Generuj PDF

advertisement
BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Źródło:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/3824,Biuro-Kadr-i-Organizacji.ht
ml
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 01:55
Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.
Kliknij tutaj, aby przejść dalej »
Biuro Kadr i Organizacji
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Marta Maciążek - dyrektor
telefon do sekretariatu (+48) 22 694 72 73
faks (+48) 22 694 76 30
e-mail do sekretariatu: [email protected]
Magdalena Bednarz - zastępca dyrektora
telefon do sekretariatu (+48) 22 694 74 10
faks (+48) 22 694 72 65
Biuro Kadr i Organizacji realizuje zadania w zakresie:
1. zapewnienia koordynacji obsługi zadań w zakresie kontroli zarządczej;
2. zapewnienia nadzoru formalnego nad komórkami organizacyjnymi Kancelarii w zakresie prawidłowego wykonywania
zadań będących w kompetencji Dyrektora Generalnego;
3. analizowania, opiniowania i monitorowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych wpływających na funkcjonowanie
Kancelarii oraz przygotowywania dla Szefa Kancelarii i Dyrektora Generalnego projektów i opinii w tym zakresie;
4. prowadzenia audytu wewnętrznego w Kancelarii;
5. obsługi Szefa Kancelarii lub osoby przez niego upoważnionej oraz Dyrektora Generalnego związanej ze sprawowanym
przez te osoby nadzorem nad działalnością CUW w zakresie:
a)
czynności nadzorczych organu założycielskiego, z wyłączeniem zadań realizowanych w tym zakresie przez inne komórki
organizacyjne Kancelarii,
b)
koordynacji współpracy Kancelarii z CUW;
6. wykonywania przez Szefa Kancelarii lub osobę przez niego upoważnioną nadzoru nad systemem zamówień centralnych, o
którym mowa w zarządzeniu nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 7. wskazania centralnego
zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania
zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej, w tym realizacji zadań
wykonywanych z upoważnienia Szefa Kancelarii w zakresie obsługi wniosków dotyczących zamówień centralnych,
kierowanych do Szefa Kancelarii przez jednostki administracji rządowej;
7. zapewnienia realizacji przez Szefa Kancelarii czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora CUW;
8. zapewnienia realizacji zadań Dyrektora Generalnego wobec osób zatrudnionych w Kancelarii, w tym dokonywania
czynności z zakresu prawa pracy oraz zapewnienia realizacji polityki kadrowej, z uwzględnieniem zadań i środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności;
a)
dokonywanie czynności wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy,
b)
prowadzenie akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji personalnej,
c)
prowadzenie komputerowego systemu danych kadrowych,
d)
realizacja obowiązków pracodawcy dotyczących zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego,
e)
prowadzenie ewidencji czasu pracy – we współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii,
f)
monitorowanie realizacji funduszu wynagrodzeń i funduszu nagród,
g)
monitorowanie zatrudnienia w Kancelarii, w tym sporządzanie projektów etatyzacji poszczególnych komórek
organizacyjnych,
h)
przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych
w obszarze spraw kadrowych;
9. prowadzenia spraw kadrowych związanych z zajmowaniem stanowisk urzędniczych przez osoby oddelegowane lub
przeniesione do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione;
10. koordynacji procesu naboru na wolne stanowiska pracy w Kancelarii;
11. koordynacji procesu sporządzania opisów stanowisk pracy w Kancelarii;
12. organizacji i monitoringu procesu adaptacji osób nowo zatrudnionych, w tym organizacji służby przygotowawczej;
13. koordynacji procesów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Kancelarii, w tym
opracowywania i monitorowania realizacji planów szkolenia;
14. monitorowania procesu sporządzania pierwszej oceny oraz ocen okresowych urzędników i pracowników służby cywilnej
zatrudnionych w Kancelarii, a także ich indywidualnych programów rozwoju zawodowego;
15. koordynacji prac w zakresie organizacji praktyk, staży oraz wolontariatu na rzecz Kancelarii;
16. wdrażania zmian wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – we współpracy z Departamentem
Prawnym;
17. przygotowywania okresowych sprawozdań, w szczególności dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Szefa Służby
Cywilnej, z zakresu spraw kadrowych;
18. zapewnienia realizacji świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do korzystania ze środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych;
19. zapewnienia koordynacji, od strony organizacyjnej, kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzanych w Kancelarii, w
zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego;
20. udziału w kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
21. zapewnienia funkcjonowania i rozwoju strony intranetowej Kancelarii;
22. zapewnienia obsługi:
a)
Rzecznika Dyscyplinarnego Kancelarii i Komisji Dyscyplinarnej Kancelarii,
b)
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
Publicznych przy Szefie Kancelarii,
c)
organizacyjnej prac Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii;
23. prowadzenia ewidencji upoważnień udzielanych przez Szefa Kancelarii, członków Kierownictwa Kancelarii oraz
dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii, z wyłączeniem upoważnień wydawanych na podstawie ustawy o ochronie
informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
24. prowadzenia zbioru zarządzeń Dyrektora Generalnego;
25. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Dyrektora Generalnego.
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Data publikacji 22 maja 2017, 13:00
Data modyfikacji 4 maja 2017, 09:04
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu
liczba wejść: 3399
Download