Komunikat Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Katowicach

advertisement
KOMUNIKAT
Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
dla osób, które pomyślnie zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką
w dniu 26 września 2015 roku
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 26 maja 1982 r., Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 615),
uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu konkursowego nie jest
równoznaczne z automatycznym wdrożeniem przez Okręgową Radę Adwokacką procedury
prowadzącej do podjęcia uchwały o wpisie na listę aplikantów adwokackich Izby. W związku z
tym że, uprawnienie do ubiegania się o wpis trwa przez okres dwóch lat od dnia ogłoszenia
wyniku egzaminu konkursowego, to wdrożenie przez ORA tej procedury wpisowej musi być
poprzedzone złożeniem przez kandydata wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich
Katowickiej Izby Adwokackiej.
Prosimy zatem kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego
i zamierzają ubiegać się o wpis na listę aplikantów adwokackich w roku bieżącym i rozpocząć
rok szkoleniowy z dniem 1 stycznia 2016 roku, o złożenie w sekretariacie referatu aplikacji
adwokackiej ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17 - w terminie do 13 października
2015 roku, wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich.
Wraz z wnioskiem Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach prosi o złożenie aktualnego
wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia
wniosku.
Kandydatom na aplikantów adwokackich, którzy do tej pory przedstawili jedynie
zaświadczenia o złożeniu egzaminu magisterskiego przypominamy też o konieczności
uzupełnienia swoich akt osobowych poprzez przedłożenie oryginału albo urzędowego odpisu
dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, podpisanego przez właściciela dyplomu.
Kandydat winien również złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [art. 65 pkt 2) ustawy j. w.]
Prosimy nadto o złożenie oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu kandydata,
w dacie złożenia tego oświadczenia w stosunku umownym o charakterze umowy zlecenia lub
umowy o dzieło albo w stosunku zatrudnienia na jakiejkolwiek podstawie umownej,
mianowania, wyboru itp. Odnośnie kandydatów, którzy w tych oświadczeniach potwierdzą
pozostawanie w stosunkach prawnych, o których mowa wyżej, prosimy o podanie informacji o
nazwie i adresie pracodawcy (zleceniodawcy), czasowym wymiarze tego zatrudnienia (lub
godzinowego wymiaru obowiązków) - pełnionej funkcji lub stanowisku oraz zakresie i
charakterze wykonywanych obowiązków.
Prosimy nadto o złożenie pisemnego oświadczenia czy w roku 2015 kandydat ubiegał się
o przyjęcie na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i
czy zamierza rozpocząć tę aplikację, ewentualnie czy kandydat jest obecnie na aplikacji ogólnej
lub innej aplikacji prawniczej.
Kolejne dokumenty, które kandydat może złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów
adwokackich to pisemne rekomendacje dwóch osób, w tym w miarę możliwości od
adwokata wpisanego na listę adwokatów Katowickiej Izby Adwokackiej.
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przypomina także, że zgodnie z art. 75 ust. 2 w zw.
z art. 65 pkt 1) powołanej na wstępie ustawy Prawo o adwokaturze, obowiązkiem Rady
Adwokackiej jest ustalenie czy kandydat do wpisu na listę aplikantów adwokackich jest osobą
nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego
wykonywania obowiązków aplikanta adwokackiego. Badanie tej przesłanki wpisu może wiązać
się z koniecznością udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej przez kandydata dodatkowych
wyjaśnień lub informacji.
W związku z powyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uprzedza, że do
niektórych kandydatów ubiegających się o wpis, mogą zostać wysłane zaproszenia do
zgłoszenia się w siedzibie ORA w Katowicach, w celu udzielenia tych uzupełniających
informacji lub wyjaśnień.
W przypadku jeżeli kandydat na aplikanta spełniający warunki do wpisania na listę aplikantów
adwokackich Izby poczynił już obecnie ustalenia z którymkolwiek z adwokatów – członkiem
Katowickiej Izby Adwokackiej, dotyczące zgody tego adwokata na podjęcie się w stosunku do
niego obowiązków patrona na czas odbywanej aplikacji - prosimy też o przekazanie takiej
informacji, dołączając do niej stosowne oświadczenie pochodzące od tego adwokata
(promesa objęcia patronatem).
Download