Generuj PDF - BIP KPRM - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

advertisement
BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Źródło:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/1797,Biuro-Budzetowo-Finansow
e.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 19:13
Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.
Kliknij tutaj, aby przejść dalej »
Biuro Budżetowo-Finansowe
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Agnieszka Kłódkowska-Cieślakiewicz - dyrektor
telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 64 00
faks: (+48) 22 694 61 50
e-mail do sekretariatu: [email protected]
Jadwiga Misiak - zastępca dyrektora, główny księgowy KPRM
telefon do sekretariatu (+48) 22 694 64 50
faks: (+48) 22 694 61 50
Biuro Budżetowo-Finansowe realizuje zadania wynikające między innymi z ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,
o służbie cywilnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, związane z obsługą Kancelarii, a w szczególności z zakresu:
1. planowania i informacji:
a) opracowanie materiałów do projektu ustawy budżetowej, w zakresie dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz dysponenta III stopnia – KPRM, w tym w układzie zadaniowym,
b) opracowanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, w zakresie budżetu dysponenta części 16 –
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz budżetu dysponenta III stopnia – KPRM,
c) opracowanie projektu budżetu dysponenta części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz budżetu dysponenta
III stopnia – KPRM w zakresie budżetu środków europejskich,
d) opracowanie planu dochodów i wydatków dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym
udzielanie dysponentowi III stopnia – Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz innym uprawnionym
podmiotom informacji o planowanych wielkościach dochodów i wydatków,
e) opracowywanie i aktualizowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu dysponenta części 16 –
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dysponenta III stopnia – KPRM, z uwzględnieniem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej,
f) przedkładanie propozycji przeniesień środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w
zakresie planu finansowego dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dysponenta III stopnia –
KPRM,
g) sporządzanie informacji na potrzeby komisji sejmowych i senackich w zakresie planowania i wykonania budżetu
dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
h) prowadzenie obsługi budżetu państwa w informatycznym systemie Ministerstwa Finansów – TREZOR,
obejmującego: plan finansowy, roczny harmonogram wydatków dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oraz dysponentów III stopnia – KPRM i Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, a także miesięczne i
dzienne zapotrzebowanie na środki budżetowe,
i) analizowanie projektu planu finansowego Centrum Usług Wspólnych oraz projektów zmian tego planu,
j) analizowanie, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego, projektu planu rzeczowo-finansowego inwestycji i
remontów Kancelarii i Centrum Usług Wspólnych oraz projektów zmian tego planu – w zakresie finansowym;
2. realizowania polityki rachunkowości:
a) prowadzenie rachunkowości Kancelarii,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych,
e) prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
f) ewidencjonowanie zdarzeń księgowych dotyczących dochodów
i wydatków budżetowych, z uwzględnieniem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych mających miejsce w Kancelarii,
g) sporządzanie sprawozdań finansowych dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dysponenta
III stopnia – KPRM (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
i rocznych) według obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
h) obsługa systemu TREZOR w zakresie sprawozdawczości budżetowej dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz dysponentów III stopnia – KPRM i Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
i) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian
funduszu jednostki,
j) zapewnienie terminowego przekazywania dochodów budżetowych Kancelarii na rachunki budżetu państwa,
k) zapewnienie obsługi finansowej wyjazdów krajowych i zagranicznych członków kierownictwa i pracowników Kancelarii,
l) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
3. realizacji płac i innych świadczeń:
a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników Kancelarii i osób fizycznych zewnętrznych
wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) zapewnienie prawidłowego naliczania i wypłacania pracownikom wynagrodzeń, nagród, świadczeń
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i innych wynikających ze stosunku pracy, z
uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
c) pełna obsługa finansowa wypłat na rzecz osób obcych z tytułu umów zleceń i o dzieło,
d) zapewnienie prawidłowego naliczania i terminowego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i PFRON,
e) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS z zakresu wykonania zatrudnienia i funduszu płac oraz
budżetowej z zakresu zatrudnienia i płac dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dysponenta
III stopnia – KPRM,
f) sporządzanie informacji dla pracowników i innych osób wykonujących pracę na rzecz Kancelarii o osiągniętych
dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
indywidualnych i zbiorczych raportów z zakresu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnej,
g) zapewnienie obsługi finansowej wypłat nagród osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w
Kancelarii oraz w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich;
4. współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii w zakresie planowania, wykonania dochodów i wydatków
budżetowych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Data publikacji 29 listopada 2016, 00:00
Autor: Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu
liczba wejść: 3849
Download