Termodynamika w2

advertisement
Kalorymetria
Do ogrzania masy m danej substancji o T należy dostarczyć
Q  mcT
ciepła.
Ciepło właściwe
1 Q
c
m T
w granicy
1 dQ
c
m dT
ilość ciepła potrzebna do podgrzania 1kg danej substancji o 1K.
Pojemność cieplna
C  mc
Jeśli ciepło właściwe jest funkcją temperatury to
(zazwyczaj niewiele zależy od temperatury)
T2
Q   m c(T )dT
T1
Ciepło właściwe
J/(kgK)
Ciepło
topnienia J/kg
Ciepło parowania
J/kg
aluminium
895
32·104
miedź
395
22·104
platyna
120
10.5·104
woda
4187
33.4·104
22.6·104
benzen
1710
12.7·104
39.4·104
rtęć
138.5
11.7·103
27·104
Ciepło przemiany fazowej – ciepło utajone
Q  mc
topnienie (krzepnięcie)
parowanie (skraplanie)
Równanie stanu gazu doskonałego
Gaz doskonały:
• cząsteczki traktujemy jak punkty materialne – zaniedbujemy
objętość własną cząsteczek gazu
• cząsteczki podlegają prawom mechaniki Newtona
• cząsteczki zdarzają się ze sobą sprężyście, wymieniają pęd bez
strat energii
• poza momentami zderzeń cząsteczki nie oddziałują ze sobą, a czas
trwania tych zderzeń jest pomijalnie mały – krótkozasięgowe siły
oddziaływania międzycząsteczkowego - pomiędzy zderzeniami
cząsteczki poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Gazy silnie rozrzedzone można traktować jak gazy doskonałe.
Stan danej masy gazu opisują 3 parametry: p, V, T
Dla warunków normalnych
pV
 const
T
p0  1.013 10 5 Pa
T0  273 K
V0  22.4 10 3 m 3
n  1 mol
p0V0 1.013 105  22.4 103 J
J

 8.31
T0
273
K
K
uniwersalna stała gazowa R
pV  nRT
liczba moli
m
n
M
równanie Clapeyrona
Przemiany gazowe – zmiana stanu układu
stan 1
p1 , V1 ,T1, m
przemiana
stan 2
p2 ,V2 ,T2, m
T = const – przemiana izotermiczna
1
pV  const
m
pV 
RT
M
prawo Boyle’a – Mariotte’a
ciśnienie p
izotermy
p1V1  p2V2
Robert Boyle (1627 - 1691)
0
0
objętość V
T1 > T2 >T3
Edme Mariotte (1620-1684)
p = const – przemiana izobaryczna
2
m
pV 
RT
M
V
 const
T
prawo Gay - Lussaca
objętość
p1 < p2 <p3
JOSEPH LOUIS GAY-LUSSAC
(1778-1850)
0
0
temperatura
VT
V 0
T0
V  V0 1   t 
Dla gazów – niezależnie od od wartości ciśnienia zewnętrznego –
ogrzanie o 1 stopień powoduje jednakowy wzrost objętości.
Współczynniki rozszerzalności gazów mają wartość:
1

K 1
273.15
t 

V  V0 1 

 273.15 
273.15  t
 V0
273.15
V = const – przemiana izochoryczna
3
m
pV 
RT
M
p
 const
T
ciśnienie
V1 < V2 < V3
p0T
p
T0
0
0
temperatura
J.A. Charles(1787 r.)
Gęstość gazu doskonałego
Masa m gazu zajmuje objętość V0 w temperaturze 0C.
1. Ogrzewamy gaz przy p = const.
V '  Vo (1  t )
2. Zmieniamy ciśnienie przy T = const.
pV  poV '
pV  p0V0 1  t 
pV  p0V0 1   t 
p
m

 p0
m
1  t 
0
p 0

p0 1   t 
gęstość gazu w temperaturze
t pod ciśnieniem p
gęstość gazu w warunkach
normalnych
4
Q = 0 – przemiana adiabatyczna

pV  const
 ?
Jak można zmienić stan układu?
Stan początkowy gazu -
p0 ,V0
Siła parcia gazu na tłok
p0 S

F

F
jest równoważona przez zewnętrzną siłę
2F
Zmniejszamy siłę zewnętrzną.
Gaz podnosi tłok
wykonuje
pracę.
Zdolność do wykonania pracy świadczy o
tym, że układ posiada pewien zasób energii
energia wewnętrzna układu
Energia wewnętrzna
Każdy makroskopowy układ fizyczny posiada pewien zasób energii
wewnętrznej.
Energia wewnętrzna jest funkcją stanu układu.
Każdej pracy wykonanej przez układ lub pracy wykonanej nad
układem przez siły zewnętrzne towarzyszy zmiana stanu układu –
zmiana energii wewnętrznej.
Energia wewnętrzna układu znajdującego się w kontakcie
termicznym z innym układem również ulega zmianie.
Zmiana energii
wewnętrznej układu
praca
wymiana ciepła
Różny od pracy sposób wymiany energii nazywa się wymianą
energii na sposób ciepła.
Energia wewnętrzna to:
• energia kinetyczna ruchu cieplnego cząsteczek
• energia kinetyczna związana z wewnętrznymi stopniami swobody
– rotacja, oscylacje, itp.
• energia potencjalna oddziaływania cząsteczek
• oraz wszelkie inne rodzaje energii.
Energia wewnętrzna – ekstensywna funkcja stanu.
Wyznaczamy zmianę energii wewnętrznej – podobnie jak energia
potencjalna.
I zasada termodynamiki
Przyrost energii wewnętrznej układu w dowolnym procesie
termodynamicznym jest równy sumie pracy wykonanej nad układem i
dostarczonego ciepła
dU  W  Q
Funkcja stanu,
jednoznacznie
określona
Zależą od rodzaju
procesu, nie są
ściśle określone
Doświadczenie Joule’a
James Prescott Joule
(1818-1898)
Z określonej ilości pracy
otrzymuje się zawsze taką
samą ilość ciepła.
• naczynie kalorymetryczne z wodą
(rtęcią),
• mieszadło – skonstruowane tak, by
opór przy mieszaniu był duży
• izolacja cieplna – układ
adiabatyczny,
• układ napędzający mieszadło,
• ciężar wykonujący pracę w polu
grawitacyjnym,
• termometr
Taki sam efekt można osiągnąć dostarczając do układu energię
na sposób ciepła
obydwa sposoby wymiany
energii są sobie równoważne.
Historycznie sformułowanie I zasady termodynamiki
Sumaryczna energia Wszechświata jest stała
nie można jej tworzyć lub niszczyć
a jedynie przekazywać między układami
(H. Helmholtz, 1821-1894)
dU  W  Q
Praca pobrana przez gaz – wykonana przez siły zewnętrzne
W  0
Ciepło pobrane przez gaz – zwiększające jego energię wewnętrzną
Q  0
Praca oddana na zewnątrz – wykonana przez gaz
W  0
Ciepło oddane przez gaz – zmniejszające jego energię wewnętrzną
Q  0
Wnioski z I zasady termodynamiki
 układ termodynamiczny ma energię wewnętrzną, która jest funkcją
stanu układu
 we wszystkich procesach przy zmianie energii wewnętrznej układu
obowiązuje zasada zachowania energii
 przyrost energii wewnętrznej układu równa się sumie ilości pracy i
ciepła pobieranego przez układ z zewnątrz
 praca i ciepło nie są funkcjami stanu – są funkcjami procesu
 praca i ciepło to dwa rodzaje przekazu energii
 po zakończeniu procesu nie ma ani pracy ani ciepła – przechodzą one w
energię wewnętrzną układu
 jeżeli nastąpiła zmiana energii wewnętrznej układu podczas pewnego
procesu – to przy nieznajomości tego procesu nie potrafimy powiedzieć
ile energii pobrał układ w formie pracy a ile w formie ciepła
 w procesie adiabatycznym
Q  0 dU  W
O energii wewnętrznej raz jeszcze
Liczba stopni swobody – najmniejsza liczba współrzędnych
niezależnych potrzebna do jednoznacznego określenia położenia ciała w
przestrzeni.
Cząsteczka 1-atomowa
Położenie w pełni opisują 3 współrzędne
lub
x, y , z
r , , 
z
Układ ma 3 stopnie swobody


x
r
y
Bryła sztywna
Położenie jest opisane przez:
(1)
• 3 współrzędne środka masy

• 2 kąty opisujące położenie osi
związanej z ciałem i przechodzącej
przez środek masy  , 
C
• 1 kąt określający położenie drugiej
osi, prostopadłej do pierwszej

Układ ma 6 stopni swobody
Ruch postępowy – zmiana x, y, z
– translacyjne stopnie swobody
Ruch obrotowy – zmiana  ,  , 
rotacyjne stopnie swobody
(2)


Układ N punktów materialnych, które nie są sztywno związane ma
3N stopni swobody.
Każde sztywne wiązanie między punktami zmniejsza liczbę stopni
swobody o 1.
x2 , y2 , z2
l
x2  x1    y2  y1   z2  z1 
2
x1 , y1 , z1
2
2
 l2
Jeśli
l  const wartość jednej współrzędnej
wynika z powyższej zależności.
Ilość stopni swobody
3·2 – 1 = 5
3 współrzędne środka masy i 2 kąty określające położenie osi układu w
przestrzeni – 3 translacyjne + 2 rotacyjne stopnie swobody
O
O
2
C

1
O
O

O
O
Rotacyjne stopnie swobody – obrót wokół wzajemnie prostopadłych osi
OO i OO i prostopadłych do osi OO
Układ ze sprężystym wiązaniem
3 translacyjne stopnie swobody,
2 rotacyjne
1 oscylacyjny stopień swobody odległość r pomiędzy punktami
związana z drganiami układu
r
C


r0
Układ ma 6 stopni swobody
Prawo ekwipartycji energii
Na każdy stopień swobody cząsteczki przypada średnio ta sama
ilość energii kinetycznej proporcjonalnej do temperatury
bezwzględnej
E T
i
1
Ei  kT
2
gdzie k – stała Boltzmanna
R
 23 J
k
 1.38 10
NA
K
i
E  kT
2
Energia wewnętrzna gazu doskonałego jest sumą energii kinetycznej
ruchu cieplnego wszystkich cząsteczek gazu. Dla 1 mola gazu
doskonałego
i
i
U  N A  kT  RT
2
2
Uwaga
Oscylacyjny stopień swobody odpowiada podwojonej energii stopnia
translacyjnego/rotacyjnego.
Translacja i rotacja związane są z energią kinetyczną
Oscylacje – z energią kinetyczną i potencjalną, których średnie
wartości są równe.
Praca wykonana przez gaz przy
zmianie objętości
Stan początkowy gazu
p0 ,V0 , T0
Stan końcowy gazu
p0 ,V1 , T1
Siła zewnętrzna przesuwa tłok o
wykonując pracę
dy
W  Fdy
Pole przekroju poprzecznego tłoka
jest równe A
F
W  Adl  pdV
A
V
W   W 
1
 pdV
V0
Praca wykonana przez siłę zewnętrzną jest dodatnia. Praca
wykonana przez gaz jest ujemna.
V1
W   W    pdV
p=cons
t
V0
Praca w przemianie izobarycznej
p
V1
W   pdV  pV1  V0 
W  p V
V0
V0
V1
V
Download