatment of mumps meningitis will notrequire
hospitalization.
Download