Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy

advertisement
Projekt „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji
UMOWA UCZESTNICTWA
NR ……………
W PROJEKCIE
„Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15
Realizowanego przez Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawna, na podstawie Umowy zawartej
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. OŚ 10 Adaptacyjność Przedsiębiorstw
i Pracowników Do Zmian. Działanie 10.2 Program typu Outplacement
zawarta w Lublinie w dniu
………………………………………………………………………………………………………………..
pomiędzy
Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawną
Zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:
Hannę Polak, wspólnika uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(numer PESEL Uczestnika/Uczestniczki)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego Uczestnika/Uczestniczki)
Zwanym dalej „Uczestnikiem”.
Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:
Biuro Projektu: ul. Hempla 6 pok. 382, 20-008 Lublin, tel. 502 622 530, fax. 22 620-62-76
e-mail: [email protected], www.business-school.pl/twojaszansa
Projekt „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
1.
Beneficjent oświadcza, że realizuje projekt „ Kompleksowy Outplacement – twoja szansa
na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 - 2020. OŚ 10 Adaptacyjność Przedsiębiorstw i Pracowników Do Zmian.
Działanie 10.2 Program typu Outplacement
2. Podstawą realizacji projektu „ Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
jest umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
3. Projekt „ Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy” realizowany jest w
okresie od 1.08.2016 do 31.05.2017
§2
Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że jest uprawniony/a do wzięcia udziału w projekcie
„Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy” – zgodnie z kryteriami rekrutacji
oraz zapoznał/a się i akceptuje warunki uczestnictwa w projekcie określone w Regulaminie
uczestnictwa i Regulaminie rekrutacji.
§3
1. Beneficjent zobowiązuje się do zorganizowania w warunkach i terminach wskazanych w
Regulaminie uczestnictwa i Regulaminie rekrutacji:
a) indywidualnego doradztwa zawodowych
b) wsparcia psychologiczno – doradczego
c) szkoleń zawodowych
d) płatnych 3-miesięcznych staży zawodowych
§4
W realizacji ścieżki wsparcia w projekcie „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku
pracy” Beneficjent zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Uczestnika/Uczestniczki projektu
następujące działania:
1. Doradztwo zawodowe – dla wszystkich uczestników 2 spotkania po 3h w zakres którego
wchodzi:
a) Diagnoza sytuacji zawodowej, społecznej, rodzinnej i materialnej
b) Opracowanie indywidualnego planu działania
2. Wsparcie psychologiczno – doradcze składa się z następujących działań:
a) Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla wszystkich uczestników 3 spotkania
średnio po 2h
b) Grupowych warsztatów doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników 3 dni po 8h
c) Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 50 osób 4 spotkania średnio po 2h
3. Szkolenia zawodowe – Beneficjent zobowiązuje się do zorganizowania szkoleń zawodowych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji Uczestnika/Uczestniczki, a także
oczekiwań pracodawców i zapotrzebowania na rynku pracy. Program szkolenia bazować
będzie na uznanych profilach zawodowych i pozwoli uzyskać certyfikat/zaświadczenie
potwierdzające uzyskane kwalifikacje/kompetencje.
4. Staże zawodowe – 3 miesięczne (40h tyg. 8h/dzień) dla 50 osób. Staże realizowane będą
zgodnie z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży u
pracodawców na terenie woj. Lubelskiego. Na podstawie wywiadu z Pracodawcą dobrany
zostanie uczestnik/uczestniczka i program stażu „kojarzenie par” – pracodawca stażysta.
Zostanie zawarta umowa pomiędzy Pracodawcą, Projektodawcą i Stażystą(w treści m.in.:
dane uczestnika, dane opiekuna, miejsce pracy , stypendium, okres, obowiązki i uprawnienia
Biuro Projektu: ul. Hempla 6 pok. 382, 20-008 Lublin, tel. 502 622 530, fax. 22 620-62-76
e-mail: [email protected], www.business-school.pl/twojaszansa
Projekt „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
stron,)pod nadzorem wyznaczonego opiekuna. Staż będzie realizowany wg programu
stanowiącego załącznik do umowy. Program będzie zawierał:
 nazwę zawodu/specjalności
 zakres wykonywanych zadań
 rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji/umiejętności i sposób ich potwierdzenia
 dane opiekuna
Program będzie uwzględniał predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom
wykształcenia i kwalifikacji uczestnika oraz ukończone szkolenie w ramach projektu.
Po stażu Pracodawca wystawi stażyście/ stażystce dokument potwierdzający odbycie stażu i
ocenę.
Stażysta/Stażystka przygotuje sprawozdanie. Na tej podstawie Beneficjent wyda
zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Uczestnika/Uczestniczkę.
§5
Działania, o których mowa w §4, będą odbywać się w miejscach i terminach ustalonych przez
Beneficjenta. Harmonogram zajęć grupowych zostanie przekazany Uczestnikowi/Uczestniczce przed
rozpoczęciem zajęć (nie później niż w terminie 3dni) poprzez jego publikację na stronie internetowej
projektu: www.business-school/twojaszansa. Na życzenie Uczestnika/Uczestniczki harmonogram
zostanie udostępniony także w wersji papierowej, możliwej do odebrania w biurze projektu.
§6
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:
1. Regularnego uczęszczania na wszystkie zajęcia, co potwierdzać będzie własnoręcznym
podpisem składanym na właściwej liście obecności. Przy czym:
a) Nieobecności mogą zostać usprawiedliwione poprzez niezwłoczne przedstawienie
Beneficjentowi stosownego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego jego osoby,
członka jego rodziny lub odpowiednio uzasadnionego oświadczenia na piśmie
potwierdzającego, że Uczestnik/Uczestniczka nie bierze udziału w projekcie z powodu
ważnych sytuacji losowych
b) Dopuszcza się możliwość nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych
łącznie) na maksymalnie 20% szkoleń grupowych
c) Nie dopuszcza się nieobecności na zajęciach indywidualnych. Nawet wypadku
usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach indywidualnych, Uczestnik/Uczestniczka
zobowiązany/a jest do ustalenia z doradcą zawodowym, psychologiem
lub
pośrednikiem pracy nowego terminu konsultacji.
2. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych oraz
przystąpienia do testów sprawdzających ( jeśli takowe zostaną przewidziane przez osobę
prowadzącą) i egzaminu końcowego.
3. Wypełniania
ankiet ewaluacyjnych celem dokonania oceny jakości i efektywności
udzielanego wsparcia.
4. Podania zakresu danych związanych z sytuacją rodzinną, społeczną i prawną – zgodnie z
wymaganym minimalnym zakresem danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego
systemu informatycznego SL 2014 w zakresie uczestników projektu.
5. Dostarczenie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, kopii
certyfikatów/świadectw/zaświadczeń i/lub innych dokumentów świadczących o uzyskaniu
kwalifikacji.
6. Dostarczenie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, kopii umów o pracę i/lub
umów cywilnoprawnych i/lub zaświadczeń od pracodawców i/lub wpisów uczestników
CEIDG/KRS/ZUS/US świadczących o prowadzeniu firmy lub zatrudnieniu.
Biuro Projektu: ul. Hempla 6 pok. 382, 20-008 Lublin, tel. 502 622 530, fax. 22 620-62-76
e-mail: [email protected], www.business-school.pl/twojaszansa
Projekt „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§7
1. W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje stypendium na
zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie:
 szkoleniowe w wysokości 6,64zł netto za każdą godzinę obecności,
 stażowe w wysokości 1750 zł za jeden miesiąc obecności na stażu.
2. W związku z udziałem w projekcie Uczestnik/Uczestniczka może zwrócić się do
Beneficjenta o zwrot poniesionych przez niego, udokumentowanych kosztów przejazdu
na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Świadczenia te
przyznawane będą do wyczerpania limitu środków przyznanych na te cele w budżecie
projektu.
3. Uczestnik/Uczestniczka, który nie ma żadnego tytułu do ubezpieczenia społecznego,
zostanie zgłoszony do ZUS-u i objęty ubezpieczeniem. Uczestnik/Uczestniczka ma
obowiązek poinformować Beneficjenta o ustaniu bądź nabyciu do ubezpieczenia
społecznego w ciągu 3 dniu.
1.
2.
3.
4.
5.
§8
Beneficjent może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z powodu:
 istotnego naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień umowy,
 rażącego naruszania porządku organizacyjnego podczas szkoleń
 opuszczenia przez Uczestnika/Uczestniczkę ponad 20% czasu trwania zajęć
(łącznie zarówno usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych)
 podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych
W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Beneficjenta projektu z przyczyn
określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu , Beneficjent ma prawo żądania kary umownej
w wysokości równej kosztom udziału Uczestnika/Uczestniczki w projekcie, tj. 16 975,28zł
(szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy)
wraz z odsetkami liczonymi jak odsetki od zaległości budżetowych.
Beneficjent może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 2
niniejszego paragrafu, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną
niedotrzymania warunków umowy było wystąpienie nadzwyczajnych i niezawinionych
przez Uczestnika/czkę okoliczności życiowych lub losowych.
Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której
charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach i powodującą przekroczenie
liczby dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia
wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
Jeżeli w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik
podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, które
powodują, że Uczestnik nie spełniał warunków udziału w projekcie albo, gdy wyjdzie na
jaw, że Uczestnik nie spełniał warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń w
ramach wsparcia w projekcie, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu kwoty określonej
w pkt.2 niniejszego paragrafu., chyba, że szkoda jest mniejsza.
§9
1. Beneficjent projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia również w przypadku
rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą, tj. Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego .
Biuro Projektu: ul. Hempla 6 pok. 382, 20-008 Lublin, tel. 502 622 530, fax. 22 620-62-76
e-mail: [email protected], www.business-school.pl/twojaszansa
Projekt „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§10
1. Beneficjent projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku:
a) wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również
spowodowanego brakiem środków na realizację projektu,
b) rozwiązania umowy w trybie określonym w §9
§11
1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę z
chwilą podjęcia zatrudnienia w myśl poniższych zasad:
a) stosunek pracy (zatrudnienie na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy,
przynajmniej na ¼ etatu),
b) stosunek cywilnoprawny (umowa zawarta na minimum trzy miesiące oraz wartość
umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),
c) samozatrudnienie – Uczestnik/Uczestniczka założy własna działalność gospodarczą i
udokumentuje jej prowadzenie.
2. Wypowiedzenie umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 1, nie powoduje obowiązku
zwrotu kosztów związanych z udziałem Uczestnika w projekcie.
§12
1. Postanowienia umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego
2. Wszystkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej
Umowy Stron będą starały się rozwiązać polubownie.
3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla siedziby Beneficjenta.
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.
§13
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w
formie pisemnej. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:
Do Beneficjenta
 w trakcie trwania realizacji projektu:
Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawna, ul. ……………………….20-001 Lublin
 po zakończeniu realizacji projektu:
Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawna, ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa
Do Uczestnika/Uczestniczki:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
<adres Uczestnika/uczestniczki >
Biuro Projektu: ul. Hempla 6 pok. 382, 20-008 Lublin, tel. 502 622 530, fax. 22 620-62-76
e-mail: [email protected], www.business-school.pl/twojaszansa
Projekt „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla
Uczestnika.
Uczestnik/Uczestniczka
................................................................
(Data, czytelny podpis)
Beneficjent
………………………………………………………………………
(osoba upoważniona do podpisania umowy, podpis, data)
Biuro Projektu: ul. Hempla 6 pok. 382, 20-008 Lublin, tel. 502 622 530, fax. 22 620-62-76
e-mail: [email protected], www.business-school.pl/twojaszansa
Download