Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm

advertisement
Zarządzaj zmianą
Program outplacementowy dla firm
Oferta AG TEST HR
i PM Doradztwo Gospodarcze
Projekt dofinansowany ze Środków Funduszu Europejskiego
Outplacement, czyli odpowiedzialna
restrukturyzacja
Termin outplacement powstał ponad 30 lat temu w Chicago w firmie działającej w obszarze
doradztwa zawodowego. W obliczu dużych zwolnień firmy odczuwały potrzebę wsparcia swoich
odchodzących pracowników, jak i tych którzy pozostają.
Wsparcie tą metodą ma swoje korzenie pod koniec II wojny światowej, kiedy została udzielona
pomoc powracającym amerykańskim żołnierzom.
Później narzędzia te znalazły zastosowanie w coraz większej ilości korporacji. W Stanach
Zjednoczonych są już stosowane w zasadzie od lat 60-tych. W Polsce outplacement pojawił się w
latach 90-tych wraz z prywatyzacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw.
Minimalizacja skutków ubocznych zmiany
Decyzja o zwolenieniu jest na ósmym miejscu najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Nie
dziwi zatem, że nawet jeżeli racjonalnie i ekonomicznie uzasadniona, powoduje brak zrozumienia,
niepokój i frustrację wśród całego zespołu.
Istnieje silna korelacja pomiędzy wynikami i motywacą pracowników, którzy zostają w organizacji,
a tym jakie wsparcie ostrzymają osoby zwalniane. Tu naprzeciw wychodzi odpowiednio
skonsutruowany program outplacement, który pomagają przygotować profesjonalne firmy
doradcze.
Podczas udziału w outplacemencie zwalniani pracownicy otrzymują pełne przygotowanie do tego
aby pewnie wkroczyć na rynek pracy, zyskując udzielane im przez doradców wiedzę i poczucie
bezpieczeństwa w tej niełatwej sytuacji.
Proponowany przez nas program to nie tylko wsparcie dla pracowników, ale również dla kadry
zarządzającej i HR Firmy, która przechodzi restrukturyzację.
Jeżeli szukają Państwo nowoczesnych rozwiązań HR, które zminimalizują ryzyko społeczne jak i
finansowe związane ze zwolnieniami grupowymi zapraszamy do zapoznania się z naszą
propozycją.
2
Oferowane usługi
Firma zakwalifikowana do projektu, będąca w procesie zwolnień grupowych, może otrzymać:

Doradztwo outplacementowe

Indywidualne konsultacje

Szkolenie dla kadry zarządzającej i HR
A ponadto dla pracowników:

Outplacement

Przekwalifikowanie w celu zmiany stanowiska pracy
Doradcy firmy AG TEST HR w ramach projektu wspólnie z kadrą zarządzającą opracowują program
outplacement.
Doradztwo outplacementowe dla Firmy
CEL: Diagnoza potrzeb oraz sytuacji przedsiębiorstwa zakończona podpisaniem porozumienia.
Etap I – Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa
Na tym etapie ustalane są indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa. Omawiane są potrzeby i
specyfika zwalnianej grupy oraz możliwości uzyskania dla nich wsparcia od przedsiębiorstwa. Na
tej podstawie dostosowujemy zakres szkoleń, konsultacji i działań w ramach Centrum Ofert Pracy
oraz kwestii organizacyjnych przebiegu outplacementu.
Metody pracy: wywiady z decydentami (Zarządami, Dyrekcją) osobami kierującymi działem
personalnym,
pracownikami
działu
personalnego
oraz
kluczowymi
menadżerami
firm
zwalniających pracowników. Analiza dokumentów, dostarczonych przez firmę.
Etap II - Program outplacement – porozumienie
Na podstawie diagnozy potrzeb przygotowywany jest projekt outplacement. Dokument opisuje
Indywidualny Program Outplacement dla Przedsiębiorstwa, który stanowi uzupełnienie
Umowy z Firmą biorącą udział w projekcie.
Istotnym elementem procesu ustalania programu jest jego akceptacja przez przedstawicieli Firmy
oraz przedstawicieli pracowników / związków zawodowych (wymagany podpis).
3
Indywidualne konsultacje dla firm
CEL: Wsparcie we wdrażaniu programu outplacement.
W konsultacjach wezmą udział menadżerowie, kierownicy dokonujący zwolnień oraz pracownicy
działów personalnych. Koncentrujemy się na dwóch obszarach (ustalane w zależności od potrzeb):

Przygotowanie do procesu zwolnień: wybór i zastosowanie kryteriów
redukcji;
wsparcie
w
rozmowach
ze
związkami
zawodowymi,
radami
pracowniczymi i innymi formami reprezentacji pracowników; ustalenie strategii
komunikacji decyzji o zwolnieniach całej załodze; ustalenie procedury wręczania
wypowiedzeń; etc.

Przygotowanie do reagowania na sytuacje kryzysowe i zarządzanie
zmianą:
przeprowadzenie rozmów mających na celu zwolnienie pracownika;
reagowanie w sytuacjach trudnych; radzenie sobie z własnymi emocjami i
stresem; ustalanie zakresu pracy w okresie wypowiedzenia; zarządzanie
zespołem w okresie przejściowym – w okresie trwania wypowiedzeń;
motywowanie zespołu po zwolnieniach.
Formy pracy
Każda firma ma do wykorzystania 10 godzin indywidualnych konsultacji. Forma dopasowywana
jest w toku przygotowywania indywidualnego programu outplacement. W zależności od ustaleń
mogą przybrać nastąpującą formę:
Konsultacje
Konsultacje dla menadżerów mogą dotyczyć zarówno obszaru przygotowania procesu zwolnień,
jak i wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i zarządzania zmianą. Konsultacje
mogą być indywidualne lub świadczone dla grup, np. zespołu powołanego do zorganizowania i
przeprowadzenia procesu redukcji personelu.
Coaching indywidualny
Coaching to wsparcie ukierunkowane na indywidualne potrzeby menadżera, pracownika działu
personalnego. Coaching ukierunkowany jest na wsparcie głównie w zakresie obszaru reagowania
na sytuacje kryzysowe i zarządzania zmianą. Podczas coachingu wykorzystywane są metody
szkoleniowe dostosowane do pracy indywidualnej - mini-wykład, prezentacja, pokaz, dyskusja,
odgrywanie ról z omówieniem, analiza indywidualnego stylu działania w sytuacji zmiany,
planowanie i przygotowywanie indywidualnych strategii działania w procesie zwalniania etc.
4
Warsztaty
Konsultacje grupowe to wsparcie doradcze przeznaczone dla grupy menadżerów, kierowników,
pracowników personalnych. Konsultacje grupowe koncentrują się na obszarze reagowania na
sytuacje kryzysowe i zarządzania zmianą, w kontekście wypracowania standardów, wszystkich
osób, biorących udział we wdrażaniu zmian.
Szkolenia w zakresie zarządzania zmianą
Przygotowaliśmy program szkoleniowy, który ma na celu zaznajomienie kadry kierowniczej i/lub
HR z dostępnymi narzędziami menedżerskimi w procesie zarządzania zmianą .
Szkolenia są otwarte dla firm biorących udział w projekcie i będą organizowane w kilku
terminach. W jednym szkoleniu biorą udział przedstawiciele różnych firm, znajdujących się w
podobdnej sytuacji co dodatkowo pozwala na wymianę doświadczeń i nawiązanie cennych
znajomości.
Cel:
 przygotowanie uczestników do procesu wdrażania zmiany,
 podniesienie wiedzy na temat specyfiki samego procesu zmiany,
 wzmocnienie umiejętności użytecznych w sytuacjach kryzysowych,
 zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie zmiany.
Metody pracy:
Szkolenia realizujemy poprzez aktywne ćwiczenia indywidualne i w grupach, gry oraz
symulacje. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu przez trenera i grupę. Uczestnicy
otrzymują
w ten sposób praktyczne umiejętności, które od razu mogą wprowadzić w życie.
Wszystkie sesje szkoleniowe są prowadzone zgodnie z metodyką uczenia się ludzi dorosłych w
oparciu o Cykl Kolba.
Rezultat pracy: Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, radzenie sobie w
sytuacjach kryzysowych
5
Outplacement dla pracowników
Nasi doradcy mają za zadanie przeprowadzić zwalniane osoby przez swoisty proces. Nauczyć
odmiennego sposobu patrzenia na sytuację, oswoić lęk, uświadomić już posiadany potencjał
oraz dostrzegać stojące przed nimi możliwości. W oparciu o kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie
uczestnika doradcy określają obszary zawodowe oraz budują profile kompetencji w
kontekście konkretnych stanowisk. Następnie wspólnie z uczestnikami szukamy możliwości
szkoleniowych i
co najważniejsze ofert pracy, które będą najbardziej zbieżne z ich wiedzą i
umiejejętnościami.
Państwa pracownikom proponujemy dwie ścieżki zmiany kwalifikacji.
OUTPLACEMENT
Pierwsza z nich dotyczy pracowników, którzy podlegają grupowym zwoleniniom. Dedykowana jest
ona szczególnie pracownikom będącym w najtrudniejszej sytuacji socjalnej i ekonomicznej.
Uczestnicy przechodzą przez innowacyjny, kompleksowy program doradczo-szkoleniowy, ułożony
w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas od momentu zwolnienia do znalezienia nowego
zatrudnienia.
Program obejmuje:

Indywidualny Plan Działania

Poradnictwo psychologiczne – praca nad motywacją, obniżeniem niepokoju i zniechęcenia

Poradnictwo zawodowe: omówienie IPD, ustalenie dalszej ścieżki rozwoju, rynek pracy i
techniki aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenia zawodowe (zmiana kwalifikacji)

Centrum ofert pracy – minimum 3 propozycje
ZMIANA KOMPETENCJI I STANOWISKA PRACY
Druga ścieżka to możliwość przekwalifikowania pracownika i zmiany stanowiska wewnątrz
obecnej firmy. Uczestnicy przechodzą przez program doradczo – szkoleniowy, dzięki któremu
uczestnik utrzymuje zatrudnienie, a firma bezkosztowo zyskuje przeszkolonego pracownika
tam gdzie tego najbardziej potrzebuje.
Program obejmuje:

Indywidualny Plan Działania

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe przekwalifikowujące
6
Korzyści
 Dodatkowe wsparcie dla firmy w procesie restrukturyzacji
 Oszczędność finansowa – szkolenia i doradztwo są dofinansowane.
 Nowoczesne i skuteczne narzędzia dla kadry zarządzającej.
 Profesjonalne wsparcie doradcze dwóch firm, które trzeci raz wspólnie realizują projekt
outplacementowy.
5 kroków do odpowiedzialnej zmiany
Aby bezpłatnie skorzystać z doradztwa, szkoleń i konsultacji:
1. Wejdź na stronę www.zarzadzajzmiana.pl – doradztwo dla firm - outplacement i
ściągnij formularz zgłoszeniowy
2. Wypełniony formularz odeślij już teraz ale najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz doradca skontaktuje się z Twoją firmą by
przeprowadzić wstępną analizę potrzeb
4. Na podstawie dokumentacji i analizy wstępnej nastąpi kwalifikacja firmy do projektu
5. Po zakwalifikowaniu się zostanie zaplanowany proces ścieżki outplacement dla Twojej
firmy
7
Adisory Group TEST HR
To konsultanci HR – partnerzy międzynarodowych korporacji w Polsce i czołowych, polskich
przedsiębiorstw. Firma działa na rynku od 1991 roku, od tego czasu zrealizowała ponad
10 tysięcy projektów z obszaru HR, co uczyniło ją, jedną z najbardziej doświadczonych
firm w branży.
TEST w liczbach i faktach:
Ponad 20 lat doświadczenia w HRM
1600 zrealizowanych skutecznie projektów executive search
10000 zatrudnionych pracowników
6000 ocenionych managerów i specjalistów w programach audytu managerskiego i AC
(pełna nazwa)
 Systemy ocen, wynagrodzeń, badania satysfakcji, szkolenia oraz programy outplacement
 150 kompleksowych, branżowych i regionalnych Raportów Płacowych, z których
skorzystało ponad 650 firm
 Pierwszy w Polsce profesjonalny serwis internetowy o płacach oparty wyłącznie o
zweryfikowane dane z firm




Wybrani klienci outplacement
 Arcelor Mittal
 Vesuvius
 Deutsche Bank
 Cooper Standard
 Haxel
 Astor
 Roca
 Lafarge
8
PM Doradztwo Gospodarcze
Pomagamy naszym klientom rozwiązywać zaistniałe problemy i wspieramy ich w osiąganiu
wyznaczonych celów biznesowych. Czasem nawet podnosimy poprzeczkę.
Realizujemy to poprzez usługi doradcze, treningi i szkolenia, pozyskiwanie dla naszych
klientów środków z Funduszy Europejskich, technologie informacyjne.
Specjalizujemy się w usługach doradczych w zakresie:

Budowy strategii rozwoju firmy

Wdrożenia strategii z wykorzystaniem Zrównoważonej Karty Wyników (BSC)

Budowy strategii marketingowej i sprzedażowej

Doradztwie sukcesyjnym w firmach rodzinnych

Podnoszeniu efektywności procesów biznesowych

Optymalizacji struktur organizacyjnych

Rachunkowości zarządczej i kontrolingu
Dzięki pracy przy projektach dla przedsiębiorstw o zróżnicowanej działalności: informatycznej,
budowlanej, produkcyjnej, handlowej oraz turystycznej poznaliśmy specyfikę działania wielu
branż. Nasza wiedza i umiejętności przyczyniły się do wielu sukcesów zarówno naszych, jak i
naszych partnerów.
Nasze atuty
Staramy się zasłużyć na miano „siły sprawczej” sukcesu naszych klientów, dlatego:

Nasi konsultanci i trenerzy kładą nacisk na elementy wdrożenia, umiejętnie i z korzyścią
dla naszych klientów wskazując sposoby na praktyczne zastosowanie przekazywanej
wiedzy,

Stawiamy na długoterminową współpracę, opartą na zaufaniu i wymiernych korzyściach

Jesteśmy elastyczni - potrafimy sprawnie i skutecznie dopasować się do specyficznych
potrzeb naszych klientów.
Kontakt
Justyna Słowik
Specjalista ds. rekrutacji
tel.: 12 395 74 22
[email protected]
Justyna Jarosz
Menedżer ds. usług rozwojowych
tel.: 12 395 74 71
kom.: 882 792 478
[email protected]
PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków
NIP: 683-17-81-842
KRS: 0000028416
www.pmdg.pl
1
0
Download