ankieta - Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

advertisement
ANKIETA
na temat zadowolenia Klientów z usług świadczonych
przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy
Celem Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy jest dbałość o bezpieczeństwo i efektywność działalności biznesowej naszych
Klientów. W dużym stopniu jakość świadczonych przez nas usług jest wynikiem pełnego zrozumienia Państwa potrzeb i
oczekiwań. Informacje, które od Państwa uzyskujemy są kluczem do nieustannego podnoszenia standardów naszej obsługi i
tym samym Państwa satysfakcji. Przekazane nam za pośrednictwem poniższej ankiety opinie, uwagi i sugestie dotyczące
pracy naszego zespołu pozwolą na utrzymanie najwyższych światowych standardów i doskonalenie w celu zapewnienia
Państwu pełnego zadowolenia ze współpracy.
1. OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH/ PRAWNIKÓW
1.1. Jak ocenia Pan/Pani obsługę Klienta przez radców prawnych
 bardzo dobra
i prawników:
 dobra
 dostateczna
 nieodpowiednia (dlaczego?)................................................................
1.2. Czy występowały problemy z kontaktem z osobą nadzorującą
realizację usługi:
1.3. Jak ocenia Pan/Pani komunikację z zespołem prawników/
prawnikiem obsługującym Pana/Pani firmę?
a) dostępność
b)
uprzejmość
c)
zrozumienie potrzeb Klienta
d)
rzetelność informacji
e)
szybkość realizacji
f)
inne
1.4. Jakie, zdaniem Pana/Pani, elementy obsługi Klienta przez
pracowników Kancelarii należy usprawnić?


tak
nie

jeśli tak (jakie?)………………………………………………………….…
bardzo dobra
dobra
dostateczna
nieodpowiednia

































czas realizacji zlecenia
bieżąca informacja o realizacji zlecenia
dotrzymywanie warunków zlecenia
dostępność radców prawnych i prawników
uprzejmość
zrozumienie potrzeb Klienta
troska o Klienta
czytelność rozliczeń finansowych
inne (jakie?)….......................................... ……………………………..



tak
nie
2.1. Jak ocenia Pan/Pani merytoryczne przygotowanie naszych
pracowników?




bardzo dobre
dobre
dostateczne
nieodpowiednie
2.2. Czy występowały opóźnienia w realizacji świadczonych usług?


tak
nie

jeśli tak (jakie?)………………………………………………………...…..


tak
nie

jeśli tak (jakie?)…………………………………………………………….
1.5. Czy wiecie Państwo z kim z ramienia Kancelarii możecie się
skontaktować w razie potrzeby?
2. REALIZACJA USŁUG PRAWNYCH
2.3. Czy zdarzyło się, że dostarczona usługa była niezgodna
z Państwa wymaganiami?
3. NOWE USŁUGI KANCELARII
Dostrzegając zapotrzebowanie Klientów, Kancelaria planuje rozbudować zakres swoich dotychczasowych usług prawnych o działania
wspomagające obsługę prawną. Czy Pana/Pani firma będzie zainteresowana:
 monitorowaniem wszystkich zmian prawnych dotyczących wybranego sektora gospodarki / branży i otrzymywaniem raportu w tej sprawie
 szkolenie zamknięte dla obsługiwanych klientów
 dni otwarte dla obsługiwanych klientów
 inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. INNE UWAGI I SUGESTIE ..................................................................................................................................……………. …………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
JAK DŁUGO WSPÓŁPRACUJECIE PAŃSTWO Z
NASZĄ KANCEALRIĄ?




< 1 rok
1-3 lat
3-5 lat
> 5 lat







adwokat / radca prawny
urzędnik
samodzielny przedsiębiorca
kadra kierownicza
pracownik- specjalista w firmie
pracownik działu księgowości
inna (jaka?) ............................................. …………………………......





administracja rządowa
firma usługowa
firma handlowa
firma produkcyjna
inna (jaka?)…………………………………………………………………
















Forbes
Gazeta Bankowa
Gazeta Finansowa
Gazeta Prawna
Gazeta Wyborcza
Home & Market
Manager Magazin
Newsweek
Parkiet
Polityka
Puls Biznesu
Rzeczpospolita
The Warsaw Voice
Warsaw Business Journal
Wprost
inne (jakie?).........................................................................................
PROSZĘ PODAĆ KILKA INFORMACJI O SOBIE
8.1. Grupa zawodowa
8.2. Rodzaj działalności prowadzonej przez Państwa firmę:
8.3. Jakie dzienniki i czasopisma czyta Pan/Pani dość regularnie
Dziękujemy
Download