Sapere aude ! – miej odwagę w posługiwaniu się własnym rozumem

advertisement
Lekcja
Sapere aude ! – miej odwagę w posługiwaniu się
własnym rozumem ! (przełom umysłowy Wieku
Oświecenia)
TEMAT:
(ss. 235-246)






















Epokę oświecenia zapoczątkowały XVII wieczny racjonalizm i empiryzm
Oświecenie było ruchem intelektualnym wieku XVIII opartym na krytyce ustalonych
poglądów i postaw oraz opartym na kulcie wiedzy
Podłożem dla oświecenia był rozwój bogatego mieszczaństwa (burżuazji) przekonanej o swej
roli i możliwościach
Uważano, ze człowiek poznaje prawdę o świecie za pomocą myślenia i doświadczenia
Rozumowi ludzkiemu uznano za siłę mogącą poznawać i zmieniać świat
Oświecenie odkryło człowieka jako centrum zainteresowania filozofii
Krytykowano przesądy, praktyki religijne, bariery społeczne
Surowej krytyce poddano Kościół za nietolerancję, ciemnotę i uprzywilejowaną pozycję
Boga szukano w stworzonej przez niego naturze (deizm) a nie w objawieniu
Głoszono postawę tolerancji dla innych poglądów
John Locke twierdził, że człowiek to tabula rasa (czysta tablica), którą zapisuje w ciągu
swojego życia. Wierzył w pierwotną niewinność człowieka
Ukształtowała się koncepcja naturalnej wolności wszystkich ludzi i ich naturalnego prawa do
szczęścia i wolności i własności
popularnymi poglądami stały się deizm i ateizm
upowszechniło się czytelnictwo i popyt na książki i gazety
Monteskiusz sformułował koncepcje trójpodziału władz
Poddano krytyce władzę absolutną
We Francji zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię, która zrewolucjonizowała
sposób postrzegania świata (zaczęto szeroko popularyzować wiedzę)
Jan Jakub Rousseau głosił potrzebę oparcia władzy na umowie społecznej (zgodzie
rządzonych)
Wolter piętnował nadużycia władzy absolutnej, palenie czarownic, niewolnictwo, zabobony,
fanatyzm religijny
Głoszono potrzebę zwolnienia z poddaństwa chłopów
Rozwój nauki techniki daje wiarę człowiekowi w moc zmieniania i kształtowania świata
Centrum wymiany myśli stają się salony, ambicje naukowe zaczynają przejawiać coraz
częściej kobiety
Szybko rozwija się szkolnictwo
Władcy próbują likwidować zacofanie gospodarcze naśladując rozwiniętą Anglię
Kosmopolityczną rolę odgrywa moda i j. francuski (także nauka dobrych manier, tańca)




PRACA DOMOWA:
 Scharakteryzuj styl rokokowy (s. 242)
 Opisz XVIII –wieczną modę francuską (ss. 243- 244)
POJECIA: krytycyzm, racjonalizm, empiryzm, deizm, ateizm, kosmopolityzm, WC, Antonio
Stradivari, krynoliny,Encyklopedia, czyli rozumowany słownik nauk, sztuk i rzemiosł
Napisz krótkie biogramy następujących postaci: Monteskiusz, Denis Diderot, Jan Jakub Rousseau,
Jean le Rond d’Alambert, Wolter, Jonatan Swifft, Daniel Defoe
Lekcja
Sapere aude – miej odwagę w posługiwaniu się
własnym rozumem ! (przełom umysłowy Wieku
Oświecenia)
TEMAT:
(ss. 235-246)






















Epokę oświecenia zapoczątkowały XVII wieczny racjonalizm i empiryzm
Oświecenie było ruchem intelektualnym wieku XVIII opartym na krytyce ustalonych
poglądów i postaw oraz opartym na kulcie wiedzy
Podłożem dla oświecenia był rozwój bogatego mieszczaństwa (burżuazji) przekonanej o swej
roli i możliwościach
Uważano, ze człowiek poznaje prawdę o świecie za pomocą myślenia i doświadczenia
Rozumowi ludzkiemu uznano za siłę mogącą poznawać i zmieniać świat
Oświecenie odkryło człowieka jako centrum zainteresowania filozofii
Krytykowano przesądy, praktyki religijne, bariery społeczne
Surowej krytyce poddano Kościół za nietolerancję, ciemnotę i uprzywilejowaną pozycję
Boga szukano w stworzonej przez niego naturze (deizm) a nie w objawieniu
Głoszono postawę tolerancji dla innych poglądów
John Locke twierdził, że człowiek to tabula rasa (czysta tablica), którą zapisuje w ciągu
swojego życia. Wierzył w pierwotną niewinność człowieka
Ukształtowała się koncepcja naturalnej wolności wszystkich ludzi i ich naturalnego prawa do
szczęścia i wolności i własności
popularnymi poglądami stały się deizm i ateizm
upowszechniło się czytelnictwo i popyt na książki i gazety
Monteskiusz sformułował koncepcje trójpodziału władz
Poddano krytyce władzę absolutną
We Francji zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię, która zrewolucjonizowała
sposób postrzegania świata (zaczęto szeroko popularyzować wiedzę)
Jan Jakub Rousseau głosił potrzebę oparcia władzy na umowie społecznej (zgodzie
rządzonych)
Wolter piętnował nadużycia władzy absolutnej, palenie czarownic, niewolnictwo, zabobony,
fanatyzm religijny
Głoszono potrzebę zwolnienia z poddaństwa chłopów
Rozwój nauki techniki daje wiarę człowiekowi w moc zmieniania i kształtowania świata
Centrum wymiany myśli stają się salony, ambicje naukowe zaczynają przejawiać coraz
częściej kobiety
Szybko rozwija się szkolnictwo
Władcy próbują likwidować zacofanie gospodarcze naśladując rozwiniętą Anglię
Kosmopolityczną rolę odgrywa moda i j. francuski (także nauka dobrych manier, tańca)




PRACA DOMOWA:
 Scharakteryzuj styl rokokowy (s. 242)
 Opisz XVIII –wieczną modę francuską (ss. 243- 244)
POJECIA: krytycyzm, racjonalizm, empiryzm, deizm, ateizm, kosmopolityzm, WC, Antonio
Stradivari, krynoliny,Encyklopedia, czyli rozumowany słownik nauk, sztuk i rzemiosł
Napisz krótkie biogramy następujących postaci: Monteskiusz, Denis Diderot, Jan Jakub Rousseau,
Jean le Rond d’Alambert, Wolter, Jonatan Swifft, Daniel Defoe
Download