Zadania materiały i towary

advertisement
Rachunkowość finansowa
Mgr Izabela Kalita-Białkowska
LISTA 8
(ZAOCZNE)
ZADANIE 1
Spółka z o.o. „Pol-Bet” produkuje bloczki betonowe, do produkcji których używa materiałów
krajowych. Spółka jest podatnikiem VAT a ewidencja materiałów prowadzona jest wg rzeczywistych
cen zakupu. Na koncie „Rozliczenie zakupu materiałów” stan początkowy po stronie Wn wynosi 8.000
zł (faktura od S.A. „Budimex”- brak dostawy w poprzednim miesiącu). W bieżącym miesiącu miały
miejsce następujące operacje gospodarcze:
1) otrzymano fakturę VAT od „Cem-Bet” za materiały netto – 6.000 zł,
2) PZ nr 10 przyjęto dostawę materiałów od „Budimex” S.A. – 8.000 zł,
3) PZ nr 11 przyjęto dostawę od „Cem-Bet” – 6.000 zł,
4) Otrzymano fakturę VAT od sc „ Zyspol” za materiały : netto – 9.000 zł,
5) Otrzymano materiały ( Pz nr 12) wraz z faktura od „Prembud” sp.j. netto 15.000 zł,
6) PZ nr 12 otrzymano dostawę materiałów od sp.zo.o. „Jartex” – 7.000 zł.
Zaksięguj podane operacje gospodarcze na kontach , ustal i zinterpretuj salda konta „Rozliczenie
zakupu” na koniec okresu .
ZADANIE 2
Spółka cywilna „Lotos” wykorzystuje do produkcji krzeseł tkaninę obiciową, materiały
ewidencjonowane są wg rzeczywistych cen zakupu. Na kartotece magazynowej „Tkanina obiciowa”
odnotowano następujące zapisy:
1- stan początkowy 120 m po 150 zł/m
2- przychody :
- 200 m po 130 zł/m
- 100 m po 160 zł/m
3- rozchód 350 m.
Dokonaj wyceny rozchodu materiałów przy zastosowaniu metody FIFO, LIFO i ceny
przeciętnej, wyceń poziom zapasów na koniec okresu przy każdej metodzie, przedstaw obliczenia na
kontach, porównaj wyniki.
ZADANIE 3
W Zakładach Cukierniczych ewidencja materiałów prowadzona jest wg cen zakupu. Zapisy na
kartotece materiału X z bieżącego miesiąca przedstawiają się następująco :
------------------------ ILOŚĆ (szt.) CENA JEDN (zł) WARTOŚĆ
Stan początkowy 200
12
2400
PZ 1
150
10
1500
PZ 2
80
11
880
FIFO
LIFO
Cena przeciętna
RW 1
300
PZ 3
PZ 4
100
50
RW 2
200
11,50
13
1150
650
FIFO
LIFO
Cena przeciętna
Proszę uzupełnić tabelę.
ZADANIE 4
Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest w cenach zakupu. Oblicz jaką metodą
powinien być wyceniany rozchód aby zapewnić najwyższy poziom kosztów zużycia materiałów, jeśli
zapisy na kartotece materiału X przedstawiają się następująco :
B.O. –
5000 szt. x 10,00 zł
02.09. - PZ nr 181 - 4000 szt. x 9,00 zł
07.09. - PZ nr 182 - 8000 szt. x 11,00 zł
08.09. – RW nr 44 –10.000 szt.
Lista 8 strona 1/2
Rachunkowość finansowa
Mgr Izabela Kalita-Białkowska
ZADANIE 5
Kartoteka materiału X na 26.02.200X przedstawia się następująco:
Pz 7 - 500 szt. po 2 zł/szt.
Pz 8 - 400 szt. po 3 zł/szt.
Rw 5 - 300 szt. po 2 zł/szt.
Pz 9 - 900 szt. po 4 zł/szt.
Rw 6 - 100 szt. po 2 zł/szt.
W dniu 28.02.200X wystawiono Rw 7 na 700 szt. materiału X. Określ zastosowaną metodę
wyceny rozchodu i wyceń Rw 7. Wyceń stan zapasu po dokonaniu rozchodu z dnia 28.02.200X .
ZADANIE 6
Firma handlowa ewidencjonuje towary wg cen zakupu. Marża doliczana do ceny zakupu ( tzw.
rachunek “koszt plus”) wynosi 20%. Stawka podatku VAT dla wszystkich towarów 22%. Zapas
towarów w magazynie na początek okresu:
- 12.000 szt po 15 zł /szt = 180.000
- 10.000 szt. po 13 zł /szt = 130.000
1) Wydano z magazynu 18.000 szt towarów o wartości w cenie zakupu 250.000 .
2) Wystawiono faktury VAT za sprzedane towary .
Polecenia:
1. Określ jaką metodę wyceny rozchodu stosuje firma.
2. Przedstaw na kontach transakcję sprzedaży towarów.
3. Oblicz czy firma realizuje zysk z podstawowej działalności operacyjnej, jeżeli koszty handlowe
bieżącego okresu wynoszą 33.000 zł.
ZADANIE 7
Hurtownia Sprzętu Nagłaśniającego ewidencjonuje towary wg cen zakupu. Marża liczona od
cen sprzedaży netto (tzw. ”rachunkiem w stu”) wynosi 20 %. Wartość towarów w magazynie na
początek okresu 120.000 zł. Wydano z magazynu towary o wartości w cenie zakupu 80.000 zł. Oblicz
przychód ze sprzedaży towarów, marżę zrealizowaną i należny podatek VAT, przy założeniu, że cała
sprzedaż opodatkowana jest stawka 22%. Przedstaw transakcję sprzedaży towarów na kontach i
oblicz wynik z działalności handlowej, jeżeli koszty handlowe wynoszą 28.000 zł.
Oblicz jednostkową cenę sprzedaży netto dla:
- mikrofonu o cenie zakupu 400 zł,
- wzmacniacza o cenie zakupu 2.000 zł,
- miksera o cenie zakupu 2.400 zł.
ZADANIE 8
Wartość towarów w cenach zakupu wynosi 200.000 zł. Marża liczona od cen zakupu wynosi
30 %. Wiedząc, że w bieżącym miesiącu sprzedano za gotówkę 75 % zapasu, ustal wynik na
sprzedaży towarów, jeżeli koszty działalności handlowej wynoszą 15.000 zł.
ZADANIE 9
Na podstawie danych z poprzedniego zadania ustal zobowiązanie (lub wysokość należności
od budżetu z tytułu VAT) wiedząc, że obrót Wn konta Rozrachunki z tytułu VAT (VAT naliczony)
wynosi w bieżącym miesiącu 24.000 zł, a firma sprzedaje towary wyłącznie z 22 % stawką VAT.
Zaksięguj operacje sprzedaży towarów oraz ich wydania ich z magazynu (na podstawie wyników
zadania 8 i 9).
Lista 8 strona 2/2
Download
Study collections