Zarządzanie zmianą w organizacji przez projekt

advertisement
Zarządzanie zmianą w organizacji przez projekt
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie tych metod i narzędzi z zakresu zarządzania
projektowego, które są wykorzystywane przy przygotowaniu i prowadzeniu projektu
realizującego cele biznesowe, cele strategiczne organizacji.
Organizacje przygotowujące projekt nie mogą polegać jedynie na formalnych
typowych standardach metodycznych, lecz winny DOSTOSOWAĆ SPOSÓB realizacji
projektu do własnych strategii i celów nadrzędnych: organizacja uczestników, dobór
metodyki, wybór i umiejętności Kierownika projektu, sposób planowania, zasady
dokumentowania, i wiele innych elementów, które zadecydują o sukcesie.
Tematyka szkolenia obejmuje przede wszystkim omówienie, przykłady i ćwiczenia
pozwalające poznać i doświadczyć tego, JAK BARDZO sposób przygotowania i
poprowadzenia projektu jest ZALEŻNY i POWIĄZANY z charakterystyką działalności
organizacji /przedsiębiorstwa oraz celami, jakie są stawiane przed rezultatami
projektu.
Odniesieniem dla szkolenia są standardy PMI ( Project Management Institute; PMBOK
w najnowszym 4 wydaniu, rok 2008) oraz wybrane książki poświęcone zarządzaniu
zmianą.
Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do osób, które mają powierzone uczestnictwo w
przygotowaniu i przebiegu projektu ważnego dla celów strategicznych organizacji.
Adresatami są w szczególności Kierownicy projektu i ci, którzy uczestniczą w
przygotowaniu projektów dla organizacji, którzy zadecydują o sposobie jego
poprowadzenia lub podejmą za niego odpowiedzialność.
Adresatami są także kierownicy i liderzy zespołów projektowych a także te osoby z
działów funkcjonalnych organizacji, które mają wpływ na przygotowania i bieg
projektu oraz są silnie związani z rezultatami projektu.
Uczestnicy powinni już znać znają podstawowe kategorie i reguły zarządzania
projektami.
Po szkoleniu słuchacze będą dysponowali:
wiedzą o tych elementach przygotowania i planowania projektu, które
uczynią plan podatnym na zarządzanie ze względu na cele strategiczne
warsztatowym doświadczeniem ćwiczeń w wybranych metodach i
narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu ku celom organizacji
rozumieniem istoty projektowego podejścia do zmian w organizacji w ujęciu
pogrupowanym w wiązki tematyczne
-
Współczesne zarządzanie oparte na podejściu projektowym
Myślenie projektowe – warunek efektywności
-
Jak zadecydować o sposobie poprowadzenia projektu: zależnie od celów,
wobec dynamiki, wobec niepewności
Zarządzanie zmianą w organizacji i w społeczności przez projekt
współfinansowany przez UE
Standardy PMI dla zarządzania projektowego
Metoda szkolenia
W szkoleniu wykorzystywane są 4 podstawowe metody dydaktyczne:
wykłady – prezentacja podstawowej wiedzy (55% czasu)
studium rzeczywistych przykładów projektów jako ilustracje do tematów ( 15%
czasu)
ćwiczenia warsztatowe budujące intuicję i doświadczenie (30% czasu)
Pojęcia, ich rozumienie i wykorzystanie w projekcie, dyskutowane są w
konkretnych przykładów, ilustracji multimedialnych i ćwiczeń.
kontekście
Ćwiczenia, zależnie od tematyki i zainteresowania uczestników, są prowadzone w
grupach lub całym zespołem.
Omówienie wyników prac w zespołach odbywają się wspólnie.
Zakłada się aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach.
Program szkolenia:
1. Współczesne zarządzanie oparte na podejściu projektowym
Modele zarządzania
Siły motywacji do zmian
Zmiany ciągłe, zmiany skokowe
Siły sprzyjające, siły przeciwdziałające
Ludzie, społeczność wobec zmian
Modele partycypacyjne
Karta projektu - usytuowanie projektu wobec strategii
2. Studium przypadku - dyskusja rzeczywistego projektu zmiany sposobu współpracy
pomiędzy niezależnymi jednostkami
Cel projektu
Społeczność a zmiany
Komunikacja
Ryzyka
Zarządzanie zmianą we współpracy
Ćwiczenia
Przykładowy projekt. Praca w zespołach. Omówienie wspólne
 Opracowanie Karty projektu
 Określenie celów
 Przewidywanie wykonawców i zasad kontraktowania
 Ustalenie założeń i ograniczeń
 Pierwsze ryzyka, pierwsze zabezpieczenia
 Wybór kierownictwa projektu
3. Myślenie projektowe – warunek efektywności zmiany
Myślenie projektowe - niezależne od metodyk kierowania projektu
Myślenie refleksyjne jako reguła w projekcie
Wyznaczanie celu i zadbanie o poczucie sensu
Rola i Odpowiedzialność w projekcie
Projekt - zarządzanie wobec środowiska
- Inne fundamenty sukcesu projektu
4. Jak zadecydować o sposobie poprowadzenia projektu: zależnie od celów
biznesowych, wobec dynamiki, wobec niepewności
Podejście adaptacyjne do zarządzania projektami
Jak wybierać: styl zarządzania, metodykę, typ organizacji,
Kierownika projektu
Zawsze: Analiza Interesariuszy i ich oczekiwań
Zarządzanie społecznością a strategia. Rola menedżera.
5. Studium przypadku - dyskusja raportu z rzeczywistego dużego projektu:
Uwarunkowania środowiska
Efekty sponsora założeń i ograniczeń
Organizacji projektowa a kierownictwo projektu
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie zmianą
Ćwiczenia:
Przykładowy projekt. Praca w zespołach. Omówienie wspólne
 Planowanie projektu dla celów strategicznych organizacji
 Budowanie organizacji projektu
 Obsada wykonawców
 Rozpoznawanie Interesariuszy i ich oczekiwań
 Ustalanie zasad komunikacji
Reguły zadawania i odbioru prac.
6. Studium przypadku - Zarządzanie zmianą przez projekt współfinansowany przez
UE
Programy Operacyjne – uwarunkowania i cele strategiczne sponsora
PCM /LFA – metodyka oczekiwana przez UE
Interesariusze projektów współfinansowanych przez UE
„Drzewo problemów”, „Drzewo celów”
Wykonanie i monitorowanie
Zagadnienia ewaluacji i audytu projektu
7. Standardy PMI dla zarządzania projektowego
PMBOK wobec projektu w organizacji
Poszerzenia PMBOK dla projektów konstrukcyjnych
Poszerzenie PMBOK dla projektów rządowych
Zarządzanie programami
Zarządzanie portfelem projektów
Dojrzałość organizacji
Download