„Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”.

advertisement
Konferencja podsumowująca realizację studiów podyplomowych
„Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”.
Prezentacja prac dyplomowych uczestników studiów.
28-29 maja 2015 r.
Czwartek 28 maja 2015
Miejsce: Studenckie Centrum Kultury, ul. Katowicka 95, 45-061 Opole.
15.30 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 - 19.45
17.30
19.45
Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników konferencji oraz przedstawienie idei
projektu edukacyjnego, studiów podyplomowych „Mechanizmy
funkcjonowania strefy euro”.
dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO, koordynator studiów
podyplomowych.
Centrum Informacji o Euro NBP
Aleksandra Gryciuk-Ponikowska, przedstawiciel Centrum Informacji o
Euro NBP
Wprowadzenie i przedstawienie tematów przez promotorów:
 dr Joanna Ryszka „Uwarunkowania i perspektywy procesu
rozszerzenia strefy euro”,*
 dr
Przemysław
Malinowski
„Strefa
Euro-wyzwania
i perspektywy. Zagadnienia finansowe, organizacyjne i prawne”,*
 dr Piotr Stanisławiszyn „Polityka pieniężna i fiskalna UE”.*
Przerwa kawowa
Podsumowanie konferencji
dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO, koordynator studiów
podyplomowych.
Piątek 29 maja 2015
Miejsce: Sala dydaktyczna, Wydział Prawa i Administracji UO
10.00 – 10.15
Powitanie uczestników konferencji
dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO, koordynator studiów
podyplomowych.
10.15-11.00
Podsumowanie konferencji przez promotorów:

dr Joanna Ryszka „Uwarunkowania i perspektywy procesu
rozszerzenia strefy euro”,*

dr
Przemysław
Malinowski
„Strefa
Euro-wyzwania
i perspektywy. Zagadnienia finansowe, organizacyjne i prawne”,*

11.00 – 11.30
dr Piotr Stanisławiszyn „Polityka pieniężna i fiskalna UE”.*
Wystąpienia
i
podsumowanie
najlepszych
pracy
konferencji
dyplomowych
przez
wytypowanych
autorów
przez
promotorów
12.00 – 12.30
12.30
Dyskusja panelowa
Podsumowanie i zakończenie konferencji
dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO, koordynator studiów
podyplomowych.
*temat główny „Uwarunkowania i perspektywy procesu rozszerzenia strefy euro „
realizowany będzie przez uczestników seminarium:
1. Berges Agnieszka: Stosunek państw członkowskich do kwestii integracji
europejskiej i rozszerzenia strefy euro na przykładzie Niemiec
2. Bróg Amanda: Zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro
3. Czyszczoń Anna: Wpływ wprowadzenia euro w Polsce na eksport i import
4. Gonsior Andrea: Derogacja traktatowa w świetle procesu rozszerzenia strefy
euro
5. Honcza Natalia: Pomoc finansowa dla państw strefy euro w sytuacjach
kryzysowych
6. Kuras Anna: Kryteria konwergencji prawnej warunkujące przystąpienie
Polski do strefy euro
7. Kwicińska-Dominik
Andżelika:
Strefa
euro
w
świetle
problemów
finansowych Grecji
8. Lubasińska Agnieszka: Etapy procedury prawnej oraz przygotowania
praktyczne wprowadzenia euro w Polsce
9. Miczka Sandra: Pakt Stabilności i Wzrostu jako forma dyscypliny budżetowej
państw członkowskich
10. Naryniecka Zofia: Kryzys strefy euro – przyczyny i reakcja
11. Noga Martyna: Wysokość poziomu płac a członkostwo w strefie euro na
przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
12. Nowak Beata: Korzyści wynikające z przystąpienia do strefy euro
13. Okrutnik Karolina: Korzyści i zagrożenia członkostwa w strefie euro na
przykładzie Niemiec
14. Olszyńska Barbara: Derogacja protokolarna w świetle procesy rozszerzenia
strefy euro
15. Potaczało Aleksandra: Stosunek państw członkowskich do kwestii integracji
europejskiej i rozszerzenia strefy euro na przykładzie krajów pierwszego
rozszerzenia
16. Wieczorek
Katarzyna:
Kryteria
konwergencji
nominalnej
a
sytuacja
gospodarcza w Polsce
17. Wiśniewska Marta: Sytuacja gospodarcza państw strefy euro oraz państw
objętych derogacją protokolarną na przykładzie Niemiec Wielkiej Brytanii
18. Wnęk Klaudia: Prognozy procesu rozszerzenia strefy euro o nowe państwa
członkowskie
19. Wydra Roksana: Koszty i zagrożenia związane ze wstąpieniem do strefy euro
*temat główny „Strefa Euro-wyzwania i perspektywy. Zagadnienia finansowe,
organizacyjne i prawne” realizowany będzie przez uczestników seminarium:
1. Błasiak Klaudia: Integracja rynków finansowych-korzyści, zagrożenia
2. Dąbrowska Laura: Europejski System Banków Centralnych, struktura,
zadania
3. Dumnicki Artur: Pozycja prawna Europejskiego Banku Centralnego w
odniesieniu do instytucji finansowych państw strefy EURO
4. Janicki Tomasz: Rola i zadania Europejskiego Banku Centralnego
5. Kopczak Klaudyna: EURO – jako pieniądz międzynarodowego obrotu
gospodarczego
6. Klimczak Piotr: Struktura organów decyzyjnych Europejskiego Banku
Centralnego
7. Kobiałka Kinga: EURO jako waluta międzynarodowa
8. Prabucki Rafał: Europejski Bank Centralny a pieniądz wirtualny
9. Skórniewska
Justyna:
Przesłanki
niezależności
banku
centralnego
w
odniesieniu do pozycji prawnej Europejskiego Banku Centralnego
*temat główny „Polityka pieniężna i fiskalna UE” realizowany będzie przez
uczestników seminarium:
1. Adamczyk Kevin: Polityka pieniężna i fiskalna Słowacji przed i po
wystąpieniem do strefy euro
2. Dusza-Paul Alina: Podatek od towarów i usług w krajach UE
3. Gawlik Sylwia: Europejski Mechanizm Stabilności jako europejski instrument
stabilności finansowej
4. Głogiewicz Maria: Rola Europejskiego Banku Centralnego wobec kryzysu w
strefie euro
5. Kawka Karina: Budżet UE w kontekście struktury jego wydatków
6. Krumpietz Michał: Efekty polityki pieniężnej na przykładzie Niemiec w latach
2004- 2014”
7. Krzemińska Justyna: Problematyka przyjęcia euro w kampanii prezydenckiej
2015 r.
8. Kurowska Patrycja: Harmonizacja podatków bezpośrednich w UE
9. Kwasik Joanna: Bezrobocie w Polsce a członkostwo Polski w UE
10. Mendel Kamil: Traktat o stabilności koordynacji i zarządzaniu jako narzędzie
koordynacji polityki budżetowej w UE
11. Nicze Adrian: Rola NBP po przyjęcie Euro przez Polskę
12. Praciak Kamil: Handel międzynarodowy Unii Europejskiej
13. Pudełka Agnieszka: Polityka pieniężna EBC po kryzysie gospodarczym 2008
14. Skupieńska Barbara: Koordynacja polityk fiskalnych wybranych państw
15. Tuz Monika: Polityka fiskalna w Polsce a przystąpienie do strefy euro
16. Waraksa Artur: Luzowanie ilościowe (QE) w wykonaniu EBC - jego szanse i
zagrożeń w strefie Euro i Europie.
Download