papier_OK - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
Kraków, dnia 25.10.2016 r.
Nr sprawy: DFZP-BZ-271-139/2016
Do wszystkich Wykonawców
Odp. 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych,
produktów leczniczych z importu docelowego, produktów leczniczych z czasowego
dopuszczenia, wyrobów medycznych oraz dietetycznych środków specjalnego
przeznaczenia żywieniowego do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam
odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci
bezigłowej ampułki x 5ml skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu
do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o
działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4%
w postaci ampułko-strzykawki x 5ml, objętość spełnia parametry zgodne z zapisem w
Rekomendacjach PSPO, która zaleca stosowanie strzykawek o pojemności nie mniejszej niż 10ml,
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności portu dożylnego ograniczając krwawienia,
zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe
i przeciwbakteryjne?
Opakowanie zawiera 120 ampułko-strzykawek sterylnie zamknięte papier-folia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™S (cytrynian sodu) w stężeniu 4%
w postaci ampułko-strzykawki x 2,5ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu
naczyniowego jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Lock S 4% x 2,5ml zamknięte
aseptycznie papier-folia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS: 0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
Pytanie 4:
Czy Zamawiający w części Nr 16 poz. 1 i 2 (Meropenemum 1g i 500mg) wymaga, aby meropenem
posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z
którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana
jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc,
zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i
jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek
miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki
związek?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający w części części Nr 16 poz. 1 i 2 (Meropenemum 1g i 500mg) wymaga, aby
trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 13 pozycja 1 i 2 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu
trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji 12, 17, 18, 19, 29, 35, 55, 61,
63, 64, 73, 74, 76, 77 i utworzenie z tych pozycji nowego, odrębnego pakietu celem zwiększenia
konkurencyjności oferentów i uzyskania lepszej, niższej oferty cenowej dla Szpitala ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę - z części 9 wydzielone zostają pozycje 12, 17, 18, 19, 29, 35, 55, 61, 63,
64, 73, 74, 76, 77 i utworzona zostaje z nich część 9a.
Pytanie 8:
Czy Zamawiający w par. 3.3. zrezygnuje z wymogu potwierdzania przez Wykonawcę złożonych
zamówień?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający wykreśli par. 3.5.? Zagwarantowanie sobie możliwości zwrotu towaru po jego
przyjęciu powoduje w istocie, że towar sprzedawany jest na próbę, zaś w przypadku ich zwrotu produkty lecznicze nie będą się nadawać do dalszego obrotu, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS: 0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
Pytanie 10:
Czy Zamawiający wykreśli par. 7.2. i 7.3? Zobowiązaniem Wykonawcy jest dostawa leków i
niewykonanie tego obowiązku jest sankcjonowane par. 7.4. Stąd nie ma uzasadnienia dla kar
umownych przewidzianych w par. 7.2 i 7.3 gdyż nie wiadomo w jaki inny sposób Wykonawca miałby
nie wykonać lub nienależycie wykonać umowę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 11:
W przypadku pozostawienia par. 7.2. - Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej
określoną w tym paragrafie. z 10% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco
wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 12:
W przypadku pozostawienia par. 7.3. - Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej
określoną w tym paragrafie. z 5% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco
wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 13:
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.7? Skoro Wykonawca nie wykonał świadczenia i zapłacił z
tego tytułu karę, to trudno zakładać, że nie jest zwolniony ze świadczenia. Oznaczałoby to, że kara
umowna może być ponawiana dowolną liczbę razy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający wydzieli z Części 9 poz: 17-20, 30, 36-37, 65 do oddzielnej części co umożliwi
złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo?
Odpowiedź:
Patrz odp. na pytanie 7.
Pytanie 15:
Czy zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułkostrzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu
utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak
działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne
rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38553.
Opakowanie zawiera pojedyńczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem
zamawianej ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS: 0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
Pytanie 16:
dot. Części nr 1 – Fluorouracilum.
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w Części nr 1, pozycja nr 1 (Fluorouracilum 500mg - 50
mg/ml, 10 ml) wyrazi zgodę na przeliczenie ilości i złożenie oferty w tej pozycji na 110 fiolek
produktu 5-Fluorouracil Ebewe w dawce 1000mg – 50mg/ml 20ml ? Proponowany produkt wg karty
ChPL spełnia określone dla tej Części wymagania dotyczące stabilności roztworu po otwarciu fiolki
oraz określenia warunków wykorzystania wykrystalizowanego leku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17:
dot. Części nr 26 – Ranitidinum.
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w Części nr 26 (Ranitidinum), dopuszcza możliwość
zaoferowania produktu Ranic 50mg/5ml x 5 amp.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18:
Do treści §3 ust.4 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z
bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu
ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §3 ust.4 projektu umowy
następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego."
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji i nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 19:
Do §3 ust.5 projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: " W przypadku
dostarczenia towaru z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy Szpital Uniwersytecki zastrzega
sobie prawo jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia dostawy".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 20:
Prosimy o rozszerzenie zapisu §7 ust.3 projektu umowy, poprzez wskazanie jakiego rodzaju przypadki
będzie Zamawiający kwalifikował jako nienależyte wykonanie umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS: 0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
Pytanie 21:
Do §7 ust.3 projektu umowy prosimy o obniżenie wymiaru kary do 2% wartości brutto dostawy która
została nienależycie zrealizowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.
Pytanie 22:
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą
dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy
zapisu §9 ust.3 ppkt a) projektu umowy)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis umowny.
Pytanie 23:
Czy w części nr 1 (Fluorouracilum), Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy, o którym w
momencie składania ofert wiadomo, że:
 może generować straty spowodowane zmianami fizykochemicznymi przygotowanego do
podania roztworu, opisanymi jako pojawienie się „brązowego lub ciemnożółtego zabarwienia”
 może generować dodatkowe koszty związane z utylizacją takich roztworów,
 wymaga ciągłej obserwacji wlewu roztworu przez cały czas podawania, ponieważ w ChPL nie
podano, w jakim czasie po rozcieńczeniu koncentratu roztwór może zmieniać zabarwienie
 brak w jego ChPL informacji jak należy postępować w sytuacji, gdy już po rozpoczęciu
podawania pacjentowi roztworu tego produktu zostaną stwierdzone w/w zmiany oznaczające zgodnie z ChPL - że: „roztwór należy wyrzucić”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
W związku z utworzeniem nowej części, modyfikacji uległy zapisy specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w poniższych punktach:
3.1 (…) Zamówienie zostało podzielone na 48 części (…)
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium dla poszczególnych części wynosi:
(...)
część 9 5 300 zł
część 9a 1 000 zł
(...)
W załączeniu przekazuję załączniki nr 1 i 1a do specyfikacji, uwzględniające powyższe odpowiedzi.
5
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS: 0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
Download