obrobka-cieplna-stali

advertisement
03.2011. Temat ćwiczenia to "Obróbka cieplna stali". Notatka zawiera wykresy twardości HB i
tabele twardości oraz tabelę porównującą rodzaje odpuszczania. Cel ćwiczenia to: "Zbadanie
wpływu obróbki cieplnej na twardość stali konstrukcyjnej niestopowej C45". Opis ćwiczenia: 1.
Pomiar twardości próbek ze stali konstrukcyjnej niestopowej 45C aparatem Rockwell’a przy użyciu
penetratora półkulistego (skala B). 2. Ustalenie właściwej temperatury hartowania dla danej próbki
stali. 3. Nagrzanie próbek do odpowiednich temperatur, a następnie zahartowanie ich w wodzie. 4.
Pomiar twardości próbek. 5. Odpuszczenie próbek z chłodzeniem na powietrzu 6. Pomiar twardości
próbek.
Notatka zawiera także: Wykres zależności twardości próbek od temp. hartowania, Wykres
zależności twardości próbek od temp. odpuszczania, teorię dotyczącą: Struktury stali węglowych,
definicję Hartowania stali, definicję i wytłumaczenie procesu odpuszczania (na czym polega
odpuszczanie, co to jest ulepszanie cieplne, przyczyny kruchości oraz wnioski z badań.
(…)
…) martenzyt średnioodpuszczon
ferryt z drobnymi węglikam-cementyt)
W wyniku odpuszcznia zanika pozostały po hartowaniu austenit szczątkowy oraz powstają
kruchości: I i II rodzaju. Pierwsza z nich występuje we wszystkich stalach po odpuszczeniu ich w
jest wstępująca dyfuzja fosforu w strefy granic ziarn. Ponieważ P bardzo silnie utwardza ferryt
strefy granic ziarn stają się bardzo twarde i poprzez to bardzo kruche. Wnioski- z powyższych
danych wynika, że na własności stali możemy wpływać nie tylko poprzez zmianę składu
chemicznego, lecz także poprzez obróbkę cieplną. Temperatury w jakich…
… twardości próbek od temp. hartowania.
Wykres zależności twardości próbek od temp. odpuszczania.
Struktury stali węglowych W temperaturze otoczenia, w zależności od zawartości węgla, struktury
stali węglowych są następujące:
Stale o zawartości do 0,77% C noszą nazwę stali podeutektoidalnych. Ich struktura składa się z
dwóch składników, a mianowicie ferrytu i perlitu, przy czym w miarę wzrostu zawartości…
Odpuszczanie niskie - definicja
Nawęglanie i azotowanie-opracowanie
Odpuszczanie wysokie
Hartowania - omówienie
Hartowanie izotermiczne
Inżynieria matematyczna - wykład 6
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download