Krajowa Polityka Miejska, Narodowy Plan Rewitalizacji

advertisement
Krajowa Polityka Miejska,
Narodowy Plan Rewitalizacji
Andrzej Brzozowy
Departament Polityki Przestrzennej MIR
Konferencja Dylematy rewitalizacji XIX-wiecznej zabudowy w strefach
wielkomiejskich Warszawy i Łodzi
Warszawa, 25 czerwca 2014
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
– RAMY DOKUMENTU
Krajowa Polityka Miejska
– definicja, podmioty i adresaci
Krajowa Polityka Miejska (KPM):
dokument określający planowane działania administracji rządowej dotyczące
polityki miejskiej, uwzględniające cele i kierunki określone w średniookresowej
strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego
KPM to wyraz terytorialnie ukierunkowanej polityki rozwoju, odpowiadającej na
specyficzne potrzeby danych terytoriów (KSRR, KPZK, Traktat Lizboński, Karta
Lipska, Strategia Europa 2020).
PODMIOTY I ADRESACI
• instytucje rządowe,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• mieszkańcy miast,
• podmioty należące do sfery biznesu, nauki oraz sfery
pozarządowej
• korporacje samorządowe i podmioty reprezentujące
obszary funkcjonalne miast (związki, stowarzyszenia itp.).
zwiększenie
efektywności,
kompleksowości i
komplementarnośc
i działań
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA –
ZOBOWIĄZANIA WOBEC ADRESATÓW
Treści zawarte w KPM - dokumencie rządowym należy traktować :
W ODNIESIENIU DO SAMORZĄDÓW, jako:
• pożądany kierunek rozwoju i działań,
• zbiór zaleceń, preferowanych działań i przedsięwzięć, jakie powinny podejmować
samorządy
W ODNIESIENU DO INSTYTYCJI RZĄDOWYCH, jako:
• zobowiązanie do wpisania się w swoich działaniach w wyznaczone w KPM cele i
kierunki działań,
• KPM ma dla polityk sektorowych stanowić płaszczyznę odniesienia wobec
obszarów zurbanizowanych.
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
• Adresowana jest do wszystkich polskich miast niezależnie od ich wielkości czy
położenia.
• Respektuje samodzielność samorządu terytorialnego.
• Odnosi się bezpośrednio do horyzontu czasowego 2020 roku.
• Wskazuje pożądane przez rząd kierunki rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych.
• Koncentruje się na zagadnieniach o priorytetowym znaczeniu.
• Proponuje i postuluje szeroką paletę rozwiązań, narzędzi i instrumentów do
wykorzystania przez miasta.
• Zapowiada rozwiązania służące wsparciu szczególnie mniejszych miast (między innymi
centra wiedzy).
• Fundusze unijne są istotnym czynnikiem KPM, która optymalizuje sposób ich
wykorzystania, choć nie jest elementem systemu ich wdrażania.
Krajowa Polityka Miejska
– cele
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego
rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców
miasto
KONKURENCYJNE
poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich
do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia
SILNE
wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków
miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki
regionalnej poprzez wzmacnianie ich funkcji i przeciwdziałanie
upadkowi ekonomicznemu,
SPÓJNE
odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegrad.
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich,
ZWARTE I
ZRÓWNOWAŻONE
SPRAWNE
wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich oraz
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej
suburbanizacji
tworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego
zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym na obszarach
metropolitalnych
Krajowa Polityka Miejska
- działania, zmiany przepisów, centra wiedzy
Działania 
wszelkie formy działań instytucji
rządowych, zidentyfikowanych jako kluczowe w danym temacie.
Zmiany przepisów  dotyczące albo zagadnień,
które wymagają analizy i w dalszym kroku wprowadzenia
ewentualnych zmian w prawie albo konkretnych propozycji
zmian przepisów.
Centra wiedzy 
zgromadzone w jednym miejscu i
udostępniane przez strony internetowe informacje dotyczące
danego zagadnienia, których celem będzie wspieranie podmiotów
polityki miejskiej, zwł. jst, w przygotowaniu i realizacji działań
dotyczących złożonych lub nowych aspektów rozwoju miast.
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
– WĄTKI TEMATYCZNE
Krajowa Polityka Miejska
– wątki tematyczne
KSZTAŁTOWANIE
PRZESTRZENI
 aktywna rola władz miejskich
 uchwalanie dobrych jakościowo
planów miejscowych
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 25-40
 ograniczanie chaotycznego
rozlewania się zabudowy
 niwelowanie chaosu wizualnego
i poprawa estetyki miast
 rehabilitacja tkanki mieszkaniowej
 przeciwdziałanie samowoli
budowlanej
 kształtowanie przestrzeni miejskich wysokiej jakości (lokalne centra, systemy przestrzeni
publicznych, naprawa przestrzeni w obszarach substandardowego zagospodarowania)
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
cd
Zmiany
przepisów
Działania
ściślejsze powiązanie procedur
planistycznych z inicjowaniem
procesów reparcelacji gruntów
rozwiązania ułatwiające
realizację dużych założeń
urbanistycznych
wprowadzenie obowiązku
konsultacji społecznych (w
aktywnej formie) na etapie
przystępowania do prac nad
mpzp i sukzp
umożliwienie samorządom
wykorzystywania szerszej palety
skutecznych instrumentów
egzekwowania ładu
przestrzennego oraz estetyki
przestrzeni miejskiej
uszczelniania systemu
egzekwowania prawa w zakresie
samowoli budowlanych i
wyburzeń
propozycje rozwiązań
umożliwiających efektywne
planowanie przestrzenne w mof
przeciwko żywiołowej
suburbanizacji
dot. warunków wydawanie
pozwolenia na odrolnienie
gruntów
współpraca instytucji rządowych
z samorządami dla kształtowania
zrównoważonej struktury
funkcjonalno-przestrzennej
miast
współpraca z PKP dot.
warunków zagospodarowania
nieruchomości kolejowych
zakaz podejmowania działań,
przez instytucje rządowe,
degradujących estetykę
przestrzeni
Centra
wiedzy
propozycje zmian
przeciwdziałających
niekontrolowanej suburbanizacji
upowszechnianie dobrych praktyk,
wzorcowych rozwiązań i
wskazywanie zalecanych
kierunków działań dla
kształtowania ładu przestrzennego
wypracowanie modelu działań dot.
przekształcania obszarów
rozproszonej zabudowy w obszary
o wielofunkcyjnym użytkowaniu
terenu
PARTYCYPACJA
SPOŁECZNA
 budowa miasta otwartego na dialog
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 40-48
 tworzenie odpowiedniego „klimatu” współdziałania: pełna, odpowiednio wczesna i
transparentna informacja, wola dyskusji i osiągania porozumienia ze wszystkich stron,
ukierunkowanie na potrzeby mieszkańców
 priorytety w zakresie rozwijania partycypacji: edukacja (nabywanie wiedzy o tym jak
współpracować), realna komunikacja, wspieranie oddolnej aktywności mieszkańców,
atrakcyjne i aktywizujące metody współpracy i prowadzenia konsultacji społecznych,
budowanie odpowiedzialności i troski o dobro wspólne, ewaluacja i monitoring
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
cd
Działania
wprowadzanie i silne akcentowanie
w programach nauczania kwestii
związanych z wiedzą obywatelską
Centra
wiedzy
upowszechnianie udanych
procesów partycypacji społecznej
13
w miastach
13
TRANSPORT I
MOBILNOŚĆ
MIEJSKA
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 48-63
 zrównoważona mobilność miejska
 zmiana zachowań komunikacyjnych – odwrócenie trendu rosnącego korzystania z
samochodu osobowego
 nadawanie priorytetu komunikacji zbiorowej
 integracja systemów transportowych, systemy zarządzania ruchem ulicznym,
inteligentne systemy transportowe
 poprawa warunków dla przemieszczania się pieszo i rowerem
 ograniczanie „transportochłonności” miast
 relacje z ruchem dalekobieżnym
 zagospodarowanie przestrzenne miast a ich obsługa transportowa
TRANSPORT I MOBILOŚĆ MIEJSKA
cd
Zmiany
prz episów
Dzia łania
przegląd treści rozporządzenia
MTBiGM w sprawie warunków
technicznych dla dróg publicznych i
ich usytuowania pod katem preferencji
dla ruchu rowerowego, pieszego i
transportu publicznego
analiza potencjalnych potrzeb
inwestycyjnych dot. zwiększenia
przepustowości sieci kolejowej i jej
dostępności w mof największych miast
doprecyzowanie przepisów wiążące
planowanie przestrzenne z
planowaniem transportu
współpraca (zarządców infrastruktury
kolejowej, przewoźników i jst) dla
sprawnych i kompleksowych systemów
kolei aglomeracyjnej
rozwiązania legislacyjne
wprowadzające mechanizmy
perspektywicznego wyznaczania i
utrzymania rezerw terenowych na
potrzeby systemu transportowego
uwzględniane potrzeb transportu
rowerowego i pieszego w inwestycjach
podlegających administracji rządowej
analiza przepisów pod katem
wprowadzenia rozwiązań
umożliwiających jst wykorzystanie
szerszej palety instrumentów do
prowadzenia polityki transportowej
wyprzedzające rozstrzygnięcia
lokalizacji inwestycji transportowych o
znaczeniu krajowym w obszarach
silnie zurbanizowanych dla
zabezpieczenia korytarzy
transportowych przed zabudową
upowszechnianie dobrych praktyk w
zakresie promowania, rozwijania i
ułatwiania transportu rowerowego i
ruchu pieszego
stworzenie ram do integracji
instytucjonalnej w zakresie organizacji
transportu publicznego
wspieranie jst przy organizowaniu
atrakcyjnej, kompleksowej oferty
transportu publicznego
promowanie innowacyjnych rozwiązań
z zakresu transportu publicznego
Centra
wiedzy
upowszechnianie dobrych praktyk z
zakresu rozwiązań ITS
NISKOEMISYJNOŚĆ
I EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 63-72
 realizacja zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego
 unowocześnianie struktur i prowadzenia polityk dla lepszego dostosowywania się do
zmieniających się warunków zaopatrzenia w energię
 działania podejmowane na rzecz niskoemisyjności przyczyniają się do poprawy
efektywności energetycznej
 emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, problem tzw. niskiej emisji
 plany gospodarki niskoemisyjnej
 efektywność energetyczna budynków
 potrzeba oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi i dbałość o środowisko
 niskoemisyjność a kształtowanie miast zwartych i zmiana zachowań komunikacyjnych
NISKOEMISYJNOŚĆ
I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
cd
Zmiany
przepisów
opracowanie mechanizmów
umożliwiających włączanie
najuboższych w realizację
projektów dot. ekologicznych
rozwiązań ogrzewania mieszkań
wypracowanie rozwiązań
systemowych obligujących
podmioty do zmiany systemu
zaopatrzenia w ciepło w sytuacji
dostępności efektywniejszych
systemów
Działania
opracowanie mechanizmów
włączających budynki
mieszkalne oraz użytkowe
będących własnością lub
zajmowanych przez jst w zakres
krajowego planu mającego na
celu zwiększenie liczby
budynków o niemal zerowym
zużyciu energii
wypracowanie i skoordynowanie
mechanizmów wsparcia
procesów termomodernizacji
Centra
wiedzy
propagowanie wiedzy o
poszanowaniu energii, efektywności
energetycznej i niskoemisyjności;
akcentowanie działań, jakie w tym
zakresie powinny podejmować
miasta
REWITALIZACJA
 Narodowy Plan Rewitalizacji
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 72-88
 rewitalizacja jako proces „szyty na miarę”, prowadzony na obszarach najbardziej
zdegradowanych, objętych programami rewitalizacji
 kompleksowość, komplementarność, interdyscyplinarność, integracja „wewnętrzna”
(poszczególne działania pomiędzy sobą) i „zewnętrzna” (z innymi politykami
miejskimi, np. transportową) działań
 włączanie lokalnych społeczność i innych partnerów
 realizacja idei miasta zwartego
 działania związane z mieszkalnictwem
 diagnoza  wizja  dobór działań  określenie źródeł finansowania
 monitoring i ewaluacja
REWITALIZACJA
cd
Zmiany
przepisów
propozycje zmian prawnych dla
potrzeb złożonych procesów
rewitalizacyjnych
ewentualne uregulowanie prawne
lokalnego komitetu rewitalizacji
ewentualne uregulowanie prawne
dla ustanowienia funkcji/roli
operatora rewitalizacji
ewentualne zmiany prawne dla
powiązania rewitalizacji i
planowania przestrzennego
(koordynacja rewitalizacji z
planowaniem miejscowym)
ewentualne uregulowanie
wspierania mechanizmów
oddolnych dot. mieszkalnictwa w
działaniach rewitalizacyjnych
Działania
przegląd krajowych źródeł
finansowania dla rewitalizacji
zwiększenie palety możliwości
finansowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (nowe i
istniejące instrumenty finansowe)
Narodowy Plan Rewitalizacji
analiza barier w działaniach dot. mieszkalnictwa jako elementu
rewitalizacji
Centra
wiedzy
upowszechnianie wiedzy nt.
rewitalizacji
Narodowy Plan Rewitalizacji

TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 88-96
POLITYKA
INWESTYCYJNA
 równowaga pomiędzy
ambitnym spojrzeniem a
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 88-96
racjonalną i oszczędną polityką
wydatkowania środków, inwestycja jako adekwatna odpowiedź na wyzwania
 wpisywanie inwestycji miejskich w długofalową strategię rozwoju miast
 odpowiednie przygotowanie inwestycji
 wpływ inwestycji na funkcjonowanie miasta
 centra wiedzy, projekty pilotażowe, pomoc ekspercka, wypracowanie najlepszych
praktyk i wzorców
POLITYKA INWESTYCYJNA
cd
Działania
upowszechnianie dobrych praktyk i
wzorcowych dokumentacji
przedsięwzięć inwestycyjnych
Zmiany
przepisów
systemowe rozwiązania dla
realizowania inwestycji na/pod
powierzchnią gruntów
współpraca instytucji rządowych z jst
w celu minimalizowania uciążliwości
ich inwestycji
wytyczne lub wskazówki do stosowania
w przetargach celem ograniczania
uciążliwości inwestycji
Centra
wiedzy
wsparcie dla jednostek sektora finansów
publicznych w przygotowaniu i realizacji
inwestycji (pilotaże, pomoc ekspercka,
22
wzorce)
ROZWÓJ
GOSPODARCZY
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 96-104
 kompleksowy, realny pomysł na
rozwój, powiązany z lokalnymi potencjałami i jego konsekwentna realizacja
 zidentyfikowanie i rozwijanie lokalnych specjalizacji wyznaczających kierunki rozwoju
lokalnego rynku pracy, edukacji, technologii oraz innowacji
 zachęcanie przedsiębiorstw do poszukiwania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
 przegląd i wzmocnienie lokalnych instytucji otoczenia biznesu, zwłaszcza w
mniejszych miastach
 dbanie o wizerunek i tożsamość miasta oraz promowanie go wśród przedsiębiorców,
inwestorów i turystów
 rola jakości przestrzeni publicznych i usług w atrakcyjności gospodarczej miasta
 powiązanie atrakcyjności gospodarczej miasta z demografią
ROZWÓJ GOSPODARCZY
cd
Działania
uwzględnianie w podstawie
programowej możliwości
uzupełniania i dostosowywania
ścieżek edukacyjnych pod kątem
regionalnych uwarunkowań i
specjalizacji
ewentualna zmiana przepisów
regulujących funkcjonowanie
instytucji rynku pracy (większy
wpływ władz miast na zakres i
sposób ich działalności)
Zmiany
przepisów
propozycje zmiany przepisów
ustawy Prawo budowlane dla
usprawnienia procesu
inwestycyjnego
mechanizmy wsparcia jst dla
dostosowywania struktury
kształcenia dla potrzeb
regionalnej i lokalnej gospodarki
przegląd funkcjonowania
lokalnych instytucji otoczenia
biznesu
OCHRONA ŚRODOWISKA
I ADAPTACJA DO
ZMIAN KLIMATU
TREŚĆ
ROZDZIAŁU STR. 104-112
 potrzeba długofalowego podejścia do środowiska i zmian klimatycznych w myśleniu o
rozwoju miasta
 poprawa środowiska naturalnego w miastach (odpowiednie kształtowanie układu
komunikacyjnego i optymalizacja struktury transportu publicznego)
 promowanie terenów zielonych jako istotnego elementu struktury miasta
 ważna rola planowania przestrzennego
 gospodarka wodna (ograniczanie spływu wód opadowych, poprawa retencji,
zapobieganie zasklepianiu powierzchni, zapobieganie powodzi)
 rekultywacja terenów zdegradowanych (powiązana z rewitalizacją)
 powiazanie działań adaptacyjnych z efektywnością energetyczną
 plany adaptacji do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców
OCHRONA ŚRODOWISKA
I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
cd
Działania
Zmiany
przepisów
przegląd regulacji prawnych dot.
zasilanie budynków w energię, ciepło,
chłód; retencji i wykorzystania wód
opadowych; zapobiegania degradacji
systemów hydrologicznych
przegląd skuteczności stosowania
prawa dotyczącego gospodarki wodnej
w zakresie zasad inwestowania na
obszarach narażonych na powodzie
działania mające na celu
zaprogramowanie w politykach
krajowych inwestycji
infrastrukturalnych
współfinasowanych z funduszy UE w
zakresie poprawy jakości środowiska
miejskiego, zahamowania spadku
różnorodności biologicznej,
zwiększenia możliwości zapobiegania i
reagowania na skutki zagrożeń
naturalnych oraz zwiększania
odporności miast na zagrożenia
związane z negatywnymi efektami
zmian klimatu
wytyczne dotyczące inwestycji
odpornych na zmiany klimatu
Centra wiedzy
krajowy system zielonych inwestycji
opracowanie planów adaptacyjnych
uwzględniających m.in. wrażliwość
poszczególnych sektorów na zmiany
klimatu
koordynacja działań na rzecz adaptacji do
zmian klimatu oraz rozwiązań z zakresu
infrastruktury i przeciwdziałania
negatywnym skutkom zmian
26
klimatycznych
DEMOGRAFIA
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 112-121
 2 najważniejsze wyzwania :
starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba ludności miast
 kompleksowe, zintegrowane planowanie strategiczne uwzgl. trendy demograficzne
 miasta przyjazne seniorom, miasta przyjazne rodzinom z dziećmi
 przyjazne przestrzenie miejsce (projektowanie uniwersalne)
 kwestie dot. mieszkalnictwa (dostępność mieszkań dla
różnych grup społecznych, sektor mieszkań czynszowych)
Działania
 optymalizacja
funkcjonowania miast o
malejącej liczbie
ludności
propozycje zmian regulujących sposób
zarządzania gminnym zasobem
mieszkaniowym i funkcjonowanie
prywatnego rynku najmu; rozważenie
modyfikacji systemu wspierania
społecznego budownictwa czynszowego
Centra
wiedzy
wspieranie miast w przygotowaniu
rozwiązań technicznych i
dostosowywaniu infrastruktury do
potrzeb rodziców, osób starszych i
niepełnosprawnych
promowanie dobrych praktyk w
zakresie wspierania rodzin, zwłaszcza
wielodzietnych; wypracowywanie
rozwiązań i tworzenie warunków do
łączenia funkcji zawodowych
27i
rodzinnych
27
ZARZĄDZANIE
OBSZARAMI
MIEJSKIMI
TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 121-130
 współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych: zasady partnerstwa i
wielopoziomowego zarządzania, elastyczne mechanizmy współpracy (nie:
przeregulowywanie ale niwelowanie barier)
 zapewnienie spójności działań instytucji rządowych z kierunkami wyznaczonymi przez
KPM
 dokonanie przeglądu i analizy regulacji i stanu faktycznego dot. finansów JST
 integracja gminnych dokumentów o charakterze strategicznym
 integrowanie i koordynowanie działań dla większej synergii i efektywności
wydatkowania środków publicznych
 technologie w zarządzaniu miastem
 „smart city”
ZARZĄDZANIE OBSZARAMI MIEJSKIMI
cd
Zmiany
przepisów
ramy i mechanizmy dla lepszej
integracji i współpracy jst
Działania
koordynacja wdrażania strategii
zintegrowanych z KPM
przegląd i analiza regulacji i stanu
faktycznego dot. finansów jst
przegląd zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami Skarbu
Państwa
ramy prawne do prowadzenia dialogu
między rządem a miastami
program sieciowania miast
europejskich URBACT
integracja lokalnych dokumentów
sektorowych lub planów, które gminy
sporządzają na podstawie różnych
ustaw
upowszechnianie nowoczesnych
rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych
związanych z funkcjonowaniem miast
centra
wiedzy
promowanie nowoczesnych,
kompleksowych, elastycznie
funkcjonalnych rozwiązań z zakresu
zintegrowanego zarządzania w obszarach
29
funkcjonalnych miast
WDRAŻANIE KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ
Najważniejszym i podstawowym podmiotem wdrażającym cele KPM są jednostki
samorządu lokalnego. Na poziomie regionalnym w realizacji KPM uczestniczyć będzie
także samorząd województwa.
Szczególna rola ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – do jego kompetencji
należy inicjowanie, programowanie i prowadzenie polityki miejskiej.
W realizacji KPM uczestniczą też wszystkie pozostałe resorty przez adresowanie i
dopasowywanie polityk sektorowych do potrzeb miast i ich obszarów funkcjonalnych.
Niezbędnym wsparciem dla realizowanych działań będzie zaangażowanie przedstawicieli
partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców
Kluczowa rola dwóch podmiotów koordynujących współpracę:
• na poziomie rządowym – Zespół KKPR ds. wymiaru terytorialnego, ładu
przestrzennego i krajowej polityki miejskiej (MF, MG, MŚ, MPiPS, MAiC, MRiRW
+ ad hoc inne resorty i instytucje rządowe)
• na poziomie rządowo-samorządowym – Zespół KWRiST ds. Funkcjonalnych
Obszarów Metropolitalnych i Miejskich (FOMM KWRiST)
ETAPY PRAC – KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
ETAP I:
Opracowanie projektu Krajowej Polityki Miejskiej
ETAP II (II kwartał 2014): Nieformalna dyskusja nt. projektu Krajowej Polityki Miejskiej
ETAP III (III kwartał 2014): Uzgodnienia międzyresortowe + konsultacje społeczne
ETAP IV (IV kwartał 2014): Przekazanie projektu dokumentu na Radę Ministrów
Przekazanie projektu dokumentu na Radę Ministrów
NARODOWY PLAN REWITALIZACJI
- ZAŁOŻENIA
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANUPotrzeba
REWITALIZACJI
przyjęcia NPR
Diagnoza
sytuacji
miast
Narodowy
Plan
Rewitalizacji
Potrzeba przyjęcia Narodowego Planu Rewitalizacji
Przyczyny:
 duża skala degradacji tkanki miejskiej
 erozja stosunków społecznych
 problemy gospodarcze
 niekorzystne procesy przestrzenne (niekontrolowana
suburbanizacja)
 niekorzystne procesy demograficzne (spadek liczby ludności
miast)
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANUPotrzeba
REWITALIZACJI
przyjęcia NPR
Diagnoza
sytuacji
miast
Narodowy
Plan
Rewitalizacji
REWITALIZACJA jako
ważna część myślenia
o rozwoju miasta
(kluczowy wątek KPM)
 promowanie idei „powrotu do miast”
(zwartych, niskoemisyjnych, przyjaznych
do życia)
 priorytet brownfield ponad greenfield
 konieczność upowszechnienia zintegrowanego
podejścia do rewitalizacji
 czynnik warunkujący rozwój i poprawę warunków życia
 narzędzie zahamowania wielu niekorzystnych zjawisk i zapobiegania ich
skutkom
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI
Rewitalizacja jako odpowiedź na kryzys miast
Narodowy Plan Rewitalizacji
DEFINICJA rewitalizacji
Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni
i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i
prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w
sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez
określenie i realizację programów rewitalizacji
na podstawie projektu Krajowej Polityki Miejskiej
Rewitalizacja w Regionalnych Programach
Operacyjnych
(RPO)
2007-2013
Narodowy
Plan Rewitalizacji
W perspektywie finansowej 2007-2013 rewitalizacja stanowiła
istotny cel interwencji w 15 Regionalnych Programach
Operacyjnych.
Wydatki dla wszystkich RPO 2007-2013*
 Projekty na rzecz rewitalizacji - 7,96 mld zł (w tym dofinansowanie
UE - 4,6 mld zł)
 Infrastruktura mieszkalnictwa – 619 mln zł (w tym dofinansowanie
UE – 286 mln zł)
Łącznie wydatki z obu kategorii – 8,58 mld zł (w tym dofinasowanie UE
– 4,9 mld zł)
* Wydatki wg umów o dofinansowanie stan na koniec kwietnia 2014
Rewitalizacja w Regionalnych Programach
Operacyjnych (RPO) 2007-2013
Doświadczenia z perspektywy 2007-2013
1. Rosnąca świadomość znaczenia rewitalizacji dla rozwoju
2. Włączenie finansowania zwrotnego i formuły ppp do działań
rewitalizacyjnych
3. Nie zawsze właściwe rozumienie rewitalizacji
4. Słaby nacisk na przedsięwzięcia dotyczące kapitału
ludzkiego – w efekcie niska skuteczność wobec grup
wykluczonych
5. Fragmentaryczność działań (brak kompleksowości)
6. Słaba partycypacja społeczna
Rewitalizacja w RPO 2007-2013
– Efekty i wnioski dla perspektywy 2014-2020
Wnioski dla perspektywy 2014-2020
 zwiększenie koordynacji i spójności projektów rewitalizacji
 premiowanie za zintegrowane podejście
 podnoszenie znaczenia kwestii gospodarczych w rewitalizacji
 zagadnienia społeczne w centrum uwagi
 koncentracja na najważniejszych obszarach problemowych
 poszerzanie możliwości montażu finansowego na rzecz
rewitalizacji
Narodowy Plan Rewitalizacji
Dostrzegając skalę wyzwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji Rząd podjął
strategiczną decyzję o przygotowaniu Narodowego Planu Rewitalizacji, aby
działania w tym zakresie ująć w całościowy plan krajowy o powszechnym
charakterze
Narodowy Plan Rewitalizacji powstaje jako wielokierunkowa odpowiedź na
specyfikę wyzwań w zakresie rewitalizacji
Warunki skuteczności NPR:
konieczne zaangażowanie strony rządowej, samorządowej oraz podmiotów
prywatnych,
ukierunkowanie i koordynacja środków i instrumentów polityk publicznych
(środki UE, środki krajowe)
profesjonalne zaplecze instytucjonalne dla prowadzonych, złożonych działań
rewitalizacyjnych
odpowiednie dostosowanie prawa
Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji
Czym jest Narodowy Plan Rewitalizacji?
 pakiet rozwiązań systemowych
 forma: dokument rządowy
 moduły:
Dokumenty
Regulacje
Instrumenty
wsparcia
Informacja
i edukacja
Zasadniczy przekaz NPR

podkreślenie kluczowego znaczenia programów rewitalizacji

rewitalizacja jako ważny czynnik rozwoju miast i poprawy warunków
życia mieszkańców

odpowiedź na niekorzystne procesy przestrzenne i demograficzne
Program rewitalizacji
Program
rewitalizacji
 podstawa prowadzenia działań
rewitalizacyjnych
 instrument tworzący ramy operacyjne i
płaszczyznę koordynacji działań
rewitalizacyjnych
 uchwalany przez samorząd lokalny
Cechy:
 pogłębiona diagnoza społeczna
 skoncentrowanie na najbardziej zdegradowanych obszarach i
na rozwiązaniu kluczowych problemów
 charakter zintegrowany, wieloaspektowy
Moduły NPR: Dokumenty
Dokumenty NPR
Dokumenty
Powiązane z NPR
 dokument rządowy
 wytyczne do rewitalizacji
 wzorcowe dokumenty
strategiczne, operacyjne,
techniczne
 ew. tematyczne programy
rozwoju
 umowa partnerstwa
 programy operacyjne
 kontrakty terytorialne
Moduły NPR: Regulacje
propozycje
legislacyjne
D
Statusu rewitalizacji
i procedur jej
bezpośrednio
dotyczących
 ustawowa definicja
rewitalizacji
 zadanie własne gminy
 umocowanie prawne
programu rewitalizacji
 cel publiczny
 zwiększenie partycypacji
społecznej – Komitet
Rewitalizacji
powiązania
rewitalizacji i
planowania
przestrzennego
otoczenia prawnego
i ewentualnych
zachęt
Moduły NPR: Instrumenty wsparcia
Instrumenty wsparcia
krajowe
Profilowanie instrumentów pod
katem obszarów
zdegradowanych
Wsparcie dotyczące m.in.:
 wykluczenia społecznego i
polityki społecznej
 mieszkalnictwa
 środowiska i efektywności
energetycznej
 infrastruktury
ze środków
UE
~ 25 mld zł
inwestowanie środków będzie
uregulowane w
przygotowywanych Wytycznych
do rewitalizacji w programach
operacyjnych 2014-2020
+ nowe instrumenty (wypracowywane sukcesywnie)
Krajowe instrumenty wsparcia
Krajowe instrumenty wsparcia
PRZYKŁADY:
instrumenty wsparcia mieszkalnictwa:
 np. Fundusz Termomodernizacji i Remontów
 program wspierający gminy w budowie mieszkań komunalnych
instrumenty z zakresu efektywności energetycznej, ochrony środowiska
i niskoemisyjności:
projekty wspierane w m.in. ramach Systemu Zielonych Inwestycji,
program Lemur - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
wsparcie tworzenia mikroinstalacji OZE
upowszechnianie zastosowania ppp w rewitalizacji – jako skuteczną alternatywę dla
finansowania inwestycji ze środków krajowych lub europejskich
+ nowe instrumenty (wypracowywane sukcesywnie)
Wytyczne w zakresie rewitalizacji
WYTYCZNE w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
CEL
ADRESACI
CHARAKTER
Przedmiot:
kwestie definicyjne
programy rewitalizacji (podstawa do realizacji projektów, oceny i akceptacji przez IZ RPO)
preferencje dla rewitalizacji w krajowych programach operacyjnych (dodatkowe
punkty/konkursy celowane/dofinansowania w trybie pozakonkursowym)
priorytety inwestycyjne na rzecz rewitalizacji
indykatywne alokacje na rewitalizację będą wskazane w programach
monitorowanie wydatków
wdrażanie projektów (wiązki projektów, projekty zintegrowane)
Moduły NPR: Informacja i edukacja
Informacja i edukacja
Centra wiedzy
Działania
 informowanie
 konkursy dotacji
 monitorowanie
 kampania informacyjna
 upowszechnianie
dobrych praktyk
 podręczniki dobrych
praktyk
pilotaże
 materiały informacyjnopromocyjne
Moduły NPR: Informacja i edukacja
• Centrum wiedzy
zgromadzone w jednym miejscu i
udostępniane przez stronę internetową informacje dotyczące
rewitalizacji, których celem będzie wspieranie różnych podmiotów,
a zwłaszcza samorządów lokalnych, w przygotowaniu i realizacji
działań rewitalizacyjnych.
cel
wspieranie różnych podmiotów, a zwłaszcza samorządów lokalnych, w
przygotowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych
REALIZACJA NPR poziomie centralnym będzie koordynowana
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
(współpraca : resorty, samorządy i Rada Rewitalizacji)
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI
Kluczowe elementy założeń NPR
Narodowy Plan Rewitalizacji
Kluczowe elementy założeń Narodowego Planu Rewitalizacji:
• Możliwie powszechny charakter NPR
• Holistyczne podejście do rewitalizacji
• Terytorializacja polityk publicznych na rzecz wyprowadzania z kryzysu obszarów
zdegradowanych poprzez profilowanie (koncentrowanie) instrumentów
„sektorowych”
• Kompleksowe podejście do obszaru  kluczowa rola programu rewitalizacji 
podejście: najpierw program, potem wynikające z niego projekty
• Koordynacja podmiotów, funduszy, instrumentów
Dziękuję za uwagę
www.mir.gov.pl/miasta
[email protected]
Download