Określanie liczby bakterii psychro

advertisement
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
MIKROFLORA GLEBY
O rozwoju mikroorganizmów w glebie decydują części stałe, zawierające związki
mineralne i substancje organiczne (ok. 50% gleby), powietrze glebowe (ok. 35%) oraz
roztwór glebowy (ok. 15%).
 Właściwym siedliskiem bakterii i innych najdrobniejszych mikroorganizmów
glebowych są koloidy glebowe. Tworzą one na tych koloidach skupienia – kolonie. Pewna
część osobników z kolonii jest przenoszona przez roztwory glebowe i osiada w nowym
miejscu (nowy koloid) dając następną kolonię. Koloidy glebowe silnie chłoną tlen, wodę i
ważne składniki pokarmowe (amoniak, połączenia potasu, fosforu itp.) – stanowiąc zbiorniki
pokarmu dla drobnoustrojów. Oprócz koloidów mineralnych (glinokrzemiany, uwodniona
krzemionka, wodorotlenki glinu i żelaza) występują koloidy organiczne. Stanowią one
źródło węgla, azotu oraz energii dla mikroorganizmów i występują w glebie głównie pod
postacią związków humusowych. Koloidy organiczne odpowiadają za regulowanie odczynu
(właściwości buforowe) gleby oraz ilości wody i powietrza (stosunki wodno-powietrzne).
 Roztwory glebowe – woda z rozpuszczonymi substancjami organicznymi i
mineralnymi (wł. buforowe). Woda zawarta w glebie nasyca się w pewnym stopniu
bezwodnikiem węglowym i staje się słabym kwasem, w którym rozpuszczają się różne
połączenia mineralne i organiczne, dając roztwory glebowe. W ich skład wchodzą wszystkie
te związki, które znajdują się w substancji mineralnej i organicznej, ale w postaci jonów
(chlor, siarczany, fosforany, wapń, magnez, potas, sód i in.). Skład (stężenie) roztworów
zależy od temperatury i ilości wody w glebie, a także od rodzaju drobnoustrojów, które mogą
utleniać bądź redukować dane związki, wytrącać je lub pochłaniać. Składniki roztworów
mogą też być wymywane z gleby.
 Powietrze glebowe (atmosfera gleby) – wypełnia wolne przestrzenie, nie zajęte przez
wodę; zawiera CO2 (zwykle 0,15-0,65%, lub więcej), O2 (10-15%, a nawet 0,5% w glebach
błotnych), N2, NH3, H2S, H2 i CH4. Ulega znacznie większym wahaniom niż skład powietrza
nad ziemią, wpływ na to mają te same czynniki, co regulujące skład roztworów glebowych,
szczególnie temperatura oraz działalność mikroorganizmów. Dwutlenek węgla powstaje z
rozkładu substancji organicznej i podczas oddziaływania kwasów na węglany. Część się
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
1
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
ulatnia lub jest asymilowana przez rośliny i mikroorganizmy. Swoisty zapach gleby powodują
aromatyczne metabolity promieniowców (geosmina) i grzybów.
Mikroflora gleby jest bardzo bogata i stanowi najszybciej rosnący i reagujący na
zmiany
parametrów
środowiska
składnik
jej
biocenozy.
Oprócz
mikroflory
do
drobnoustrojów bytujących w glebie zalicza się także mikrofaunę (wiciowce, korzenionóżki i
orzęski) oraz mezofaunę (drobne organizmy należące do robaków, mięczaków, pierścienic,
niesporczaków i stawonogów). Jednak podczas związków mineralnych i organicznych
przemian zachodzących w glebie najważniejszą rolę odgrywa mikroflora.
Drobnoustroje odgrywają w glebie różną rolę
 rozmnażają się i metabolizują materię organiczną, tworzą biomasę własnych
komórek oraz nagromadzają substancje, które tworzą próchnicę
Łatwo rozkładane substancje są wykorzystywane w metabolizmie drobnoustrojów glebowych
(sacharydy, aminokwasy, białka, tłuszcze i kwasy tłuszczowe), trudno rozkładające się
związki tworzą próchnicę. Mikroflora gleby jest ważnym czynnikiem powstawania humusu –
substancje organiczne dostające się do gleby pod wpływem różnych zespołów
mikroorganizmów ulegają przemianom powodującym ich częściową lub całkowitą
mineralizację i powstawanie połączeń aromatycznych (wynik rozkładu i ponownej syntezy
różnorodnych związków organicznych wchodzących w skład humusu).
 rozkładają i mineralizują związki organiczne, przez co wprowadzają w ponowny
obieg pierwiastki niezbędne do produkcji roślinnej (węgiel, azot, siarka, fosfor)
 poprawiają strukturę gleby poprzez wytwarzanie śluzu
 rozluźniają glebę – strzępki grzybów i „nitki” promieniowców
Mikroflora glebowa może wywoływać zatrucia pokarmowe jeśli dostanie się wraz z
niewłaściwie oczyszczonymi warzywami i owocami do pożywienia. Może też przyczyniać
się do psucia surowców w wyniku przemian enzymatycznych. Mycie powinno redukować
liczbę drobnoustrojów tak, aby nie zagrażała procesowi technologicznemu.
Ilość drobnoustrojów w glebie zależy od wielu czynników. Po pierwsze od warunków
środowiskowych, jakie stwarza gleba i klimat (temperatura, struktura, wilgotność, odczyn,
zasobność gleby w substancje pokarmowe). Zależy od głębokości – w warstwie ornej jest ich
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
2
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
najwięcej. W warstwie gleby uprawnej o powierzchni 1 ha (ok. 3 mln kg gleby) ciężar
bakterii wynosi około 3-15 ton, a grzybów ok. 1,5 tony. W glebach żyznych będzie o wiele
więcej mikroorganizmów niż w piasku pustynnym, w glebach południowych niż północnych,
w glebach położonych na dolinach i nizinach niż wysokogórskich. Również na danym
obszarze geograficznym rozmieszczenie drobnoustrojów w różnych warstwach gleby jest
zmienne. Mikroorganizmy gromadzą się przede wszystkim wokół korzeni roślin i w warstwie
próchniczej gleby, a więc głównie w warstwie powierzchniowej (5-20 cm). Im głębiej tym
mniej jest w glebie tlenu i mniej organizmów tlenowych może ją zasiedlać. W glebach
leśnych, zacienionych i pokrytych warstwą substancji organicznej, drobnoustroje bytują
głównie na powierzchni. W glebach podmokłych (utrudniony dostęp powietrza)
drobnoustroje skupiają się w najpłytszych miejscach (poniżej 0,5m praktycznie nie ma już
mikroorganizmów). W glebach silnie wysuszonych liczne drobnoustroje znajdowano nawet
na 5 metrach głębokości.
Do najpospolitszych i najczęściej występujących drobnoustrojów w glebach i na roślinach
należą organotroficzne bakterie z rodzajów Alcaligenes, Bacillus, Enterobacter,
Flavobacterium, Micrococcus oraz wirusy. Istotną rolę odgrywają bakterie wiążące azot
atmosferyczny i prowadzące przemiany azotu mineralnego oraz organicznego, m.in. z
rodzajów Azotobacter, Arthrobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Serratia oraz
beztlenowce Clostridium. Pod względem zawartości w glebie drugą grupę po bakteriach
właściwych stanowią organotroficzne promieniowce, których przedstawiciele z rodzajów
Nocardia i Streptomyces wykazują uzdolnienia do rozkładu celulozy, lignin oraz różnych
połączeń aromatycznych. Przyjmuje się, że stosunek bakterii do promieniowców wynosi
60:40. Niektóre promieniowce mogą też wytwarzać antybiotyki. Szeroko rozpowszechnione
w glebach uprawnych są grzyby organotroficzne, przedstawiciele klas grzybów
niedoskonałych (Fungi imperfecti), sprzężniaków (Zygomycota), workowców (Ascomycota)
oraz drożdże z rodziny Saccharomycetaceae i Cryptococcaceae. Grzyby z rodzaju
Penicillium mogą wytwarzać antybiotyki.
Przeciętne proporcje poszczególnych przedstawicieli mikroflory gleby
Drobnoustroje
Jtk/1 g gleby
Bakterie
50 000 000
Promieniowce
6 000 000
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
3
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Grzyby
85 000
Glony
2 000
Pierwotniaki
15 000
PODZIAŁ MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH
1. Mikroflora autochtoniczna – obejmuje mikroorganizmy, które zawsze występują i
rozwijają się w danym środowisku, w tym przypadku gleba jest dla nich najwłaściwszym
środowiskiem, żyją w niej dzięki rozkładowi próchnicy czerpiąc z niej energię oraz
mineralizując jej węgiel i azot. 50-80% mikroorganizmów gleby stanowią bakterie
saprofityczne, glebotwórcze.
Możemy wyróżnić:

fotolitotrofy – drobnoustroje przeprowadzające fotosyntezę: glony, bakterie
zielone, bakterie purpurowe siarkowe i bezsiarkowe, sinice (Nostoc, Anabaena),

chemoorganotrofy – w tym różne bakterie i grzyby (workowce, drożdże,
grzyby niedoskonałe), promieniowce, pierwotniaki i mezofauna.
Do tej grupy należą mikroorganizmy przeprowadzające różne procesy:

o bakterie uczestniczące w przemianach związków azotu (bakterie nitryfikacyjne,
denitryfikacyjne i wiążące azot) jak Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Serratia,
Clostridium, Bradyrhizobium, Azotobacter, Arthrobacter, Rhizobium,
o bakterie uczestniczące w przemianach związków siarki, np. Thiobacillus, Desulfovibrio,
o bakterie uczestniczące w przemianach związków fosforu, np. Serratia, Pseudomonas,
Corynebacterium oraz grzyby Penicillium Rhodotorula
o grzyby: Zygomycota, Ascomycota, Fungi imperfecti, drożdże: Saccharomycetes,
Cryptococcus, Rhodotorula, Candida, oraz promieniowce: Nocardia, Streptomyces,
które syntetyzują bądź rozkładają różne związki, oraz wpływają na strukturę gleby.
2. Mikroflora zymogenna – to drobnoustroje bytujące okresowo (saprofity i patogeny),
dostają się do gleby niejako z zewnątrz, są aktywne w okresie dobrych warunków (np. po
dostaniu się do gleby reszek roślin lub zwierząt rozwijają się masowo), po wyczerpaniu się w
glebie łatwo dostępnej substancji organicznej przechodzą w stan spoczynku, który trwa aż do
następnej dostawy świeżej substancji organicznej. Bakterie autochtoniczne są natomiast
aktywne cały czas. Źródła mikroflory zymogennej to resztki roślin i padlina zwierząt oraz
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
4
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
odchody zwierząt i ludzi, zdrowych lub chorych, gryzonie i owady, nosiciele mikroflory
patogennej, ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw rolnych, nawozy naturalne (obornik,
kompost roślinny), opady atmosferyczne zmywające obszary zamieszkałe przez ludzi oraz
środowiska przemysłowe (mikroflora patogenna).
Zaliczamy tu:
o mikroorganizmy pochodzące z nawozów naturalnych: pałeczki gramujemne
Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Proteus, Azotobacter,
o szczególnie niebezpieczne dla człowieka bakterie Salmonella (dur brzuszny), Shigella
(czerwonka), Clostridium tetani (tężec), Clostridium botulinum (jad kiełbasiany),
Escherichia coli (pałeczki fekalne), prątki gruźlicy oraz wirusy polio, ECHO, WZW,
o termofile:
Bacillus
stearothermophillus,
Listeria
monocytogenes,
Yersinia,
Aeromonas.
MIKROFLORA WODY
Woda jest naturalnym środowiskiem bytowania wielu organizmów żywych, w tym
drobnoustrojów. W zbiorniku wodnym organizmy można podzielić na 3 zasadnicze grupy:
- producenci – organizmy samożywne, wykorzystujące substancje nieorganiczne do budowy
związków organicznych, warunkują życie wszystkich pozostałych organizmów, należą tu
rośliny zielone, bakterie fotosyntetyzujące i chemosyntetyzujące,
- konsumenci – to mikroorganizmy zwierzęce żywiące się gotowymi substancjami
organicznymi w postaci żywych lub martwych organizmów,
- reducenci – to bakterie oraz grzyby, w większości saprofityczne, które żywią się ciałami
producentów, konsumentów i innych reducentów oraz organicznymi produktami metabolizmu
wszystkich organizmów, rozkładają związki organiczne do substancji prostych.
Mikroorganizmy pełnią w wodzie bardzo ważną rolę, należą tu przedstawiciele zarówno
producentów, jak i reducentów.
W wodach lądowych znaleźć można przedstawicieli prawie wszystkich grup
drobnoustrojów, obok form typowo wodnych występują tu także drobnoustroje bytujące
normalnie w glebie, powietrzu, przewodach pokarmowych ludzi i zwierząt.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
5
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Skład jakościowy i ilościowy drobnoustrojów w wodzie zależy od warunków przyrodniczych,
klimatycznych, meteorologicznych, rodzaju dna, pory roku, pory doby oraz charakteru,
jakości i głębokości wody.
Drobnoustroje występujące w wodzie można podzielić na 2 grupy.
1. Mikroflora autochtoniczna (tubylcza) to drobnoustroje naturalnie bytujące i
rozmnażające się w środowisku wodnym.
Najbardziej typowe mikroorganizmy wodne to autotrofy (foto- i chemotrofy) i heterotrofy,
zdolne do wzrostu nawet w obecności śladowych ilości substancji odżywczych. Do grupy tej
należą:
- bakterie siarkowe z rodzajów Beggiatoa, Thiothrix, Thiobacillus, Thiorhodaceae,
Chlorobium, wykorzystujące siarczany, siarczki, tiosiarczany i siarkę elementarną w swoich
procesach życiowych,
Beggiatoa sp. – żółte kuleczki
w nitkach to siarka
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
6
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Thiothrix
Chlorobium – zielone bakterie siarkowe, które utleniają
H2S, początkowo do siarki elementarnej (S0), a w
przypadku
całkowitego
wyczerpania
siarkowodoru
utleniają siarkę S0 do siarczanu (SO42-). Siarka jest
gromadzona w postaci zewnątrzkomórkowych białych
granulek, które powodują, że hodowla ma wygląd
mleczny.
- bakterie żelaziste z rodzajów Leptothrix, Gallionella, Crenothrix, Clonothrix (mogą
powodować zatykanie i korozję przewodów wodnych),
Leptothrix – potrafią utleniać zarówno Fe(II), jak i Mn(II).
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
7
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Gallionella – utlenia i akumuluje żelazo (w postaci
Fe(OH) lub FeOOH) wokół swoich spiralnie
skręconych nici
- inne bakterie, m.in. z rodzajów Vibrio, Pseudomonas, Achromobacter, Spirochaeta,
Aeromonas, Selenomonas, Spirillum,
- grzyby z rodzajów Mucor, Leptomitus, Saprolegnia
Leptomitus lacteus
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
8
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Saprolegnia – częsta pleśń w środowisku wodnym, powoduje infekcje ryb i pleśnienie
jaj (ikry)
2. Mikroflora allochtoniczna
(naniesiona) przedostaje się do wód (głównie
powierzchniowych):
 z powietrza i gleby,
 ze ścieków przemysłowych (drożdżowni, browarów, zakładów mięsnych i
mleczarskich),
 z przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt bezpośrednio wraz z
odchodami lub za pośrednictwem ścieków komunalnych.
Ze względu na znaczenie dla zdrowia i gospodarki człowieka mikroorganizmy można
podzielić na saprofityczne (nieszkodliwe, wyżej wymienione autotrofy i heterotrofy),
patogenne (chorobotwórcze) i szkodliwe w określonych gałęziach przemysłu.
Bakterie patogenne należą do drobnoustrojów allochtonicznych i dostają się do wody z
przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. W wodzie nie rozmnażają się, lecz są przenoszone
na następnego żywiciela. Drogą wodną przenoszone są:

cholera przenoszona przez przecinkowca cholery (Vibrio cholerae, w wodzie
powierzchniowej przeżywa do kilku tygodni, w wodociągowej kilka dni),

dur brzuszny powodowany przez pałeczkę duru
brzusznego (Salmonella Typhi),

czerwonka - pałeczki czerwonki (Shigella flexneri i
Shigella sonnei)

tularemia - Pasteurella (Francisella) tularensis.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
9
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Wystarczy 10 komórek Francisella tularensis, aby wywołać u ludzi ciężką, podobną do dżumy chorobę
– tularemię .Bakteria znajduje się na liście substancji biologicznych, co do których istnieją możliwości
użycia ich w ataku terrorystycznym.
Mogą być także tą drogą przenoszone brucelloza, żółtaczka zakaźna, gorączka błotna oraz
enterowirusy (wirusy Polio).
Podczas analiz mikrobiologicznych wody niemożliwe jest badanie wszystkich
organizmów chorobotwórczych, ze względu na ich niewielkie ilości w porównaniu z
pozostałą mikroflorą oraz specyficzne wymagania pokarmowe. Dlatego do wykrywania
zanieczyszczeń
kałowych
w
wodzie
wykorzystuje
się
badanie
obecności
tzw.
mikroorganizmów wskaźnikowych (tab. 1). Są to inne bakterie, występujące obficie w
przewodzie pokarmowym, łatwe w hodowli i zasadniczo nieszkodliwe w stosunku do ludzi,
które dostają się do wody z wydalinami ludzkimi lub zwierzęcymi. Badania mikroflory
jelitowej ustaliły stałe występowanie trzech różnych rodzajów bakterii wskaźnikowych,
świadczących o kontakcie wody z fekaliami lub ściekami:
-
pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) i Enterobacter aerogenes,
-
paciorkowce kałowe z typowym gatunkiem Enterococcus faecalis,
-
beztlenowce przetrwalnikujące Clostridium perfringens.
Stwierdzenie zawartości bakterii z grupy coli powyżej normy (tab. 2) świadczy o
fekalnym zanieczyszczeniu wody, a tym samym o możliwości występowania bakterii
chorobotwórczych.
Tabela 1.
Wymagania mikrobiologiczne dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze
Wskaźnik jakości wody
Liczba bakterii grupy coli
typu kałowego w 100 cm3
Liczba bakterii grupy coli
w 100 cm3
Liczba kolonii bakterii na
agarze odżywczym po
24h, 37C w 1 cm3
Liczba kolonii bakterii na
agarze odżywczym po
24h, 20C w 1 cm3
Woda z wodociągów
sieciowych
dezynfekowana
Podawana
W sieci
do sieci
0
0
Woda z wodociągów
sieciowych
niedezynfekowana
Podawana do
W sieci
sieci
0
0
Woda z wodociągów
lokalnych, studni
publicznych i studni
zakładowych
0
0
1
1
2
2
10
20
20
40
40
50
100
100
200
X – nie oznacza się
Tabela 2.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
10
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Wskaźniki bakteriologiczne jakości wody do picia
Rodzaj oznaczenia
Escherichia coli lub bakterie grupy coli
typu kałowego (termotolerancyjne)
Bakterie grupy coli
Paciorkowce kałowe
Clostridium sp. redukujące siarczany
Ogólna liczba bakterii w temp. 37°C
Ogólna liczba bakterii w temp. 20°C
Objętość próbki [cm3]
100
Dopuszczalna ilość bakterii
0
100
100
20
1
1
0
0
0
10
100
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, sanitarna ocena wody polega na
określeniu liczby bakterii psychrofilnych oraz mezofilnych w 1 cm3 badanej wody oraz
ustaleniu tzw. miana coli.
MIANO COLI
Miano coli jest to najmniejsza objętość badanej wody lub ścieków (w cm3), w
której stwierdza się jeszcze obecność bakterii z grupy coli. Miano coli jest wartością
niemianowaną. Jeśli miano coli wynosi 10 to znaczy, że w 10 cm3 znajduje się co najmniej
1 komórka bakterii z grupy pałeczki okrężnicy. Wartość miana coli jest odwrotnie
proporcjonalna do stopnia zanieczyszczenia wody!
Za bakterie z grupy coli uważa się gramujemne pałeczki nie wytwarzające
przetrwalników, rozwijające się w warunkach względnie beztlenowych, mające zdolność
fermentowania laktozy z wytworzeniem kwasu i gazu, w ciągu 48 h hodowli w temp.
35-37°C. Tryptofan redukują do indolu. Należą do niej bakterie z rodzaju Escherichia,
Citrobacter, Enterobacter i Klebsiella.
SAMOOCZYSZCZANIE WODY
Z biologicznego punktu widzenia zanieczyszczeniami są czynniki działające
szkodliwie na organizmy ludzi i zwierząt w przypadku korzystania z wody do celów
konsumpcyjnych. Czynnikami tymi może być nadmierne stężenie soli, substancji
organicznych, zmieniona temperatura wody, radioaktywność, mętność i barwa, a także
obecność bakterii i wirusów chorobotwórczych.
Samooczyszczanie
chemicznych
przy
jest
udziale
naturalnym
procesem
usuwania
czynników
biologicznych
i
zanieczyszczeń
fizykochemicznych.
Zanieczyszczenia po rozcieńczeniu wodą odbieralnika, po sedymentacji i adsorpcji zawiesin
ulegają mineralizacji przy udziale mikroorganizmów wodnych, jak bakterie, promieniowce,
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
11
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
grzyby, pierwotniaki, sinice i wiciowce. Przy wystarczającej ilości tlenu w wodzie, w wyniku
mineralizacji otrzymuje się wodę przejrzystą i pozbawioną zapachu. Przy braku wolnego
tlenu proces mineralizacji prowadzą bakterie beztlenowe, a produktami rozkładu
zanieczyszczeń są kwasy organiczne, aminy, amoniak, metan, siarkowodór, indol, skatol i
inne związki, które nadają wodzie przykry zapach (indol, skatol) lub mają właściwości trujące
(amoniak, siarkowodór). Woda uzyskana w drodze oczyszczania beztlenowego jest nadal
mętna i cuchnąca.
Poza czynnikami biotycznymi, czyli organizmami żywymi, wpływ na samooczyszczanie
wody mają również czynniki abiotyczne, jak zawartość tlenu, temperatura wody, odczyn
środowiska, obecność substancji toksycznych i radioaktywnych.
Zawartość tlenu jest związana z oddychaniem drobnoustrojów. Przy dużym
zanieczyszczeniu może dojść do całkowitego wyczerpania tlenu., Ilość tlenu (w mg na litr
wody), która zostanie zużyta przez mikroorganizmy (heterotrofy) na mineralizację
zanieczyszczeń nosi nazwę biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT). W praktyce
oznacza się zwykle BZT5, czyli biochemiczne zapotrzebowanie na tlen w czasie 5 dni.
OKREŚLANIE LICZBY BAKTERII PSYCHRO- I MEZOFILNYCH W WODZIE
Posiewu bakterii na agar odżywczy dokonuje się w dwóch równoległych powtórzeniach.
Wodę wodociągową należy posiewać bezpośrednio, pobierając 1 cm3 wody i przenosząc na
płytkę Petriego. Dodatkowo posiewu dokonuje się często z rozcieńczenia 10-1. Wodę
powierzchniową wysiewa się z rozcieńczeń 10-3 i 10-5, a ścieki miejskie z rozcieńczeń 10-6 i
10-8. Następnie płytki odwraca się do góry dnem i jedną z nich wstawia do cieplarki o temp.
20°C, drugą do cieplarki o temp. 37°C. Czas hodowli w pierwszym przypadku dla bakterii
psychrofilnych wynosi 72 h, a w drugim – dla bakterii mezofilnych wynosi 24 h.
OZNACZANIE BAKTERII GRUPY COLI METODĄ FERMENTACYJNO-PROBÓWKOWĄ
Bakterie grupy coli można wykryć metodą fermentacyjno-probówkową, a wynik podać jako
miano coli. Wykrywanie tych bakterii oparte jest na zdolności do fermentowania laktozy
z wytworzeniem w podłożu kwasu oraz gazu. Posiewów dokonuje się na podłoże
Eijkmana (LPB - zawiera laktozę i wskaźnik purpurę bromokrezolową) z rurką Durhama
wewnątrz, a następnie inkubuje w temp. 37°C przez 24 lub 48 godzin.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
12
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Za wynik dodatni posiewu (obecność bakterii z grupy coli)
przyjmuje się obecność gazu w probówce Durhama (nie mniej niż
1/10 objętości), zmętnienie pożywki i zmianę jej barwy z fioletowej
na żółtą. Jeśli po 24 godzinach powyższe zmiany nie wystąpią,
wówczas próbki inkubuje się dalej i ponownie odczytuje po 48 h.
Wodę wodociągową (pitną), której miano powinno być większe niż:
100 – wysiewa się systemem = 50 cm3 i 5x10 cm3 (ewentualnie 5x10
cm3 i 1 cm3).
Jeśli dopuszczalne miano coli wody badanej wynosi:
50 – wysiewa się = 5x10 cm3, 1 cm3 oraz 10-1 cm3
10 – wysiewa się = 2x10 cm3, 1 cm3 oraz 10-1 cm3.
Wykonuje się to w ten sposób, że do 5 probówek lub butelek zawierających po 10 cm3
podwójnie stężonego podłoża wprowadza się po 10 cm3 wody wodociągowej z kolejnych
rozcieńczeń. Wodę powierzchniową posiewa się bezpośrednio oraz z kolejnych rozcieńczeń
(10-1, 10-2, 10 -3, 10-4 itd.).
Schemat rozcieńczeń i posiewów przy oznaczaniu miana coli: 5 x 10 cm3, 1 cm3, 10-1 cm3, 10-2 cm3, 10-3 cm3
Pojawienie się bardzo małej ilości gazu, przy
jednoczesnym
bardzo
słabym
zakwaszeniu
lub
braku
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
13
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 9
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
zakwaszenia, uważa się za wynik wątpliwy. Hodowle, których wyniki po 24 godzinach
inkubacji uznano za wątpliwe, poddaje się badaniu potwierdzającemu, a następnie inkubuje
dalej do 48 h. W przypadku wątpliwości wykonuje się posiew na podłoże Endo oraz próby
biochemiczne np. na wytwarzanie indolu.
Badania potwierdzające należy wykonać przesiewając bakterie jałową ezą z podłoża
laktozowego na pożywkę Endo. Inkubację należy prowadzić w temp. 37°C w ciągu 24
godzin. Bakterie grupy coli rosną na pożywce Endo w postaci ciemnoczerwonych kolonii o
metalicznym (fuksynowym) połysku. W przypadku obecności chociażby jednej takiej kolonii
na pożywce Endo, wynik badania potwierdzającego należy uznać za dodatni.
Próba na indol
Probówki zawierające wodę peptonową z tryptofanem szczepi się 1 ml badanej wody
bezpośrednio lub z rozcieńczenia. Po 48-godzinnej inkubacji w temperaturze 37°C nanosi się
po ściance kilka kropel odczynnika Ehrlicha, który w obecności indolu barwi się na różowo.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
14
Download