Repty, 2012-02-27 nr spr.: GCR/6/ZP/2012 Postępowanie Przetarg

advertisement
Repty, 2012-02-27
nr spr.: GCR/6/ZP/2012
Postępowanie
Przetarg nieograniczony na usługę
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY”
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen Jerzego Ziętka
42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1
Regon: 000291701 NIP: 645-000-93-46
Dotyczy
Zmiany treści SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
dokonał zmiany treści Specyfikację Istotnych Warunków, prowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia, zgodnie z poniższym:
1 Zmianie ulega pkt. 1.1 SIWZ Zadanie I-sze: usługa ubezpieczenia na rzecz
pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych poprzez zastąpienie wskazanego pkt
poniższym w całości:
1.1
Suma ubezpieczenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, w
odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną
ubezpieczeniową, wynosi 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście
tysięcy PLN 00/100), z tym że w przypadku:
1.1.1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi
100 000 PLN (słownie: sto tysięcy PLN 00/100)
1.1.2 śmierci pacjenta - wynosi 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy PLN
00/100);
- w odniesieniu do jednego pacjenta.
2 Zmianie ulegają zapisy SIWZ Zadanie II-gie pkt 1.1 – 1.3. poprzez zastąpienie
dotychczasowej treści w całości poniższymi zapisami:
1.1.
Przedmiotem
ubezpieczenia
jest
odpowiedzialność
cywilna
Zamawiającego za szkody (będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego,
które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia (szkoda na osobie)) wyrządzone osobie trzeciej w następstwie
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego działalności leczniczej. Zakład Ubezpieczeń udziela
ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.
1
1.2 Przedmiotem ubezpieczenia jest także odpowiedzialność cywilna
Zamawiającego za szkody (osobowe, w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia i rzeczowe) wyrządzone osobie trzeciej w
związku z prowadzeniem działalności pozamedycznej określonej w
umowie
ubezpieczenia
lub
posiadanym
mieniem,
które
jest
wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem:
1.2.2 czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej
(OC deliktowa) lub
1.2.3 niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
zobowiązania
(OC kontraktowa).
Ubezpieczona
działalność
pozamedyczna
prowadzona
przez
Zamawiającego:
działalność
administracyjna,
wynajem
lokali/pomieszczeń, sprzedaż mediów, pozostała działalność (m.in.
prowadzenie szkoleń, odpłatne wydawanie dokumentacji medycznej, itp.
1.3 Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa;
3 Zmianie ulega Zadanie II: pkt. 3.1 ppkt 9) poprzez zastąpienie w całości
poprzedniego zapisu poniższym:
2) uderzenia pioruna rozumianego jako gwałtowne wyładowanie elektryczne
w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot,
pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia;
4 Zmianie ulega Zadanie II: pkt. 3.1 ppkt 2) poprzez zastąpienie w całości
poprzedniego zapisu poniższym:
9) naporu śniegu i lodu rozumianego jako bezpośrednie działanie ciężaru
śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod
wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone;
5 Zmianie ulega Zadanie II-gie: 5. Klauzule wspólne (obligatoryjne) dla wszystkich
ryzyk pkt 6.1 poprzez zastąpienie w całości poprzedniego zapisu poniższym:
6.1. Klauzula stempla bankowego, uznająca jako dzień zapłaty dzień obciążenia
rachunku Ubezpieczającego pełna należna kwotą składki lub ratą składki, zgodnie
z harmonogramem płatności określonym w polisie lub innym dokumencie
ubezpieczenia, w przypadku gdy OWU stanowią o odmiennym zapisie.
6
Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt. 3.1
dotychczasowej treści w całości poniższym:
ppkt
17)
poprzez
zastąpienie
17) oraz dodatkowo szkody spowodowane zalaniami z dowolnej przyczyny,
innymi niż określone w definicji szkód wodociągowych (ryzyko pkt 16)), tj.:
 wydostanie się cieczy/wody ze sprzętów zmechanizowanych i
urządzeń (w szczególności pralek, zmywarek, bojlerów, lodówek,
zamrażarek, klimatyzatorów, itp. urządzeń),
 wyciek cieczy lub pary z wyposażenia połączonego z systemem rur,
 dostanie się wody spowodowane przez osoby trzecie,
 dostanie się wody lub innego czynnika gaśniczego w następstwie
prowadzenia akcji ratowniczej,
 dostanie się wody pochodzącej z topniejących mas śniegu lub lodu,
 wydostanie się wody z akwarium lub urządzeń zewnętrznych i
wewnętrznych zasilających lub współpracujących z nim w wyniku
uszkodzenia lub awarii.
2
– limit na przedmiotowe ryzyko (określone pkt 17)) wynosi 50.000,- PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; nie dotyczy szkód
spowodowanych złym stanem technicznym dachu lub innych elementów
budynku oraz szkód do powstania których doszło na skutek
niezabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych.
Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt. 3.2 poprzez zastąpienie dotychczasowej treści
w całości poniższym:
3.2 co najmniej następujące koszty powstałe w związku z zaistniałym
zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową:
3.2.1.usunięcia pozostałości po szkodzie, z wyłączeniem z ochrony
kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i
jej rekultywacją;
3.2.2.zabezpieczenia
mienia
przed
uszkodzeniem
w
sytuacji
bezpośredniego zagrożenia powstałego w związku ze zdarzeniem
losowym objętym zakresem ubezpieczenia, choćby okazały się
nieskuteczne; przedmiotowe koszty winny być uzasadnione i
udokumentowane;
3.2.3.mające na celu niedopuszczenie do powiększenia strat;
przedmiotowe koszty winny być uzasadnione i udokumentowane;
3.2.4.z akcją ratowniczą mienia dotkniętego szkodą, w tym gaszeniem,
rozbiórką, ewakuacją, transportem, składowaniem zastępczym, itp.;
przedmiotowe koszty winny być uzasadnione i udokumentowane;
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty transportu zwyczajowo
stosowanego przy danym rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, z
wyłączeniem transportu lotniczego lub ekspresowego; Ochroną
objęte są koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego,
poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami, objętymi umową
ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, pod
warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Z
ochrony wyłączone są koszty ponoszone zgodnie z treścią klauzuli
wskazanej w pkt. 3.11.3.; Za koszty ewakuacji uważa się poniesione
i udokumentowane koszty związane z:
1) transportem pacjentów,
2) transportem sprzętu medycznego,
3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie
koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do
jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty
pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
wynosi 30.000 zł.
6) Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy
ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub
Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww.
służb.
3.2.5.Dokumentacja kosztów odbywa się na podstawie dostarczonych
przez Poszkodowanego dokumentów, takich jak: faktura, rachunek,
nota, dokument wewnętrzny oraz jakikolwiek inny dokument
pisemny potwierdzający poniesienie wydatku.
3.2.6.przedmiotowe ww. koszty do wysokości 10% sumy ubezpieczenia
mienia bezpośrednio zagrożonego/dotkniętego szkodą, nie więcej
niż 250.000,-PLN ponad obowiązujące limity/kwoty określone OWU;
7
3
konsumpcja ustanowionego limitu następować będzie dopiero po
wyczerpaniu się kwot i/lub limitów określonych OWU;
Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt. 3.3 poprzez zastąpienie dotychczasowej treści
w całości poniższym:
3.3 Udział własny/franszyza redukcyjna: 500,- PLN w każdej szkodzie; dla
szkód w sprzęcie medycznym w wysokości 1.000,- PLN w każdej szkodzie,
chyba że w poszczególnych opcjach/klauzulach wprowadzono inaczej;
8
Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt. 3.9 poprzez zastąpienie dotychczasowej treści
w całości poniższym:
3.9. Dopuszcza się zastosowanie wyłączenia za szkody spowodowane przez:
3.9.1. wybuch spowodowany w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub
innych oraz w silnikach spalinowych, gdy wybuch spowodowany jest z
ich naturalną funkcją lub gdy wybuch spowodowany został normalnym
ciśnieniem zawartych w nich gazów;
3.9.2. wskutek działania prądu elektrycznego przez opalenie, chyba że
opalenie nastąpiło jako skutek pożaru, uderzenia pioruna;
9
10 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt. 3.11.4. poprzez zastąpienie dotychczasowej
treści w całości poniższym:
3.11.4 klauzula dewastacji - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
związane ze zniszczeniem, celowym uszkodzeniem mienia przez osoby
trzecie dokonanym wewnątrz i na zewnątrz ubezpieczonych budynków
i/lub lokali; przez dewastację rozumieć należy także akty graffiti
(pomalowania) ubezpieczonego mienia; limit odpowiedzialności 50.000,PLN na zdarzenie i w rocznym agregacie; dla graffiti podlimit
odpowiedzialności na zdarzenie i w rocznym agregacie w wysokości
5.000,PLN;
nie
dotyczy
obiektów
opuszczonych
i
nie
wykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni;
11 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt. 3.11.7. poprzez zastąpienie dotychczasowej
treści w całości poniższym:
3.11.7. klauzula VAT – wypłata należnego odszkodowania obejmować będzie
także podatek VAT, jeśli zgodnie z odpowiednimi przepisami
Ubezpieczonemu nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT oraz po
przedstawieniu oryginału faktury VAT lub oświadczenia o braku
uprawnienia do odliczenia podatku VAT i pod warunkiem że suma
ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek.
12 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt. 3.11.11. poprzez zastąpienie dotychczasowej
treści w całości poniższym:
3.11.11. klauzula kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii w
brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty
poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia
skutków takich poszukiwań.
13 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt 4.8.3. poprzez zastąpienie dotychczasowej
treści w całości poniższym:
4.8.3 klauzula VAT – wypłata należnego odszkodowania obejmować będzie
także podatek VAT, jeśli zgodnie z odpowiednimi przepisami Ubezpieczonemu
4
nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT oraz po przedstawieniu
oryginału faktury VAT lub oświadczenia o braku uprawnienia do odliczenia
podatku VAT i pod warunkiem że suma ubezpieczenia będzie również
zawierała ww. podatek.
14 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt 4.5.
dotychczasowej treści w całości poniższym:
ppkt
e)
poprzez
zastąpienie
Kradzież zwykła
e) rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży
zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w
miejscu ubezpieczenia i rozumianej jako nie pozostawiający widocznych
śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia i nie
wynikający
ze
stwierdzonych
niedoborów
inwentarzowych
stwierdzonych podczas inwentaryzacji, z wyłączeniem wartości
pieniężnych; Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie
Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu faktu wystąpienia kradzieży;
f) przez wartości pieniężne rozumie się krajowe i zagraniczne znaki
pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty
rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czeki,
weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto,
srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z
wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i
perły,
g) franszyza redukcyjna w każdej szkodzie w wysokości 500,-PLN.
15 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt 6.5. poprzez zastąpienie dotychczasowej treści
w całości poniższym:
6.5. Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
polegająca na objęciu automatyczną ochroną ubezpieczeniową przez
Ubezpieczyciela doubezpieczenia, wynikającego z zastosowania konsumpcji
sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań dla ryzyk, dla których odnośne
OWU stanowią o konsumpcji sumy ubezpieczenia; Ubezpieczający zobowiązany
będzie do dopłaty stosownej składki po przedłożeniu przez Ubezpieczyciela
pisemnego zawiadomienia o przywróceniu pierwotnej sumy ubezpieczenia;
Limit automatycznego odtworzenia sum ubezpieczenia wynosi 100.000,- PLN
na jedno i wszystkie w okresie ubezpieczenia; nie dotyczy wniosku o
przywrócenie lub doubezpieczenie złożonego przez Ubezpieczonego;
przedmiotowe zapisy odnoszą się do ryzyk określonych w pkt. 3-4 niniejszej
SIWZ, z wyjątkiem klauzul dodatkowych z wprowadzonymi podlimitami
odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka oraz sum ubezpieczenia
ustalonych w systemie na pierwsze ryzyko;
16 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt 6.6. poprzez zastąpienie dotychczasowej treści
w całości poniższym:
6.6 . Klauzula rozliczenia składek uznająca zasadę dokonywania dodatkowych
płatności przez Ubezpieczającego, a powstałych na tle zawartych umów
ubezpieczenia, wynikających w szczególności z konieczności dopłat,
zwrotów składek oraz innych rozliczeń w systemie pro rata za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych oraz
klauzuli automatycznego pokrycia);
5
17 Zmianie ulega Zadanie II-gie: pkt 6.7. poprzez zastąpienie dotychczasowej treści
w całości poniższym:
6.7 Klauzula zniesienia prawa do regresu za szkody wyrządzone przez osoby,
za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność oraz będące reprezentantami
Ubezpieczającego; nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych, dobrowolnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ, szkód wyrządzonych
umyślnie oraz firm serwisowych i konserwacyjnych.
18 Zmianie ulega zapis SIWZ w pkt I.10. 1 i I.10.3 poprzez zastąpienie
dotychczasowej treści w całości poniższym zapisem:
I.10.1. Oferta musi wpłynąć na adres Pełnomocnika Zamawiającego:
Broker Ubezpieczeniowy Miłosz Wysocki
41-800 Zabrze ul. Generała de Gaulle’a 63/1
najpóźniej do dnia 02.03.2012 do godz. 12:00
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie
decydowała data wpływu do Zamawiającego.
I.10.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika w dniu 02.03.2012 roku o
godz. 12:15
Powyższe staje się obowiązujące dla wszystkich zainteresowanych
Wykonawców. Treść specyfikacji wraz z załącznikami należy odczytywać z
uwzględnieniem wprowadzonej zmiany jak powyżej.
6
Download