ENDOKRYNOLOGICZNE ASPEKTY CHORÓB KOŚCI Zajęcia

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Endokrynologiczne aspekty metabolicznych chorób kości – znaczenie w dobie współczesnego świata.
2. Numer kodowy kursu
3. Jednostka dydaktyczna
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
4. Typ kursu
fakultatywny
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Studia magisterskie jednolite
6. Rok studiów
IV
7. Semestr
VII i VIII
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Dr n. med. Arkadiusz Zygmunt
10. Osoby prowadzące zajęcia
Prof. dr n. med. Andrzej Lewiński
Prof. dr n. med. Krzysztof Lewandowski
Dr n. med. Arkadiusz Zygmunt
Dr
Dr
Dr
Dr
n.
n.
n.
n.
med.
med.
med.
med.
Zbigniew Adamczewski
Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak
Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska
Kinga Krawczyk-Rusciecka
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Po zakończeniu kursu studenci uczestniczący w
zajęciach:
- rozumieją zagadnienia dotyczące patofizjologii
najczęstszych chorób metabolicznych kości, w tym
osteoporozy
- znają obraz kliniczny chorób metabolicznych kości,
- posiadają wiedzę z zarkesu diagnostyki chorób
metabolicznych kości,
- znają zasady leczenia chorób metabolicznych kości.
Cele ogólne
Po zakończeniu kursu studenci uczestniczący w
zajęciach:
- posiadają wiedzę z zakresu fizjologii i patofizjologii
homeostazy wapniowo-fosforanowej oraz roli
poszczególnych hormonów uczestniczących w regulacji;
- znają rolę witaminy D w organizmie człowieka;
- rozumieją zagadnienia dotyczące patofizjologii
osteoporozy, osteomalacji, choroby Pageta, dysplazji
włóknistej kości;
- posiadają wiedzę na temat patofizjologii osteoporozy
wtórnej w przebiegu chorób endokrynologicznych takich
jak: hiperkortyzolemia (z. Cushinga), nadczynność
tarczycy, pierwotna nadczynność przytarczyc,
hipogonadyzm, niedoczynność przysadki, niedobór
hormonu wzrostu, jadłowstręt psychiczny;
- znają objawy kliniczne chorób metabolicznych oraz
cechy kliniczne złamań osteoporotycznych;
- posiadają wiedzę z zakresu podstaw densytometrii
układu kostnego;
- posiadają wiedzę z zakresu niefarmakologicznego i
farmakologicznego leczenia chorób metabolicznych
kości.
Umiejętności praktyczne
Student po zakończeniu kursu:
- posiada umiejętność właściwej komunikacji z
pacjentem chorym na metaboliczne choroby kości,
- potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych,
- posiada umiejętność właściwej interpretacji wyników
badania densytometrycznego,
- potrafi zaproponować stratęgię postępowania
lekarskiego u chorego z metabolicznymi chorobami
kości.
Cele szczegółowe
Student po zakończonych zajęciach:
- potrafi przeprowadzić poprawnie wywiad z chorym,
pozyskując informacje na temat czynników ryzyka
chorób metabolicznych kości;
- potrafi na podstawie badania fizykalnego ocenić
prawdopodobieństwo występowania złamań układu
kostnego;
- samodzielnie potrafi zinterpretować wyniki badań
laboratoryjnych z zakresu diagnostyki hormonalnej oraz
parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej;
- potrafi właściwie przeanalizować wyniki badania
densytometrycznego;
- potrafi zaproponować niefarmakologiczną strategię
postępowania u chorych z metabolicznymi chorobami
kości (unikanie zachowań ryzykownych, właściwy styl
życia, rodzaj ćwiczeń fizycznych wskazanych u chorych z
metabolicznymi chorobami kości);
- potrafi zaproponować postępowanie farmakologiczne u
chorych z metabolicznymi chorobami kości.
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Po zakończeniu kursu, student uczesniczący w zajęciach:
- jest świadomy odpowiedzialności lekarza w procesie
diagnozowania i leczenia pacjenta z chorobami
metabolicznymi kości.
Po zakończeniu kursu, student uczestniczący w
zajęciach:
- posiada wiedzę na temat właściwych form komunikacji
z pacjentem.
- posiada umiejętność pracy w grupie.
- ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania.
- Wykazuje się wysokimi normami etycznymi w
codziennej pracy klinicznej.
12. Sposób nauczania
Zajęcia stacjonarne, nauka samodzielna
13. Liczba godzin zajęć
SEMINARIA – 10 godz.
ĆWICZENIA – 15 godz.
SAMOKSZTAŁCENIE – 10 godz.
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Znajomość fizjologii i patofizjologii w zakresie pozwalającym na zrozumienie omawianych treści.
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
Nie dotyczy
16. Zawartość kursu
Nie dotyczy
17. Metody nauczania i uczenia się
SEMINARIA , ĆWICZENIA , SAMOKSZTAŁCENIE
18. Zalecane źródła nauczania
Wybrane artykuły naukowe dotyczące omawianej tematyki dostępne u osoby prowadzącej seminaria.
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie przedmiotu będzie odbywać się na podstawie potwierdzonej obecności na seminariach i ćwiczeniach.
Weryfikowanie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na zajęciach metodą obserwacji przedłużonej oraz w
formie zaliczenia ustnego.
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
Zaliczenie ustne
umiejętności praktyczne:
analiza przypadku klinicznego
postawy etyczne i umiejętności ogólne: nie dotyczy
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
[email protected]
Download