struktury poziomej - Instytut Medycyny Pracy

advertisement
ROZDZIAŁ XIII 94)
CENTRA DOSKONAŁOŚCI DZIAŁAJĄCE W RAMACH
STRUKTURY POZIOMEJ
§ 103 95)
1. W skład CENTRUM DOSKONAŁOŚCI – BIOLOGIA MOLEKULARNA
I EPIDEMIOLOGIA RAKA ŚRODOWISKOWEGO I ZAWODOWEGO
„EPIMOL” wchodzą:
1) Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 96)
2) Zakład Epidemiologii Środowiskowej
Pracownia Epidemiologii
3) (skreślony) 97)
4) Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
Pracownia Biochemii Toksykologicznej
Pracownia Toksykologii Molekularnej
Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności
5) Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego 98)
Pracownia Monitoringu Biologicznego
2. Do zadań CENTRUM „EPIMOL” należy:
1) epidemiologiczna ocena ryzyka zawodowego wynikającego z ekspozycji
zawodowej i środowiskowej,
genotoksycznych właściwości nowych i istniejących czynników
chemicznych i pyłowych,
określenie roli polimorfizmu genetycznego w mechanizmie powstawania skutków
toksycznych,
monitoring biologiczny narażenia,
toksykologia doświadczalna, łącznie z zastosowaniem metod alternatywnych
do oceny toksyczności,
identyfikacja oraz ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z narażenia
na czynniki chemiczne a także opracowanie systemu zapobiegania negatywnym
skutkom zdrowotnym
promocja zdrowia w miejscu pracy.
2) ocena
3)
4)
5)
6)
7)
———————
94)
95)
96)
97)
98)
Dodany przez § 1 ust. 6 Aneksu Nr 11.
Oznaczony przez § 1 ust. 6 Aneksu Nr 11.
Ze zmianą wprowadzoną przez dodanie § 64 a).
Ze zmianą wprowadzoną przez skreślenie § 69.
Ze zmianą wprowadzoną przez skreślenie § 73.
87
§ 104 99)
1. W skład CENTRUM KOMPETENCJI – ZAWODOWE USZKODZENIA SŁUCHU
„HEARLOSS” wchodzą:
1) Zakład Zagrożeń Fizycznych
Pracownia Hałasu i Wibracji
2) (skreślony) 100)
3) Klinika Audiologii i Foniatrii 101)
Pracownia Audiologiczna
Pracownia Foniatryczna
Pracownia Logopedyczna 102)
Pracownia Zaburzeń Równowagi
103)
2. Do zadań CENTRUM „HEARLOSS” należy:
1) dokonywanie epidemiologicznej oceny ryzyka uszkodzeń słuchu w wyniku
2)
3)
4)
5)
6)
zawodowej i środowiskowej ekspozycji na hałas,
identyfikacja i ocena zagrożeń dla słuchu związanych z narażeniem na czynniki
chemiczne, zwłaszcza rozpuszczalniki organiczne,
dokonywanie oceny metod stosowanych przy szacowaniu ekspozycji na hałas,
opracowanie metod monitoringu oraz wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu
spowodowanych przez hałas,
prowadzenie badań doświadczalnych nad mikromechanizmem ślimakowym
i regeneracją komórek rzęsatych w następstwie uszkodzeń wywołanych
ekspozycją na hałas,
zbadanie wpływu mutacji genetycznych na powstawanie uszkodzeń słuchu
wywołanych ekspozycją na hałas.
———————
99) Oznaczony przez § 1 ust. 6 Aneksu Nr 11.
100)
Ze zmianą wprowadzoną przez skreślenie § 80.
101)
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 3 Aneksu Nr 15.
102)
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 4 Aneksu Nr 18.
103)
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 7 Aneksu Nr 28.
88
§ 105 104)
1. W skład CENTRUM TESTOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
I MATERIAŁÓW BIOMEDYCZNYCH „CHEMBIOTEST” wchodzą:
1) (skreślony) 105)
(skreślony) 106)
(skreślony) 107)
2) Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie
Jakości GMP 108)
3) Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
Pracownia Oceny Toksyczności
Pracownia Patologii 109)
Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności
4) Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego 110)
Poradnia Alergologiczna 111)
Oddział Alergologiczny 112)
Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
Pracownia Dermatologii
———————
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
Oznaczony przez § 1 ust. 6 Aneksu Nr 11.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 5 Aneksu Nr 25.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 9 Aneksu Nr 22, a następnie przez § 1 ust. 5 Aneksu Nr 25.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 1 Aneksu Nr 23, a następnie przez § 1 ust. 5 Aneksu Nr 25.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 4 Aneksu Nr 18, a następnie przez § 1 ust. 6 Aneksu Nr 25.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 7 Aneksu Nr 25.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 3 Aneksu Nr 24.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 1 Aneksu Nr 26.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 1 Aneksu Nr 26.
89
2. Do zadań CENTRUM „CHEMBIOTEST” należy:
1) w zakresie zadań naukowo-statutowych:
a) wykonywanie szerokiego spektrum badań doświadczalnych toksyczności
i genotoksyczności substancji chemicznych, preparatów chemicznych,
kosmetyków, środków ochrony roślin, biocydów, leków, dodatków
do żywności itp.,
b) wykonywanie badań cytotoksyczności oraz badań immunotoksyczności
substancji chemicznych z zastosowaniem metod alternatywnych in vitro,
c) kompletna diagnostyka chorób alergicznych, poprzez wykonywanie
pełnego panelu badań alergologicznych in vivo oraz in vitro,
d) wykonywanie badań patomorfologicznych w ocenie działania toksycznego
i kancerogennego substancji chemicznych, pyłów oraz sztucznych
i naturalnych włókien mineralnych.
2) w zakresie zadań usługowych:
a) prowadzenie badań doświadczalnych i ekspertyzowych na zlecenie
podmiotów gospodarczych,
b) prowadzenie badań klinicznych i ekspertyzowych na zlecenie podmiotów
gospodarczych,
c) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
3) w zakresie zadań organizacyjnych:
a) realizowanie programów współpracy z ośrodkami krajowymi
i zagranicznymi.
§ 106 113)
1. W skład KRAJOWEGO OŚRODKA ds. ORZECZNICTWA I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wchodzą:
1) Zakład Polityki Zdrowotnej
Pracownia Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
2) Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii 114)
Oddział Chorób Zawodowych 115)
Przychodnia Chorób Zawodowych
———————
113)
114)
115)
Dodany przez § 1 ust. 1 Aneksu Nr 20.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 9 Aneksu Nr 22.
Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 1 Aneksu Nr 23.
90
2. Do zadań KRAJOWEGO OŚRODKA należy:
1) w zakresie zadań naukowo-statutowych:
a) analiza postaw pracodawców i pracowników wobec zatrudniania
i współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
b) monitorowanie sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
c) monitorowanie przyczyn niepełnosprawności wśród pracowników
funkcjonujących na otwartym i chronionym rynku pracy,
d) opracowywanie standardów opieki profilaktycznej nad pracownikiem
niepełnosprawnym,
e) analiza rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej oraz standardów
orzeczniczych stosowanych w orzekaniu o niepełnosprawności w tych
krajach,
f) monitorowanie i analiza standardów orzeczniczych stosowanych w Polsce
oraz ich aktualizacja,
g) opracowywanie zasad oceny jakości orzecznictwa do celów
pozarentowych,
h) przygotowanie i uaktualnianie bazy danych z informacjami dotyczącymi
aktywizacji zawodowej dla pracodawców, osób niepełnosprawnych,
lekarzy medycyny pracy, doradców zawodowych, psychologów,
pedagogów i pracowników socjalnych,
i) monitorowanie jakości oraz opracowywanie zasad dobrej praktyki
w orzecznictwie o niepełnosprawności,
j) opracowywanie zasad dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad
pracownikiem niepełnosprawnym,
2) w zakresie zadań usługowych:
a) prowadzenie badań klinicznych i ekspertyzowych,
b) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla profesjonalistów
zaangażowanych
w
proces
aktywizacji
zawodowej
osób
niepełnosprawnych,
3) w zakresie zadań organizacyjnych:
a) wymiana informacji i doświadczeń z przedstawicielami instytucji zajmujących
się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych,
b) realizowanie programów współpracy z ośrodkami krajowymi
i zagranicznymi.
DYREKTOR
Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński
91
92
Download