Dz. U. Nr 157, poz. 799 iz 1997 r. Nr 73

advertisement
-
Dziennik Ustaw Nr 37
1672 -
stwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U.
Nr 157, poz. 799 i z 1997 r. Nr 73, poz. 456), wprowadza
się następujące zmiany:
1) w ust. 4
skreśla się
pkt 2 i 3,
Poz. 206 i 207
,,2) Centralny
ców."
Ośrodek
Recepcyjny dla
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.
2) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
życie
po
Uchodź­
upływie
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
207
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1998 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Na podstawie art. 7 1 ust. 2 i art. 21 ust. 3a ustawy
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35,
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24,
Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r.
Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425,
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r.
Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r.
Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98,
poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883, Nr 141, poz. 943) zarzą­
dza się, co następuje :
§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych, wydane na podstawie
ustawy o pracownikach urzędów państwowych .
§ 2. 1. Ustala się tabelę stanowisk, stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legi slacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych w zakresie
wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanych dalej "pracownikami", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
.2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może, na
wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podwyższać miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i legislacyjnego, ustalone w załączniku do rozporządze­
nia, w stopniu proporcjonalnym do wzrostu środków
na wynagrodzenia.
§ 3. 1. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ustala pracownikowi wynagrodzenie w ra mach stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku
funkcyjnego i legislacyjnego przewidzianego dla dane-
go stanowiska, a także awansuje pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.
2. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić
pracownikowi okres pracy wymagany do zajmowania
danego stanowiska.
§ 4. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, może, w ramach posiadanych środków, przyznać pracownikowi dodatek służbowy w wysokości do
40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego lub legislacyjnego. Wysokość dodatku
służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności
i efektów pracy.
§ 5. 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi i naczelnikowi
wydziału
w Departamencie Legislacyjnym Rządu oraz
dyrektorowi i wicedyrektorowi Biura Dziennika Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przysługuje, niezależnie od dodatku funkcyjnego, dodatek legislacyjny
w wysokości przewidzianej dla głównego legislatora.
2. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może przyznać, na czas określony, innym pracownikom, poczynając od stanowiska głównego specjalisty, do których obowiązków należy opracowywanie projektów aktów prawnych, dodatek legislacyjny
w wysokości przewidzianej dla starszego legislatora.
§ 6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 157, poz. 803 oraz z 1998 r. Nr 13, poz.
57 i Nr 25, poz. 135).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.
ogło­
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
-
Dziennik Ustaw Nr 37
Poz. 207
1673 -
Z ałączn ik do roz p o rz ąd zen i a Prezesa Rady Ministrów
z d nia 23 marca 1998 r. (poz . 207)
TABELA STANOWISK, STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO
I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI
ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW KANCELARII PREZESA RADY M INISTRÓW
Lp.
Stawka
wynagrodzenia
zasad niczego
w zł oty c h
Stanowi sko
-
1
dyrekto r: depart amentu, b iura,
sekretariatu (ko m ó rki
o rgani zacyj nej rów n o rz ęd n ej )
2
wicedyrekto r: de pa rtam entu , biura,
sekretari atu (ko m órk i o rga ni zacyjn ej
r ó wn o rz ę dn e j ), wicedyrektor -
3
4
leg isl acyjnego
w zł o t yc h
Wyks zt ałc e n i e
-
wyż s ze
5
gł ówny k s i ęgowy
2.450-3 .200
33 0- 500
-
wy ż sz e
5
radca Preze sa Rady M ini strów , radca
wi ceprezesa Rady M inist rów
2. 100-3. 000
-
-
wyżs ze
4
-
-
rad ca Szefa Kance larii
Prezesa Ra dy Mi n istr ów
główny
gł ó wny
wyd z i a ł u
165- 400
1.720-2 .300
leg islator
-
specja lista
starszy specja lista, sta rszy
wyższ e
wg
1.850-2.500
starszy leg islat o r
-
1.600-2.150
-
1.60 0-2 .000
-
księgow y
220-440
165- 330
110- 220
legislator
odrębnych
wyższe
asystent: Preze sa Rady Mi nistrów,
wiceprez esa Ra dy M in ist rów, Szefa
Kancelarii Prezesa Rady M inistrów,
sekreta rza st anu , podse kret arza st anu,
dyrektora general nego urzę du ,
dyrekto ra biura, depa rt am entu
(kom ó rk i o rga nizacyj nej r ó wn orzę dn e j)
1.470-1.800
7
specjali st a, starszy in spekto r,
referend arz
1.3 50-1.700
8
ki erowni k
kierowni k
kierownik
kierownik
ka nce lari i głów n ej,
ka nce larii tajn ej,
archi w um ,
hali maszyn
1.220-1 .550
młodsz y
w yż s ze
7
wy ż sze
4
wy ższe
p rawnicze
6
wyżs z e
4
wy ż sze
51ub 2
i ukończona
aplikacja
legislacyjna
-
110-250
wy ższ e
-
wyższ e
2
-
ś r e dnie
2
wy ższe
prawnicze
-
-
ś redn i e
-
-
-
ś re d n i e
-
860- 1.250
-
-
średnie
-
starsza ma szyni st ka, referent
740- 1.050
-
-
ś redni e
maszyni stka
550- 780
-
-
980-1.400
starszy referent , księgowy,
maszyni st ka kl asy mist rzows kiej
12
13
11
-.-
inspekto r, podreferen darz
sekretarz: Prezes a Rady M inistrów,
wicepreze sa Ra dy M inistrów, m in ist ra,
Szefa Kan cela ri i Prezesa Rady Minist rów,
sekretarza stanu , pod sekretarza stanu ,
dyrektora ge nera lnego,
dyrektora b iura, departam entu
(komórki o rg anizacyjn ej r ó wn o r zęd n ej)
10
-
-
55-110
1.100-1 .550
5
-
legislat o r
referent p rawny
4
przepisów
p rawni cze
praw nicze
9
Liczba
lat pracy
440--900
radca prawny
6
funkcy jnego
w z ł oty c h
2. 570- 3.500
naczelni k
5
Stawka dodatku
-
-
Download