5 pkt

advertisement
„ŚCIANA WSCHODNIA”
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland”
20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7-9
Informacje ogólne
Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej
Pomysłodawcą i wykonawcą projektu
jest Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC POLAND” przy współpracy
Fundacji – Agencji Rozwoju
Regionalnego w Starachowicach
Spotkanie prowadzi
Program spotkania
Informacje Ogólne
Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej
Narodowy Plan Rozwoju
System programów operacyjnych




Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Zarządzanie projektem
Dotacje dla rolników i przedsiębiorców – przykłady możliwości



SPO WKP Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez inwestycje
ZPORR Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości
SPO ROL Działanie 2.4 - Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do
rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych
źródeł dochodów
SYNDROM „ŚCIANY WSCHODNIEJ”
Polityka regionalna i
strukturalna
Canarias (E)
Guadeloupe Martinique
(F)
(F)
RÈ
union
(F)
Guy ane (F)
GDP per Capita, 1998
AÁ
ores (P)
< 30
Madeira
(P)
30-50
50-75
75-100
100-125
125
b.d.
Ky pros
EU=100
SIG16
GDP per head by region (PPS), 1998
Index, EUR-26 = 100
< 30
Przesłanki prowadzenia
polityki regionalnej UE
wciąż wzrastające zróżnicowanie
rozwojowe
i dysproporcje pomiędzy regionami,
ciągły wzrost konkurencyjności
regionów,
konieczność uspójnienia polityki w
wymiarze europejskim.
Polityka regionalna Unii
Europejskiej
jest systemowym oddziaływaniem na rozwój
regionów w kierunku zniwelowania różnic
pomiędzy nimi.
zmierza do harmonijnego rozwoju Unii
Europejskiej, a więc do niwelowania różnic
pomiędzy jej poszczególnymi regionami, czyli
standaryzacji terytorialnego rozwoju
gospodarczego w Europie.
Polityka regionalna Unii
Europejskiej
Cele polityki regionalnej







eliminowanie różnic międzyregionalnych,
tworzenie mechanizmów rozwoju
poprawa standardu cywilizacyjnego społeczności
regionalnych i lokalnych dzięki poprawie jakości życia,
kształtowanie ładu zintegrowanego (społecznego,
ekonomicznego, ekologicznego i przestrzennego) poprzez
wpływanie na procesy dostosowawcze regionów do
standardów europejskich
stymulowanie zmian strukturalnych w regionach,
wzrost efektywności gospodarki regionalnej i lokalnej,
zapewnienie równowagi i różnorodności środowiska.
Polityka regionalna Unii
Europejskiej
Polityka regionalna opiera się na zasadach
partnerstwa i współfinansowania pomiędzy
Unią a władzami centralnymi i regionalnymi
danego państwa.
Unia zapewnia wsparcie finansowe dla
projektów regionalnych podejmowanych w
tych krajach oraz ukierunkowuje ich działania
na rzecz harmonijnej integracji z korzyścią
dla całej organizacji.
Zasady działania polityki
regionalnej
Polityka regionalna Unii Europejskiej
budowana jest w oparciu o pięć
fundamentalnych zasad:
1.
2.
3.
4.
5.
koncentracji środków
partnerstwa
programowania
dodatkowości
subsydiarności
Główne instrumenty
realizacji
polityki regionalnej
Fundusze Strukturalne
Fundusz Spójności (Kohezji)
Preferencyjne kredyty Europejskiego
Banku Inwestycyjnego przeznaczone na
realizację projektów infrastrukturalnych.
Polityka spójności - polityka
strukturalna - polityka regionalna
Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(European Regional Development Fund, ERDF),
Europejski Fundusz Społeczny (European Social
Fund, ESF),
Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa
(Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG),
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych
(European Agriculture Guidance and Guarantee
Fund, EAGGF)
Na podstawie Traktatu z Maastricht został
ustanowiony Fundusz Spójności (Cohesion Fund),
który nie jest instrumentem stricte regionalnym - jego
środki są udzielane na projekty ogólnokrajowe.
Cele polityki regionalnej
Założenia dla realizacji polityki regionalnej
na lata 2000–2006 Dokument Agenda 2000
Cel 1 – wspieranie regionów zacofanych. Obejmuje
regiony, które mają 75 % PKB Wspólnoty. Włączono
również francuskie terytoria zamorskie, Wyspy
Kanaryjskie, Azory i obszary słabo zaludnione
Cel 2 – wspieranie rekonwersji gospodarczej
i społecznej regionów przeżywających trudności
strukturalne. Obejmuje obszary przemysłowe,
wiejskie, z dominacją rybołówstwa, niektóre
aglomeracje miejskie
Cel 3 – dotyczy zwalczania bezrobocia i działań na
rzecz rozwoju zasobów ludzkich.
Narodowy Plan Rozwoju
Kompleksowy dokument określający strategię
społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych
latach członkostwa w Unii Europejskiej.
Przygotowany na podstawie wytycznych
zawartych w Rozporządzeniu Rady Nr 1260 z
21 czerwca 1999 r. (1260/99/WE)
wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące
funduszy strukturalnych.
Narodowy Plan Rozwoju
2004 - 2006
przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Polski i jej regionów u
progu przystąpienia naszego kraju do UE, formułuje cele zawiera opis
strategii zmierzającej do osiągnięcia spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej z krajami regionami UE.
szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na
przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki i wielkość
planowanego zaangażowania środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób
koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej
będzie służył jako punkt odniesienia dla działań charakterze
rozwojowym podejmowanych wyłącznie z zasobów środków krajowych,
jak również będzie służył jako podstawa przygotowania Podstaw
Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework) dla Polski czyli
dokumentu określającego kierunki wysokości wsparcia ze strony
funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych.
Cel Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
ROZWIJANIE KONKURENCYJNEJ
GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZDOLNEJ DO
DŁUGOFALOWEGO, HARMONIJNEGO
ROZWOJU, ZAPEWNIAJĄCEJ WZROST
ZATRUDNIENIA ORAZ POPRAWĘ
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, EKONOMICZNEJ
I PRZESTRZENNEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA
POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM.
Osie rozwoju
Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006
Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw
Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia
Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu
inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i
spójności przestrzennej
Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i
rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich
Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów
i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów
Finansowanie
Łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne,
Fundusz Spójności, środki krajowe) zaangażowanych w
realizację Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wyniesie
14891,5 mln €, z czego 11368,6 mln € tj. 76,3% całości sumy
pochodzić będzie ze środków wspólnotowych.
Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów
polityki strukturalnej w Polsce (11368,6 mln €) kształtuje się w
latach 2004-2006 następująco:

fundusze strukturalne łącznie – 67,2 % (7635,3 mln €) w tym:





ERDF – 60,9% (4652,8 mln €),
ESF – 22,9 % (1748,9 mln €),
EAGGF – 13,8 % (1055,0 mln €),
FIFG – 2,4 % (178,6 mln €),
Fundusz Spójności – 32,8 % (3733,3 mln €).
Podział środków
W układzie poszczególnych programów operacyjnych realizujących
Podstawy Wsparcia Wspólnoty środki z zasobów funduszy
strukturalnych (7320,7 mln €) zostaną rozdysponowane w następujący
sposób:







Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 2869,5 mln €
(39,2%)
SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – 1300 mln € (17,8%)
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich – 1270,4 mln € (17,3 %)
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój
obszarów wiejskich – 1055,0 mln € (14,4 %)
SPO Transport - Gospodarka Morska – 627,2 mln € (8,6%)
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb – 178,6 mln € (2,4%)
PO Pomoc techniczna - 20 mln € (0,3%).
Na realizację programów Inicjatyw Wspólnotowych przewidziano
łącznie 4,1% całości środków z funduszy strukturalnych.
System programów
operacyjnych
Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
Cel ZPORR
Celem strategicznym jest tworzenie
warunków wzrostu konkurencyjności
regionów oraz przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów w taki
sposób, aby sprzyjać długofalowemu
rozwojowi gospodarczemu kraju, jego
spójności ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej oraz integracji z Unią
Europejską
Struktura Programu
Priorytet I:
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
Priorytet II: Wzmocnienie zasobów
ludzkich w regionach
Priorytet III: Rozwój lokalny
Priorytet IV: Pomoc techniczna
Priorytet 1
Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu
transportowego


Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego
Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna


Poddziałanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Priorytet 2
Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z
potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami
kształcenia ustawicznego w regionie
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne
Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób
odchodzących z rolnictwa
Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości
Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne
(RSI) i transfer wiedzy
Priorytet 3
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Działanie 3.2. Obszary podlegające
restrukturyzacji
Działanie 3.3. Zdegradowane
obszary miejskie, poprzemysłowe i
powojskowe
Priorytet 3
Działanie 3.4.
Mikroprzedsiębiorstwa (0-9 osób)
 Specjalistyczne
usługi doradcze dla
mikroprzedsiębiorstw;
 Dotacje inwestycyjne dla
przedsiębiorstw.
Priorytet 3
Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura
społeczna

Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura
edukacyjna.

Poddziałanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura
ochrony zdrowia.
Priorytet 4
Działanie 4.1. Wsparcie procesu
wdrażania;
Działanie 4.2. Wsparcie procesu
wdrażania;
Działanie 4.3. Działania informacyjne i
promocyjne.
Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw
CEL SPO - WKP
Poprawa pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw, funkcjonujących
w warunkach Jednolitego Rynku
Europejskiego.
Struktura SPO WKP
Priorytet 1 - Rozwój przedsiębiorczości i
wzrost innowacyjności z
wykorzystaniem instytucji
otoczenia biznesu
Priorytet 2 - Wzmocnienie pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstw działających
na Jednolitym Rynku
Europejskim
Priorytet 1
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających
działalność przedsiębiorstw


Poddziałanie 1.1.1 - wsparcie instytucji otoczenia biznesu
zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU)
Poddziałanie 1.1.2 - wsparcie instytucji otoczenia biznesu
oraz sieci instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego
finansowania inwestycji przedsiębiorstw



Poddziałanie 1.2.1 – Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych
Poddziałanie 1.2.2 - Dokapitalizowanie funduszy poręczeń
kredytowych
Poddziałanie 1.2.3– wspieranie powstawania funduszy
kapitału zalążkowego typu seed-capital
Priorytet 1
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych
warunków dla rozwoju firm
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy
między sferą badawczo-rozwojową a
gospodarką
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu
przedsiębiorców do informacji i usług
publicznych on-line
Priorytet 2
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
doradztwo
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności
produktowej i technologicznej przedsiębiorstw


Poddziałnie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw
dokonujących nowych inwestycji
Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie
internacjonalizacji przedsiębiorstw
Priorytet 2
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez inwestycje
Działanie 2.4 Wsparcie przedsięwzięć w
zakresie dostosowania przedsiębiorców
do wymogów ochrony środowiska
Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacja I
Modernizacja
Sektora Żywnościowego
I Rozwój Obszarów Wiejskich
Cele SPO ROL
Poprawa konkurencyjności oraz
trwałego i zrównoważonego rozwoju
sektora rolnego
Wsparcie dla przemysłu
przetwórczego w celu poprawy jego
pozycji konkurencyjnej
Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich
Struktura programu
Priorytet 1 - Wspieranie zmian i
dostosowań w sektorze rolno
żywnościowym
Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich
Priorytet 1
Działanie 1.1 Inwestycje w
gospodarstwach rolnych
Działanie 1.2 Ułatwienie startu młodym
rolnikom
Działanie 1.3 Szkolenia
Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa
rolniczego
Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i
marketingu artykułów rolnych
Priorytet 2
Działanie 2.1 - Przywracanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz
wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych
Działanie 2.2 - Scalanie gruntów
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego
Działanie 2.4 - Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do
rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub
alternatywnych źródeł dochodów
Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Działanie 2.6 - Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej
związanej z rolnictwem
Działanie 2.7 - Program pilotażowy LEADER+
Sektorowy Program
Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
Cel SPO RZL
Budowa otwartego, opartego na
wiedzy społeczeństwa poprzez
zapewnienie warunków do
rozwoju zasobów ludzkich w
drodze kształcenia, szkolenia i
pracy.
Struktura SPO RZL
Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy
oraz integracji zawodowej i
społecznej
Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa
opartego na wiedzy
Priorytet 3 - Pomoc techniczna
Priorytet 1
Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i
instytucji rynku pracy
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia
Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Działanie 1.5 Wspieranie integracji zawodowej i
społecznej grup szczególnego ryzyka
Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa
kobiet
Priorytet 2
Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół,
uczelni i placówek kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy
Działanie 2.2 Wzmocnienie systemu edukacji
ustawicznej osób dorosłych
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Schemat a) - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

Schemat b) - Promocja rozwiązań systemowych w zakresie
w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem
Projekt
Jednorazowość
Kompleksowość
Cel
Czas
Koszt
Zarządzanie
Planowanie
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola
Zarządzanie projektami oznacza zespół działań
obejmujący planowanie, organizowanie, przewodzenie i
kontrolę nakierowany na zasoby projektu, celem
osiągnięcia celu projektu w ograniczonym czasie i
budżecie
Ból
„Krzywa bólu”
Złe planowanie
Dobre planowanie
Czas
Cykl życia projektu
PROGRAMOWANIE
EWALUACJA
WDRAŻANIE
IDENTYFIKACJA
FORMUŁOWANIE
Drzewo problemów
EFEKT 1
EFEKT 2
SKUTEK A SKUTEK B
SKUTEK C
EFEKT 3
SKUTEK D SKUTEK E
PROBLEM
PRZYCZYNA 1
FAKT A
FAKT B
PRZYCZYNA 2
FAKT C
FAKT D
PRZYCZYNA 3
FAKT E
FAKT F
Logika projektu
ODDZIAŁYWANIE
CELE OGÓLNE
EFEKTY
CELE
SZCZEGÓŁOWE
PRODUKTY
WKŁAD
DZIAŁANIA
CELE
OPERACYJNE
CELE
PROJEKTU
Matryca logiczna projektu
3
Cele ogólne
Wskaźniki
Źródła weryfikacji
Cele
bezpośrednie
Wskaźniki
Źródła weryfikacji
Założenia
EFEKTy
Wskaźniki
Źródła weryfikacji
Założenia
Działania
Środki
Koszty
Założenia
1
4
5
Założenia wstępne
2
Działanie 2.3 Wzrost
konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw
poprzez inwestycje
CEL SPO - WKP
Poprawa pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw, funkcjonujących
w warunkach Jednolitego Rynku
Europejskiego.
Cel działania
Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności
polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
unowocześnienie ich oferty produktowej i
technologicznej.
W ramach Działania, dofinansowanie w zakresie
inwestycji udzielane jest mikro, małym i średnim
przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w
przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie
może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:


jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o
znaczącym potencjale rynkowym.
Beneficjenci
Średnie przedsiębiorstwo


zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów € lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 43 milionów €;
Małe przedsiębiorstwo:


zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów € lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 10 milionów €;
Mikroprzedsiębiorstwo:



zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów € lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 2 milionów €
działalność gospodarcza:


jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym
potencjale rynkowym.
Posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykluczenia branżowe
Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:
1. rolnictwa;
2. rybołówstwa;
3. rybactwa;
4. produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w
Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
5. górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r w
sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z
02.08.2002);
6. produkcji żelaza i stali;
7. świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego;
8. świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego;
9. formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych
powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich
końcowego zastosowania;
10. polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i
formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru,
poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są
połączone jedną linią technologiczną;
11. innym niż wymienione w pkt 9 i 10, związanym z procesem formowania lub
teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie
poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego
zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.
Wykluczenia podmiotowe
Wsparcie nie może być udzielone Wnioskodawcy:
a) będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa,
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi
bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
b) niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego
organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w lit. a),
c) który:



posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub
w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki
naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją.
Wspierane projekty
W ramach Działania wspierane będą inwestycje w środki trwałe, związane z




utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub
realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu
zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez
racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz
inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą
nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy
technicznej.
Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć
wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez
innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem
wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia
na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie
unowocześnionego procesu dystrybucji. W przypadku innowacji:


produktowej – należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub
ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty – produktu lub usługi z
zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych
procesów mających wpływ na asortyment oferty;
procesowej – należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego – w
stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy – procesu technologicznego, zarządzania
lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty.
Możliwe wydatki
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach
Działania są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione
przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż
po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej
Instytucji Finansującej.
Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są wydatki w
cenach netto na:
1.
2.
3.
zakup nowych środków trwałych;
zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych,
prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego
(Beneficjenta) z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że:



w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały
nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień
zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i
standardy;
Wydatki c.d.
4.
5.
6.
zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem
technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie
opatentowanej wiedzy technicznej;
instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem
dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich
obsługi;
zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:


7.
istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia
objętego wsparciem;
przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że
cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu;
zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w
bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem
(tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu);
Wydatki c.d.
8.
zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
zabudowanej pod warunkiem, że:





9.
istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego
wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do
prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu);
przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że
cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na
dzień zakupu;
przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że
nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych
zmian lub ulepszeń;
nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie
była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego
dofinansowaniem;
usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio
związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem.
Wysokość dotacji
Wielkość dofinansowania na realizację
indywidualnego projektu:



nie może być niższa niż kwota 10 000 zł; oraz
nie może być wyższa niż kwota 1 250 000 zł; oraz
nie może przekroczyć:



30% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany
w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań,
40% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany
w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk,
miasta Gdynia lub miasta Sopot,
50% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest
realizowany w innym powiecie.
Najmniejszy projekt musi mieć wartość netto powyżej
20 000 zł
Ograniczenia
Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym
się do objęcia wsparciem, jeśli naliczony został w związku z
wydatkami określonymi w punktach 1-9, a zgodnie z odrębnymi
przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub
odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.
Środki transportu


W przypadku Wnioskodawcy, którego głównym przedmiotem
działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych,
wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami
kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
W przypadku zakupu środków transportu przez podmiot
niewykonujący działalności w zakresie usług transportowych (w tym
taki, w której działalność transportowa nie jest działalnością
główną) wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być
kwalifikowane jedynie w wypadku, gdy stanowią niezbędny element
Projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać je jedynie do
celu określonego w Projekcie i przedstawi wiarygodną metodę
weryfikacji wykorzystania środka transportu.
Ograniczenia c.d.
Dofinansowanie może być wyłącznie refundacją poniesionych przez
Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.
Nie ma ograniczeń, co do całkowitej wartości Projektu, o ile wnioskowana
wartość dofinansowania, skalkulowana w odniesieniu do całkowitych
kwalifikowanych wydatków projektu spełnia wszystkie kryteria określone w
Wytycznych.
Nie ma ograniczeń, co do ilości wniosków składanych przez Wnioskodawcę na
realizację różnych Projektów, o ile każdy z Projektów spełnia wszystkie kryteria
określone dla Działania.
Nie ma ograniczeń, co do całkowitej wartości dofinansowania uzyskanego przez
Beneficjenta w ramach Działania, o ile każdy z projektów spełnia wszystkie
kryteria określone w Wytycznych.
Dofinansowanie w zakresie inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy pod
warunkiem, że zobowiąże się on do:


a) utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co
najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, przy czym za dzień zakończenia
inwestycji przyjmuje się dzień złożenia przez przedsiębiorcę w PARP końcowego
rozliczenia umowy o dofinansowanie, potwierdzającego zakończenie realizacji
Projektu objętego dofinansowaniem,
b) zapewnienia finansowania inwestycji, w części nie objętej dofinansowaniem ani inną
pomocą państwa, ze środków nie pochodzących z pomocy państwa.
Ograniczenia c.d.
Wartość dofinansowania sumuje się z inną pomocą publiczną, niezależnie od jej
form, w odniesieniu do tych samych wydatków związanych z daną inwestycją
oraz z pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy, związaną z daną
inwestycją i nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji netto.
W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę jednocześnie z dofinansowania
w zakresie inwestycji oraz pomocy państwa na tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z daną inwestycją, kwotę pomocy oblicza się jako iloczyn
maksymalnej dopuszczalnej intensywności i wyższej kwoty kosztów nowej
inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.
Dofinansowanie przekraczające kwotę 125.000,00 zł może być udzielone pod
warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje inwestycję środkami pochodzącymi z
kredytu lub z funduszu inwestycyjnego, w kwocie stanowiącej co najmniej 25%
wnioskowanej wartości dofinansowania (nie dotyczy leasingu nowych środków
trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na
korzystającego, przy czym jeżeli finansowanie leasingiem będzie mniejsze niż
25% kwoty wsparcia, brakującą do 25% część Beneficjent sfinansuje z
wykorzystaniem środków pozyskanych na podstawie umowy kredytu lub z
funduszu inwestycyjnego).
Matryca logiczna projektu
Wzrost zatrudnienia o
100 osób i PKB o 1%
w ciągu 3 lat
BAEL, stopa
bezrobocia, PKB
Statystyki GUS, PUP
Poprawa pozycji
konkurencyjnej –
wzrost udziału w
rynku co roku
o 5%
Udział w rynku,
rentowność
Statystyki sprzedaży i
sprawozdanie finansowe
Utrzymanie nakładów na
innowacje na poziomie o 25%
wyższym od konkurencji
Wprowadzenie
nowego produktu w
15 wersjach
Ilość produktów w
ofercie
Źródła wewnętrzne firmy
Tendencje rynkowe będą takie
jak prognozowano ±10%
Zakup działki 2ha
Budowa hali
1000m2/4000m3
Zakup i instalacja linii
produkcyjnej
Uzyskanie kredytu w
kwocie 5 000 000 zł
Uzyskanie dotacji w
kwocie 10 000 000 zł
20 000 000 zł
Terminowa realizacja
przepływów finansowych
Uzyskanie pozwolenia na
budowę
Wniosek o dotację
14. Cele planowanego projektu
Celem projektu jest zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorstwa X
poprzez unowocześnienie jego oferty
produktowej.
Wniosek o dotację c.d.
15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu
Jedn.
Wskaźniki produktu
2004
2005
2006
2007
miary
Zakup działki
ha
2
m2
1000
Wybudowanie hali
m3
4000
Zakup linii
szt.
1
produkcyjnej
Jedn.
Wskaźniki rezultatu
2004
2005
2006
2007
miary
Wprowadzenie
wersja
5
nowego produktu
Wzrost udziału w
%
5%
rynku co roku
Wskaźniki
Jedn.
2004
2005
2006
2007
oddziaływania
miary
Wzrost
osoba
50
zatrudnienia
Wzrost PKB
%
0,4
2008
2009
RAZEM
-
-
2
1000
4000
-
-
1
2008
2009
RAZEM
5
5
15
5%
5%
15%
2008
2009
RAZEM
30
20
100
0,3
0,3
1,0
Składanie wniosku
Kredyt nie jest wymagany

Wnioskodawca składa wniosek o
dofinansowanie wraz z załącznikami
w 1 oryginale oraz 1 kopii do
właściwej ze względu na lokalizację
projektu Regionalnej Instytucji
Finansującej
Kredyt jest wymagany

Leasing

Do wniosku o dofinansowanie
Wnioskodawca załącza promesę
zawarcia umowy leasingu

Fundusz inwestycyjny

Wnioskodawca załącza dokumenty
potwierdzające pozyskanie
finansowania z funduszu
inwestycyjnego

Wnioskodawca składa wniosek o
dofinansowanie wraz z załącznikami
w jednym egzemplarzu w jednej z
akredytowanych instytucji
kredytujących (przed złożeniem
wniosku trzeba ustalić rodzaj
dodatkowych dokumentów, których
od Wnioskodawcy będzie ona
wymagać).
Po złożeniu w instytucji kredytującej
kompletnej dokumentacji, dokonuje
ona oceny Projektu. W przypadku
pozytywnej oceny wniosku,
instytucja kredytująca wydaje
Wnioskodawcy promesę kredytową
Po uzyskaniu promesy kredytowej
Wnioskodawca składa Wniosek o
dofinansowanie wraz z załącznikami
oraz kopią promesy kredytowej do
właściwej ze względu na lokalizację
Projektu Regionalnej Instytucji
Finansującej. Wniosek wraz z
załącznikami jest składany w 1
oryginale (opatrzonym stemplem i
parafą pracownika instytucji
kredytującej) oraz 1 kopii.
Terminy
W roku 2005 pozostają następujące terminy składania
wniosków: do 18 sierpnia i do 7 listopada zawsze do godziny
1500.
W związku z dużą liczbą wniosków złożonych do Działania 2.3
SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez
inwestycje" i prawdopodobnym wykorzystaniem całości budżetu
przeznaczonego na realizację w/w działania uprzejmie
informujemy, że następny termin składania wniosków o
udzielenie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.) zostaje zawieszony.
Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest
uzależnione od zwiększenia budżetu programu bądź pojawienia
się oszczędności wynikłych z realizacji podpisanych umów, lub
też niezakontraktowania obecnie dostępnego budżetu, o czym
będą Państwo na bieżąco informowani.
Ocena formalna
wniosku
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w Regionalnych Instytucjach
Finansujących sprawdzane jest m.in. czy:






wniosek został złożony w terminie;
wniosek wypełniono zgodnie z obowiązującym formatem;
wniosek został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach SPO-WKP
do „Wniosku o dofinansowanie” załączono komplet wymaganych dokumentów;
Wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą, posiadającym siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem mikroprzedsiębiorcy chyba, że
prowadzi on działalność gospodarczą co najmniej 3 lata lub działalność gospodarczą z
opartą na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym,
Wnioskodawca spełnia zasady udzielania dofinansowania określone w pkt. 3.1-3.3
Wytycznych.
Ocena formalna dokonywana jest po wpłynięciu wniosku do Regionalnej
Instytucji Finansującej w terminie do18 dni od upływu danego terminu składania
wniosków.
W przypadku stwierdzenia niezgodności administracyjnej we wniosku o
dofinansowanie złożonym najpóźniej na 7 dni przed upływem danego terminu
składania wniosków, RIF wzywa Wnioskodawcę do usunięcia uchybień w
terminie 3 dni od dnia wezwania . W przypadku niedostarczenia uzupełnień w
wymaganym terminie wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych. W
przypadku stwierdzenia niezgodności administracyjnej we wniosku złożonym
później niż na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków
wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych.
Ocena merytoryczna
Wnioski prawidłowe pod względem formalnym są przekazywane
przez RIF do PARP na bieżąco, ale nie później niż w terminie do
18 dni od upływu danego terminu składania wniosków.
Ocena techniczno-ekonomiczna oraz merytoryczna wniosków
jest dokonywana przez Grupę Roboczą ds. oceny projektów,
powołaną przez Prezesa PARP.
Posiedzenia Grupy Roboczej rozpoczynają się najpóźniej w
ciągu 20 dni od upływu terminu składania wniosków.
Członkowie Grupy Roboczej dokonują szczegółowej oceny
projektów na podstawie zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący SPO WKP techniczno-ekonomicznych oraz
merytorycznych kryteriów wyboru projektów.
Ocenie merytorycznej poddane będą tylko te wnioski, które
pozytywne przeszły ocenę techniczno-ekonomiczną.
Kryteria oceny merytorycznej
zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,
projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji (włączając inwestycje np. z zakresu BHP),
projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach w
sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę,
projekt dotyczy wsparcia w kwocie nie mniejszej niż minimalna oraz nie większej niż
maksymalna możliwa do uzyskania,
projekt ma zapewnione środki finansowe na realizację, w tym określony udział środków z
umów kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu (jeśli dotyczy),
projekt jest wykonalny technicznie, tzn. ubiegający się o dofinansowanie posiada
wystarczające zasoby techniczne i wiedzę, umożliwiające realizację projektu zgodnie z
proponowanym harmonogramem,
projekt kwalifikuje się pod względem technicznym, tzn. wydatki kwalifikowane są
uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów,
projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i
prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i
niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania,
projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane i niezbędne
uprawomocnione pozwolenia, koncesje, licencje itp.,
zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom) oraz
przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do
Uzupełnienia SPO-WKP,
zasadność niezastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO – WKP,
kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o
dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową
realizację projektu.
Punktacja
Wszystkie projekty zakwalifikowane do
kontroli merytorycznej w ramach danego
terminu składania wniosków zostają
ocenione przy wykorzystaniu punktowej
skali ocen. Każdy projekt może uzyskać
maksymalnie 100 punktów. Aby projekt
został zakwalifikowany do dofinansowania
musi uzyskać przynajmniej 51 punktów.
Kryteria punktacji
Trwałość projektu w czasie
20 pkt
Doświadczenie
3 pkt
Zarządzanie jakością
8 pkt
Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu 25 pkt
Innowacyjność
Zastosowanie ICT
Wkład własny
Lokalizacja projektu
Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
Realizacja polityk horyzontalnych UE
10 pkt
5 pkt
10 pkt
6 pkt
10 pkt
3 pkt
Punktacja c.d.
KRYTERIUM MERYTORYCZNE
LICZBA
PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Ocena finansowych możliwości realizacji projektu
- wskaźnik płynności szybkiej
2 pkt
- wskaźnik zadłużenia
3 pkt
Ocena możliwości osiągnięcia i utrzymania celów projektu,
m. in. wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od udzielenia
dofinansowania
- dostateczna
5 pkt
- zadowalająca
10 pkt
- znacząca
15 pkt
Doświadczenie
Uczestnictwo w programach i projektach pomocowych
3 pkt
SPOSÓB OCENY
MAKSYMALNA
LICZBA
PUNKTÓW
Biznes plan, bilans,
rachunek wyników.
Wniosek, część IV, pkt 23,
załączniki: „Wskaźnik
5 pkt
płynności szybkiej” nie
mniejszy niż 0,7; „wskaźnik
zadłużenia” nie większy niż
0,75
Biznes plan, bilans,
rachunek wyników oraz
dodatkowe załączniki.
15 pkt
Wniosek, część IV, pkt 15,
23 - 24
Wniosek, część IV, pkt 25 3 pkt
Punktacja c.d.
KRYTERIUM MERYTORYCZNE
LICZBA
PUNKTÓW
SPOSÓB OCENY
MAKSYMALNA
LICZBA
PUNKTÓW
Zarządzanie jakością
Certyfikaty:
- ISO 9000 (1 pkt za certyfikat obejmujący część procesów,
3 pkt
3 pkt za certyfikat obejmujący całość procesów)
- ISO 14000
Nagrody (krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia
otrzymane przez Beneficjenta) - 1 pkt za nagrodę bądź
wyróżnienie.
Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu
Uzasadnienie poprawy warunków prowadzenia działalności
Poprawa BHP w przedsiębiorstwie
Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku:
- regionalnym
- krajowym
- międzynarodowym
2 pkt
Biznes plan
8 pkt
Biznes plan oraz wniosek,
część IV, pkt 6, 14 - 17
25 pkt
3 pkt
5 pkt
10 pkt
15 pkt
20 pkt
Punktacja c.d.
KRYTERIUM MERYTORYCZNE
LICZBA
PUNKTÓW
SPOSÓB OCENY
MAKSYMALNA
LICZBA
PUNKTÓW
Innowacyjność
- w skali regionu
3 pkt
- w skali kraju
6 pkt
- w skali międzynarodowej
10 pkt
Biznes plan oraz
dodatkowe załączniki;
10 pkt
Wniosek, część IV, pkt 14 17
Zastosowanie ICT
Projekt uwzględnia wykorzystanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
5 pkt
Biznes plan oraz Wniosek,
5 pkt
część IV, pkt 14 - 17
Wkład własny
Udział wnioskowanej pomocy w maksymalnej
dopuszczalnej (w %)
0,2 pkt za
każdy 1%
zmniejszenie
Biznes plan oraz Wniosek,
wartości dotacji
10 pkt
część IV, pkt 20 i 21
poniżej
maksymalnego
udziału
Punktacja c.d.
KRYTERIUM MERYTORYCZNE
LICZBA
PUNKTÓW
Lokalizacja projektu
Gmina zagrożona szczególnie wysokim
3 pkt
bezrobociem strukturalnym
Podstawowy podatkowy dochód gminy, w
której zlokalizowany jest projekt wynosi nie 3 pkt
więcej niż 75% średniej krajowej
Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
- do 10% włącznie
5 pkt
- powyżej 10%
10 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska
1 pkt
- równych szans
1 pkt
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego
1 pkt
SPOSÓB OCENY
MAKSYMALNA
LICZBA PUNKTÓW
Wniosek, część IV, pkt 12 i 13
6 pkt
Biznes plan oraz Wniosek, część IV, pkt 14 – 17
10 pkt
Biznes plan, wniosek, część I, pkt 4 oraz część IV, pkt 14 – 17.
W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony
środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie
pozytywny wpływ na środowisko”
Biznes plan, wniosek, część I, pkt 5 oraz część IV, pkt 14 – 17. W
przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans 3 pkt
kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych
szans kobiet i mężczyzn”
Biznes plan, wniosek, część IV, pkt 14-17.
W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z
zakresu społeczeństwa informacyjnego.
Zatwierdzenie decyzji
Lista projektów wraz z rekomendacjami odnośnie udzielenia
dofinansowania przekazywana jest do Ministerstwa Gospodarki
i Pracy w ciągu 60 dni kalendarzowych od upływu terminu
składania wniosków.
Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania
Wnioskodawcy podejmuje Instytucja Zarządzająca, na
podstawie rekomendacji przedstawionej przez Komitet Sterujący
SPO WKP.
W ciągu 90 dni od upływu terminu składania wniosków o
dofinansowanie Instytucja Zarządzająca poinformuje PARP o
ostatecznym zatwierdzeniu listy wniosków kwalifikujących się do
uzyskania dofinansowania oraz listy wniosków, którym
odmówiono udzielenia dofinansowania ze środków Programu
wraz z uzasadnieniem odmowy.
Kalendarz
Termin składania
wniosków
18 sierpnia 2005
7 listopada 2005
Zakończenie oceny
formalnej
5 września 2005
25 listopada 2005
Rozpoczęcie oceny
merytorycznej
7 września 2005
28 listopada 2005
Zatwierdzenie
decyzji
Podpisanie umowy
17 października 2005 9 stycznia 2006
16 listopada 2005
8 lutego 2006
Działanie 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa
Cel działania
Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności
mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do
specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności
inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania
przedsiębiorstw.
Działanie 3.4 Mikroprzesiębiorstwa jest ukierunkowane na
podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także
podniesienie zdolności inwestycyjnej nowopowstałych
przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej
jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez
wyspecjalizowane firmy oraz dokapitalizowanie projektów
inwestycyjnych.
Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które
przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i
kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw,
unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania jak i
wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji
na jednolitym rynku europejskim.
TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze
dla mikroprzedsiębiorstw
Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa
wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie,
zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty
związane z:






opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku
zbytu,
wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
zdobyciem nowej grupy klientów,
racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów,
informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług,
poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp.
Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa
stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną
przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne,
marketingowe.
TYP II: Dotacje inwestycyjne dla
mikroprzedsiębiorstw
Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na
dofinansowanie inwestycji związanych z:






rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących
dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu
produkcyjnego,
zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu
świadczenia usług,
unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
działalności gospodarczej firmy,
modernizacją środków produkcji,
Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty
inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa,
związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania
jak i oferty handlowej.
Beneficjenci
Beneficjentem są podmioty, które rozpoczęły działalność
gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie
wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a
ponadto, w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku
obrotowym, w którym jest składany wniosek:



zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i
usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu
sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat
obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów
euro.
Za roczny obrót oraz za roczną sumę bilansową uważa się
wielkości osiągnięte na koniec ostatniego, 12-miesięcznego,
zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku
przedsiębiorstw nowopowstałych, których rachunki nie zostały
jeszcze zatwierdzone, należy zastosować progi oparte na godnych
zaufania oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego.
Wykonawcy
Wykonawcami usług doradczych mogą być firmy,
organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu
Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w
ramach Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności MŚP
poprzez doradztwo” SPO „Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.
W przypadku, gdy ta sama firma jest jednocześnie
wykonawcą Działania 2.5, musi być spełniony
warunek jednoznacznego rozdzielenia zasobów
ludzkich i materialnych zaangażowanych do realizacji
Działań 2.5 i 3.4.
Dofinansowanie
Dofinansowanie dla projektu
doradczego ze środków publicznych:
do 5000 € (równowartości w PLN) i,
 50% wydatków kwalifikowalnych,

Dofinansowanie dla projektu
inwestycyjnego ze środków
publicznych:
do 50 000 € (równowartości w PLN) i,
 do 65% wydatków kwalifikowalnych.

Działanie 2.5
Promocja
przedsiębiorczości
Cel ZPORR
Celem strategicznym jest tworzenie
warunków wzrostu konkurencyjności
regionów oraz przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów w taki
sposób, aby sprzyjać długofalowemu
rozwojowi gospodarczemu kraju, jego
spójności ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej oraz integracji z Unią
Europejską
Cel działania
Celem bezpośrednim działania jest aktywne
wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie
powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz
zapewnienie nowozarejestrowanym
mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu
dostępnych instrumentów wsparcia.
Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie
osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie
własnej działalności gospodarczej, spełniajacym
kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy
bezpośredniego, kompleksowego wsparcia mającego
im pomóc w pokonaniu barier utrudniających
rozpoczęcie działalności.
Usługi doradcze i szkoleniowe
I Forma wsparcia: Usługi doradcze i
szkoleniowe dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą






Kompleksowe, bezpośrednie wsparcie dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą;
Usługi informacyjne z zakresu podstawowych
zasad prowadzenia działalności gospodarczej;
Grupowe i indywidualne usługi doradcze i
szkoleniowe;
Opieka indywidualnego doradcy;
Pomoc w dostępie do instrumentów wsparcia firm
mikro;
Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod
rozwoju
Wsparcie pomostowe
II Forma wsparcia: Bezzwrotna pomoc
finansowa dla nowopowstałych firm, tzw.
„Wsparcie pomostowe”.


Wsparcie pomostowe w postaci miesięcznej
dotacji w wysokości ok. 700 PLN przyznawane
jest do momentu uzyskania przez
przedsiębiorstwo płynności finansowej.
Pomoc taka przysługuje przez okres pierwszych 6
m-cy działalności, w przypadku słabej kondycji
finansowej może być przedłużona maksymalnie
na kolejne 6 m-cy.
Dotacje jednorazowe
III Forma wsparcia: Jednorazowe
dotacje na rozwój działalności.
Wsparcie polega na udzieleniu
jednorazowego wsparcia kapitałowego na
sfinansowanie pierwszych inwestycji
umożliwiających funkcjonowanie
przedsiębiorstwa (np. zakup drobnego
sprzętu, mebli itp.)
 Wysokość grantu uzależniona jest od
potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa
(max.5 000 €).

Beneficjenci Ostateczni
Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne,
zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z
wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i
prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.
Wsparcie udzielane jest również osobom fizycznym, które
założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze
wsparcia doraczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5
ZPORR, które spełniają kryteria określone dla
mikroprzedsiębiorcy.
Priorytetowo są traktowane:



osoby odchodzące z rolnictwa (spełniające kryteria Beneficjenta
Ostatecznego dla działania 2.3.ZPORR),
osoby zagrożone utratą zatrudnienia (spełniające kryteria
Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.4 ZPORR),
młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.
Instrumenty wpierające wieś i
rolnictwo
Sektorowy Program Operacyjny
(SOP)













Inwestycje w gospodarstwach
rolnych
Młody rolnik
Szkolenia
Doradztwo
Różnicowanie produkcji
Infrastruktura
Odnowa wsi i ochrona
dziedzictwa kulturowego
Przetwórstwo i marketing
Scalania i wymiana gruntów
Gospodarka zasobami
wodnymi
Odnowienia drzewostanów
Pilotażowy Program LEADER+
Pomoc techniczna
WYMAGANY UDZIAŁ WŁASNY
Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW)










Renty strukturalne
Obszary o niekorzystnych
warunkach gospodarowania
Programy rolno-środowiskowe
Zalesienia gruntów rolnych
Gospodarstwa niskotowarowe
Osiąganie standardów
Wsparcie grup producentów
rolnych
Pomoc techniczna
(Płatności bezpośrednie)
NIE JEST WYMAGANY UDZIAŁ
WŁASNY
Źródła dochodów
PRODUKCJA
ROLNICZA
DOPŁATY
BEZPOŚREDNIE
ŹRÓDŁA DOCHODÓW
MIESZKAŃCÓW WSI
W UNII EUROPEJSKIEJ
DZIAŁALNOŚĆ
POZAROLNICZA
FUNDUSZE
STRUKTURALNE
Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacja I
Modernizacja
Sektora Żywnościowego
I Rozwój Obszarów Wiejskich
Cele SPO ROL
Poprawa konkurencyjności oraz
trwałego i zrównoważonego rozwoju
sektora rolnego
Wsparcie dla przemysłu
przetwórczego w celu poprawy jego
pozycji konkurencyjnej
Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich
Działanie 1.1.
Inwestycje w
gospodarstwach rolnych
Cele działania
wzrost dochodu rolniczego
poprawa konkurencyjności gospodarstw
redukcja kosztów produkcji
poprawa organizacji produkcji
dostosowanie profilu produkcji gospodarstw do
wymagań rynku
zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych
poprawa jakości produktów rolnych
poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy
ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i
krajobrazu,
zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego wsi i
kultury regionalnej
poprawa warunków sanitarno-higienicznych produkcji
poprawa warunków utrzymania (dobrostanu) zwierząt
Zakres pomocy
W ramach działania pomoc może być przyznana na
realizację projektów, które przyczynią się do
poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych
przez oddziaływanie na wzrost jakości produkcji, jej
skalę i profil, obniżenie kosztów oraz spełnienie
wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i
warunków utrzymania zwierząt.
W ramach niniejszego działania za gospodarstwo
rolne uważa się gospodarstwo rolne w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego o powierzchni użytków rolnych
wynoszącej co najmniej 1 ha lub działy specjalne
produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych
Pokrywane koszty
1. budowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub
budowli służących do produkcji rolnej oraz do przechowywania i
magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i
montażem instalacji technicznej i wyposażenia;
2. zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia lub
narzędzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa,
magazynowania, przygotowania produktów rolnych do
sprzedaży, w tym: sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony i
nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, maszyn lub
urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia,
sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych,
maszyn lub urządzeń do przygotowywania, lub składowania
pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia lub zadawania pasz,
urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
urządzeń do usuwania lub składowania odchodów zwierzęcych
oraz urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości i higieny
produkcji;
Pokrywane koszty c.d.
3. zakupu gruntów rolnych, w części stanowiącej nie więcej niż 10
% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dopuszczalny jest także
zakup gruntów z nasadzeniami lub naniesieniami, przy czym
warunek nie przekroczenia poziomu 10% kosztów
kwalifikowalnych projektu dotyczy jedynie kosztu ziemi;
4. zakupu budynków lub budowli, o ile zakup ten jest ściśle
związany z celami projektu, w części stanowiącej nie więcej niż
50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakup budynku lub
budowli nie podlega współfinansowaniu, jeśli jego cena była
wyższa od ceny rynkowej – współfinansowaniu nie podlega
zakup budynków mieszkalnych);
5. zakładania sadów lub plantacji wieloletnich, obejmujące
wyłącznie zakup kwalifikowanego materiału roślinnego,
wyposażenia tj. konstrukcji do podtrzymywania roślin oraz folii
lub agrowłókniny do ściółkowania oraz koszty grodzenia
nowozakładanych sadów lub plantacji;
Pokrywane koszty c.d.
6. wyposażania pastwisk: grodzenia, budowy wiat dla zwierząt,
zakupu i instalacji urządzeń do pojenia zwierząt oraz budowy
ujęć wody lub jej doprowadzania;
7. zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego) –
zwierząt należących do gatunków gospodarskich, osobników
hodowlanych w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich;
8. budowy, zakupu i instalacji urządzeń do nawadniania upraw –
urządzeń do nawodnień ciśnieniowych łącznie z ujęciami wody
oraz urządzeń zraszających, chroniących rośliny przed
przymrozkami;
9. zakupu, instalacji i budowy urządzeń służących ochronie
środowiska (dotyczy projektów w zakresie składowania
odchodów zwierzęcych, odpadów, mycia i czyszczenia sprzętu)
poprawie warunków utrzymania zwierząt i podniesieniu
standardów higienicznych produkcji rolnej;
Pokrywane koszty c.d.
10. ogólne związane z przygotowaniem i realizacją
projektu w wysokości do 12% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych projektu wymienionych w punktach
1 – 9 obejmujące:







przygotowanie dokumentacji technicznej,
przygotowanie dokumentacji ekonomicznej: kosztorysów,
analiz ekonomicznych, planów projektów, analiz rynkowych,
analiz marketingowych,
zaświadczenia, pozwolenia, opłaty i wszelka dokumentacja
związana z ich uzyskaniem,
nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany,
obsługę geodezyjną,
usługi dotyczące zarządzania projektem,
nabycie patentów lub licencji,
Beneficjenci
Osoby fizyczne – właściciele lub dzierżawcy
gospodarstw rolnych położonych na terenie
Polski. Pomoc nie może być przyznana
osobie fizycznej pobierającej emeryturę lub
rentę.
Osoby prawne – właściciele lub dzierżawcy
gospodarstw rolnych położonych na terenie
Polski, których celem zgodnie z wpisem do
KRS jest prowadzenie działalności rolniczej
Kryteria dostępu
1.
2.
3.
4.
Gospodarstwo, którego dotyczy planowana
inwestycja jest prowadzone przez osobę o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Gospodarstwo, którego dotyczy planowana
inwestycja jest żywotne pod względem
ekonomicznym lub osiągnie żywotność po
zakończeniu planowanej inwestycji.
Gospodarstwo, którego dotyczy projekt, stosownie
do rodzaju prowadzonej produkcji, spełnia
minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony
środowiska i warunków utrzymania zwierząt lub
spełni je w momencie składania końcowego
wniosku o refundację
Pomoc nie może być przeznaczona na projekt,
który spowoduje wzrost produkcji, dla której brak
normalnego zbytu rynkowego
Maksymalny poziom pomocy
Maksymalna wysokość pomocy finansowej
udzielonej jednemu beneficjentowi i gospodarstwu w
ramach działania, w okresie realizacji Programu, nie
może przekroczyć 300 tys. złotych i




50% kosztów kwalifikowalnych projektu lub
55% kosztów kwalifikowalnych projektu, jeśli beneficjent jest
młodym rolnikiem lub
60% kosztów kwalifikowalnych projektu, jeśli
modernizowane gospodarstwo położone jest na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania lub
65% kosztów kwalifikowalnych projektu, jeśli
modernizowane gospodarstwo położone jest na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania jak w pkt 3) i
beneficjent jest młodym rolnikiem.
Młody rolnik
W ramach tego działania za młodego rolnika uznaje
się osobę fizyczną, która spełnia dwa następujące
warunki:


rozpoczęła po raz pierwszy samodzielne prowadzenie
gospodarstwa nie dawniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed
datą przyznania pomocy w ramach działania;
w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczęła samodzielne
prowadzenie gospodarstwa nie przekroczyła wieku 40 lat;
Za termin rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia
gospodarstwa uważa się datę, od której dana osoba,
po uzyskaniu pełnoletności, stała się posiadaczem
samoistnym lub zależnym gruntów rolnych o
powierzchni nie mniejszej niż 1 ha użytków rolnych
lub stała się płatnikiem podatku dochodowego z
tytułu prowadzenia produkcji w działach specjalnych
produkcji rolnej.
Sprzęt używany
Przy zakupie używanych maszyn i narzędzi
należy dołączyć :



deklaracje o pochodzeniu i niedofinansowaniu z
innych programów kupowanego sprzętu
wycenę rzeczoznawcy
certyfikat zgodności lub świadectwo homologacji
Cena sprzętu nie może przekraczać wartości
rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego
nowego sprzętu
Sprzęt jest sprawny oraz spełnia odpowiednie
normy i standardy
Zamówienia publiczne
Koszty zadań w ramach projektów są ustalane na podstawie
wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego z co najmniej 3
ważnych ofert uzyskanych na podstawie zapytań skierowanych
do co najmniej 5 dostawców (dotyczy zadań o wartości netto
powyżej 50 000 zł).
Zapytanie ofertowe winno zawierać w szczególności:



opis zadania;
termin wykonania zadania;
opis kryteriów, którymi ubiegający się o dofinansowanie realizacji
projektu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów dla dokonania wyboru.
Kopie zapytań ofertowych, ofert oraz uzasadnienie wyboru
najkorzystniejszej z nich wnioskodawca składa w instytucji
wdrażającej wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji
projektu.
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z przyjętej
technologii produkcji lub jeżeli zadanie dotyczy zakupu
nieruchomości, możliwe jest przedłożenie jednej oferty.
Wymogi dodatkowe
ubiegający się o dofinansowanie ma
uregulowane zobowiązania podatkowe oraz
zobowiązania z tytułu ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego;
ubiegający się o dofinansowanie nie jest
dłużnikiem ARiMR w związku z naruszeniem
przez niego zasad udzielonej mu uprzednio
pomocy;
projekt współfinansowany w ramach działania
nie może być realizowany z udziałem innych
środków publicznych przyznanych w związku
z realizacją tego projektu.
Unikanie podwójnego
finansowania
Projekty współfinansowane w ramach działań
nie mogą być realizowane z udziałem innych
środków publicznych, w tym kredytów lub
pożyczek preferencyjnych dofinansowywanych
środkami publicznymi, dotacji oraz nie mogą
być dofinansowane w ramach innych
programów operacyjnych współfinansowanych
ze środków funduszy strukturalnych.
Działanie 2.4.
Różnicowanie działalności rolniczej
i zbliżonej do rolnictwa
w celu zapewnienia różnorodności działań
lub alternatywnych źródeł dochodów
Cele działania
Podjęcie lub rozwój dodatkowej działalności,
wykorzystującej istniejące zasoby gospodarstwa i
regionu oraz uwzględniającej potrzeby rynku, stwarzać
będzie warunki do rozwoju wielofunkcyjnych i trwałych
ekonomicznie gospodarstw.
Działanie będzie:





sprzyjać tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów;
promować pozytywny wizerunek wsi i rolnictwa w
społeczeństwie;
sprzyjać zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów
wiejskich;
ułatwiać dostęp rolników oraz pozostałych mieszkańców wsi
do usług;
przyczyniać się do zwiększania opłacalności produkcji i
usług w gospodarstwie
Zakres pomocy
agroturystyka
usługi związane z turystyką i wypoczynkiem;
usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej;
prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych;
sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości
z własnego gospodarstwa;
wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy
(zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.)
oraz zakładanie plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na
cele energetyczne;
rzemiosło i rękodzielnictwo;
drobne usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich;
e-commerce – sprzedaż lub promocja przez Internet produktów
rolnych
Wysokość pomocy
Maksymalny poziom pomocy finansowej
może wynosić 50% kosztów
kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy
finansowej udzielonej w ramach
działania, w okresie realizacji Programu,
jednemu beneficjentowi i gospodarstwu
rolnemu nie może przekroczyć 100 tys.
złotych.
Domownik
Osoba bliska rolnikowi, która spełnia następujące
warunki:



ukończyła 18 lat;
pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie
domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa
rolnego, położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
albo w bliskim sąsiedztwie;
stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest
związana z rolnikiem stosunkiem pracy;
Pomoc może być przyznana domownikowi, który jest
objęty ubezpieczeniem w pełnym zakresie na podstawie
przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników z tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego, macierzyńskiego i emerytalnorentowego.
Kryteria wyboru projektów
1. Dochód podatkowy gminy, w której znajduje się gospodarstwo, w przeliczeniu na 1
mieszkańca, kształtuje się na poziomie
Nie więcej niż 75% średniej krajowej
2 pkt
Powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej
1 pkt
Powyżej średniej krajowej
0 pkt
2. Bezrobocie na terenie, gdzie znajduje się gospodarstwo
Gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
2 pkt
Bezrobocie w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo jest wyższe od
1 pkt
średniej w województwie
3. W gospodarstwie, z którym związany jest Wnioskodawca, na 1 osobę w nim
pracującą przypada nie więcej niż 15 ha przeliczeniowych powierzchni
1 pkt
użytków rolnych
4. Gospodarstwo spełnia kryterium wielkości ekonomicznej przyjętej w PROW
2-4 ESU ( gospodarstwa niskotowarowe)
1 pkt
Poniżej 2 ESU lub powyżej 4 ESU
0 pkt
Kryteria dostępu
1. Projekt uzyskał co najmniej 2 punkty.
2. Bieżące regulowanie przez beneficjenta zobowiązań podatkowych
3. Projekt współfinansowany w ramach działania nie może być
4.
5.
6.
7.
realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w
związku z realizacją
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt jest uzasadniony
ekonomicznie
Wspierane będą projekty realizowane w miejscowościach liczących do
5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejskowiejskich;
Pomoc może być przyznana jeżeli projekty, w stosunku do których
przepisy prawa nakładają taki obowiązek, spełniają lub spełniać będą
wymagania w zakresie higieny produkcji, bezpieczeństwa żywności,
ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt.
W przypadku projektów w zakresie podjęcia działalności
agroturystycznej warunkiem przyznania pomocy jest przedstawienie
opinii jednostki prowadzącej kategoryzację obiektów zakwaterowania
co do zgodności projektu z wymogami standaryzacji albo w przypadku
obiektów hotelarskich – przyrzeczenia zaszeregowania obiektu do
odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesy)
Trwałość projektu
Beneficjent nie może dokonać zmiany
przeznaczenia projektu oraz przeniesienia na
rzecz innych osób prawa własności oraz nie
może zawierać umów przewidujących
przeniesienie posiadania budynków, budowli,
środków transportu, maszyn, narzędzi i
urządzeń, wyposażenia oraz inwentarza
żywego – odpowiednio nabytych,
wybudowanych, zmodernizowanych z
wykorzystaniem środków z pomocy finansowej
przyznanej na podstawie umowy zawartej z
ARiMR przed upływem 5 lat od dnia dokonania
ostatniej płatności.
Działanie 2.6.
Rozwój i ulepszanie
infrastruktury technicznej
związanej z rolnictwem
Cel działania
poprawa lub umożliwienie rolnikom
dostępu do infrastruktury technicznej;
ochrona i poprawa stanu środowiska
naturalnego;
poprawa warunków sanitarno –
higienicznych na obszarach wiejskich;
wzrost dochodu rolniczego;
poprawa organizacji produkcji rolniczej
Beneficjenci
Osoby fizyczne, które zamieszkują bądź
prowadzą działalność gospodarczą lub
rolniczą na terenach wiejskich.
Osoby prawne prowadzące działalność
gospodarczą lub rolniczą na terenach
wiejskich.
W przypadku dróg wewnętrznych
zarządcy terenu, po którym przebiegają
drogi.
Zakres pomocy
budowa lub remont połączony z modernizacją dróg
wewnętrznych, w tym:


dróg wewnętrznych, nie zaliczanych do żadnej z kategorii
dróg publicznych,
placów manewrowych, dojazdów itp., na terenie
prowadzenia przez beneficjenta działalności rolniczej,
budowa lub remont połączony z modernizacją
urządzeń zaopatrzenia w wodę,




ujęć wody,
urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,
sieci i przyłączy wodociągowych,
urządzeń regulujących ciśnienie wody
Zakres pomocy c.d.
budowa lub remont połączony z modernizacją
urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
w tym:

urządzeń do gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i
oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa
domowego lub rolnego
budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i
urządzeń zaopatrzenia w energię, w tym:



przyłączy do istniejącej sieci energetycznej
elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej,
instalacji elektroenergetycznych,
indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł
skojarzonych lub odnawialnych
Wysokość pomocy
Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
Typy projektów
Górna granica
pomocy finansowej
na inwestycję (zł)
Budowa lub modernizacja dróg wewnętrznych
200 000
Budowa lub modernizacja urządzeń
zaopatrzenia w wodę
80 000
Budowa lub modernizacja urządzeń do
odprowadzania i oczyszczania ścieków
80 000
Budowa lub modernizacja urządzeń
zaopatrzenia w energię, w tym źródeł
skojarzonych i odnawialnych
120 000
Działanie 1.5.
Poprawa przetwórstwa i
marketingu artykułów
rolnych
Cel działania
Wspieranie projektów inwestycyjnych
związanych z modernizacją
zakładów:
 przetwórstwa
artykułów rolnych
 zakładów pakowania jaj
 chłodnictwa mięsa
 rynków hurtowych
Wsparcie w zakładach przetwórstwa
rolno-spożywczego
Poprawa konkurencyjności poprzez
wzrost jakości produktów
Dostosowanie profilu i skali produkcji do
wymogów konkurencyjnego rynku
Obniżenie kosztów produkcji
Dostosowanie do norm higienicznych,
bezpieczeństwa żywności, ochrony
środowiska, dobrostanu zwierząt
Wsparcie innej działalności
Wsparcie w zakładach pakowania jaj i
chłodnictwa mięsa

Dostosowanie do norm higienicznych i
bezpieczeństwa żywności
Wsparcie infrastruktury rynków hurtowych

Dostosowanie infrastruktury do wymogów
handlu w zakresie – wielkości, jakości
towaru, opakowania oraz rodzaju oferty
Kryteria dostępu
Zakład wykazuje żywotność ekonomiczną tj. jest zdolny do
realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz dalszego
prowadzenia rentownej działalności na rynku w danym sektorze.
W zakładach branży przetwórstwa mleka i mięsa, które
wystąpiły o okres na dostosowanie się do norm UE, standardy
weterynaryjne w zakresie dostosowań strukturalnych i
technologicznych muszą być spełnione po zakończeniu
realizacji przedsięwzięcia. W zakładach niedostosowanych ,
wsparcie nie będzie mogło dotyczy inwestycji, które nie będą
miały bezpośredniego związku z procesami dostosowawczymi.
Planowana inwestycja wiąże się z korzyściami dla producentów
rolnych. Udział kontraktowanych surowców od producentów
krajowych (w ujęciu wartościowym) powinien wynosi nie mniej
niż 40% przetwarzanych artykułów rolnych.
W przypadku wzrostu mocy produkcyjnych, wykazanie bazy
surowcowej i możliwości zbytu (dodatkowo uregulowane
zobowiązania podatkowe i ZUS)
Forma i wysokość
pomocy
Maksymalny poziom pomocy finansowej
może sięgać do 50% łącznych kosztów
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 20 000
000 PLN na jeden zakład .
Natomiast wielkość pomocy finansowej na
realizację danego projektu, nie może być
niższa niż 20 000 PLN.
O pomoc można ubiegać się wielokrotnie w
ramach posiadanego limitu wsparcia
Wykluczenie ze wsparcia
Inwestycje na poziomie handlu detalicznego.
Inwestycje dotyczące przetwórstwa i sprzedaży
produktów pochodzących z krajów trzecich. W
sektorze przetwórstwa owoców i warzyw dopuszcza
się wsparcie zakładu, w którym przetwarzane są
surowce z krajów trzecich pod warunkiem, że:


surowce te nie są produkowane w krajach Unii Europejskiej,
udział tych surowców nie przekracza 30 % całości
przetwarzanych produktów rolnych (w ujęciu wartościowym).
Kwota pomocy finansowej ulega obniżeniu proporcjonalnie
do zadeklarowanego udziału surowców pochodzących z
krajów trzecich.
Inwestycje, które prowadzą do produkcji ponad
normalny rynek zbytu.
Zakres kosztów kwalifikowanych
budowa , modernizacja , lub przebudowa budynków lub budowli:
produkcyjnych, magazynowych, kontroli laboratoryjnej,
socjalnych, służących ochronie środowiska lub do prowadzenia
handlu hurtowego;
zakup lub instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania,
magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży;
zakup lub instalacja aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu
do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, w tym
oprogramowanie;
zakup specjalistycznych środków transportu;
zakup lub instalacja urządzeń zapewniających jakość i
bezpieczeństwo żywności oraz ich monitorowanie;
zakup lub instalacja urządzeń służących poprawie ochrony
środowiska;
wprowadzenie systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji;
koszty ogólne, takie jak opłaty za usługi architektoniczne,
inżynierskie, doradcze, badania wykonalności, zakup patentów i
licencji, do wysokości 12% łącznych kosztów kwalifikowanych.
Koszty niekwalifikowane
Koszty zakupu gruntu i majątku
nieruchomego.
Koszty zakupu samochodu osobowego,
urządzeń biurowych, wyposażenia biurowego
z wyjątkiem oprogramowania komputerowego
dla procesów technologicznych.
Koszty pozyskania kredytów, koszty leasingu,
dzierżawy, dzierżawy wieczystej.
Podatku gruntowego, podatku VAT.
Procedura
Wniosek o pomoc finansową z załącznikami
należy złożyć w oddziale Regionalnym
ARiMR
Rozpatrywanie wniosku o pomoc – ocena
formalna i badanie zgodności z celami i
warunkami programu (wniosek odrzucony
gdy jest źle wypełniony, niekompletny,
złożony nieterminowo)
Zawarcie umowy na realizację projektu –
podpisanie w siedzibie OR ARiMR
Zobowiązania beneficjenta
Pełna realizacja projektu określonego w umowie
zgodnie z zakresem i terminami określonymi w
harmonogramie finansowo- rzeczowym.
Przechowywanie całości dokumentacji związanej z
realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia
dokonania przez Agencję ostatniej płatności
związanej z jego realizacją.
Umożliwienie dokonania przez Agencję, lub innej
upoważnione do tego podmioty, kontroli dokumentów
lub wizytacji terenowej przez okres 5 lat od
dokonania ostatniej płatności.
Złożenie ankiety monitorującej.
Zobowiązania beneficjanta cd.
Ustanowienie zabezpieczenia prawnego wykonania
umowy.
Beneficjent pomocy nie dokona zmiany
przeznaczenia projektu oraz sprzedaży, najmu,
dzierżawy lub leasingu budynków, budowli, maszyn i
urządzeń, wyposażenia, nabytych, wybudowanych,
zmodernizowanych z wykorzystaniem środków z
pomocy finansowej przyznanej na podstawie umowy
zawartej z Agencją w okresie realizacji projektu i
przed upływem 5 lat od dnia dokonania ostatniej
płatności.
W uzasadnionych przypadkach Agencja może udzieli
zgody na odstąpienie od ww. warunków.
Zmianę warunków umowy można dokonać tylko przez
podpisanie przez obie strony aneksu do umowy
Realizacja i warunki
płatności
Realizację można rozpocząć z chwilą podpisania
umowy (koszty poniesione przed podpisaniem
umowy nie będą uznane jako kwalifikowane za
wyjątkiem kosztów ogólnych)
Pomoc finansowa wypłacana po realizacji projektu
lub (jeśli to przewidziano w harmonogramie
inwestycji) poszczególnych etapów.
Podstawą płatności jest złożenie przez beneficjanta
wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami
(m.in. kopiami opłaconych faktur dokumentującymi
poniesienie kosztów)
Kontrola
Agencja zgodnie z umową ma prawo, w okresie 5 lat
od otrzymania przez beneficjenta ostatniej płatności,
do kontroli nieruchomości na której realizowany jest
projekt.
Ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty
związane z firmą i danym projektem
Beneficjent ma obowiązek służyć niezbędnymi
informacjami dla osób kontrolujących.
Kontrola może być dokonywana przez pracowników
Agencji i inne uprawnione podmioty
Sankcje
Beneficjent traci prawo do pomocy finansowej, a otrzymaną
pomoc jest zobowiązany zwróci w przypadku, gdy naruszy
warunki umowy, a w szczególności:






nie zrealizuje projektu w zakresie przewidzianym umową ,
dokona zmian określonego w umowie (lub aneksie do umowy)
zakresu lub terminu realizacji projektu,
nie udokumentuje realizacji projektu w sposób określony w umowie,
po zrealizowaniu projektu beneficjent nie spełni kryterium
stosownych dla rodzaju prowadzonej produkcji standardów w
zakresie higieny, ochrony środowiska lub warunków utrzymania
zwierząt (dotyczy przypadków, gdy ww. warunki nie były spełnione
w chwili, gdy beneficjent złożył wniosek o pomoc finansową ),
naruszył warunek dotyczący zachowania pierwotnego charakteru i
przeznaczenia projektu oraz zakazu sprzedaży dóbr nabytych w
ramach projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania ostatniej
płatności,
złożył fałszywe informacje lub oświadczenia, które miały istotny
wpływ na przyznanie beneficjentowi pomocy finansowej
Kontakt i porady
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego
„OIC POLAND”
ul. Mełgiewska 7-9
20-209 Lublin
tel. (81) 749 17 70
fax (81) 749 32 13
www.oic.lublin.pl
Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego
ul. Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
tel. (41) 274 46 90
fax. (41) 274 04 09
www.farr.pl
[email protected]
[email protected]
Download