Informacja o pracy kancelarii w 2013 roku Kancelaria Notarialna w

advertisement
Informacja o pracy kancelarii
w 2013 roku
Kancelaria Notarialna
w …………………………..
prowadzona przez notariusza(y)
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Dane finansowe
1.
Wysokość pobranego wynagrodzenia netto (bez podatku VAT)
2.
Podatek VAT naliczony od wynagrodzenia (wg Repertorium A)
3.
Wysokość pobranej opłaty sądowej
4.
Wysokość pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych
5.
Wysokość pobranego podatku od spadków i darowizn
Liczba pracowników (bez asesorów i aplikantów)
1.
2.
3.
Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
Zatrudnieni na podstawie innych umów (zlecenie, o dzieło)
Łącznie
Liczba asesorów zatrudnionych w kancelarii
Powołanych w Izbie
macierzystej
1.
Powołanych w roku 2013
2.
Powołanych w roku 2012
3.
Powołanych wcześniej
Powołanych w innej
Izbie
Liczba zastępców notarialnych zatrudnionych w kancelarii w 2013 roku
Liczba aplikantów
Liczba aplikantów szkolonych w
kancelarii
Patron z Izby
Patron z innej Izby
macierzystej
etatowi
pozaetatowi etatowi pozaetatowi
z naboru 2012
1.
z naboru 2011
z naboru 2010 (aplikacja
zakończona 30.06.2013)
Liczba spraw karnych prowadzonych w sądach przeciwko notariuszom
1.
Mających związek z wykonywaniem zawodu notariusza
2.
Nie mających związku z zawodem notariusza
3.
Zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym
4.
Zakończonych prawomocnym wyrokiem uniewinniającym
Download