1~17_0 - Monitor Polski

advertisement
~~~o~n=i~to~r~P~o~ls~k~i~N_r~2_0__________~~~__~~__~~__~33~8__________~----~~~------~---P-o~z-.-i~p-8~,-1_69~.~1~17_0
6) w § 46 ust. 2 po wyrazach: "pos;zczególne działy gos,podarki terenowej" dodaje się wyrazy "z wyjątk,iem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";
7) w zaląCżrliku nr 1 do uchwały w koJum-nie jednostek
u,prawniony<:h do otrzymywania analiz dodaje się wyrazy: ' "Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego",
a w kolumnie "ministerstwa" Ii·t. "e)" •..
dzania analiz rocznej dzialalności z zakresu . oświa­
ty i wychowania oraz szkolnictwa za okres roku
kalendarzowego zgodnie z ramowymi 'Vytycznymi
dla ministerstw (urzędów centralnych) ., wydanymi
przez Ministra Oświaty i SzkolnictwaWyższe.go
w porozumieniu 1- Prezesem Giównego Urzędu Statystycznego." l
3) w § 38 ust. 2 dodaje s,ię zdanie w brzmieniu; "Przepis
§ 32 ust. 3 i § 33 ust. la stosuje się odpowiednio.";
4)" w § 42:
a) w ust. l na ikQńcu zdania W Ill'lejsce kropki stawia
się ' przecinek i dodaje s'ię wyrazy:' "a w zakresie
oświaty i wychowania z uwzględnieniem ramowych
wytycznych Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż­
szego:";
b) w ' ust .. 3 po wyrazach: "poszczególne dżiiiły gospodarki ' teren0wej" dodaje się wyrazy: ,.,z wyjątkiem
Ministra Oświaty i Szkofnictwa Wyższego";
'5) w § 43 nii końcu zdania za:m iaslkropki stawia się przecine,j( i 'd odaje się wyraży
w ..zakresie oświaly i wychowania z uwzglę!<lnieniem ramowych wytycznych MiniśttaOświaty i SikólnictwaWyiszego";
"a
,§ 2. Przewodniczący Komisji PI'mowa.iltia · przy Radzie _
Ministrów ' og,łosi w Monitorze Pols)dm jed,r iolity tekst
uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 . pażdz;ierniika
1965 r. w sprawie prze'prowadzenia analiz ekonomicznych
w gospodarce narodowej z uwzględnien'iem zmia.n wyn,~kają' cyeh z przepisów ogł-oszonych przed dniemwyd-ailia Jednolitego tekstu i z ' 7astosowaniem' ciągłej numeracji ,pa-ra9rafów,
ustę:pów i punktów. '
.
. § 3. WykOJlanie uchwały porucza się Przewod.nicżącemu
KomisjI' Planowania Iprzy Radzie Ministrów, mJnisfrom (kierownikom UfZf,dów ,centralnych) i prezydiom wojewódzkich
rad naro:dowych oraz rad narod:owych miast wyłączon.ych
z województw.
.
§4. Uchwala wchodzi w
życie
z dniem
,Ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
169
lTCHWALA Nr 93 RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 1970 r.
w sprawie
upoważnienia
Ministra
Przemysłu Spożywczego I Skupu do ustalania
towarów w chłodniach składowych.
'Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilneg,o Rada . Mil1istrów uchwala, co na'stępuje:
§ ' l. Upoważnia s1ęMinis,tra Przemysłu Spożywczeg'o
\ . Skupu do ' ustalania og-ólnychwarunków umowy składu
t,owarów w chłcdniachskładowych', z wyjątkiem chlodni
rybnych resortu żeglugi, między jednostkami gospodarki
us,połecznione j.
.
.
§ 2. Przy ustalaniu ogólnych warunków umów, o których
m'owa w § 1, · mają zastosowanie przejp isy zawarte w § 1
og6lnych warunk6w umowy
Składu
organów administracji państwowej do ustalania ogólnych
warunków dla ,określonej ' -kateg'ó rii umów JMónilor Polsk i
z 1005 r. Nr 23, Ip oz.l09orai z 1969 I. Nr 36, ' poz. 270),
z tym że ilekroć w przepisach tych mówi się o s'p rzedawcach
(dostawcach) oraz kupujących (od;b iorcach) rozumie się w
odniesieni).! do ogólnych warunków umów wymienionych
§ 1 przedsiębiorstwa składowe i przedsiębi'orstwCi składa-o
w
jące.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ust. 3 oraz § 2 i 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia
27 kwtletnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych
Prezes Rady Ministrów: J: Cyrankiewicz
170
ZARZĄDZENIE MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 23 maja 1970 r.
w .sprawle przewozu osób ' samochodami
Napods-tawje art. 14 pkt 1 i art. 1"1 ust. 3 i 4 ustawy
dnia 27 listopada ' 1961 r. o beiJpieczeństwie i porządku ruchu na drogach pubiicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i §49
roz;porządzenia Ministrów Komunikacji , i Spraw Wewnętrz­
nych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na, drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183) zarząd.Za się, c,o nastę,puje:
2
~
Rozdział
Przew6z konwojent6w I
f.
drużyn
roboczych.
§ L 1. Przewóz konwoje,ntów i człOllików drużyn roboczych samocho~em ciężarowym dozwolony jest tylko wkabi.nie kierowcy, z tym że liczba przewożonych osób nie może
przekraczać liczby miejsc przewidzianych w konstrukcji kabiny.
2. Jeżeli z braku miejsca w ka'b inie kier·owcy lub z inl1ych ~ażnych powodów konwojenci i członkowie drużyn
ciężarowymi.
wboczych nie mogą być. przewożeni w kabinie . kierowcy,
przewóz tych osób samochodem ' ciężarowym oraz ' ciężaro­
wym pojazdem członowym moze się odbywać poza kabiną ~
kierowcy, jednak ',przyzachowaniu , 'p rzepisów § 4 pkt . l, 3
i 4 lit b), c), e) oraz mistępujących warunków:
1) ' liczba. :przewożonych konwojentów ' i czł-onków drużyn
robOCzych nie może 'przekraczać 8; samoch'odami cięża­
rowymI z nadwo:zjemspecjalnym, w · których konstrukcj-iprżewidziane są · także niiejsca dla przewozu Qsób,
dopu~zcza się p~zewóz tylu osób, ile miejsc , ~rzewidziano w konstrukcji pojazdu;
. .
2) ,osobom przewóżonym na powierzchni ładunkowej należy zapewnić w · miarę możliwości miejsca siedzące, a co .
najmniej uchwyty zabezpieczające ;przed wypadnięciem;'
3) nie wolno przewozić osób obok. ładunków lub na ładuil­
kach:
a) . zawierających materiały niebezpiec~e,
b) cuchnących lub lPylących,
c) lIlied,oslatecznie umocowanycn~
Download