Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

advertisement
SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Element
Nazwa
modułu/przedmiotu
Instytut
Kierunek, poziom,
profil kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Typ modułu
kształcenia
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
Pracochłonność
studia stacjonarne
Opis
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny
stacjonarne
Rok II Sem IV, VI
Rok I Sem. II
Wykład
75 (35+40)
Wykład
160
160
Ćwiczenia / seminarium
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa
Ćwiczenia / seminarium
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa
9
13
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
14
Efekty kształcenia
11
12
10
A-75
C-140 D- 150
4+8+4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykład
Ćwiczenia
/
Seminaria/
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
obowiązkowe
Praktyka
zawodowa
160
420
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykład
20
10
A,C,D- 20
Obowiązkowy
75
Suma
Pracochłonność
studia
niestacjonarne
niestacjonarne
160
Ćwiczenia
/
Seminaria/
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
obowiązkowe
Praktyka
zawodowa
10
70-A, 140-C
150-D
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
15
10
Inne
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
Inne
C-20
D-10
A- 105, C-190; D-190
dr n.med. Grażyna Dębska
dr n.med. Marcin Wroński
dr n.med. Grażyna Dębska
dr n. med. Marcin Wroński
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: patologii, promocja zdrowia
podstawy pielęgniarstwa.
Opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na realizację
opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem chorym, oraz kształtowanie postaw
zawodowych niezbędnych do świadczenia tej opieki.
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
W wyniku kształcenia student:
Symbol efektu
w dziedzinie wiedzy:
Wymienia objawy zagrożenia życia u dziecka.
D.W.1
Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych
D.W.2
dziecka w różnym wieku i stanie zdrowia.
Zna zasady oceny stanu dziecka w zależności od wieku.
D.W.4
Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie
D.W.5
pediatrycznym.
Zna zasady planowania opieki nad chorymi dzieckiem w
D.W.6
zależności od wieku i stanu zdrowia.
Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po
D.W.7
badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u
pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia.
Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układ i
narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od
wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań
niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.
Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie
stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego
wieku i stanu zdrowia.
Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki
w zależności od jego wieku i stanu zdrowia.
Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w
zależności od jego wieku i stanu zdrowia.
Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od
wieku i stanu zdrowia pacjenta.
Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej
pediatrycznej.
Wyjaśnia patofizjologię i objawy kliniczne chorób wieku
rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, dróg
moczowych, układu pokarmowego, chorób alergicznych
oraz krwi.
Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów
zagrożenia życia noworodka i wcześniaka.
Charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i
noworodkiem.
w dziedzinie umiejętności:
Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską,
ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie
oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia.
Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia
odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia
Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w
różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad
rozwojowych, chorób .
Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup
wsparcia społecznego.
Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób.
Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach
publicznych i w warunkach domowych.
Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy
przesiewowe, wykrywa zaburzenia w
Rozwoju.
Pobiera materiał do badań diagnostycznych.
Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po
specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań
pooperacyjnych.
Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny
szybko i krótko działającej.
Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod
względem fizycznym i psychicznym.
Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę
zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską.
Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia
Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego,
dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczopielęgnacyjnego.
Prowadzi rozmowę terapeutyczna.
Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta.
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom
zespołu terapeutycznego.
D.W.8
D.W.9
D.W.10
D.W.11
D.W.12
D.W.14
D.W.18
D.W.19
D.W.20
D.U.1
D.U.2
D.U.3
D.U.4
D.U.5
D.U.6
D.U.7
D.U.9
D.U.10
D.U.11
D.U.12
D.U.13
D.U.16
D.U.20
D.U.22
D.U.25
D.U.26
wiedza
umiejętności
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu kształcenia
Kompetencja a społeczne
15
Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych
D.U.27
i leczniczych.
Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę
D.U.28
obserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych i raportów, kartę
rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn
oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samo
opieki.
Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania.
D.U.30
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju
D.U.32
problemów pielęgnacyjnych.
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie
D.U.33
lub na zlecenie lekarza.
w dziedzinie kompetencji społecznych:
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece.
D.K1
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
D.K2
umiejętności, dążąc do profesjonalizmu.
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych
D.K3
w opiece.
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i
D.K4
wykonywanie zadań zawodowych.
Przestrzega praw pacjenta.
D.K5
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki
D.K6
zawodowe.
Przestrzega tajemnicy zawodowej.
D.K7
Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego
D.K8
w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem
zasad kodeksu etyki zawodowej.
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta.
D.K9
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz
D.K10
współpracownikami.
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Symbol
efektu
D.W1,2,4,
 sprawdzian ustny (odpowiedź na pytania)
5,6,7,8,9,1  sprawdzian pisemny (krótkie ustrukturyzowane pytania)
0,11,12,14,  test
18,20
 prezentacja ustna
D.U1,2,3,4
,5,6,7,9,10,
11,12,13,1
6,20,22,24,
25,26,27,2
8, 32,33

D.UK
1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10.






sprawdzian praktyczny: ćwiczenia praktyczne, „próba
pracy”, raport,
opisy przypadków klinicznych – ustalenie i prezentacja,
proces pielęgnowania.
przedłużona obserwacja przez opiekuna, nauczyciela
prowadzącego,
ocena 360 (opinie nauczyciela, pacjentów, pielęgniarek,
innych współpracowników),
ocena przez kolegów (ocena koleżeńska),
samoocena studenta .
16
Stosowane metody
dydaktyczne
17
Forma i warunki
zaliczenia modułu,
zasady
dopuszczenia do
egzaminu oraz
zaliczenia
poszczególnych
zajęć
Wykład (wykład informacyjny, konwersatoryjny), praca z podręcznikiem,
referat, praca zbiorowa, burza mózgów, studium przypadku, metody sytuacyjne,
rozwiązywanie problemów, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, pokaz,
instruktaż, zajęcia praktyczne.
Zasady dopuszczenia do egzaminu
Zaliczenie godzin bez udziału nauczyciela (praca własna studenta):
1. Przygotowanie streszczeń referatów z czasopism naukowych lub
opracowanie wybranego tematu z (listy) zgodnie z ustalonymi wymaganiami
1.





Pozytywna ocena z zajęć praktycznych - warunki zaliczenia:
obowiązkowa 100% obecność na zajęciach
przestrzeganie regulaminu zajęć praktycznych
zaliczenie procesu pielęgnowania
zaliczenie tematów seminaryjnych
zaliczenie efektów kształcenia – wg dziennika
Ocena z zajęć praktycznych stanowi:
(35% oceny wiedzy +50% oceny umiejętności +5% oceny kompetencji
społecznych +10% oceny procesu pielęgnowania)
Forma egzaminu – pisemny
Pytania testowe zamknięte/jednokrotnego wyboru oraz otwarte
problemowe.
Test obejmuje treści wykładów i zajęć praktycznych
18
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Na ocenę końcową z przedmiotu składa się:
1. pozytywna ocena z egzaminu ( 80%)
2. pozytywna ocena z zajęć praktycznych (20%)
Treści wykładów:
 Dzieci z grup wysokiego ryzyka; choroby noworodków donoszonych,
przedwcześnie urodzonych, z dystrofią wewnątrzmaciczną, wcześniaków.
Zasady obserwacji i pielęgnacji.
 Choroby układu oddechowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu
oddechowego.

Choroby i wady układu sercowo-naczyniowego. Pielęgnowanie dzieci z
chorobami układu krążenia.

Choroby i wady układu moczowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami
układu moczowego.

Choroby układu pokarmowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu
pokarmowego.

Choroby układu krwiotwórczego. Pielęgnowanie dzieci z anemią, skazą
krwotoczną i białaczką..

Choroby układu nerwowego. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu
nerwowego.

Pielęgnowanie i obserwacja dziecka nieprzytomnego.

Cukrzyca wieku dziecięcego; specyfika cukrzycy u dzieci, zasady leczenia,
pielęgnowania, edukacji chorych i ich rodzin.

Choroby alergiczne wieku dziecięcego. Pielęgnowanie i obserwacja dzieci
z chorobami alergicznymi.

Pielęgnowanie dziecka w stanach zagrożenia życia.

Zapalne choroby tkanki łącznej u dzieci. Pielęgnowanie dzieci z chorobami
zapalnymi tkanki łącznej.

Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego, z wadą wrodzoną. Formy
wsparcia społecznego nad dzieckiem i jego rodziną.

Choroby zakaźne i pasożytnicze wieku dziecięcego.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
1. Specyfika pracy w oddziale pediatrii-zasady organizacji. Funkcje zawodowe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
pielęgniarki w opiece na rzecz zdrowia dziecka. Prawa dziecka w szpitalu.
Komunikowanie się z rodzicami i zespołem terapeutycznym. Rozpoznanie
reakcji i mechanizmów obronnych dziecka hospitalizowanego – planowanie
i realizacja opieki. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w oddziale
szpitalnym.
Ocena rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego dziecka. Metody
oceny rozwoju. Sposoby stymulacji rozwoju dziecka– planowanie
i realizacja-terapia zajęciowa. Metody leczenia, diagnozowania,
pielęgnowania oraz procedury pielęgniarskie stosowane w oddziale
pediatrycznym. Przygotowanie do badań diagnostycznych, terapeutycznych.
Zasady żywienia niemowląt i dzieci zdrowych. Zaburzenia metabolizmu
wapniowo-fosforanowego. Profilaktyka i pielęgnowanie dziecka z krzywicą
i tężyczką oraz niedokrwistością.
Udział pielęgniarki w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń w oddziale
pediatrycznym. Zapobieganie chorobom zakaźnym i pasożytniczym oraz
urazom i wypadkom u dzieci. Problemy pielęgnacyjne dziecka biegunką
oraz w schorzeniach układu oddechowego.
Problemy w opiece pediatrycznej. Zasady opieki pielęgniarskiej na
dzieckiem niepełnosprawnym (zespół Downa, mózgowe prażenie dziecięce),
przewlekle chorym, umierającym. Techniki komunikowania się z dzieckiem
w zależności od wieku, stanu zdrowia i rozwoju. Aktualizacja wiedzy
zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego-zaliczenie samokształcenia.
Udział pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta
Opieka nad dzieckiem z astmą oskrzelową. Pielęgnowanie i obserwacja
dziecka z chorobami alergicznymi.
Pielęgnowanie dziecka w schorzeniach układu moczowego (zakażenia dróg
moczowych, moczenie nocne, zapalenie nerek).
Dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego – zasady postępowania
leczniczo-pielęgnacyjnego. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka z chorobami
układu nerwowego-padaczka.
Pielęgnowanie i obserwacja dziecka z chorobami układu krążenia i wadach
serca.
Problemy pielęgnacyjne i opieka nad dzieckiem z cukrzycą insulinozależną.
Gromadzenie danych u dziecku metodą obserwacji, wywiadu, analizy
dokumentacji medycznej i badania fizykalnego.
Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych dziecka.
Planowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i jego rodziną.
Opracowanie planu edukacji i jego realizacja.
Realizuje plan pielęgnowania w zależności od hierarchii ważności
problemów.
Ocena procesu pielęgnowania dziecka i podejmowanych działań
pielęgnacyjno-terapeutycznych przez studenta.
Pielęgnowanie dziecka z wybraną przez studenta jednostką chorobową.
Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania.
Pielęgnowanie dziecka z wybraną przez studenta jednostką chorobową.
Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania.
Pielęgnowanie dziecka z wybraną przez studenta jednostką chorobową.
Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania.
Podsumowane osiąganych efektów kształcenia na zajęciach praktycznych –
ocena studentów, samoocena.
W czasie zajęć praktycznych prowadzone są seminaria poszerzające treści
wykładów (tematy seminaryjne obowiązkowe do zaliczenia)
1. Pielęgnowanie dziecka z ostrą i przewlekła niewydolność nerek, zespół
nerczycowy.
2. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka ze skazą krwotoczną, anemią, białaczką.
3. Wady rozwojowe układu pokarmowego: niedrożność przełyku, przetoka
tchawiczo-przełykowa, niedrożność jelit, niedrożność odbytu.
4. Wady rozwojowe układu nerwowego: przepukliny czaszkowe i kręgosłupa.
Pielęgnowanie dziecka z wodogłowiem.
Zadania do samodzielnej pracy studenta
Student ma możliwość wyboru tematyki podanej przez nauczyciela, bądź
zaproponowanie własnej, zgodnie z zainteresowaniami studenta Student może
pogłębić wiedzę z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego poprzez
przygotowanie (jednej z dwóch wybranych form):
1. Pracy pisemnej -zgodnie z ustalonymi wymaganiami
lub
2. Streszczenia artykułów z czasopism naukowych –analiza artykułów zgodnie
z ustalonymi wymogami
PRAKTYKI ZAWODOWE
Treści programowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Poznanie zadań w ramach zespołu terapeutycznego. Nawiązanie współpracy
Ocena ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych. Stosowanie
standardów zapobiegających zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
Przyjęcie dziecka do oddziału, pomoc w adaptacji do warunków
szpitalnych.
Obserwacja sposobów przeżywania swojej choroby oraz hospitalizacji przez
dziecko.
Nawiązanie kontaktu terapeutycznego.
Komunikowanie się z pacjentem w wieku rozwojowym i jego rodziną.
Zasady etyki zawodowej w opiece nad dzieckiem.
Interpretacja odrębności anatomicznych i czynnościowych organizmu
dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych i w różnym stanie
zdrowia.
Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych,
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych.
Samodzielne pobieranie materiału do podstawowych badań.
Specyfika metod leczniczo-terapeutycznych stosowanych u pacjentów w
wieku rozwojowym.
Podawanie leków różnymi drogami. Dawkowanie leków u dzieci.
Rozpoznawanie dzieci z nieprawidłowym rozwojem somatycznym i
psychoruchowym oraz problemami zdrowotnymi.
Ocena stanu dziecka w wybranych zespołach chorobowych i/lub
niepełnosprawności.
Rozpoznanie i ocena objawów świadczących o zagrożeniu życia dziecka.
Określenie problemów zdrowotnych i celu opieki u pacjenta w wieku
rozwojowym w różnych stanach chorobowych.
Planowanie wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodzicami działań
pozwalających na optymalny rozwój dziecka i skuteczne postępowanie
leczniczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjne w określonej sytuacji zdrowotnej.
Stosowanie odpowiednich procedur postępowania w pielęgnacji dziecka
według przyjętych standardów.
Edukacja zdrowotna dziecka i jego rodziców. Przygotowanie do wypisu.
Pisemne sprawozdanie z opieki. Podsumowanie praktyki zawodowej
19
Wykaz literatury
podstawowej
1.
2.
3.
4.
20
21
Wykaz literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Wymiar, zasady i
forma odbywania
praktyki
zawodowej
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
Cepuch G., Krzeczowska B., Perek M., Twarduś K. (red.): Model
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011r.
Cepuch G., Perek M.(red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z
chorobą ostrą i zagrażającą życiu. PZWL, Warszawa, 2012r.
Dworkin Paul H.: Pediatria. Urban&Partner, Wrocław 2000r.
Luxner K.L.: Pielęgniarstwo pediatryczne (red. naukowa wydania polskiego
Dróżdż-Gessner Z.) Urban&Partner 2005r.
Muscari M.: Pedatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej, Lublin 2005r.
Pawlaczyk B.: Pielęgnairstwo pediatryczne. PZWL, Warszawa 2006r.
Pawlaczyk B.: Zarys pediatrii. PZWL, Warszawa, 2005r.
Górnicki B., Dębiec B. (red.): Pediatria. PZWL, Warszawa, 2002
Illing S.: Pediatria. Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2006
Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL-Warszawa 2003
Rakowska-Różewicz D.: Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie
pediatrycznym. Czelej –Lublin 2001
Godz.; 160.tygodni ; 3 rok ; semestr; VI semestralna
Miejsce odbywania praktyki : NZOZ- oddział pediatryczny
Cel praktyki:
Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym
dzieckiem hospitalizowanym w oddziale dziecięcym.
Warunki zaliczenia praktyki zawodowej:
 obowiązkowa 100% obecność na zajęciach
 przestrzeganie regulaminu praktyk zawodowych
 zaliczenie procesu pielęgnowania
 zaliczenie tematów
 zaliczenie efektów kształcenia – wg dziennika
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Sprawdzian praktyczny, sprawozdanie pisemne, sprawdzian ustny ,ocena
prowadzonej dokumentacji, samoocena studenta
Zaliczenie na ocenę: średnia arytmetyczna oceny (wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych ) przez opiekuna dydaktycznego praktyk w
porozumieniu z opiekunem praktyk/ pielęgniarką z ramienia zakładu pracy
Download