Układ krążenia część II

advertisement
Układ krążenia część II
krew
• Całkowita objętość krwi wypełniająca łożysko
naczyniowe stanowi 1/20 masy ciała
• Krew składa się z elementów
upostaciowanych:erytrocytów,leukocytów,
trombocytów oraz z osocza
• Elementy morfotyczne stanowią mniej niż 50%
objętości krwi
• W składzie krwi u mężczyzn i kobiet występują
ilościowe róznice
Rola krwi w organizmie
• Transport tlenu z płuc do tkanek
• transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc
• transport do wszystkich tkanek produktów
energetycznych i budulcowych wchłoniętych z
przewodu pokarmowego
• Transport produktów przemiany materii do nerek
• Transport hormonów
• Magazynuje hormony poprzez wiązanie ich z
białkami osocza
• Wyrównuje ciśnienie osmotyczne we wszystkich
tkankach
• Wyrównuje stężenie jonów wodorowych w
organizmie
• Bierze udział w termoregulacji
• Tworzy barierę przed inwazją
drobnoustrojów:leukocyty
,makrofagi,przeciwciała,układ dopełniacza
• Pełni formę pamięci immunologicznej
Tkanka krwiotwórcza
• Centralne tkanki hematopetyczne:szpik
czerwony i grasica
• Obwodowe tkanki hematopetyczne:węzły
chłonne,grudki chłonne w błonach
śluzowych i śledziona
Szpik kostny
• Zawarty jest w częściach gąbczastych kości
płaskich,w mostku,żebrach,,kościach
biodrowych,trzonach kręgów,w sąsiedztwie nasad
kości długich
• W skład szpiku czerwonego wchodzą :komórki
hamatopoetyczne w różnym stopniu
zróżnicowania,adipocyty,komórki zrębu,komórki
stanowiące ściany zatok szpikowych(komórki
przydanki i śródbłonka),komórki bariery
Zrąb szpiku kostnego
• Komórki zrębu są to komórki siateczki
które stanowią zawieszenie tkanki
szpikowej.pełnia funkcję podporowa i
żerną(pochłaniają jądra komórkowe
wydalane przez dojrzałe
erytrocyty),wydzielaja czynniki
wzrostowe,leukotrieny,cytokininy,prostagla
ndyny,chemoprzekaźniki
Komórki bariery
• Komórki te mają zdolność kurczenia się
łącząc się ze sobą otaczają kolonie
komórek hematopoetycznych,chroniąc je
przed działaniem czynników niepożądanych
• Wszystkie elementy morfotyczne krwi
powstają z z komórki szpiku
pluripotencjalnej hematopoetycznej pnia
• Pod wpływem czynnika wzrostowego
granulocytów(il-1,il-6,il-7,il-10,il-11,il-12)
z komórki pluripotencjalnej powstają
komórki macierzyste nieukierunkowane i
komórki macierzyste limfoidalne
Komórki macierzyste
nieukierunkowane
• Przekształcaja się w :
• Komórki ukierunkowane linii erytrocytów
• Komórki ukierunkowane granulocytów i
makrofagów
• Komórki macierzyste linii eozynofilów
• Komórki macierzyste linii bazofilów
• Komórki ukierunkowane linii
megakariocytów
Komórki macierzyste limfoidalne
• Przekształcają się w szpiku w limfocyty
pre-B i limfocyty pre-T oraz limfocyty NK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
erytropoeza
Komórka ukierunkowana linii erytrocytów (BFUE)
Komórka macierzysta linii erytrocytów(CFU-E)
Proerytroblasty
Erytroblasty zasadochłonne Ii II
Erytroblasty polichromatofilne
W erytroblastach cytoplazma wypełnia się
hemoglobiną
Erytroblasty ortochromatyczne przechodzą do
zatok żylnych szpiku zostawiając tam jądra
komórkowe przechodząc w retikulocyty
Cykl rozwojowy erytrocytów trwa ok..5 dni
We krwi obwodowej retikulocyty stanowią
• Czynnikiem pobudzajacym erytropoezę jest
ERYTROPOETYNA,wytwarzana w85% w
nerkach i 15% w wątrobie
• Spadek prężności tlenu we krwi powoduje
• wzrost wytwarzania erytropoetyny
• Erytroblasty pozyskuja jony żelaza za
pośrednictwem białka transferyny
• Prawidłowa erytropoeza zależy od witaminy B12i
kwasu foliowego
• W regulacji erytropoezy uczestniczą hormony
gruczołu tarczowego(T3iT4)pobudzajaco
• Hormony płciowe-androgeny
pobudzaja,metabolity estrogenów hamuja
granulocytopoeza
• NEUTROFILE -granulocyty
obojętnochłonne
pochodzą z komórki macierzystej linii
neutrofilów(CFU-G)
• Z nich powstają mieloblasty-promielocytymielocyty
• Proliferacja i dojrzewanie komórek linii
neutrofilowej zachodzi po wpływem
czynników:czynnika wzrosrowego
granulocytów,czynnika wzrostowego
pierwszego,czynnika wzrostowego granulocytów i
makrofagów
• Dalszy etap to dojrzewanie bez mitotycznego
podziału,powstają:matamielocyty i nuetrofile o
jądrach komórkowych pałeczkowatych i
segmentowych.Czas trwania cyklu wynosi 6-7 dni
makrofagi
• Duże komórki żerne występujące w tkankach i
szpiku czerwonym
• Te same komórki krążące we krwi nazywamy
monocytami
• Powstają z komórki macierzystej makrofagów
CFU-M) proliferując i różnicując się
przechodząc etapy:monoblastów ,promonocytów i
monocytów
• Czas trwania cyklu wynosi od 1 do3 dni
• TROMBOCYTY-płytkitrombocytopoeza
krwi są to krążące we
krwi fragmenty cytoplazmy megakariocytów
• Komórka macierzysta megakariocytów kończy
etap proliferacji w szpiku kostnym
• Komórka ta dzieli się od 2 do 5 razy pod
wpływem IL-3 i czynnika wzrostowego
granulocytów i makrofagów.
• Powstają kolejno :promegakarioblastymegakarioblasty-megakariocyty-trombocyty.
• Czynnik powodujący uwalnianie do szpiku
trombocytów to trombopoetyna
limfocytopoeza
• Zachodzi w tkankach limfoidalnych
centralnych(szpik kostny i grasica)oraz
obwodowych
• W szpiku kostnym czerwonym z komórek
macierzystych powstają limfocyty pre-B,część
komórek krążąc we krwi przechodzi przez
grasicę dają początek limfocytom pre-T
• Limfocyty pre-B dojrzewając w szpiku
przechodzą w limfocyty B wytwarzające
przeciwciała
• limfocyty pre-T które wyszły w grasicy poza
naczynia krwionośne przechodzą w tymocytylimfocyty T
• Limfocyty B i T krążą we krwi ,osiadają w
tkankach limfoidalnych obwodowych,gdzie
dzielą się i powracają do krwi.
• Limfocyty B opuszczając szpik mają w
błonie komórkowej antygen głównego
układu zgodności tkankowej(MHC)
• Limfocyt5y pre-T które z krwi dostają sięgrasica
do
grasicy osiadają w korze grasicy,przekształcając
się w tymocyty.
• Tymocyty przenikają w głąb kory do granicy
rdzeniowej grasicy,przechodząc proces
dojrzewania stykając się z komórkami zrębu
grasicy
• Komórki zrębu grasicy oddziałują na dojrzewanie
tymocytów poprzez wydzielanie tymozyny oraz
kontrolują występowanie w błonie komórkowej
ludzkiego leukocytarnego antygenu-HLA
• W procesie dojrzewania w grasicy około 95%
tymocytów ginie,tylko5% jest uwalniane z
grasicy do krwi jako limfocyty T immunologicznie kompetentne,które docierają do
śledziony i tam są ostatecznie kształtowane
Węzły chłonne i grudki chłonne
• Obwodowa tkanka limfoidalna
• Limfocyty napływają do węzłów z chłonką
• Limfocyty T zatrzymują się w miąższu
węzłów w strefie przykorowej,tam dzielą
się tworząc ośrodki rozmnażania
• Limfocyty B wnikają do warstwy
podtorebkowej jako ośrodki rozmnażania
•
•
•
•
•
•
śledziona
Przepływa przez nią krew -5% pojemności
minutowej serca w spoczynku
Krew tętnicza przepływa przez miazgę białą
utworzoną przez grudki chłonne należące do
obwodowego układu limfoidalnego
Krew żylna odpływa od miazgi czerwonej
Śledziona stanowi filtr dla elementów
morfotycznych krwi
Pierwszy filtr to miazga biała –zatrzymuje
wybiórczo limfocyty T i B
Drugi filtr to strefa przejściowa pomiędzy miazgą
białą a czerwoną gdzie zatrzymują się uszkodzone
erytrocyty,granulocyty,trombocyty,mikroorganizmy,monocyty które przekształcają się w makrofagi
• Miazga czerwona stanowi ostatni filtr
zatrzymujący wszystkie elementy
morfotyczne krwi
• Zachodzą w śledzionie procesy:
• Wytwarzanie limfocytów
• Niszczenie trombocytów
• Rozpad starych erytrocytów poprzez układ
siateczkowo-śródbłonkowy
Download