i_a - GMCLAN

advertisement
Postaci
Wydarzenia
Pojęcia
-Justynian I Wielki – jeden z
najwybitniejszych
bizantyjskich władców
-Mahomet – prekursor
islamu
-Allah – określenie
jedynego boga wg Islamu
-Chlodwig – pierwszy
władca Franków
-Karol Wielki - władca
Franków, który uratował
Europę przed islamem
-Otton I - król Niemiec
-Samon - założył pierwsze
samodzielne państwo
Słowian
-Cyryl i Metody misjonarze przebywający w
Państwie Wielkomorawskim
-Włodzimierz I Wielki władca Rusi z dynastii
Rurykowiczów
-Stefan Wielki - władca
Węgier
-Sylwester II - papież
(zakonnik benedyktyński)
-Grzegorz VII - papież
(Dyktat Papieski)
-Henryk IV - cesarz
rzymsko-niemiecki
-476 - Upadek cesarstwa
zachodniorzymskiego
527 - Wstąpienie na tron
Justyniana
534 - Powstanie Kodeksu
Justyniana
625 - Powstanie państwa
Samona
632 - Śmierć Mahometa
711 - Początek podboju
Hiszpanii
929 - Rozpad imperium
arabskiego
496 - Chrzest Franków
732 - Bitwa pod Poitiers
843 - Traktat z Verdun
962 - Koronacja Ottona I na
cesarza
793 - Pierwsze najazdy
wikingów
1066- Podbój Anglii przez
Normanów
830 - Powstanie Państwa
Wielkomorawskiego
863 - Misja Cyryla i
Metodego
955 - Bitwa na Lechowym
Polu
988- Chrzest Rusi
1054 - Wielka schizma
wschodnia
1075 - Dyktat papieski
-Patriarcha – określenie
głowy kościoła
bizantyjskiego
-kalifowie – zastępcy
Mahometa
-Ikona - obraz sakralny
-Arianizm - odłam
chrześcijaństwa
-Dialektyka - umiejętność
prowadzenia dyskusji
-Kaligrafia - sztuka
starannego pisania
-Manuskrypt - księga
spisywana ręcznie
-Regencja - rządy
sprawowane w zastępstwie
nieletniego władcy
-Runy - alfabet Normanów
-Drakkary i Snekkary - łodzie
normańskie
-Synod - zjazd
duchowieństwa w Kościele
katolickim
-Ekskomunika – klątwa
rzucana przez głowę kościoła
Download