Zmiana jest zjawiskiem obowiązkowym oraz

advertisement
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ZESPOLE
Zmiana jest zjawiskiem obowiązkowym oraz pożądanym
w procesie rozwoju ludzi oraz organizacji. Na poziomie
strategicznym zmiany mają zapewnić firmie przewagę
konkurencyjną
lub
organizacyjną.
Na
poziomie
operacyjnym, działania, mające na celu poprawę
skuteczności i wydajności, dostosowanie do sytuacji
zewnętrznej lub wewnętrznej, mogą znaleźć swoje
odzwierciedlenie
w
zmianach
wprowadzanych
w
procedurach, praktyce pracy, systemach i strukturach. Zmiana często spotyka się z oporem wynikającym
często z koniecznością wyjścia spoza sfery komfortu oraz z silnymi emocjami. Warto wiedzieć jak
zarządzać zmianą by nie stracić a zyskać.
CELE SZKOLENIA
✓ Pozyskanie świadomości zasad wprowadzania stylu zarządzania zmianą w organizacji.
✓ Pozyskanie świadomości metodologii zarządzania zmianą w organizacji.
✓ Przygotowanie kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla do wieloaspektowości zarządzania
zmianą.
✓ Przećwiczenie umiejętności komunikowania zmian z wykorzystaniem arkuszy lidera.
KORZYŚCI
✓ Przedstawienie praktycznych zasad psychologii zarządzania zmianą.
✓ Poznanie technik radzenie sobie z emocjami i oporem pracowników podczas zarządzania zmianą.
✓ Omówienie aspektu derekrutacji, degradacji lub przesunięcia stanowiskowego pracowników podczas
zarządzania zmianą.
ADRESACI
✓ Kadra zarządzająca.
✓ Kierownicy średniego i wyższego szczebla.
✓ Osoby zainteresowane powyższą tematyką.
Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody autora.
1
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ZESPOLE
PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie zmianą w zespole – komunikacja zmian, radzenie sobie z oporem i techniki
zarządzania zmianą.
DZIEŃ I
09:30 – 09:45 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kontraktu, celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
09:45 -12:30 MODUŁ I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
✓
✓
✓
✓
Źródła i rodzaje zmian – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywołujące zmiany.
Zmiana jako proces – kiedy zmiana jest konieczna a kiedy zbędna.
Rodzaje oporu w odniesieniu do zmiany.
Analiza pola sił (wg Kurta Lewina) jako podstawa budowania efektywnego programu wprowadzania
zmiany.
✓ Koszty wprowadzenia zmian w organizacji.
MODUŁ II ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ASPEKT ZAWODOWY
✓ Arkusz „mój styl zarządzania zmianą” (praca indywidualna + praca podgrupach) – omówienie wniosków
o stylach zarządzania zmianą.
✓ Wprowadzenie do psychologii zarządzania zmianą (ćwiczenie grupowe).
✓ Typy osobowości i ich reakcje w obliczu zarządzania zmianą.
12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
13:10 – 16:00 MODUŁ III ANALIZA SIŁ W ZMIANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Przezwyciężanie oporu w procesie zmiany.
Czynniki wspierające i hamujące zmianę.
Ambasadorzy zmiany wprowadzanej w organizacji.
Rozpoznawanie i zdefiniowanie problemu.
Analiza problemu.
Techniki podejmowania decyzji w procesie zmiany.
Kryteria wyboru optymalnego rozwiązania w zmianie.
Ocena wybranego sposobu rozwiązywania problemów.
16:00 – 16:30 Opracowanie check – listy – podsumowanie.
DZIEŃ II
09:00 – 09:15 Rozpoczęcie szkolenia wraz z omówieniem wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
09:15 -12:30 MODUŁ I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ASPEKT PSYCHOLOGICZNY
✓ Postrzeganie zarządzania zmianą z perspektywy lidera a pracowników.
✓ Arkusz lidera – wypracowanie strategii zarządzania zmianą przez szefa zespołu w organizacji.
Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody autora.
2
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ZESPOLE
✓ Jasna komunikacja w organizacji – praktyczne rady jak zarządzać zmianą- dopasowanie komunikatów do
odbiorców pod kątem płci oraz hierarchii zawodowej.
✓ Arkusz lidera – przekazanie praktycznych technik przekazywania informacji służbowych o zmianie do
stylu zachowań pracowników.
✓ Arkusz lidera – zarządzanie zmianą poprzez feedbackowanie, korygowanie, rozmowę o problemie
(wsparcie, wizja, strategia).
✓ Arkusz lidera – zarządzanie zmianą a trudna rozmowa z pracownikiem oraz aspekt derekrutacji.
✓ Zarządzanie zmianą a metody pobudzania motywacji wewnętrznej pracownika z elementami coachingu
i radzenia sobie z oporem pracownika – arkusz lidera – coaching, epizodyczny.
✓ Zarządzanie zmianą a expose szefa – arkusz lidera – expose szefa (ćwiczenie indywidualne), omówienie
dobrych praktyk.
✓ Zarządzanie zmianą a piramida zmian – model przeprowadzania zmiany Roberta Diltsa, mapa zmian, na
które mam wpływ w poszczególnych obszarach piramidy.
12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
13:10 – 15:00 MODUŁ II KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIANY I WYWIERANIE WPŁYWU
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rola komunikacji we wdrażaniu zmian.
Jak skutecznie komunikować zmianę.
Metody przełamywania oporu i konfliktów.
Angażowanie pracowników w proces zmian.
Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany.
Rola lidera w obliczu zmiany.
Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych
Jak przekonywać ludzi do zmiany.
15:30 – 16:00 Opracowanie check – listy – podsumowanie.
METODA SZKOLENIOWA
Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody autora.
3
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ZESPOLE
TERMINY: zgodnie z harmonogramem.
CENA STAŁA: 1390 zł netto (+23% VAT)
Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.
CENA ZAWIERA:
1.
2.
3.
4.
5.
Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem.
Materiały szkoleniowe w formie książki szkoleniowej zawierającej merytorykę, ćwiczenia, dobre rady, spis literatury.
Pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
Przerwy (kawa, herbata, woda, sok, ciastka, owoce) oraz dwudaniowy lunch.
Po zakończeniu dnia szkoleniowego podsumowanie w formie check - listy zdobytych informacji i wniosków
z ćwiczeń, aby pamiętać o wyćwiczeniu nowych nawyków postępowania.
6. Dyplom zaświadczający odbycie szkolenia.
7. Po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji on-line z trenerem jako formę weryfikacji ćwiczonych w praktyce
porad.
PROMOCJE:
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:
1.
2.
3.
4.
5% zgłoszenie drugiej osoby;
10% zgłoszenie trzeciej osoby;
15% zgłoszenie czwartej osoby;
w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
PREZENT DLA CIEBIE
Po udziale w szkoleniu otwartym w Human Skills, Uczestnik szkolenia otrzymuje
prezent w postaci 20% rabatu na cenę podstawową kolejnego szkolenia otwartego.
✓ Prezent jest ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym szkoleniu, na
zakup szkolenia otwartego z katalogu wszystkich szkoleń otwartych,
realizowanych w 2017r.
✓ Katalog wszystkich szkoleń otwartych znajdziesz tutaj: wejdź
✓ Prezent może zostać przekazany dla innego pracownika tej samej firmy.
✓ Prezent nie łączy się z innymi promocjami.
ADRES SZKOLENIA: Human Skills, Centrum Warszawy ul. Widok 18/2
Naszym Klientom gwarantujemy rzeczowość i uczciwość. Zawsze służymy poradą i pomocą, bo traktujemy
Państwa w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsługiwani
Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody autora.
4
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ZESPOLE
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Firma szkoleniowa Human Skills tel. (22) 2242195; (22) 2242196
ul.Widok 18/2; 00-023 Warszawa; [email protected]; www.humanskills.pl
NIP 672 176 19 10; REGON 142332440
DATA SZKOLENIA:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKÓW
Stanowisko:
Telefon:
Adres email:
Należność w kwocie netto: ……………………………w kwocie brutto: ……………………….. zostanie przelana na podane konto.
Upoważniam firmę Human Skills do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Firma/instytucja:
Ulica, nr
NIP
Miasto
Tel/fax
Dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko
Nr tel. i adres email
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia.
Prosimy o płatność przelewem w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, na konto Human Skills
ul.Rembielińska 12/19;03-343 Warszawa: Bank mBiznes konto: 18 1140 2004 0000 3202 6836 0723
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym szkoleniu. Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji ze
szkolenia, maksymalnie do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, uczestnik/firma uczestnika
zostanie obciążona pełnymi kosztami.
Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia lub/oraz zgłaszanego przez daną firmę uczestnika – po uzyskaniu pisemnej aprobaty z
ramienia firmy Human Skills.
Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora zostaną zwrócone wpłacone koszty w 100%.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych przez firmę Human Skills w zakresie prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotem. Dane osobowe
udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję.
Pieczątka firmy zgłaszającej:
Podpis osoby zgłaszającej:
Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody autora.
5
Download