ZARZĄDZENIE DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY

advertisement
Załącznik nr 7
do statutu szkoły.
ZARZĄDZENIE
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w MSZCZONOWIE
W SPRAWIE PODZIAŁU KOMPETENCJI
DYREKCJI SZKOŁY.
2
ZARZĄDZENIE DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w
MSZCZONOWIE
z dnia 1 października 1999 r
w sprawie podziału kompetencji dyrekcji szkoły.
___________________________________________________________________
Na podstawie § 21 pkt.1 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszczonowie
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wicedyrektor szkoły kieruje w imieniu dyrektora szkoły dziedzinami spraw objętych
właściwością szkoły stosownie do podziału zadań ustalonego w § § 3 i 4 niniejszego
zarządzenia i w związku z tym w szczególności:
a) podejmuje decyzje i wydaje polecenia we wszystkich sprawach, w których właściwy jest
dyrektor szkoły z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistych decyzji dyrektora;
b) opracowuje projekty indywidualnych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności
podległym pracownikom szkoły;
c) wstępnie aprobuje projekty załatwienia spraw przygotowanych do decyzji dyrektora;
d) przedkłada dyrektorowi sprawy, o których dyrektor, ze względu na ich znaczenie, powinien
być poinformowany, lub co do których zachodzi potrzeba uzgodnienia stanowisk wszystkich
członków dyrekcji;
e) organizuje współdziałanie komórek wewnętrznych szkoły, nauczycieli, wychowawców i
wszystkich pracowników szkoły w realizacji zadań wynikających z zakresu działania;
f) zadania zastrzeżone dla dyrektora szkoły realizuje bezpośrednio dyrektor.
2. Wicedyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za pełną i skuteczną, zgodną z prawem i
naukami pedagogicznymi realizację przydzielonych zadań i osiągane wyniki.
§ 2.
1. Na zastępcę dyrektora szkoły wyznaczam Pana
Włodarczyka Józefa, Jerzego - wicedyrektora szkoły.
mgr
§ 3.
Do zakresu zadań zastępcy dyrektora szkoły - Pana mgr Józefa Jerzego Włodarczyka
należy:
1.
Inspirowanie,
planowanie,
organizowanie,
kierowanie,
koordynowanie,
motywowanie i nadzorowanie całokształtu działalności szkoły w zakresie kształcenia i
wychowania a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli w pracy, organizowanie zastępstw
za nieobecnych i prowadzenie kontroli absencji chorobowej nauczycieli;
b) prowadzenie urządzeń kancelarii szkolnej dotyczących organizacji, przebiegu i
wyników pracy dydaktyczno - wychowawczej, a w tym: realizacji programów
nauczania, wykorzystania środków dydaktycznych i osiąganych wyników nauczania;
c) organizowanie badań wyników nauczania, ustalanie narzędzi pomiaru osiągnięć
dydaktycznych i sprawowanie nadzoru nad ich stosowaniem;
d) badanie stanu i przyczyn niepowodzeń szkolnych, drugoroczności i sprawności
kształcenia;
e)
organizowanie opieki dydaktycznej i wychowawczej nad dziećmi mającymi
trudności w nauce;
f) udzielanie nauczycielom i wychowawcom instrukcji i wytycznych dotyczących
realizacji programów nauczania, stosowania metod i środków dydaktycznych oraz
rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów;
g) sporządzanie sprawozdawczości szkolnej dotyczącej pracy dydaktycznej i
wychowawczej w szkole i jej wyników. Koordynowanie działalności opiekuńczej
szkoły realizowanej w procesie nauczania.
h) organizowanie obiegu informacji wśród nauczycieli i wychowawców o sytuacji
społeczno - wychowawczej poszczególnych uczniów z rozpoznania środowiska
wychowawczego dziecka;
i)
organizowanie,
koordynowanie
i
nadzorowanie
współpracy
nauczycieli,
wychowawców i rodziców z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz
prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
2. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności szkoły w zakresie
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
3. Badanie losów absolwentów szkoły i na tej podstawie opracowywanie ocen
dystansowych poziomu pracy dydaktycznej w szkole.
4. Prowadzi pracę hospitacyjną zajęć lekcyjnych według oddzielnego imiennego
przydziału nauczycieli a zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych i sprawnościowych.
5.
Przewodniczenie
zespołowi
nauczycielskiemu
powołanemu
przez
radę
pedagogiczną do opracowania propozycji zadań do planu pracy szkoły na dany rok
szkolny.
6. Sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły
zgodnie z zasadami organizacji pracy, dydaktyki szkolnej i higieny zdrowia
psychicznego.
7. Przewodniczenie komisji klasyfikacyjnej dokonującej okresowej i rocznej
klasyfikacji uczniów klas I – III.
8. Prowadzenie urządzeń kancelarii szkolnej w zakresie ewidencji, kontroli i egzekucji
wypełniania obowiązku szkolnego.
9. Prowadzenie urządzeń kancelarii szkolnej w zakresie ewidencji i kontroli
powszechności nauczania w obwodzie szkoły.
10. Prowadzenie ksiąg dzieci i uczniów szkoły.
11. Podejmowanie decyzji i załatwianie spraw związanych z realizacją obowiązku
szkolnego i powszechnością nauczania.
12. Badanie stanu frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i ustalanie przyczyn
nieobecności.
13. Badanie przyczyn przerywania nauki szkolnej przed ukończeniem szkoły
podstawowej.
14. Opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego i
powszechności nauczania.
15. Załatwianie spraw związanych z zapewnieniem materialnych, wychowawczych i
społecznych warunków realizacji obowiązku szkolnego.
16. Załatwianie innych spraw doraźnie zlecanych przez dyrektora szkoły.
§ 5.
Do własnej kompetencji zastrzegam wszystkie sprawy nie wymienione w §§ 3 i
4 a w szczególności:
1. Gospodarowanie majątkiem szkoły, w tym między innymi:
a)
prowadzenie
i
załatwianie
spraw
związanych
z
administrowaniem
nieruchomościami szkolnymi, przechowywanie aktów własności i dokumentacji
projektowej obiektów i urządzeń szkolnych;
b)
gospodarowanie składnikami majątkowymi szkoły, tj. środkami trwałymi i
nietrwałymi oraz budżetowymi i pozabudżetowymi środkami pieniężnymi;
c) zaopatrywanie szkoły w meble, urządzenia, sprzęt, przybory szkolne, pomoce
naukowe, programy nauczania, książki i wydawnictwa do użytku szkolnego, środki
czystości itp.;
d) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących, konserwacji i naprawy
urządzeń, sprzętu i wyposażenia dydaktycznego;
e) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, konserwacja i zabezpieczenie
majątku szkolnego przed kradzieżą i zniszczeniem;
f) prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych szkoły i dokumentacji
związanej z gospodarowaniem składnikami majątkowymi szkoły;
2. Sprawy pracy, płac, kadr, zatrudnienia, spraw socjalnych i innych uprawnień
pracowników szkoły, a między innymi:
a) obsady kadrowej, nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy ze
wszystkimi pracownikami szkoły;
b) zabezpieczenie właściwych warunków pracy i płacy, ustalanie zasad wynagradzania
pracowników szkoły; zaopatrywanie w odzież, instrukcje obsługi i regulaminy
technicznego wyposażenia stanowiska pracy, szkolenie bhp itp.;
c) ocenianie i opiniowanie pracy pracowników szkoły, stosowanie nagród, wyróżnień
i kar, egzekwowanie odpowiedzialności służbowej i materialnej od wszystkich
pracowników szkoły;
d) prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich pracowników szkoły;
e) załatwianie spraw związanych z kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem
zawodowym pracowników szkoły;
f) egzekwowanie dyscypliny pracy i realizacji przydzielonych zadań.
3. Organizacja pracy szkoły, a między innymi:
a) przydział kompetencji w kierownictwie szkoły;
b) przydział zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień wszystkim pracownikom
szkoły;
c) opracowanie wewnętrznego regulaminu pracy szkoły;
d) przewodniczenie radzie pedagogicznej;
e) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach działalności rady
pedagogicznej;
f) przedkładanie radzie pedagogicznej planu pracy szkoły na dany rok szkolny i nadzór
nad jego realizacją.
4. Działalność dydaktyczno - wychowawcza, a między innymi:
a) opracowywanie tematyki pracy hospitacyjnej dyrekcji szkoły;
b) hospitowanie zajęć lekcyjnych w grupie przedmiotów humanistycznych;
c) organizowanie i sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w szkole.
5. Zadania administracyjne, a między innymi sprawowanie nadzoru i kontroli nad:
a) działalnością pracowników administracji i obsługi;
b) prowadzeniem kancelarii szkolnej, składnicy akt i archiwum;
c) zabezpieczeniem tajemnicy państwowej i służbowej;
d) ochroną przeciwpożarową;
e) zaopatrzeniem w druki szkolne, druki ścisłego zarachowania, pieczęcie i stemple;
f)
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich
pracowników szkoły i uczniów;
g) gospodarowaniem drukami ścisłego zarachowania.
Ponadto :
- przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli;
- organizowanie współpracy z rodzicami, Radą Rodziców, zakładem opiekuńczym i
innymi organizacjami i instytucjami współpracującymi ze szkołą;
- obsługa oficjalnych wizyt, kontroli i wizytacji.
6. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
7. Podpisywanie korespondencji i dokumentów.
8. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością świetlicy z dożywianiem.
§ 6.
W czasie nieobecności dyrektora szkoły z powodu choroby, urlopu lub innych
przyczyn wszystkie zadania i czynności służbowe należące do dyrektora szkoły
wykonuje zastępca dyrektora.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r..
Mszczonów.2002.09.01
Dyrektor Szkoły
Download