Pielęgniarstwo internistyczne

advertisement
Pielęgniarstwo internistyczne
Rok 2009/2010
Seminaria – tematy i treści nauczania
Uwaga: na zajęcia seminaryjne obowiązuje studenta przygotowanie się z
odpowiedniego zakresu materiału!
Pielęgnowanie pacjentów w chorobach układu pokarmowego:
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych chorych z zespołem jelita
nadwrażliwego
Planowanie opieki nad pacjentem z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego
Podział i różnicowanie niedokrwistości
Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych
Rozpoznawanie problemów i planowanie opieki wobec chorego z białaczką szpikową i
limfatyczną
Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami narządu ruchu
Problemy pielęgnacyjne chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Profilaktyka powikłań wynikających z choroby
Problemy pielęgnacyjne w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa
Dna moczanowa- problemy pielęgnacyjne
Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego
Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób układu krążenia
Ostre zespoły wieńcowe – klasyfikacja oraz udział pielęgniarki w postępowaniu
terapeutycznym
Rehabilitacja pozawałowa
Ostra i przewlekła niewydolność serca – obraz kliniczny, udział pielęgniarki w postępowaniu
terapeutycznym (leczenie farmakologiczne, dietetyczne, aktywność fizyczna)
Problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie w wybranych schorzeniach układu
sercowo-naczyniowego (zawał serca niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze)
Zaburzenia rytmu serca – obraz kliniczny, problemy pielęgnacyjne , interwencje
pielęgniarskie
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu oddechowego
Zapalenie płuc – obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne.
Udział pielęgniarki w rehabilitacji oddechowej
Opieka nad chorym z POChP
Rola profilaktyki w zapobieganiu POChP
Edukacja chorego w kierunku rozpoznawania czynników ryzyka
Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami endokrynologicznymi
Podział cukrzycy
Objawy wstępne cukrzycy
Udział pielęgniarki w intensywnej czynnościowej insulinoterapii
Zasady żywienia pacjentów cukrzycą
Literatura obowiązkowa:
1. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne
2. Kokot F. :Choroby wewnętrzne, PZWL, Warszawa 2002
3. Kózka M., Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury
postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków
2001, wyd. 1
4. Kokot F.(red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, WL PZWL,
Warszawa 2003
Warunki zaliczenia przedmiotu:
 100% obecność na zajęciach
 Praca pisemna (w oparciu o dokumentację procesu pielęgnowania)
 Przedstawienie w dowolnej formie (pogadanka, prezentacja multimedialna, referat)
treści samokształcenia.
 Poprawna postawa studenta na zajęciach praktycznych.
 Pozytywny wynik zaliczenia końcowego ćwiczeń.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards