Bielsk Podlaski, dnia 27

advertisement
Bielsk Podlaski, dnia 21.01.2013r.
Do wszystkich uczestników postępowania:
na dostawę: leków
dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim
tryb: przetarg nieograniczony
o wartości przekraczającej równowartość 130.000 Є
SPZOZ/ZP/27/2012r.
W dniu 31.12.2012r i kolejnych na ręce Zamawiającego wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o
następującej treści: (zgodnie z kolejnością wpływu):
1. Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 poz. nr 15, ponieważ lek ten został wycofany z produkcji przez firmę GSK
Odpowiedź: Prosimy wycenić pozycję nr piętnaście na „zero”.
Dotyczy pakietu nr 17 -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie ilości wymaganych preparatów w
ww pakiecie. Zamawiający nie podał w arkuszu cenowym ilości zamawianych pozycji, podane są wyłącznie
nazwy handlowe przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Obie pozycje po 80 op.
Dotyczy umowy:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 ust. 3 zapisu: „” Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w
toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 3 ust. 5 zapisu „90 dni po otrzymaniu...”
na „30 dni po wystawieniu faktury VAT”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 3 ust. 6 zapisu „obciążenia” na „uznania”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 8?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
1. Czy w pakiecie nr 30 poz. 1 (Sevofluranum 250 ml -350 butelek) Zamawiający wymaga Sevofluranum do
parowników ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania, be żadnych dodatkowych elementów łączących
butelkę z parownikiem ( z fabrycznie zamocowanym na stałe elementem zapobiegającym ubytkom
Sevofluranum)?
Odpowiedź: Nie wymagamy.
1. Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na paski do glukometru z zakresem pomiarowym 20 – 500 mg/dl?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?
Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot
zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w
Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz
zamówionego asortymentu.
Odpowiedź: Dopuszczamy jedynie w sytuacji, gdy zostanie przesłana na adres e-mail apteki szpitalnej lub
faksem kopia faktury terminie 3 dni od daty otrzymania towaru.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 90 dni na 30 dni?
Uzasadnienie:
Dnia 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W myśl
ustawy jeżeli strony w umowie przewidziały termin płatności dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek
ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu
dłużnikowi faktury.
Wobec powyższego nieuzasadnione jest udzielenie terminu płatności dłuższego niż 30 dni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty zamiast pełnego sprawozdania finansowego, tylko
bilansu rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za okres ostatnich trzech lat obrotowych, tj. lata
2009-2011?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 5 leku Adenosinum 6mg/2ml w postaci
fiolki?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3) Czy w przypadku okresowych braków leku Teicoplanin 400mg z Pakietu nr 5 poz. 26 Zamawiający wyrazi zgodę
na realizację dostaw leku w dawce 200mg z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań oraz ceny
Odpowiedź: Taj, dopuści.
4) § 1 ust.2 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie po słowach
„zawarcia umowy” zdania w brzmieniu: „ z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień w okresie obowiązywania
umowy nie będzie większe niż o 30% w stosunku do wartości/ ilości określonej niniejszą umową” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5) § 1 ust.3 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie po słowie „umowy”
zdania w brzmieniu: „ z zachowaniem jednak limitu wskazanego ust.2 powyżej”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6) § 1 ust.5 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie na zakończenie
zdania w brzmieniu: „ z zachowaniem jednak limitu wskazanego ust.2 powyżej” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7) § 2 ust.1 lit.a) Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: wydłużenie terminu
dostawy „na cito” do 24 godzin (w miejsce 12 godzin) ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8) §2 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: dodać po
słowie „transportem” sformułowanie „ własnym lub wyspecjalizowanego przewoźnika”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9) §3 ust.1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: dodać po
słowach „brutto umowy” sformułowanie „ na dzień jej zawarcia”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10) §3 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: (a) dodać po
słowach „stawek podatkowych” sformułowanie „ oraz zmian cen urzędowych”, (b) dodania na zakończenie
sformułowania „bez konieczności zawierania odrębnych, pisemnych aneksów.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11) § 3 ust.5 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: skrócenie terminu zapłaty do
30 dni (w miejsce 90 dni) ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12) § 5 pkt. 1 lit.a) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej
do 5% ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13) § 5 pkt. 1 lit.b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej
do 0,2% , a także wykreślenie zdania „nie mniej niż 50zł” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14) § 5 pkt. 1 lit.c) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej
do 0,2% , a także wykreślenie zdania „nie mniej niż 50zł” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15) §5 ust.3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by dodać po
słowie „wartość” sformułowanie „zastrzeżonych”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16) §5 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by (a) dodać po
słowach „3 dni” sformułowanie „w stosunku do terminu umownego”, (b) wykreślić zdanie „W takim przypadku
Zamawiający dokona potrącenia z należności przysługujących Wykonawcy w oparciu o faktury zakupu, a kara
umowna , o której mowa w § 5 ust. 1 lit b będzie naliczana do daty zakupu leków.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17) §8 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: dodanie zdań w
brzmieniu „ Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z
dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane
tą ustawą.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
18) §11 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: dodać po
słowach „Zmiany umowy” sformułowanie „z wyjątkiem wskazanych postanowieniem §3 ust.4 powyżej ”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 9 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 9 dopuści trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego drogą żył
centralnych zawierający roztwór aminokwasów, emulsję tłuszczową LTC( 80% oliwy z oliwek i 20% oleju sojowego)
,węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 10,4 g ,energia 1980, osmolarność 1120 mOsm/l w pojemności 2000ml
(Olimel N5 2000 ml)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 7, pozycja nr 10 -Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści trzykomorowy worek do
żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych lub centralnych zawierający roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy
oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity, o zawartości azotu 7,3,
energii całkowitej 1215 kcali, osmolarności 750 mOsm/l , poj. 2000 ml (Multimel N4 2000 ml)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 7, pozycja nr 12 -Czy Zamawiający w pozycji nr 12 dopuści trzykomorowy worek do
żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC (80%
oliwy z oliwek, 20% oleju sojowego) węglowodany i elektrolity o zawartości azotu 13.5 g ,energia 1600, osmolarności
1310 mOsm/l w pojemności 1500ml (Olimel N9E 1500ml)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 7, pozycja nr 13 -Czy Zamawiający w pozycji nr 13 dopuści trzykomorowy worek do
żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierajacy roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji
tłuszczowej zawierającej 20% LCT ( 80% oliwy z oliwek,20% oleju sojowego) węglowodany i elektrolity, o zawartości
azotu 5,4, energii całkowitej 910 kcali, osmolarności 750 mOsm/l poj. 1500 ml (Multimel N4 1500ml)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 18 pozycja nr 16 i 17 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 i 17
z pakietu nr 18 do oddzielnego zadania ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 70 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz.Nr 70 "Garamycin Schwamm 10x10x0,5x1" i wyrazi
zgodę na zaoferowanie Gąbki żel. o wymiarach 12 x 8 x 0,5cm z Gentamycyną, z kolagenem pochodzenia końskiego
(zapewniającym brak ryzyka przeniesienia BSE) będącej wyrobem medycznym stosowanym w zabiegach chirurgicznych
w obrębie wszystkich tkanek miąższowych (jamach ubytku, innych jamach resztkowych, w ropniach tkanek miękkich) i w
przypadku ubytków kostnych wymieszaną z wiórami kostnymi w obszarach o dużym ryzyku zakażenia. Gąbkę
kolagenową można również stosować w połączeniu z klejami fibrynowymi.
W przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten
sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu. Wniosek nasz podyktowany jest
faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez zamawiającego wprowadzenia o obrotu tego
przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego nazwę i rejestrację jako „Garamycin Schwamm”. To podmiot odpowiedzialny
za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, które to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników.
Istotę produktu stanowi jego wskazanie oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego
wprowadzenie jako produktu leczniczego, czy też wyrobu medycznego. Mając na uwadze nasze uzasadnienie wnosimy o
wyrażenie zgody jak na wstępie. Postawiony wymóg dla nazwy „Garamycin Schwamm” jest bez związku na wskazania
dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów,
które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego co może niekorzystnie wpłynąć na
wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do zawyżania wartości
przedmiotowego produktu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 9 worka 3 komorowego SMOFKabiven
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o
energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 10 worka 3 komorowego SMOFKabiven
Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 60,0g z tauryną, 9,8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz
unikalną emulsją tłuszczową 54g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany
135g o energii pozabiałkowej 1100 kcal, pojemności 1904ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 13 miał na myśli worki trzykomorowe o zawart.azotu 7,4g, poj. 1448 ml,
zawierający olej rybi 15%, olej sojowy 30%, olej MCT 30% oraz olej z oliwek 25%, do żywienia obwodowego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 1 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit
N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W
przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże
witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty,
pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach
a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie
witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i
Dojelitowego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 2 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia
pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 100,0g, emulsję tłuszczową 40,0g,
azot 5,4g i energię niebiałkową 800 kcal objętość 1026ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty świadectw rejestracji i ulotek oraz
katalogów i zastąpienie ich oświadczeniem o posiadaniu i udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego?
Jako hurtownia farmaceutyczna, działając w oparciu o zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, mamy obowiązek prowadzić wyłącznie obrót preparatami posiadającymi świadectwa dopuszczające
do obrotu w Polsce. Złożenie w ofercie ważnego zezwolenia na obrót produktami leczniczymi jest zatem jednoznaczne z
tym, iż posiadamy w swojej ofercie wyłącznie preparaty dopuszczone do obrotu. W większości przypadków są to produkty
lecznicze ogólnie znane i stosowane w lecznictwie od lat.
Czy zechcecie Państwo odstąpić od wymogu dołączenia wszystkich świadectw rejestracji i ulotek do 721 pozycji
asortymentowych i zawęzić ten wymóg ewentualnie do preparatów nowych, zarejestrowanych po 1 stycznia 2010 roku,
bądź też złożeniu w ofercie zobowiązania Wykonawcy do przedłożenia ww. dokumentów na każde żądanie
Zamawiającego w razie Jego wątpliwości co to rejestracji konkretnego leku?
Odpowiedź: Wypełnić i podpisać załącznik nr 6.1 do SIWZ.
2. W związku z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 139 poz. 1323 z późn. zmian.) oraz z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr
249 poz.2104 z późn. zmian. ) prosimy o zmianę zapisu w przyszłej umowie przetargowej w §2 ust.2, poprzez
wprowadzenie jako obowiązującego terminu płatności w wymiarze 30 dni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Do § 5 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych
za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5%
wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia dziennie bez górnego limitu 50 zł dziennie?
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 18 - Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia zawierał substancje
pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?
Odpowiedź: Nie wymagamy.
5. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 18 - Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia był przebadany pod
względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do
24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ?
Odpowiedź: Nie, wymagamy.
1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 wymaga preparatu w szczelnych bezpiecznych opakowaniach kompatyybilnych z
parownikami wyposażonymi w system wlewowy Dreager Fill?
Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu.
1. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy
zachowaniu tej samej drogi podania np wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki lub
tabletki powlekanej (amp. za fiolke; fiol.-amp.-strz. i odwrotnie)?
Odpowiedź: Tak, można
2. Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na
rynku opakowań posiadających inna ilość szt (tabletek, ampułek, kilogramów itp), czy podać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Należy podać pełne opakowania zaokrąglając w górę.
3. Czy Zamawiający miał na myśli wycenę w pakiecie nr 4 poz. 25 Hyoscini butylbromidum 20mg/1ml x 10 amp 1 ilości 8
opak czy w ilości 9 opak?
Odpowiedź: 8 opakowań.
4. Prosimy Zamawiającego o określenie jaka ilość należy wycenić w pakiecie nr 4 poz. 150 oraz w pakiecie nr poz. 188
Odpowiedź: Obie pozycje w ilości zero.
5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr4 poz. 198 Tenofoviri disoproxilum fumaratum 245mg x 30tabl i
utworzenie odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 4 poz. 198 Tenofoviri disoproxilum fumaratum 245mg x 30 tabl.
i tworzy pakiet nr 4.1. Wykonawcy wycenią pakiet nr 4 bez tej pozycji z jej oznaczeniem, lub tylko tą pozycję bez
pozostałych zaznaczając, że jest to zadanie nr 4.1 -kwota wadium dla tego zadania -50 zł.
Zapytanie 1: Czy, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz konieczność redukcji
dawki u dzieci o masie ciała poniżej 50 kilogramów, Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 34 Meropenemum 500 mg x 10
fiol. – 5 op. wymaga aby ww produkt posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 6 godzin w kontrolowanej temp.
pokojowej ( 15-25 st.C) i 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
1..Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty zamiast pełnego sprawozdania finansowego, tylko bilansu
rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za okres ostatnich trzech lat obrotowych, tj. lata 2009-2011?
Odpowiedź: Tak, zgoda.
2..Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 5 leku Adenosinum 6mg/2ml w postaci fiolki?
Odpowiedź: Tak, zgoda.
3. Czy w przypadku okresowych braków leku Teicoplanin 400mg z Pakietu nr 5 poz. 26 Zamawiający wyrazi zgodę na
realizację dostaw leku w dawce 200mg z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań oraz ceny
Odpowiedź: Tak, zgoda jednak z cena nie wyższą jak wynikająca z przeliczenia dawki na pół.
4. § 1 ust.2 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie po słowach „zawarcia
umowy” zdania w brzmieniu: „ z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień w okresie obowiązywania umowy nie
będzie większe niż o 30% w stosunku do wartości/ ilości określonej niniejszą umową” ?
5. § 1 ust.3 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie po słowie „umowy”
zdania w brzmieniu: „ z zachowaniem jednak limitu wskazanego ust.2 powyżej” ?
6. § 1 ust.5 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie na zakończenie zdania
w brzmieniu: „ z zachowaniem jednak limitu wskazanego ust.2 powyżej” ?
7. § 2 ust.1 lit.a) Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: wydłużenie terminu dostawy
„na cito” do 24 godzin (w miejsce 12 godzin) ?
8. § 2 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: dodać po słowie
„transportem” sformułowanie „ własnym lub wyspecjalizowanego przewoźnika”?
9. § 3 ust.1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: dodać po słowach
„brutto umowy” sformułowanie „ na dzień jej zawarcia”?
10 § 3 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: (a) dodać po
słowach „stawek podatkowych” sformułowanie „ oraz zmian cen urzędowych”, (b) dodania na zakończenie sformułowania
„bez konieczności zawierania odrębnych, pisemnych aneksów.”?
Odpowiedź dla pytań 4 do 10 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.
dni
12.
5%
§ 3 ust.5 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: skrócenie terminu zapłaty do 30
(w miejsce 90 dni) ?
§ 5 pkt. 1 lit.a) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do
?
13 § 5 pkt. 1 lit.b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do
0,2% , a także wykreślenie zdania „nie mniej niż 50zł” ?
14. § 5 pkt. 1 lit.c) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do
0,2% , a także wykreślenie zdania „nie mniej niż 50zł” ?
15. § 5 ust.3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by dodać po słowie
„wartość” sformułowanie „zastrzeżonych”?
16 § 5 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by (a) dodać po
słowach „3 dni” sformułowanie „w stosunku do terminu umownego”, (b) wykreślić zdanie „W takim przypadku
Zamawiający dokona potrącenia z należności przysługujących Wykonawcy w oparciu o faktury zakupu, a kara umowna ,
o której mowa w § 5 ust. 1 lit b będzie naliczana do daty zakupu leków.”?
17. § 8 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: dodanie zdań w brzmieniu „
Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r.
o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?
18. § 11 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by: dodać po
słowach „Zmiany umowy” sformułowanie „z wyjątkiem wskazanych postanowieniem § 3 ust.4 powyżej ”?
Odpowiedź dla pytań od 11 do 18: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zatwierdzam, Dyrektor:
Bożena Grotowicz
Download