Zarządzanie zmianą można podzielić na

advertisement
Zarządzanie zmianą.
Koncepcje Zarządzania – Ćwiczenia
dr. Alekandra Zaleśna
Monika Kopiec
Karolina Bereda
Leszek Sierpiński
Prezentacja ta będzie zmianą i mamy nadzieję ze taką zostanie spostrzeżona . Będziemy
starali się zmienić Państwa postrzeganie prezentacji akademickiej.
Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do
rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np.
jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany.
Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.
Procesami zarządzania zmianą będą:
1. Proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze
zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są
bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją
celów organizacji.
2. Część procesu prowadzenia każdej działalności gospodarczej lub jako krok pomiędzy
planowaniem strategicznym a wdrożeniem
Pojęcie zmiany:
Próba odnalezienia definicji zmiany
- „ktoś, coś staje się inne niż dotychczas, zastąpienie, wymiana, zamiana, przyjęcie
innej zasady postępowania” (Słownik j. polskiego)
- Firma doradcza, coachingowa zajmująca się zmianą jako procesem.
- Wprowadzenie czegoś nowego (ujęcie rzeczowe).
- ???????????????????.
Zmiana:
– to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji,
– to przekształcenie każdego istniejącego układu wg ustalonych procedur,
– to pojęcie efemeryczne, z natury rzeczy charakteryzuje się niepewnością
nieprzewidywalnością,
– to nieodłączne zjawisko towarzyszące człowiekowi i jego działalności.
O zmianie mówił kiedyś:
Heraklit z Efezu (ur. ok. 540 p.n.e., zm. ok. 480 p.n.e.) - Nic nie trwa, tylko zmiany”.
Heraklit z Efezu poprzez swoją filozofię głosił, że ciągłe stawanie się i przemijanie jest
najważniejszą cechą bytu, zaś stawanie się i przemijanie jest wynikiem nieprzerwanego
ścierania się przeciwieństw. Najlepszym obrazem jego teorii jest rzeka – „wszystko płynie,
nic nie stoi w miejscu”.
Mówi obecnie
Peter F. Drucker (ur. 19.11.1909r, zm. 11.11.2005r) - „Jedyną stałą rzeczą są zmiany.”
Twórca zarządzania: Peter F. Drucker – ekspert ds. zarządzania, zajmował się badaniem
procesów w zakresie organizacji i zarządzania. Nazywany był ojcem-założycielem
zarządzania. Metody pobudzania motywacji opracowane przez Druckera stosowane były
przez kierownictwo największych amerykańskich koncernów.
Źródła zmian

 




Fi
r
m
a
i
e
i
d
em
m
i
oę
gd
rz
ay
fin
ca
zr
no
ed
Firm a
W ewn
ętrzn e
t
e
c
h
n
o
l
o
Z
g
m
i
i
e
a
n
y
G
l
o
Rb
oa
sl
ni
ąz
ca
ec
j
a
w
ujęcię źródeł zmian jako różnych czynników wpływających na firmę
tR
re
eg
nu
dl
ya
c
sj
pe
o
łk
er
ca
zj
no
ew
Zew nętrzne
N
o
w
e
P
r
a
c
o
w
n
i
c
y
N
o
w
e
R
o
s
n
ą
c
a
i
w
s
z
e
c
h
o
b
e
c
n
a
t
r
e
n
d
ó
w
r
y
n
k
o
w
y
c
h
y
m
a
g
a
n
i
a
a
k
c
j
o
n
a
r
i
u
s
z
y
kategoryzacja źródeł zmian jako zewnętrzne i wewnętrzne
o
w
e
k
o
n
k
u
r
e
n
c
j
a
(
n
o
w
y
k
l
i
e
n
t
)
definicja wewnętrznych
+ przykłady
definicja zewnętrznych
+ przykłady
Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do
rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim.
Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Etapy procesu zarządzania zmianą:
-
Ustalenie ogólnego celu organizacyjnego,
Rozważanie ważności i wielkości zmiany,
Zidentyfikowanie kultury organizacyjnej,
Określenie ograniczeń krytycznych,
Aktywne włączenie pracowników w proces zmian.
Rodzaje zmian:
Literatura definiuje również kategoryzację rodzaju zmian
Rozróżniamy według kryterium podziału:
- Sterowalność ( planowana i nie planowana),
- Styl zmieniania (narzucona i dobrowolna),
- Źródło zmian ( wewnętrzna i zewnętrzna),
- Skuteczność zmian ( doskonaląca i zubożająca),
- Czas zmian (krótka i długa),
- Zakres zmian (drobna i duża),
- Inwencja (kontynuowana i precedensowa).
Okazje do przeprowadzania zmian by Peter Druckera:


występujące wewnątrz organizacji, są to:
o nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne
o niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej
organizacji
o innowacja wynikająca z potrzeb procesu
o zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, które wszystkich zaskakują
występujące na zewnątrz organizacji, to:
o zmiany demograficzne (zmiany w populacji)
o zmiany w postrzeganiu np. mody
o nowa wiedza
Zarządzanie zmianą można podzielić na
1. Makrosystemowe



systemowe
strukturalne
programowe
2. Mikrosystemowe



innowacje
modyfikacje
usprawnienia
Można dokonać także podziału na zmiany:



wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych
zmiany dostosowawcze (reaktywne) i wyprzedzające (planowane)
radykalne i inkrementalne
Podmiot zmian - człowiek
Przykład 1.
Definicja organizacji
Definicja modelu zarządzania
Definicja celu
Definicja przyjętego sposobu realizacji
Przebieg
Analiza kosztów
Ludzie stanowią kwintesencję organizacji. Jeśli chcemy umiejętnie zarządzać zmianą,
musimy zrozumieć, jak pracownicy odbierają ją w sensie emocjonalnym i poznawczym.
Jednostka w swym nastawieniu wobec zmiany przechodzi przez wiele faz, które
przedstawiają się następująco: Moment
wprowadzenia
zmiany
Negowa nie
potrzeby
zmiany
Czynne przeciw
stawianie sie
Bierna
akceptacja
Uczenie się
zmiany
Reakcja ludzi na zmiany obejmuje fazy:
- Szok – człowiek czuje się przytłoczony nową sytuacją lub zdarzeniem. Może to
doprowadzić do odrzucenia procesu zmiany i stwierdzenia, że zmiana nie nastąpi;
- Negacja – człowiek sztywno obstaje przy dotychczasowych sposobach działania. Na
tym etapie opór jest najsilniejszy. Charakterystyczne dla tej postawy jest
oświadczenie: „Nigdy na to nie pozwolę”;
- Depresja – człowiek widzi, że nie ma żadnego wpływu na rozwój sytuacji, czego
efektami są smutek, złość i wycofanie się z procesu zmiany;
- Rezygnacja – człowiek godzi się ze zmianą, ale niekoniecznie ją aprobuje. Jest to
punkt zwrotny w procesie zmiany;
- Przymiarka – człowiek wypróbowuje nowe zachowania i metody pracy;
- Konsolidacja – nowe doświadczenia i sposoby postępowania przekształcają się w
nowe normy i rutynowe zachowania;
- Przyswojenie – człowiek poprzez refleksję i uczenie się zaczyna utożsamiać się ze
zmianą. Typowe dla tej postawy stwierdzenie to: „Świat się zmienia, trzeba za nim
nadążać”.
Model Lewina
Opis 3 faz
Analiza pola sił
Opis 4 etapów
Pojęcie zarządzania zmianą
Definicja
Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych
schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w
zespole ludzkim. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.
Etapy zarządzania zmianą
Definicja etapów
 Ustalenie ogólnego celu organizacyjnego,
 Rozważanie ważności i wielkości zmiany,
 Zidentyfikowanie kultury organizacyjnej,
 Określenie ograniczeń krytycznych,
 Aktywne włączenie pracowników w proces zmian.
Wprowadzanie zmian
Wprowadzanie zmian może spowodować u pracowników m.in.: przeciążenia,
utrudnienia, przeszkody i konflikty. Aby pracownicy zaakceptowali zmiany, trzeba ich
przekonać, że nowe rozwiązanie przyniesie im więcej korzyści niż strat.
Przed rozpoczęciem procesu wprowadzania zmian znajdź odpowiedź na pytanie:
• Co oferuje sytuacja, którą powodujesz?
Wprowadzanie zmian – stadia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Skrystalizowanie się w danej organizacji faktycznej potrzeby
Pojawienie się inicjatorów
Sformułowanie problemów
Rozpatrzenie różnych sposobów wprowadzenia innowacji
Wprowadzenie innowacji
Osiągniecie trwałych efektów
Przejęcie przez system wszelkich funkcji spełnianych dotąd przez
inicjatorów
Wprowadzanie zmian – ludzie
Z jakimi typami ludzkimi spotykamy się w obliczu zmian
Wprowadzenie zmian – jak
 twórcy zmian muszą sami odpowiadać za ich wprowadzenie,
 projekt wprowadzenia zmian powinien zostać przedstawiony publicznie przez
kierownictwo cieszące się wśród podwładnych autorytetem,
 członkowie organizacji (firmy) powinni uważać, iż zmiany przyczynią się raczej do
zmniejszenia przez nich wysiłku związanego z wykonywaniem pracy niż do jego
zwiększenia,
 zmiana nie może naruszać wartości, jakie od dawna uznają członkowie organizacji,
 związane ze zmianą nowe informacje i doświadczenia powinny być zgodne z
dotychczasowymi zainteresowaniami członków organizacji,
 dobrze aby uczestnicy organizacji nabrali przekonania, że ich dotychczasowa
autonomia nie zostanie naruszona,
 należy zachęcać ludzi do włączenia się w proces diagnozowania stanu instytucji,
dzięki czemu sami przyczynią się do ustalenia tak zwanej luki sprawnościowej (
zobaczą co jest robione obecnie, a co można zrobić w przyszłości ),
 zmiana powinna zostać zaakceptowana przez większość grupy, a ponadto znajdą się
jednostki zdolne do zrozumienia przyczyn oporów niektórych członków grupy,
 należy stosować systematyczne informowanie zwrotne oraz wyjaśniać konieczność
wprowadzania zmiany ( stworzenie możliwości identyfikowania się pracownika z
wprowadzoną zmianą ),
 należy brać pod uwagę możliwość dokonania ewentualnej rewizji projektowanej
zmiany, jeśli możliwe będzie wycofanie się z niej w momencie ujawnienia wad
innowacji.
Przykład 1.
Definicja organizacji
Definicja modelu zarządzania
Definicja celu
Definicja przyjętego sposobu realizacji
Przebieg
Analiza kosztów
Przykład podbnej zmiany powodującej inne efekty kosztowe dzieki wykorzystaniu nauki
wyciągniętej z przkładu pierwszego
Dziękujemy zauwagę
Download