Klasyczny model gospodarki: AD - LAS

advertisement
Makroekonomia 1
Modele graficzne
Obieg okrężny
Gospodarstwa domowe
$
$
$
Rynek
zasobów
$
$
$
Rynek
finansowy
$
$
$
Rząd
$
$
Rynek
dóbr i usług
$
$
$
$
$
$
Firmy
$
Model AD - AS
Popyt zagregowany (AD)
Popyt zagregowany – suma wydatków konsumpcyjnych, inwestycyjnych,
rządowych oraz eksportu netto.
Popyt zagregowany (AD) maleje,
gdy rośnie ogólny poziom cen,
bo:
1. zmniejszają się dochody realne
ludności;
2. zmniejsza się realna wartość
wielu aktywów;
3. rośnie stopa procentowa;
4. zmniejsza się eksport netto.
P
Krzywa popytu
zagregowanego
AD
y
Przyczyny przesunięcia krzywej AD
1. zmiany dochodów realnych
P
2. zmiany stóp %
3. zmiany oczekiwań
4. zmiany w polityce budżetowej
AD1
AD0
y
5. zmiany w polityce monetarnej
Podaż zagregowana (AS)
Podaż zagregowana – suma podaży (produkcji) dóbr i usług w gospodarce.
Podaż zagregowana (AS) zwiększa się,
gdy rośnie ogólny poziom cen (P), bo:
1.rosną zyski producentów
(w krótkim okresie);
2.występuje iluzja pieniężna.
P
AS
Krzywa podaży
zagregowanej
y
Przyczyny przesunięcia krzywej AS
P
AS0
AS1
1. zmiany podaży zasobów
2. zmiany technologiczne
3. zmiany oczekiwań
4. zmiany w polityce budżetowej
5. zmiany w polityce monetarnej
y
Równowaga makroekonomiczna (AD=AS)
P
AD
AS
E
Pe
Ye
Równowaga
y
Konsumpcja
Dochody, konsumpcja i oszczędności w cyklu życia
Dochody, konsumpcja
Oszczędności
(APC<1)
Dochody
Konsumpcja
Pożyczki
(APC>1)
Wydatki z
zakumulowanych
oszczędności
(APC>1)
Wiek
APC (Average Propensity to Consume) – przeciętna skłonność do konsumpcji; APC = C / Y
Inwestycje
Inwestycje, stopa % i rentowność projektów
inwestycyjnych
Rynek pracy
Indywidualna krzywa podaży pracy
Realna
stawka płacy
LS
Indywidualna krzywa
podaży pracy
W/P
N
Podaż pracy (czas pracy)
Krótkookresowa krzywa podaży pracy
Realna
stawka płacy
W/P
Krótkookresowa krzywa
podaży pracy
SLS
N
Podaż pracy
Długookresowa krzywa podaży pracy
Realna
stawka płacy
LLS
W/P
Długookresowa krzywa
podaży pracy
N
Podaż pracy
Krótkookresowa funkcja produkcji
Y
Wielkość
produkcji
Funkcja produkcji
- opisuje związek
pomiędzy
wielkością produkcji
a nakładami
poniesionymi
na jej uzyskanie.
Krótkookresowa
funkcja produkcji
Y = f (K,L)
Prawo
malejących
produktów
krańcowych
N
Wielkość zatrudnienia
Krzywa popytu na pracę
Stawka
płacy
Krzywa popytu
na pracę
W=MP
ND=MP
N
Wielkość zatrudnienia
Równowaga na rynku pracy
Stawka
płacy
LD
AJ
N
Wielkość zatrudnienia
Rynek pracy z uwzględnieniem
związków zawodowych
Krzywa oferty związkowej
W/P
Krzywa
indywidualnej
podaży pracy
A
(W / P)1
B
(W / P)2
Krzywa popytu
na pracę
Bezrobocie
przymusowe
N1
N2
N
Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie
Krzywa Beveridge’a
Krzywa Beveridge’a
V
Liczba
wakansów
(ofert pracy)
V=U
B1
Krzywe
Beveridge’a
V0
B2
45
o
Bezrobocie
strukturalne
i frykcyjne
U0
U1
Bezrobocie
cykliczne
B0
U
Liczba
bezrobotnych
Krzywa Beveridge’a, USA
Źródło: US BLS.
Krzywa Laffera
Krzywa Laffera
Wpływy
podatkowe
Optimum
podatkowe
T
Krzywa
Laffera
T1
T0
t1
t0
t2
t
Stopa
podatkowa
Rynek pieniądza
Krzywa popytu na pieniądz (LD)
r
Stopa %
r2
Krzywa popytu
na pieniądz
r1
MD
L2
L1
L
Zasoby pieniądza
Krzywa podaży pieniądza (Ms)
r
MS1
MS2
Krzywe podaży
pieniądza
Stopa %
L
Zasoby pieniądza
Równowaga na rynku pieniężnym
r
MS
Stopa %
MD
L
Zasoby pieniądza
Pułapka płynności
Pułapka płynności
Krzywe podaży
pieniądza
Stopa
procentowa
r
MS0
MS1
MS2
Krzywa popytu na pieniądz
(popytu spekulacyjnego)
r0
r*
MD
M
M0
M1
M2
Zasoby pieniądza
Wymienność inflacji i bezrobocia
- krzywa Phillipsa
Krzywa Phillipsa
A.W.Phillips (1958):
The relationship between unemployment and
the rate of change of money wage rates in the UK,
1861-1957, Economica, Nr 25, s.283-299
Stopa zmian
płac nominalnych
W
PC
Krzywa Phillipsa
2%
U
2,5 %
5,5 %
Stopa bezrobocia
Krzywa Friedmana-Phelpsa
(długookresowa krzywa Phillipsa)
Stopa zmian
płac nominalnych
LRPC
Krzywa
Friedmana-Phelpsa
(długookresowa
krzywa Phillipsa)
W
Krótkookresowe
krzywe Phillipsa
W1
SRPC2
SRPC1
Naturalna
stopa bezrobocia
UN
U
Stopa bezrobocia
Model klasyczny
AD - LAS
Klasyczny model rynku pracy
Krzywa
podaży pracy
Realna
stawka płacy
W/P
LS
E1
(W / P)1
Krzywe
popytu
na pracę
E2
(W / P)2
LD1
LD2
N2
N3
N1
Liczba zatrudnionych
N
Liczba pracowników
Klasyczny model gospodarki: AD - LAS
Ceny
LAS
Długookresowa krzywa
zagregowanej podaży
P
Krzywa
zagregowanego
popytu
AD
Yp
Produkcja
potencjalna
Y
Produkcja
Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na gospodarkę
- klasyczny model: AD - LAS
Ceny
Długookresowa krzywa
zagregowanej podaży
LAS
P
P1
P0
E1
E0
AD1
Krzywe
zagregowanego
popytu
AD0
Yp
Produkcja
potencjalna
Y
Produkcja
Klasyczna teoria stóp procentowych
Realna
stopa
procentowa
Oszczędności
r
S
r3
r2
Inwestycje
E
r1
I
S=I
S, I
Oszczędności,
Inwestycje
Model keynesowski
AD - SAS
Wczesnokeynesowska krzywa
podaży zagregowanej
Wczesnokeynesowska
krzywa podaży zagregowanej
Ceny
AS
P
Krzywe
zagregowanego
popytu
P0 = P1
AD1
AD0
Y0
Y1
Yp
Produkcja
potencjalna
Produkcja
Y
Keynesowski model gospodarki: AD - SAS
Ceny
P
Krótkookresowa krzywa
zagregowanej podaży
SAS
Krzywa
zagregowanego
popytu
AD
Y
Produkcja
Mechanizm działania mnożnika inwestycyjnego
(keynesowski model równowagi I = S)
Inwestycje i
oszczędności
Krzywe
inwestycji
I, S
I1
I0
Krzywa
oszczędności
I1
I0
E1
S
E0
Y0
Y1
Y
Produkt realny
(PKB)
Mechanizm działania mnożnika inwestycyjnego
(keynesowski model równowagi Y = C + I)
Wydatki
E=Y
C + I1
E
E1
C + I0
Krzywe
całkowitych
wydatków
E0
45o
Y0
Y1
Y
Produkt realny
(PKB)
Mechanizm działania mnożnika popytowego
(keynesowski model równowagi Y = C + I + G)
Wydatki
Krzywe
całkowitych
wydatków
E=Y
E
E1
C + I + G1
C + I + G0
E0
45o
Y0
Y1
Y
Produkt realny
(PKB)
Wpływ ekspansywnej polityki budżetowej
na popyt zagregowany oraz ceny
Ceny
Krótkookresowa krzywa
zagregowanej podaży
P
SAS
Krzywe
zagregowanego
popytu
P1
P0
AD1
AD0
Y0
Y1
Y
Produkcja
Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej
na popyt zagregowany oraz ceny
Krótkookresowa krzywa
zagregowanej podaży
Ceny
P
SAS
Krzywe
zagregowanego
popytu
P1
P0
AD1
AD0
Y0
Y1
Y
Produkcja
Model IS – LM
Model równowagi makroekonomicznej: IS - LM
Krzywa LM
Stopa
procentowa
[obrazuje równowagę
na rynku pieniężnym]
r
LM
E0
Krzywa IS
[obrazuje równowagę
na rynku dóbr i usług]
r0
IS
Y0
Y
Dochód narodowy
Model IS - LM:
wpływ ekspansywnej polityki budżetowej na gospodarkę
Krzywa LM
Stopa
procentowa
[obrazuje równowagę
na rynku pieniężnym]
r
r1
LM
E1
Krzywe IS
E0
[obrazują równowagę
na rynku dóbr i usług]
r0
IS1
IS0
Y0
Y1
Y
Dochód narodowy
Model IS - LM:
wpływ restrykcyjnej polityki budżetowej na gospodarkę
Stopa
procentowa
r
r0
Krzywa LM
[obrazuje równowagę
na rynku pieniężnym]
LM
E0
Krzywe IS
E1
[obrazują równowagę
na rynku dóbr i usług]
r1
IS0
IS1
Y1
Y0
Y
Dochód narodowy
Model IS - LM:
wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na gospodarkę
Stopa
procentowa
Krzywe LM
[obrazują równowagę
na rynku pieniężnym]
r
r0
r1
LM0
E0
E1
LM1
Krzywa IS
[obrazuje równowagę
na rynku dóbr i usług]
IS
Y0
Y1
Y
Dochód narodowy
Model IS - LM:
wpływ restrykcyjnej polityki monetarnej na gospodarkę
Krzywe LM
Stopa
procentowa
[obrazują równowagę
na rynku pieniężnym]
r
r1
r0
LM1
LM0
E1
Krzywa IS
E0
[obrazuje równowagę
na rynku dóbr i usług]
IS
Y1
Y0
Y
Dochód narodowy
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards