Regulamin pracy - Instytut Medycyny Pracy

advertisement
Załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2014
z dnia 11 września 2014 roku
REGULAMIN PRACY
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
imienia prof. dra med. Jerzego Nofera
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin pracy zwany dalej „Regulaminem” ustala organizację i porządek wewnętrzny
w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, oraz związane z tym
prawa i obowiązki Instytutu i pracowników. Regulamin ma na celu stworzenie ram
porządkowych sprzyjających wykonywaniu pracy efektywnej i satysfakcjonującej,
zarówno pracowników jak i Instytut.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Instytutu bez względu na rodzaj pracy,
zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy oraz bez względu na okres na jaki zawarto
umowę o pracę.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych, działając w imieniu Dyrektora Instytutu
reprezentują go wobec pracowników zatrudnionych w tych komórkach organizacyjnych na
zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawuje Dyrektor Instytutu i jego
zastępcy. Kontrolę przestrzegania jego postanowień sprawują kierownicy komórek
organizacyjnych oraz pracownicy Działu Zarządzania Kadrami.
5. Regulamin jest oparty o obowiązujące przepisy prawa pracy, w szczególności o przepisy:
1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998
roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie przepisach
wykonawczych, w zakresie mającym zastosowanie do instytutów badawczych;
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618
z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych;
3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 roku poz. 217 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, w zakresie mającym zastosowanie do instytutów badawczych;
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie mającym zastosowanie przy
przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach danych;
5) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,
poz. 1228 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
w zakresie mającym zastosowanie do instytutów badawczych.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Instytucie – rozumie się przez to Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med.
Jerzego Nofera w Łodzi w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy – zwany dalej
„Instytutem”;
2) kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to kierownika
1
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Zakładu/Działu i równorzędnej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze
organizacyjnej Instytutu, któremu powierzono obowiązki wydawania poleceń i
kontrolowania wykonania zadań przez podległych pracowników;
pracowniku – rozumie się przez to osobę pozostającą z Instytutem w stosunku pracy;
osobie wykonującej zawód medyczny – rozumie się przez to osobę uprawnioną na
podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę
legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny – zwaną
dalej „pracownikiem medycznym”;
pracowniku dyżurującym – rozumie się pracownika medycznego zatrudnionego w
podstawowym systemie czasu pracy, zobowiązanego do pełnienia dyżuru
medycznego;
podstawowym systemie czasu pracy – rozumie się przez to system czasu pracy
wynoszący 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym – zwanym dalej „podstawowym
systemem czasu pracy”;
równoważnym systemie czasu pracy – rozumie się przez to system czasu pracy,
w którym, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją,
dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak
niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym
wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy –
zwanym dalej „równoważnym systemem czasu pracy”;
zadaniowym systemie czasu pracy – rozumie się przez to system czasu pracy,
w którym, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo
miejscem jej wykonywania, Instytut, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas
niezbędny do wykonania powierzonych zadań – zwanym dalej „zadaniowym
systemem czasu pracy”;
pracy zmianowej – rozumie się przez to pracę wykonywaną według ustalonego
rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez
poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni;
dyżurze pracowniczym – rozumie się przez to wykonywanie poza normalnymi
godzinami pracy czynności zawodowych, w komórkach organizacyjnych, których
charakter prowadzonej działalności wymaga obecności pracowników – zwanym
dalej „dyżurem pracowniczym”;
dyżurze medycznym – rozumie się przez to wykonywanie poza normalnymi
godzinami pracy czynności zawodowych przez pracowników medycznych –
zwanym dalej „dyżurem medycznym”;
klauzuli opt-out – rozumie się przez to pisemne oświadczenie pracownika pełniącego
dyżury medyczne o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym
przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym;
świadczeniu szpitalnym – rozumie się przez to wykonywane całą dobę kompleksowe
świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji
i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem
zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;
świadczeniu zdrowotnym – rozumie się przez to działania służące zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania.
2
Prawa i obowiązki Instytutu
§3
1. Instytutowi przysługuje prawo do:
1) korzystania z wyników badań naukowych i prac wykonywanych w Instytucie;
2) określania zakresu obowiązków pracownika zgodnie z postanowieniami umów o
pracę i przepisami, przy czym za opracowanie zakresu czynności odpowiedzialny
jest kierownik komórki organizacyjnej zatrudniający pracownika.
2. Instytut jest zobowiązany w szczególności:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami;
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i
kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej;
4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a
także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
8) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające
przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
9) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;
10) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników
ich pracy;
11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników, a także przechowywać dokumentację pracowniczą w
warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;
12) wpływać na kształtowanie w Instytucie zasad współżycia społecznego;
13) przeciwdziałać mobbingowi – zgodnie z regulaminem wewnętrznej polityki
antymobingowej;
14) udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w
zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie Instytutu;
15) informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym
wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o
wolnych miejscach pracy.
3. Instytut zaznajamia pracowników podejmujących pracę z:
1) regulaminem pracy;
2) zasadami systemu wynagradzania i innymi ustaleniami wewnętrznymi mającymi
wpływ na wysokość wynagradzania i innych świadczeń związanych z pracą;
3) przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi;
4) przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych
osobowych.
3
4. Instytut:
1) kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie;
2) udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył
do niego prawo;
3) prowadzi działania przeciwko nepotyzmowi.
Prawa i obowiązki pracownika
§4
1. Pracownik ma prawo do:
1) zorganizowanego i odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy, umożliwiającego
wykonanie powierzonych mu zadań i obowiązków;
2) wynagrodzenia, odpowiadającego kwalifikacjom, wkładowi pracy i uzyskanym
efektom - według zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
zwany dalej „Układem”;
3) co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie oraz do co
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu;
4) korzystania z zaplecza naukowego, technicznego i socjalnego Instytutu, na ogólnych
warunkach określonych odrębnie dla poszczególnych rodzajów tego zaplecza;
5) podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do pomocy w tym zakresie, jeśli jest to
zgodne z wykonywaną pracą i potrzebami Instytutu;
6) korzystania z ochrony pracy zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach;
7) korzystania z poufności informacji o jego zarobkach;
8) odmowy wykonania poleceń przełożonego sprzecznych z prawem lub godzących
w jego godność osobistą;
9) korzystania z innych uprawnień określonych w Kodeksie pracy i innych przepisach
prawa oraz Układzie.
2. Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę, a także wykorzystywać czas pracy, udostępnione urządzenia i
materiały wyłącznie do pracy świadczonej na rzecz Instytutu.
3. Pracownik zobowiązany jest w szczególności:
1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę;
2) wykorzystywać w pełni czas pracy na pracę zawodowa i przestrzegać czasu pracy
ustalonego w Instytucie;
3) przestrzegać Regulaminu i ustalonego w Instytucie porządku;
4) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, także przepisów
przeciwpożarowych;
5) dbać o dobro Instytutu, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić Instytut na szkodę;
6) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
7) przestrzegać zasad współżycia społecznego;
8) poddawać się obowiązkowemu okresowemu przeszkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
9) poddawać się obowiązkowym profilaktycznym badaniom lekarskim;
10) informować przełożonych o postępie i wynikach prac bieżących, napotykanych
trudnościach oraz podjętych działaniach mających na celu ich pokonanie i
zabezpieczenie terminowego wykonania powierzonych zadań i obowiązków;
4
4.
5.
6.
7.
11) chronić dobra materialne i intelektualne Instytutu;
12) zachować informacje stanowiące „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oraz przestrzegać przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, które
wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, w rozumieniu ustawy z
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
13) przejawiać koleżeński i kulturalny stosunek do współpracowników, okazywać
pomoc podwładnym, a w szczególności pracownikom młodym i rozpoczynającym
pracę w Instytucie;
14) właściwie odnosić się do przełożonych, podwładnych i współpracowników,
zgodnie z zasadami współżycia społecznego;
Do obowiązków pracowników naukowych należy realizacja zadań statutowych w
szczególności poprzez:
1) twórczą działalność naukową;
2) wprowadzanie do praktyki wyników badan naukowych lub prac rozwojowych;
3) podnoszenie swoich kwalifikacji;
4) upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje i aktywny udział w
życiu naukowym;
5) aplikowanie o środki na realizację badań naukowych;
6) kształcenie kadry naukowej i wspomaganie ich rozwoju;
7) udział w pracach organizacyjnych związanych z prowadzonymi badaniami
naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną;
8) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pracowników naukowych zatrudnionych w
jednostkach Instytutu wykonujących działalność leczniczą.
Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni, dla których Instytut jest podstawowym
miejscem pracy, mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub
prowadzić działalności gospodarczą wyłącznie za zgodą Dyrektora Instytutu. Brak zgody,
w tych przypadkach, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za
wypowiedzeniem.
W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik naukowy i inżynieryjnotechniczny nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Instytutu.
Wykonywanie działalności konkurencyjnej stanowi podstawę do rozwiązania stosunki
pracy za wypowiedzeniem w Instytucie będącym podstawowym miejscem pracy.
W przypadku zaistnienia potrzeb obronnych państwa pracownik ma obowiązek stawić się
do pracy i wykonywać ją na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
Naruszenie porządku i dyscypliny pracy
§5
Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:
1) złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie materiałów, narzędzi, aparatury i
maszyn, stanowiących własność Instytutu;
2) wykorzystywanie sprzętu i materiałów Instytutu do czynności nie związanych z
wykonywaną pracą, jak również wynoszenia ich z miejsca pracy bez zgody
przełożonego i odpowiedniego upoważnienia;
3) wykonywanie pracy nie związanej z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz
podejmowanie działalności konkurencyjnej w stosunku do Instytutu;
5
4) nieprzestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie
określonym odrębnymi przepisami;
5) samowolne opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia;
6) nie podpisywanie listy obecności;
7) składanie podpisu w listach obecności za innych pracowników;
8) stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
używanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy lub w miejscu pracy, a
także wnoszenie ich na teren Instytutu;
9) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;
10) niewykonywanie poleceń przełożonych dotyczących obowiązków służbowych i
porządku,
11) naruszanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych,
12) naruszenie przez pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych
zasad służących ich ochronie.
Czas pracy
§6
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Instytutu na jego
terenie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań. Czas pracy rozpoczyna
bieg, gdy pracownik gotowy do pracy pojawi się na stanowisku pracy.
2. W Instytucie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Wszystkie soboty są dniami
wolnymi wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Wyznaczenie terminów innych dodatkowych dni wolnych od pracy dokonuje się w drodze
zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Instytutu, w porozumieniu lub na wniosek
zakładowych organizacji związkowych.
3. Pracowników Instytutu obowiązuje podstawowy system czasu pracy, z zastrzeżeniem § 7
ust. 5 i 8.
4. Czas pracy w Instytucie wynosi, dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze
czasu pracy 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy – w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust 5 – 7.
5. Pracownicy zatrudnieni w Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii, Klinice
Audiologii i Foniatrii, Klinice Alergologii i Zdrowia Środowiskowego oraz w Dziale
Farmacji Szpitalnej – pracują 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – w trzymiesięcznym
okresie
rozliczeniowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.
6. Czas pracy pracowników, zatrudnionych w innych komórkach organizacyjnych Instytutu,
niż wymienionych w ust. 5, do obowiązków których należy:
1) przygotowywanie preparatów, wykonywanie badań histopatologicznych
i cytologicznych lub;
2) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania
jonizującego oraz dokonywanie pomiarów dozymetrycznych z zastosowaniem
źródeł promieniowania jonizującego
wynosi 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy – w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
7. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności – stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - nie
może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
6
8. Pracownicy mogą być zobowiązani do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy
w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę, poza siedzibą
Instytutu - dyżur w domu pod telefonem.
9. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie
wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do
odpoczynku.
10. Pracownicy medyczni mogą zostać zobowiązani do pozostawania w gotowości do
udzielania świadczeń zdrowotnych - dyżur w domu pod telefonem. W przypadku
wezwania do podmiotu leczniczego zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru
medycznego.
§7
1. W Instytucie stosuje się ruchomy czas pracy, z zastrzeżeniem ust. 11.
2. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, rozpoczynają pracę pomiędzy
godzinami 700–900 i kończą pracę po przepracowaniu obowiązującego pracownika
dobowego wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy o pracę, tj. odpowiednio 8
godzin, 7 godzin 35 minut, 7 godzin. Czas zakończenia pracy ustala się pomiędzy
godzinami 1500–1700, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Pracownikom, o których mowa w § 6 ust.
5 - 7 czas zakończenia pracy ustala się pomiędzy godzinami 1400–1630.
3. Pracownikom
zatrudnionym
w
niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny
rozpoczynania i kończenia pracy ustala indywidualnie kierownik komórki organizacyjnej
z uwzględnieniem zasad ruchomego czasu pracy.
4. Ze względu na potrzebę zachowania ciągłości badań lub realizację prac badawczych w
tym także prac administracyjnych i techniczno-obsługowych dopuszcza się inny niż
określony w ust. 2 czas rozpoczynania i kończenia pracy, w ramach tygodniowego czasu
pracy. W takich przypadkach praca ponad dobowy wymiar czasu pracy, nie stanowi pracy
w godzinach nadliczbowych.
5. Pracownicy Działu Administracyjno-Technicznego zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych rozpoczynają pracę pomiędzy godzinami 600–800 i kończą pracę po
przepracowaniu obowiązującego pracownika dobowego wymiaru czasu pracy
wynikającego z umowy o pracę, tj. 8 godzin. Czas zakończenia pracy ustala się pomiędzy
godzinami 1400–1600.
6. Pracownicy medyczni Oddziału Toksykologii, Oddziału Chorób Zawodowych i
Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii
mogą być zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy. W takich przypadkach
wykonują pracę zmianową w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
7. Kierownicy Oddziału Chorób Zawodowych, Oddziału Toksykologii, Pracowni
Diagnostyki Toksykologicznej w Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii oraz
Przełożona pielęgniarek / Pielęgniarka koordynująca zobowiązani są:
1) sporządzać indywidualne harmonogramy pracy, obejmujące jeden miesiąc dla
pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy. W
harmonogramie określa się dni i godziny pracy, dni wolne harmonogramowo oraz
dni wolne od pracy udzielone za pracę w soboty, niedziele i święta;
2) wykaz pracy pracowników dyżurujących, w ramach dyżuru medycznego obejmujący
jeden miesiąc.
8. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których charakter wykonywanej działalności
wymaga dyżuru pracowniczego zobowiązani są sporządzać harmonogramy dyżurów
obejmujące jeden miesiąc. Harmonogram przekazywany jest pracownikowi co najmniej
na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony.
9. W każdym dniu roboczym wszystkich pracowników obowiązuje obecność w
Instytucie pomiędzy godzinami 900–1500, z następującymi wyjątkami:
7
1) pracownicy, o których mowa w § 6 ust. 5 - 7 mają obowiązek przebywania w
Instytucie w godzinach 830–1400;
2) pracownicy Działu Administracyjno-Technicznego zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych mają obowiązek przebywania w Instytucie w godzinach 800–1400.
10. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem
wykonywania pracy, pracownicy Instytutu mogą być zatrudnieni w systemie
zadaniowego czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
11. System ruchomego czasu pracy nie obejmuje:
1) pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których czas
pracy ustala indywidualnie kierownik komórki organizacyjnej;
2) pracowników medycznych zapewniających udzielanie pacjentom świadczeń
szpitalnych oraz świadczeń zdrowotnych;
a) zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy, wykonujący pracę
zmianową;
b) pracowników dyżurujących, w dniu pełnienia dyżuru medycznego;
3) pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy.
12. Pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut,
wliczanej do czasu pracy.
§8
1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy i ponad przedłużony dobowy wymiar czasu
pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi
pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna w przypadkach
określonych w art. 151 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
2. Limit godzin nadliczbowych wynosi maksymalnie 376 w roku kalendarzowym,
z zastrzeżeniem § 10 ust. 9.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do ograniczania pracy podległych
pracowników w godzinach nadliczbowych i ponoszą pełną odpowiedzialność za
przekroczenie limitów.
4. Przebywanie w Instytucie przez czas dłuższy niż to wynika z umowy o pracę oraz
z postanowień Regulaminu, nie stanowi podstawy do roszczenia wypłaty wynagrodzenia
lub żądania czasu wolnego za przepracowane dodatkowo godziny, chyba, że pracownik
uprzednio otrzymał od kierownika komórki organizacyjnej pisemne polecenie pracy w
godzinach nadliczbowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu.
Praca w godzinach nadliczbowych rekompensowana w formie pieniężnej wymaga
akceptacji Dyrektora Instytutu lub osoby działającej w jego imieniu.
5. Postanowień ust 4. nie stosuje się do pracowników medycznych zapewniających
udzielanie pacjentom świadczeń szpitalnych oraz świadczeń zdrowotnych oraz
pracowników pełniących dyżury pracownicze.
6. Czas pracy przeznaczony na załatwienie spraw służbowych wykraczający poza
obowiązującą pracownika dobową normę czasu pracy może być zaliczany w wyższym
wymiarze na zasadach określonych w § 18 ust. 3.
7. Za wykonywanie pracy w dniu w wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy - sobota, pracownikowi udziela się dnia
wolnego według postanowień Kodeksu pracy.
8. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę i święta przysługuje inny dzień wolny od
pracy, z zastrzeżeniem ust. 9 – 11:
1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających
lub następujących po takiej niedzieli;
2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.
8
9. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w ust. 8 pkt 1) dnia wolnego
od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy
do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od
pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w Układzie.
10. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w ust. 8 pkt 2) dnia
wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do
wynagrodzenia w wysokości określonej w Układzie.
11. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy
w niedzielę.
§9
1. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do takiej organizacji pracy
podległych pracowników, aby nie występowały przerwy wynikające z niewłaściwego
zaplanowania czasu pracy oraz do egzekwowania wykonania zadań spoczywających
na pracownikach i na komórce organizacyjnej.
2. Systemy i rozkłady czasu pracy, określone w Regulaminie, mogą w szczególnie
uzasadnionych przypadkach ulec indywidualnym zmianom na zasadach określonych
w Kodeksie pracy.
3. Jeżeli uzasadniają to względy merytoryczne lub organizacyjne pracownicy, których
charakter wykonywanych czynności może być czasowo określony wymiarem zadań mogą
– na wniosek lub za uprzednią zgodą – wykonywać powierzone im zadania poza
Instytutem. Czas wykonywania pracy powinien być każdorazowo ściśle określony przez
kierownika komórki organizacyjnej.
4. Decyzję w przypadkach, o których mowa w ust. 3 podejmuje Dyrektor Instytutu lub osoba
działająca w jego imieniu.
§ 10
1. Pracownicy medyczni zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy mogą być
zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego w Klinice Chorób Zawodowych i
Toksykologii. Czas pełnienia dyżuru wliczany jest do czasu pracy.
2. Dobowy wymiar czasu pracy pracowników dyżurujących wynosi do 24 godziny, w tym
max 16 godzin 25 minut pracy w ramach dyżuru medycznego. Praca w ramach pełnienia
dyżuru medycznego może być planowana w wymiarze przekraczającym 37 godzin 55
minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przepis ust. 9 stosuje się
odpowiednio.
3. Pracowników dyżurujących obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy.
4. Kierownicy Oddziału Toksykologii i Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej w Klinice
Chorób Zawodowych i Toksykologii:
1) zobowiązani są do takiej organizacji pracy pracowników dyżurujących, aby
wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o pracę umożliwiło im
wypracowanie limitu godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2) egzekwują wykonanie zadań spoczywających na pracownikach dyżurujących do
końca okresu rozliczeniowego.
5. W sprawach spornych dotyczących organizacji czasu pracy, formę odpracowania
obowiązującego pracownika dyżurującego limitu godzin, wynikającego z obowiązującego
pracownika wymiaru czasu pracy, ustala kierownik Kliniki Chorób Zawodowych
i Toksykologii.
6. W Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii pracownicy dyżurujący w Oddziale
Toksykologii i w Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej, w dniu dyżuru medycznego,
9
rozpoczynają pracę o godzinie 800 i kończą dyżur o godzinie 800 dnia następnego, po 24
godzinach nieprzerwanej pracy; w dniu dyżuru nie dotyczy ich ruchomy czas pracy.
7. Pracownicy dyżurujący objęci klauzulą „opt-out” mogą pracować maksymalnie
78 godzin średnio w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. W tym przypadku
limit godzin nadliczbowych podlega indywidualnemu uzgodnieniu z pracownikiem
dyżurującym.
8. Pracownicy dyżurujący po zawiadomieniu Z-cy Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju
Kadr Naukowych, mogą cofnąć zgodę na objęcie klauzulą „opt-out”. Oświadczenie należy
złożyć na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia Dyrektorowi
Instytutu, za pośrednictwem kierownika Oddziału Toksykologii oraz kierownika Kliniki
Chorób Zawodowych i Toksykologii.
9. W związku z udzielaniem świadczeń szpitalnych oraz świadczeń zdrowotnych – dla
pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 5,
limit godzin nadliczbowych wynosi maksymalnie 470 w roku kalendarzowym. Dla
pracowników objętych klauzulą „opt-out” limit godzin nadliczbowych podlega
indywidualnemu uzgodnieniu z pracownikiem dyżurującym.
10. Za prawidłowe ustalenie limitu godzin nadliczbowych pracowników dyżurujących,
odpowiada kierownik Oddziału Toksykologii.
§ 11
1. Pracownikowi dyżurującemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej
35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy okres nieprzerwanego odpoczynku
tygodniowego może być skrócony, nie więcej jednak niż do co najmniej 24 godzin,
w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.
§ 12
1. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii,
Kliniki Audiologii i Foniatrii, Kliniki Alergologii i Zdrowia Środowiskowego
pracownikowi może zostać powierzone wykonywanie zadań w poszczególnych
jednostkach na zasadzie oddelegowania, jeżeli są one zgodne z kwalifikacjami pracownika.
2. Pracownicy zatrudnieni w systemie pracy zmianowej oraz wykonujący pracę w ramach
dyżuru medycznego w związku z udzielaniem pacjentom całodobowych świadczeń
zdrowotnych – nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika.
3. Czas przekazywania raportów przez pracowników medycznych, o których mowa w ust. 2
(lekarzy, pielęgniarek, diagnostów) trwający nie dłużej niż 15 minut wliczany jest do czasu
pracy. Pracownik otrzymuje czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach
określonych w Kodeksie pracy.
§ 13
1. Do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub pracę w ramach pełnienia
dyżuru medycznego mają zastosowanie przepisy § 15 Układu.
2. Podstawą do wyliczenia godzin nadliczbowych pracowników są odpowiednio:
1) w przypadku pracowników medycznych:
a) miesięczna / kwartalna lista obecności;
b) wykaz pracy w ramach pełnienia dyżuru medycznego - w przypadku
pracowników dyżurujących;
10
c) harmonogram pracy w poszczególnych dobach - w przypadku pracowników
zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy;
d) wykaz pracy w godzinach nadliczbowych - w przypadku pracowników
zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy
sporządzone przez kierowników Oddziału Chorób Zawodowych, Oddziału
Toksykologii, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Przełożoną pielęgniarek /
Pielęgniarkę koordynującą i zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych i
Rozwoju Kadr Naukowych.
2) w przypadku pozostałych pracowników:
a) miesięczna / kwartalna lista obecności;
b) harmonogram godzin dyżuru pracowniczego
zatwierdzone przez kierownika komórki organizacyjnej.
3. Formularze do sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust 2. opracowuje Dział
Zarządzania Kadrami.
§ 14
1. Pracownicy zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy oraz pracownicy
dyżurujący mogą zgłosić w miesiącu maksymalnie 5 zastrzeżeń dotyczących braku
możliwości wykonywania pracy w określone dni miesiąca wskazane w harmonogramie
pracy oraz w ramach dyżuru medycznego.
Zastrzeżenia należy zgłosić osobie prowadzącej harmonogram pracy do 21-go dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego harmonogram dotyczy. Przepis § 7 ust. 8
zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
2. W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności gdy zaistnieją okoliczności niedostatecznej
obsady pracowników medycznych, osobę do wykonywania pracy w ramach dyżuru
medycznego lub w godzinach nadliczbowych wyznaczają kierownicy Oddziału
Toksykologii i Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej oraz Przełożona pielęgniarek /
Pielęgniarka koordynująca, z uwzględnieniem zgłoszonych przez pracowników zastrzeżeń.
Wyznaczony pracownik ma obowiązek podjęcia pracy na dyżurze lub w godzinach
nadliczbowych.
3. W sprawach spornych dotyczących organizacji pracy w ramach dyżuru i w godzinach
nadliczbowych, decyzje podejmuje Zastępca Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr
Naukowych.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej.
Praca w porze nocnej oraz w soboty, niedziele i święta
§ 16
1. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 2200 i 600.
2. Za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy sobotę, niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 w tym
dniu, a godziną 600 następnego dnia.
3. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do
wynagrodzenia na zasadach określonych w Układzie.
11
Czas pracy w podróży służbowej
§ 17
1. Czas pracy pracownika wykonującego pracę w dzień roboczy w innej miejscowości niż
określona w umowie o pracę, zaliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego
wystawionego przez Dział Zarządzania Kadrami, zwanego dalej „delegacją”, w wymiarze
odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podstawą wystawienia delegacji jest złożenie w Dziale Zarządzania Kadrami stosownego
wniosku potwierdzonego przez, kierownika komórki organizacyjnej, zawierającego
informacje o celu wyjazdu, źródle jego finansowania, środkach lokomocji.
3. Czas pracy pracownika w delegacji przypadającej poza godzinami pracy ustalonymi w
obowiązującym go rozkładzie czasu pracy, może być zaliczany do czasu pracy jeżeli czas
pracy jest potwierdzony w formie oświadczenia na piśmie przez kierownika komórki
organizacyjnej pracownika delegowanego i kierownika ekipy wyjazdowej. Decyzje w tych
przypadkach podejmuje Dyrektor Instytutu lub osoba działająca w jego imieniu.
4. Czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy w delegacji oraz czasu powrotu z delegacji,
nie wlicza się do czasu pracy, chyba że czas przejazdu przypada na godziny pracy danego
pracownika wynikające z obowiązującego go rozkładu czasu pracy.
5. W odniesieniu do ekip realizujących badania terenowe, wyjeżdżających na podstawie
polecenia wyjazdu służbowego i odbywających podróż samochodem służbowym lub
samochodem stanowiącym własność jednego z uczestników tych badań – dopuszcza się
możliwość wystąpienia pracownika delegowanego z wnioskiem do Dyrektora Instytutu
lub osoby działającej w jego imieniu, zaopiniowanym przez kierownika komórki
organizacyjnej, o zaliczenie do czasu pracy czasu dojazdu do miejsca wykonywania pracy.
w delegacji oraz czasu powrotu z delegacji.
6. Za pracę w delegacji pracownikowi przysługuje na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie i Układzie odpowiednio:
1) w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy;
sobotę - inny dzień wolny od pracy;
2) w niedzielę lub święto - inny dzień wolny od pracy albo dodatkowe wynagrodzenie,
z zastrzeżeniem ust. 8 - 9.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, do pracowników biorących udział w konferencjach,
szkoleniach, zjazdach, seminariach i sympozjach oraz podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych w innych formach.
8. Do pracowników wykonujących pracę podczas krajowych konferencji, szkoleń, zjazdów,
seminariów i sympozjów przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonujący pracę w sobotę, niedzielę lub święto
mają prawo do rekompensaty na zasadach określonych w art. 1514 Kodeksu pracy, na
pisemny wniosek złożony do Dyrektora Instytutu.
10. Postanowienia ust. 9 nie dotyczą pracowników pełniących dyżury medyczne.
Ewidencja czasu pracy
§ 18
1. Ewidencja czasu pracy jest prowadzona w oparciu o listy obecności.
2. Pracownik odnotowuje w liście obecności godzinę przybycia do pracy oraz przewidywane
przerwy w pracy - wpisując symbol określony § 20 ust. 2 i potwierdzając ten fakt
własnoręcznym podpisem. Lista obecności stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
Regulaminu.
12
3. Dział Zarządzania Kadrami przed upływem okresu rozliczeniowego, odpowiednio jednolub trzymiesięcznego, przekazuje do sekretariatów poszczególnych komórek
organizacyjnych listy obecności, na kolejny okres rozliczeniowy.
4. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiednio jedno- lub trzymiesięcznego, listy
obecności, potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego i / lub przez kierownika
komórki organizacyjnej przekazywane są do Działu Zarządzania Kadrami - najpóźniej do
2-go dnia roboczego następnego okresu rozliczeniowego.
5. Listy obecności przechowują poszczególne komórki organizacyjne przez cały okres
rozliczeniowy.
6. Obowiązek rejestracji czasu pracy w listach obecności nie dotyczy Dyrektora Instytutu,
zastępców i pełnomocników Dyrektora oraz pracowników zatrudnionych w systemie
zadaniowego czasu pracy, o którym mowa w § 7 ust. 10.
§ 19
1. Za właściwe prowadzenie list obecności i kontrolę pełnego wykorzystania czasu pracy na
wykonywanie merytorycznych zadań w podległych jednostkach odpowiedzialni są
kierownicy komórek organizacyjnych i / lub bezpośredni przełożeni pracowników. Do
bieżącego prowadzenia list obecności kierownik komórki organizacyjnej może upoważnić
inną osobę.
2. W liście obecności – do „przerwy w pracy” – stosuje się następujące symbole:
1) D – delegacja;
2) PI – praca poza IMP (inna niż delegacja);
3) PD – praca w domu;
4) DM – dyżur medyczny;
5) DP – dyżur pracowniczy;
6) PN – praca w godzinach nadliczbowych;
7) ZR – zdawanie raportów;
8) WS – wyjście służbowe;
9) WP – wyjście prywatne;
10) S – szkolenia/staże kierunkowe;
11) W – urlop wypoczynkowy;
12) T – dzień na opiekę;
13) ZL – zwolnienie lekarskie.
3. Dział Zarządzania Kadrami współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych w
zakresie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy oraz prowadzenia ewidencji
czasu pracy.
Przebywanie na terenie Instytutu poza godzinami pracy
oraz zabezpieczanie pomieszczeń i narzędzi pracy
po zakończeniu godzin pracy
§ 20
1. Pracownicy mogą przebywać na terenie Instytutu poza godzinami pracy za wiedzą
kierownika komórki organizacyjnej i zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji w
sprawie ochrony mienia Instytutu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego
Nr 7/2000 z dnia 21 kwietnia 2000 r. Każdy pracownik, po godzinie 1800 jest zobowiązany
do potwierdzenia faktu wyjścia z pracy poprzez wpisanie godziny wyjścia w liście
obecności. Powyższe zasady dotyczą wszystkich pracowników Instytutu, niezależnie od
zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji.
13
2. Po zakończeniu pracy pomieszczenia zabezpiecza się poprzez ich zamknięcie oraz zdanie
kluczy w portierni, przy czym pracownik zdający klucze potwierdza ten fakt swoim
podpisem w przeznaczonym do tego rejestrze, podając godzinę zdania kluczy. Przed
zamknięciem pomieszczenia i zdaniem kluczy należy sprawdzić, czy nie występuje
zagrożenie pożarem lub kradzieżą.
Zasady udzielania zwolnień od pracy
oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy
§ 21
1. O niemożności stawienia się do pracy pracownik powinien wcześniej uprzedzić swojego
bezpośredniego przełożonego. Jeśli wcześniejsze powiadomienie o niemożności podjęcia
pracy nie jest możliwe, pracownik jest zobowiązany zawiadomić kierownika komórki
organizacyjnej i / lub bezpośredniego przełożonego oraz Dział Zarządzania Kadrami o
przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w
drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub
przez inną osobę telefonicznie albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia
uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
2. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1, jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik
ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
3. Pracownicy wychodzący poza teren Instytutu w celu załatwiania spraw służbowych lub
osobistych (wyjście prywatne) zobowiązani są odnotować ten fakt w liście obecności jako
„przerwa w pracy” – w sposób wskazany w ust. 4-6. Na wyjście pracownika zgodę wyraża
kierownik komórki organizacyjnej i / lub bezpośredni przełożony.
4. Pracownik, wychodząc poza teren Instytutu i nie przewidujący powrotu:
1) w celu załatwienia spraw służbowych wpisuje w liście obecności, oprócz godziny
wyjścia symbol „WS”;
2) w celu załatwienia spraw osobistych wpisuje w liście obecności, oprócz godziny
wyjścia symbol „WP”. Odpracowanie czasu, w którym pracownik nie pracował
następuje na jego pisemny wniosek – złożony do kierownika komórki organizacyjnej
i / lub bezpośredniego przełożonego ze wskazaniem terminu odpracowania.
5. W szczególnych przypadkach, gdy pracownik przewiduje załatwianie spraw służbowych
lub spraw osobistych przed przybyciem do Instytutu, w uzgodnieniu z kierownikiem
komórki organizacyjnej i / lub bezpośrednim przełożonym - wpisuje ten fakt w liście
obecności, bez podania przewidywanej godziny przybycia do pracy. Faktyczną godzinę
przyjścia pracownik rejestruje w liście obecności po przyjściu do pracy. Przepis § 19 ust. 2
stosuje się odpowiednio.
6. Pracownik, wychodząc poza teren Instytutu w godzinach wykonywania pracy:
1) w celu załatwiania spraw służbowych wpisuje w licie obecności symbol „WS” oraz
godzinę wyjścia i godzinę powrotu;
2) w celu załatwienia spraw osobistych wpisuje w liście obecności symbol „WP” oraz
godzinę wyjścia i godzinę powrotu.
7. Czas przerwy w pracy spowodowanej załatwianiem spraw służbowych zaliczany jest w
wymiarze 8 godzin, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3
8. W przypadku, gdy na podstawie przepisów szczególnych, pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia za czas nieobecności dla załatwienia spraw osobistych, obywatelskich i
społecznych, wpisuje swoje wyjście i przyjście w liście obecności, przedstawiając
stosowne dokumenty w Dziale Zarządzania Kadrami.
9. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, a także zwolnienia pracowników z całego lub
14
10.
11.
12.
13.
części dnia w sprawach obywatelskich i społecznych z prawem lub bez prawa do
wynagrodzenia za czas nieobecności reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w
pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Załatwianie spraw nie związanych z pracą zawodową powinno się odbywać w czasie
wolnym od pracy. Załatwianie takich spraw w czasie godzin pracy jest dopuszczalne tylko
w razie szczególnej konieczności, w granicach i na zasadach określonych w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9.
Zwolnienia, obejmującego część dnia pracy, w sprawach określonych w ust. 10, udziela
kierownik komórki organizacyjnej i / lub bezpośredni przełożony, określając formę
odpracowania.
Pracownicy wychodzący poza teren Instytutu w celu załatwienia spraw osobistych składają
- do akceptacji kierownika komórki organizacyjnej i / lub bezpośredniego przełożonego pisemny wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego, podając termin odpracowania.
Odpracowanie wyjścia w sprawach osobistych następuje w okresie rozliczeniowym, w
którym nastąpiło wyjście prywatne.
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
§ 22
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego zgodnie z przepisami prawa pracy.
2. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął
pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12
wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
3. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku
kalendarzowym.
4. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat;
3) 36 dni roboczych rocznie – dla pracowników naukowych, na podstawie ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
5. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część
wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
6. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowy regulują przepisy art.
152 – 173 Kodeksu pracy.
§ 23
1. Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za udzielanie urlopów
wypoczynkowych pracowników na podstawie indywidualnego pełnomocnictwa.
Ustalają termin urlopu, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność
zapewnienia normalnego (rytmicznego) toku pracy.
2. Na czas nieobecności pracownika z powodu urlopu, jego przełożony zobowiązany jest
zapewnić zastępstwo, w celu niedopuszczenia do zakłóceń rytmiczności (toku) pracy
komórki organizacyjnej.
3. Pracownik udający się na urlop poza miejsce stałego zamieszkania zobowiązany jest
umieścić na wniosku o udzielenie urlopu, informację o możliwości kontaktu w sytuacjach
awaryjnych.
15
§ 24
W terminie do 30 stycznia każdego roku, Dział Zarządzania Kadrami przedstawia
kierownikom komórek organizacyjnych wykaz podległych pracowników, z
uwzględnieniem:
1) wymiaru urlopu wypoczynkowego do którego pracownik nabył prawo w danym roku
kalendarzowym;
2) liczby dni niewykorzystanego urlopu zaległego.
§ 25
Pracownikowi w ramach należnego urlopu wypoczynkowego przysługują 4 dni urlopu w roku
kalendarzowym, które może wykorzystać na żądanie, we wskazanym przez siebie terminie.
Żądanie udzielenia urlopu pracownik zgłasza najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
§ 26
Prawo do urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym
urlop stał się wymagalny.
Wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom
§ 27
1. W zakresie ochrony pracowników młodocianych oraz kobiet stosuje się przepisy Kodeksu
pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze, w zakresie mającym
zastosowanie w Instytucie.
2. Wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym stanowi załącznik nr 6
do niniejszego Regulaminu.
3. Wykazy prac wzbronionych kobietom stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
§ 28
1. Wykaz prac dozwolonych pracownikom młodocianym powyżej 16 lat w celu odbywania
przygotowania zawodowego, określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym
celu niż przygotowanie zawodowe, określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej
§ 29
Pracownik jest obowiązany przestrzegać obowiązujących w Instytucie przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem. W szczególności obowiązkiem
pracownika jest:
16
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu
oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony przed pożarem oraz stosować się do wydanych w tym
zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
3) dbać o powierzony stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu
pracy;
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem;
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w Instytucie wypadku,
pożarze albo zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego oraz ostrzec
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o
grożącym im niebezpieczeństwie;
7) współdziałać z Dyrektorem Instytutu i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy
oraz
ochrony
przeciwpożarowej.
§ 30
Instytut chroni zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy i ochrony przeciwpożarowej, przy wykorzystaniu osiągnięć
nauki i techniki. W szczególności Instytut jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie
oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń;
3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez
państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy;
4) dostarczać pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
i higieny osobistej, a także przydzielać odpowiednio zabezpieczone miejsce do ich
przechowywania. Zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży
roboczej oraz środków czystości, określa załącznik nr 3 do Regulaminu;
5) zapewniać okulary korygujące wzrok pracownikom użytkującym w czasie pracy
monitor ekranowy, według zasad określonych w załączniku nr 4 do Regulaminu;
6) zapewniać nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym przy pracach szczególnie
uciążliwych, profilaktyczne posiłki i napoje, według zasad określonych w załączniku
nr 5 do Regulaminu;
7) zapewniać pracownikom odpowiednie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przed dopuszczeniem pracownika do pracy
oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
8) ustalać szczegółowe zagadnienia dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, postępowania w związku z wypadkami przy pracy lub chorobami
zawodowymi oraz badaniami lekarskimi pracowników.
17
§ 31
1. W zakresie ryzyka zawodowego stosuje się „Procedurę identyfikacji i oceny ryzyka
zawodowego” obowiązującą w Instytucie.
2. Informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, przekazywane są
osobie zatrudnianej w ramach instruktażu stanowiskowego, przez kierownika
Zakładu/Działu/równorzędnej komórki organizacyjnej.
3. Kolejne informacje o ryzyku zawodowym przekazywane są pracownikowi w trakcie
trwania stosunku pracy gdy ocena ryzyka zawodowego zostanie zweryfikowana
a w szczególności w następujących sytuacjach:
1) przy tworzeniu nowych stanowisk pracy lub nowych procesów technologicznych;
2) przy wprowadzaniu istotnych zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych
lub organizacyjnych);
3) przy zakupach nowych maszyn i urządzeń lub ich modernizacji;
4) po zmianie obowiązujących wymagań prawnych, odnoszących się do ocenianych
stanowisk pracy;
5) po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochrony indywidualnej;
2. Fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym występującym na stanowisku pracy
pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. W przypadku młodocianego, informacje, o których mowa w ust. 1 - 3, przekazywane są
także jego przedstawicielowi ustawowemu.
Stosowanie kar
§ 32
1. W stosunku do pracowników nie przestrzegających porządku i dyscypliny pracy,
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz przepisów
określonych w niniejszym Regulaminie mogą być stosowane następujące kary
regulaminowe:
1) kara upomnienia;
2) kara nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w
stanie po użyciu alkoholu lub narkotyków albo spożywanie alkoholu i używanie
narkotyków w czasie pracy lub w miejscu pracy mogą być stosowane również kary
pieniężne, w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Wpływy z kar
pieniężnych, przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Za wyrządzenie ze swej winy szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków pracowniczych pracownik ponosi odpowiedzialność materialną określoną w
Kodeksie pracy.
4. Wymierzanie kar w stosunku do pracowników, do których mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, odbywa się z odpowiednim
uwzględnieniem tych przepisów.
18
Nagrody i wyróżnienia
§ 33
1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie
inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie
do wykonywania zadań Instytutu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna lub premia indywidualna;
2) dyplom uznania;
3) honorowy medal Instytutu.
2. Nagrody i wyróżnienia z wyjątkiem wyróżnienia określonego w ust. 1 pkt 3, przyznaje
Dyrektor Instytutu, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub z własnej
inicjatywy, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. Honorowy
medal Instytutu przyznaje Kapituła ds. opiniowania wniosków i przyznawania medalu za
zasługi dla Instytutu, w trybie określonym w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 21/94 z dnia
22 listopada 1994 r. z późn. zm.
3. Odpis decyzji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia włącza się do akt osobowych
pracownika.
Wypłaty wynagrodzeń
§ 34
1. Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę następuje 1 raz w miesiącu.
2. Wynagrodzenia miesięczne wynikające z umowy o pracę przekazywane są, za zgodą
pracownika wyrażoną na piśmie, na konta osobiste pracowników (rachunki
oszczędnościowo-rozliczeniowe) jako wypłaty z dołu, nie później, niż ostatniego dnia
miesiąca, a jeżeli w dniu tym przypada dzień wolny od pracy lub poniedziałek, to
dokonanie przelewu następuje w poprzedzającym go dniu roboczym.
3. Wypłata na konta osobiste powinno być dokonane w takim terminie, aby pracownik mógł
podjąć pieniądze zgodnie z terminem określonym w ust. 2.
W przypadku braku zgody pracownika, wynagrodzenia są wypłacane w kasie Instytutu.
4. Zasady, o których mowa w ust. 1, dotyczą również wypłat świadczeń z tytułu zasiłków
chorobowych i macierzyńskich oraz innych zmian wynagrodzeń, pod warunkiem
dostarczenia do Działu Zarządzania Kadrami zaświadczeń lekarskich i wniosków
dotyczących wynagrodzenia do 20-go /dnia miesiąca. Dokumenty dostarczone po tym
terminie, będą uwzględnione przy wyliczaniu wynagrodzeń w następnym miesiącu.
5. Należności za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za pracę w ramach dyżuru
medycznego wypłacane są 10-go dnia następnego miesiąca, a jeżeli w dniu tym przypada
dzień wolny od pracy, to wypłata następuje w poprzedzającym go dniu roboczym - pod
warunkiem złożenia w Dziale Zarządzania Kadrami w terminie do 4-go dnia miesiąca kompletu dokumentów, o których mowa w § 13 ust 2;
W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu, wypłata przechodzi na następny
miesiąc.
6. Wypłaty z tytułu premii dokonywane są w terminach określonych w regulaminie
premiowania, stanowiącym załącznik nr 4 do Układu.
7. Świadczenia pieniężne należne pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy,
wypłacane są w dniu zakończenia zatrudnienia.
8. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych - Główny Księgowy może, na
umotywowany wniosek pracownika, ustalić inne terminy i formy wypłat.
19
Inne postanowienia
§ 35
1.
2.
3.
4.
5.
Nowo przyjmowani pracownicy, przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są:
1) zapoznać się z:
a) Regulaminem pracy obowiązującym w Instytucie;
b) przepisami dotyczącymi tajemnicy związanej z rodzajem wykonywaniem pracy;
2) poddać się:
a) wstępnym badaniom lekarskim;
b) przeszkoleniu wstępnemu w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przeciwpożarowych;
c) szkoleniu stanowiskowemu;
3) przedłożyć potwierdzoną przez odpowiednie komórki organizacyjne kartę
obiegową przyjęcia do pracy.
Za wypełnienie obowiązków, o których mowa w ust 1, odpowiedzialny jest Dział
Zarządzania Kadrami oraz kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik ma
wykonywać pracę. Potwierdzenie odbycia przeszkolenia dokonuje się na odpowiednim
formularzu, który po podpisaniu przez pracownika, jego bezpośredniego przełożonego
oraz pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż., włącza się do akt osobowych
pracownika.
Pracownik rozwiązujący z Instytutem umowę o pracę zobowiązany jest rozliczyć się z
wszelkich zobowiązań oraz środków rzeczowych, z których korzystał w związku z
wykonywaną pracą. Dowodem dokonania rozliczenia jest karta obiegowa zwolnienia.
Wnioski w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy, kierownicy komórek
organizacyjnych oraz pracownicy składają do Działu Zarządzania Kadrami.
Każdorazowa zmiana danych osobowych pracownika wymaga zgłoszenia do Działu
Zarządzania Kadrami.
Postanowienia końcowe
§ 36
Dyrektor Instytutu lub osoba działająca w jego imieniu przyjmuje w sprawach skarg i
wniosków w piątki. Kierownik Sekretariatu ustala godziny przyjęć pracowników biorąc pod
uwagę rozkład zajęć Dyrektora Instytutu lub osoby działającej w jego imieniu.
§ 37
1. Dział Zarządzania Kadrami udziela pracownikom wyjaśnień dotyczących stosowania
przepisów Kodeksu pracy i niniejszego Regulaminu. Komunikaty i aktualności w
sprawach kadrowych udostępniane są pracownikom na tablicach ogłoszeń, w intranecie
(zakładka: „informacje kadrowe”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Nadzór nad przekazywaniem pracownikom informacji kadrowych otrzymywanych
drogą elektroniczną przez podległe sekretariaty, sprawują kierownicy komórek
organizacyjnych.
3. Przepisy płacowe udostępnia pracownikom Dział Finansowo-Księgowy.
20
§ 38
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu pracy i innych ustaw oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze.
§ 39
Regulamin uwzględniający zmiany dotychczasowe – wchodzi w życie po upływie dwóch
tygodni od dnia wydania go w formie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Instytutu z mocą
obowiązującą od dnia 1 października 2014 roku.
§ 40
Postanowienia Regulaminu pracy dotyczące rejestrowania obecności pracowników w pracy w
listach obecności oraz procedury z tym związane obowiązują do 31 stycznia 2015 roku.
DYREKTOR
Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński
W uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi
KZ NSZZ „Solidarność”
Związek Zawodowy Pracowników IMP
Terenowy Oddział Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy
Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Pełnomocnik Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników
Diagnostyki Laboratoryjnej Województwa Łódzkiego
21
Download