Próbki pediatryczne w hematologii rev.1 2014-05-09

advertisement
rev.1 2014-05-09
Próbki pediatryczne w hematologii
Analizatory XS-1000i oraz XS-800i są odpowiednie
dla laboratoriów wykonujących niewielkie ilości
badań. Należą do klasy X analizatorów Sysmex,
które posiadają unikalny system fluorescencyjnej
cytometrii przepływowej służący do różnicowania
krwinek białych (WBC). Te dwa analizatory różnią
się tylko sposobem podawania próbki. XS-800i
wymaga próbek otwartych, natomiast XS-1000i
umożliwia również pomiar próbek zamkniętych.
XS-1000i może być również wyposażony
w podajnik.
z objawami klinicznymi.
Niektóre parametry
dostarczane przez serię
XS w połączeniu
z cytokinami IL-6 oraz IL-8 i wartością CRP (białko
C-reaktywne) mogą pomóc w bardzo wczesnym
rozpoznaniu
ciężkiego
zakażenia.
Badania
przeprowadzone na noworodkach wykazały, że
liczba niedojrzałych granulocytów wzrasta znacznie
wcześniej niż wartość CRP, które zmienia się
dopiero po 12 godzinach2. Dzięki fluorescencyjnej
cytometrii, XS umożliwia wykrycie niedojrzałych
granulocytów w próbce krwi poprzez wydanie
odpowiedniego
komunikatu.
Ponadto,
jako
parametry badawcze dostępne są wartości
bezwzględne i odsetkowe. Gdy tylko zostaną
wykryte metamielocyty, mielocyty lub promielocyty,
wydawana jest flaga sygnalizująca obecność
niedojrzałych
granulocytów
„Imm
Gran?”.
W przypadku obecności pałek aparat wyświetla
informację „Left shift”.
Które cechy są szczególnie odpowiednie do
pomiaru próbek pediatrycznych? Jakie dodatkowe
informacje są dostępne dzięki zastosowaniu
fluorescencyjnej cytometrii przepływowej?
Niemowlęta mogą stanowić nie lada wyzwanie,
szczególnie podczas pierwszych dni życia,
z powodu
ich
niedojrzałego
systemu
immunologicznego. Poza charakterystycznymi
cechami, takimi jak występowanie erytroblastów
lub
podwyższonej
wartości
niedojrzałych
granulocytów, wymagają bardzo dobrej jakości
testów laboratoryjnych, szczególnie w przypadku
sepsy i wstrząsu septycznego. Zakażenia szpitalne
stanowią najczęstszą przyczynę zachorowalności
i umieralności w czasie pierwszych dni życia.
Śmiertelność spowodowana ciężką sepsą oraz
wstrząsem septycznym odpowiednio wynosi 2530% oraz 40-70%1. W takich przypadkach tylko
badania biochemiczne i hematologiczne mogą na
czas dostarczyć informację o chorobie, równolegle
Kolejną zaletą serii XS jest możliwość wykrycia
limfocytów
wytwarzających
przeciwciała
(limfocytów reaktywnych), takich jak komórki
limfoplazmatyczne,
immunocyty
i komórki
plazmatyczne. Aktywowane limfocyty B pojawiają
się jako populacja komórek o podwyższonej
fluorescencji. Ich obecność jest sygnalizowana
flagą
„Atypical
Ly?”.
Ponadto,
informacje
dodatkowe – wartości odsetkowe i bezwzględne można uzyskać z parametru badawczego „Other”.
Poniższe przykłady przedstawiają nieprawidłowości
na skatergramie DIFF dla próbek pediatrycznych:
Ryc. 1. Populacja niedojrzałych granulocytów wywołuje flagę "Imm Gran?"
Copyright Sysmex Polska Sp. z o.o.
1
rev.1 2014-05-09
Ryc. 2. atypowe limfocyty w obszarze od podwyższonej fluorescencji wywołują flagę "Atypical Ly?"
Przykład 1: Niedojrzałe granulocyty
17-dniowe niemowlę. Na skatergramie 5-DIFF
wyraźnie widoczna jest populacja niedojrzałych
granulocytów i wyświetlona jest flaga „Imm Gran?”
Informacja z zakładki parametrów badawczych
wskazuje wartość IG=2,2%
Przykład 3: Erytroblasty u noworodków
Obecność erytroblastów we krwi obwodowej
w czasie pierwszych dni życia jest cechą
szczególną noworodków. Dlatego zaletą aparatu
XS jest możliwość rozpoznania tych komórek
i wystawienia odpowiedniego komunikatu w postaci
flagi „NRBC?” w przypadku ich obecności. W ten
sposób użytkownik, uzyskuje informacje, że (jeżeli
to konieczne) liczba WBC powinna być
skorygowana.
Przykład 2: Atypowe limfocyty
Dziecko ma 13 miesięcy. Próbka krwi zawiera
podejrzanie wysoką liczbę atypowych limfocytów.
Na skatergramie 5-DIFF widoczne są limfocyty
w obszarze podwyższonej fluorescencji, co daje
odpowiednią flagę ostrzegawczą „Atypical Ly?”.
Populacja ta na skatergramie przyjmuje kolor
fioletowy, podobnie jak prawidłowe limfocyty,
wywodzące się z tego samego rodzaju komórki.
Parametr badawczy „Other” wskazuje wartość 1%.
Specyfikacja przystosowana do pomiaru
próbek pediatrycznych
Pobieranie próbek jest często czynnikiem
ograniczającym
u niemowląt i noworodków,
ponieważ dostępna jest tylko niewielka ilość krwi.
Ryc. 3. flaga "NRBC?" wskazuje na prawdopodobną obecność erytroblastów w próbce
Copyright Sysmex Polska Sp. z o.o.
2
rev.1 2014-05-09
Biorąc to pod uwagę, objętość aspiracji
w analizatorach XS wynosi jedynie 20 µl. Poza
bardzo dobrą jakością wyniku, użytkownicy
podkreślają funkcjonalne zalety serii XS. Objętość
20 µl jest wystarczająca do uzyskania wszystkich
24 parametrów, wliczając w to różnicowanie 5-Diff.
Seria XS jest także wyposażona w czujnik krwi,
który odpowiada za monitorowanie prawidłowej
aspiracji, po to aby zapobiec błędom aspiracji
w przypadku zbyt małej objętości próbki.
Metodologia wykonywania badań również ma na
celu przystosowanie serii XS do pomiaru próbek
pediatrycznych. Erytrocyty oporne na lizę są
typowym przykładem interferencji. Krwinki białe są
różnicowane w kanale DIFF, w którym zabarwieniu
ulegają jedynie komórki zawierające kwasy
nukleinowe. Ponieważ erytrocyty nie posiadają
jądra, nie dają one sygnału fluorescencyjnego, tym
samym pozostają „niewidzialne” na skatergramie.
Lipidy lub znaczna leukocytoza mogą spowodować
problemy w określeniu wartości hemoglobiny.
Jednak technologia zastosowana w klasie X
zapewnia wynik niezależny. Odczynniki posiadają
charakter
mydła
i powodują
rozpuszczanie
tłuszczy. Przy dużym rozcieńczeniu próbki,
zakłócenia są zminimalizowane. Dodatkowo
hemoglobina jest mierzona w oddzielnym kanale.
Zastosowany tutaj detergent (siarczan laurylu
sodu) nie tylko lizuje krwinki czerwone, ale również
krwinki białe, dlatego znaczna leukocytoza nie jest
powodem do rozcieńczania próbki, a wynik
3
pomiaru jest wiarygodny .
Znaczny
nacisk
położono
również
na
oprogramowanie. Podczas pierwszych dni po
urodzeniu
wartości
wszystkich
parametrów
znacznie
się
zmieniają,
dlatego
wartości
referencyjne można definiować dla 6 różnych grup
4
pacjentów . Ustawienia te zapewniają adekwatne
informacje o zwiększeniu lub zmniejszeniu
liczebności komórek w zależności od wieku
pacjenta.
W podobny
sposób
mogą
być
dostosowane
do
indywidualnych
potrzeb
laboratorium flagi dotyczące nieprawidłowości. Nie
zostaje zmieniona specyficzność, tylko czułość
w wykrywaniu próbek patologicznych.
1
Russell JA 2006: Management of sepsis. NEJM
355: 1699–1713.
2
Orlikowsky T et al 2003: Automatic differentiation
of the white blood count in neonates with neonatal
bacterial infection. Poster presentation.
3
Lewis SM et al. 1991: Lauryl sulfate haemoglobin:
a non-hazardous substitute for HiCN in
haemoglobinometry. Clin Lab Haem 13: 279–290.
4
Herklotz R et al. 2006: Reference ranges in
haematology. Therapeutische Umschau 63: 5–24.
Copyright Sysmex Polska Sp. z o.o.
3
Download
Random flashcards
Create flashcards