Remont elewacji kościoła parafialnego p

advertisement
Czermin: „Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła
w Czerminie”
Numer ogłoszenia: 81420 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie,
Czermin 16, 63 – 304 Czermin k/Pleszewa, województwo: wielkopolskie, powiat: pleszewski,
tel. (062) 74-16-141, fax. UG Czermin (062) 74-17-324, NIP: 608-00-83-562, REGON: 040089405.
Adres
strony
internetowej
oraz www.czermin.parafia.info.pl
zamawiającego:
www.czermin-wlkp.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Parafia Rzymsko-Katolicka.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont elewacji kościoła
parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba
Apostoła w Czerminie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mn
a) Fundamenty - odkopanie fundamentów na całym obwodzie (ale tylko odcinkami ze względów
konstrukcyjnych i technologicznych z podparciem elementów konstrukcyjnych konstrukcji Kościoła),
dokonanie wymiany zużytych elementów fundamentów z kamienia i cokołu fundamentowego
z cegły pełnej (klasy 150), tzw. rolki, wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów
fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową i przeciwgrzybiczną z zasypaniem fundamentów
piaskiem,
b) Izolacja – z uwagi na brak izolacji poziomej cokołu wykonać nową izolację (ale tylko odcinkami
ze względów konstrukcyjnych i technologicznych), z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku,
c) Ściany zewnętrzne
Deski obiciowe zewnętrznej elewacji wraz z listwami należy rozebrać i ułożyć na wskazane miejsce
przy Domu Parafialnym. Po rozebraniu desek zewnętrznych ściany konstrukcyjne powierzchniowo
porażone przez szkodniki biologiczne należy oczyścić i odgrzybić za pomocą środków
grzybobójczych, np. Boramon w ilości 0,4 l/m2 i posmarować 3 krotnie i dodatkowo zastosować
preparat owadobójczy np. Hylotox w ilości 0,3 l/m2 metodą smarowania lub iniekcji.
Zniszczone elementy konstrukcyjne ścian kościoła jak podwaliny, słupy, konstrukcje szkieletowe nadproża, rygle, itp. wymienić na nowe z drewna dębowego, ale odcinkami i etapami (ze względów
1
konstrukcyjnych i technologicznych z podparciem elementów konstrukcyjnych konstrukcji Kościoła).
Po wymianie zużytych elementów konstrukcyjnych i wykonaniu odgrzybienia i zwalczeniu larw
owadów, zaimpregnować całą drewnianą konstrukcję ścian Kościoła środkiem chemicznym FOBOS
M-4 w ilości 0,2 kg preparatu na 1 m2 powierzchni drewnianej. Przed wykonaniem nowego obicia
ścian deskami konstrukcję drewnianą ścian uszczelnić i obić folią paro przepuszczalną
i wiatroodporną, np. Firmy ROCKWOOL.
Obicie ścian zewnętrznych Kościoła na nowo, wykonać z desek gr. 32 mm (min.) II klasy
z drewna jesionowego o szer. ok. 25 cm, zaimpregnowanych środkiem grzybobójczym
i owadobójczym oraz ogniochronnym oraz dodatkowo obić listwami o gr. 32 mm i szer. 6 cm z tego
samego gatunku drewna. Mocowania desek i listew wykonać za pomocą gwoździ nierdzewnych,
d) Dach Kościoła:
Do pełnego zabezpieczenia elewacji kościoła wymagają również zabezpieczenia – impregnacji
ściany zewnętrzne głównej i małej wieży Kościoła z dachem pokrytym gontem drewnianym.
Impregnację tej części elementów Kościoła wykonać za pomocą rusztowań zewnętrznych lub
podnośnika samochodowego z koszem, lecz ze względu na brak dojazdu nie ze wszystkich stron
kościoła uda się te prace wykonać z podnośnika koszowego.
e) Impregnacja elewacji – impregnacji zewnętrznej elewacji kościoła (ścian i dachu) wykonać za
pomocą środka konserwującego np. Protektor W-2 (dwukrotnie w odstępie czasowym - po
wyschnięciu 1 warstwy) z podnośnika koszowego i rusztowania zewnętrznego,
f) Okna Kościoła - o kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowy, o konstrukcji
stalowej szklone szkłem witrażowym, obwiedzione profilowanymi opaskami. Konstrukcja witraży
wymaga wykonania nowego zespolenia ołowiem i zabezpieczenia od zewnątrz okien szkłem
przeciwuderzeniowym, tzw. przeciwwłamaniowym. Po rozebraniu elewacji z desek, rozebrać
również opaski okienne i po ich odwzorowaniu wykonać z nowego drewna, zaimpregnować i po
wykonaniu remontu okna i zabezpieczeniu szybą antywłamaniową zamontować nowe opaski
drewniane. Okna okrągłe o konstrukcji stalowej szklone szkłem witrażowym, obwiedzione
profilowanymi opaskami. Konstrukcja witraży wymaga wykonania nowego zespolenia ołowiem,
uzupełnienia
ubytków
witrażowych
i
zabezpieczenia
od
zewnątrz
okien
szkłem
przeciwuderzeniowym, tzw. przeciwwłamaniowym. Po rozebraniu elewacji z desek, rozebrać
również opaski okienne i po ich odwzorowaniu wykonać z nowego drewna, zaimpregnować i po
wykonaniu remontu okna i zabezpieczeniu szybą przeciwwłamaniową zamontować nowe opaski
drewniane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- kosztorys ofertowy – ślepy (zał. nr 14 do SIWZ),
- dokumentacja projektowa (zał. nr 12 do SIWZ)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 13 do SIWZ).
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową
obejmują także:
a) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz opracowanie projektu tymczasowej
zmiany w organizacji ruchu w przypadku zajęcia pasa drogi powiatowej czy gminnej
i wykonanie wymaganego oznakowania drogowego i poniesienia wymaganych z tym opłat,
b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu
budowy,
c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu
i sporządzenia powykonawczej mapy sytuacyjno wysokościowej,
d) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.
Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną
i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Rozebrany, posegregowany i oczyszczony materiał z rozbiórki należy odwieźć na wskazany teren przy
Budynku Parafialnym - zapleczu Plebanii.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zadania.
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres
rękojmi równy okresowi gwarancji.
2
Wizja lokalna terenu budowy:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, a także zdobył na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej
terenów budowy poniesie Wykonawca.
Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysie
„ślepym” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia należy przyjąć, że za każdą nazwą
jest umieszczone słowo „lub równoważne” tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą
posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w
dokumentach.
Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych przez Wykonawcę wymagać będzie uzyskania
zgody przez Zamawiającego. Oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne
pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany urządzenia lub zaproponowanych materiałów
równoważnych - w tym poniesione pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.
Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące
realizację robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub
materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności
producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry
techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji
projektowej.
Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich
z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla
realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej
konkurencji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne,
45.00.00.00-7 – roboty budowlane,
45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45.26.23.00-4 – betonowanie,
45.26.23.11-4 – betonowanie konstrukcji,
45.26.23.50-9 – betonowanie bez zbrojenia,
45.32.00.00-6 – roboty izolacyjne,
45.42.20.00-1 – roboty ciesielskie,
45.42.10.00-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej,
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy,
Zakończenie: do 30 września 2010r.
3
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy Zamawiającego:
- posiadacz rachunku: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie,
- nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Pleszewie O/Czermin
nr 81 8407 0003 0211 3513 2000 0001
- tytuł: wadium na zadanie: „Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba
Apostoła w Czerminie”.
2. Termin wniesienia wadium: do dnia 07.04.2010r. do godz. 1200
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na
wskazany rachunek bankowy.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109
poz. 1158 z późn. zm.).
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy Czermin - Biuro Podawcze do dnia
07.04.2010r. do godz. 1200
Ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
4
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia niniejszego postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona
prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 2 roboty polegające na
wykonaniu remontu obiektu zabytkowego (pożądane remontu Kościoła) o wartości co najmniej
300.000,00 zł (każda).
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez
wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Wykazane (co najmniej 2) roboty budowlane muszą być poparte dokumentami
potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencjami wystawionym
przez Zamawiających, określającymi również czasookres wykonania i ich wartość).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym:
- środek transportowy (samochód samowyładowczy) – 1 szt.,
- koparka – 1 szt.,
- rusztowanie ramowe lub warszawskie min. 100 m 2,
- żuraw samochodowy min. 5 t,
- ubijak spalinowy min. 200 kg – 1 szt.,
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez
wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą,
która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjnej przez wskazaną osobę w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz
zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby, oraz wykazanie
że osoba taka posiada doświadczenie przy nadzorowaniu obiektów zabytkowych.
5
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez
wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – opłacona polisa a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż wartość oferty.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez
wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.
1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami,
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
• Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia,
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
6
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert),
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem składania ofert);
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych: Koniecznym
jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz
załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności
producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry
techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji
projektowej.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)
Informacja o podwykonawcach, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), kosztorys ofertowy, oświadczenie
o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją projektową, zaakceptowany projekt
umowy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
7
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian § 2 zawartej umowy poprzez przedłużenie
terminu zakończenia robót, w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji zamówień dodatkowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.czermin-wlkp.bip.net.pl (patrz: zamówienia publiczne/Przetarg
nieograniczony PRzK 341/PROW/10) oraz www.czermin.parafia.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, tel. (062) 7416-031
i tel. (062) 7417-567 (Biuro Podawcze).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.04.2010r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, Biuro
Podawcze.
Termin otwarcia ofert: 07.04.2010r. godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy Czermin,
Czermin 47, 63-304 Czermin, Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Czermin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej
p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie
ks. Marian Ostach
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
1. na stronie www.czermin-wlkp.bip.net.pl w dniu 23.03.2010r.
2. na stronie www.czermin.parafia.info.pl w dniu 23.03.2010r.
3. Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2010r. zarejestrowane pod nr 81420-2010
4. Tablicy Informacyjnej w Urzędzie Gminy Czermin,
5. Tablicy Informacyjnej na Kościele Parafialnym w Czerminie,
6. a/a
8
Download