Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Kod modułu wg
Zasady racjonalnej
standardów
antybiotykoterapii w
od A do G
zakażeniach układowych
dr hab. Grażyna Gościniak
prof. nadzw.
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne (-)
Semestr studiów:
III, IV, V
obowiązkowy (-)
fakultatywny X
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
Katedra i Zakład Mikrobiologii
VI, VIII, X
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
30
Razem:
30
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. zapoznanie studentów z najważniejszymi grupami leków przeciwbakteryjnych i
przeciwgrzybiczych.
C2. zapoznanie studentów z najważniejszymi fenotypami oporności ze szczególnym uwzględnieniem
szczepów szpitalnych.
C3. zapoznanie studentów z opcjami terapeutycznymi w zakażeniach układowych.
C4. zapoznanie studentów z alternatywnymi metodami terapii zakażeń bakteryjnych.
C5. przygotowanie studentów do prawidłowej interpretacji wyników antybiogramu i
antymykogramu oraz znajomości doboru racjonalnej antybiotykoterapii.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie
ze
szczegółowymi
efektami
kształcenia
osiągnięcia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
W1.
charakteryzuje
odpowiedź ustna
S
poszczególne grupy
środków leczniczych:
antybiotyków i
chemioterapeutyków
W2.
zna podstawowe zasady
farmakoterapii.
1
W3.
zna ważniejsze działania
niepożądane leków, w tym
wynikające z ich interakcji.
W4.
rozumie problem
lekooporności, w tym
lekooporności wielolekowej.
U1.
potrafi samodzielnie
korzystać z literatury
naukowej i zasobów
internetu.
U2.
potrafi zinterpretować
wyniki testu wrażliwości na
leki przeciwbakteryjne i
przeciwgrzybicze.
U3.
potrafi zaproponować
schemat racjonalnej
chemioterapii empirycznej i
celowanej zakażeń
układowych.
odpowiedź ustna
S
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
39
Zajęcia na uczelni ( godz.) 30
Praca własna (godz.)
9
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
39
Punkty ECTS przedmiotu
1,5
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1. Mechanizmy oporności gronkowców na antybiotyki, metody wykrywania.
2. Mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych na β-laktamy (ESBL, MBL, KPC) –
aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie.
3. Mechanizmy oporności szczepów Neisseria, Moraxella i Haemophilus na antybiotyki, metody
wykrywania.
4. Nowe leki przeciwbakteryjne.
5. Wynik badania mikrobiologicznego podstawą wyboru optymalnej terapii zakażeń.
6. Terapia skojarzona.
7. Antybiotykoterapia w zakażeniach krwi i OUN.
8. Opcje terapeutyczne w zakażeniach dróg moczowo-płciowych.
9. Antybiotykoterapia w zakażeniach u noworodków i kobiet w ciąży.
10. Antybiotykoterapia w zakażeniach w ortopedii.
11. Zakażenia układu oddechowego: etiologia, diagnostyka, leczenie.
12. Legionellozy – diagnostyka, opcje terapeutyczne.
13. Profilaktyka i leczenie w zakażeniach pola operacyjnego.
14. Antybiotykoterapia w zakażeniach grzybiczych.
15. Alternatywne metody terapii zakażeń bakteryjnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
2
1. Dzierżanowska D.: Antybiotykoterapia praktyczna. Wyd. 3, Część I i II. Alfa-Medica Press, BielskoBiała, 2005.
2. Hryniewicz W., Meszaros J.: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL, Warszawa 2002.
3. Lambert H.P., O’Grady F.W.: Antybiotyki i chemioterapia. Wyd. Medyczne, Warszawa, 1994, 8083.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
projektor multimedialny
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Obecność na seminariach, ocena aktywności w dyskusjach na zajęciach.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Zakład Mikrobiologii; ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław
Tel. /071/ 784-12-45;
Fax: /071/ 784-01-17;
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku:
dr hab. Grażyna Gościniak prof. nadzw.
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
Podpis Dziekana
……….………..……
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: 2012-07-04
3
Download