prezentacja multimedialna "Ocalić od zapomnienia"

advertisement
Ocalić od zapomnienia…
Luba Dobosz 1 a gim
Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa jest to działalność z zakresu ochrony przyrody,
która na podstawie odpowiednich przepisów prawnych zmierza do
zapewnienia trwałego zachowania gatunków roślin i zwierząt,
występujących w przyrodzie w stanie dzikim.

Ochroną gatunkową obejmowane są gatunki: rzadkie (endemity,
relikty), zagrożone wyginięciem w wyniku zmian środowiska
spowodowanych działalnością człowieka lub wyniszczeniem
bezpośrednio przez niego samego, odgrywające ważną rolę w
funkcjonowaniu ekosystemów, a wykazujące tendencję zmniejszania
się ich liczebności, szczególnie cenne dla nauki, a także znajdujące
się (w danym kraju) na granicy swojego zasięgu.
Ochrona ścisła i częściowa

Ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji
człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg
procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku
gatunków – całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich
rozwoju;

Ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów
dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania
osobników tych gatunków lub ich części;
Rodzaje ochrony
Ochrona czynna - w razie potrzeby, zabiegów
ochronnych w celu przywrócenia naturalnego
stanu ekosystemów i składników przyrody lub
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roślin, zwierząt lub grzybów;
Ochrona ex situ - ochrona gatunków roślin, zwierząt
i grzybów poza miejscem ich naturalnego
występowania oraz ochronę skał, skamieniałości i
minerałów w miejscach ich przechowywania;
Ochrona in situ- ochronę gatunków roślin, zwierząt
i grzybów, a także elementów przyrody
nieożywionej, w miejscach ich naturalnego
występowania;
Instytucje. Organizacje. Grupy działania. Fundacje.
Światowa Unia Ochrony;
 LOP- Liga Ochrony Przyrody;
 WWF
 Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa;
 Komitet Ochrony Przyrody PAN;
 Grupa wilcza Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
 Polska Fundacja Ochrony Przyrody ''Pro Natura'';
 Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody;
 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków;
 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ''Salamandra'';
 Natura 2000;
WWF

WWF organizacja powstała w 1961r z inicjatywy UNESCO zajmująca się
ochroną zagrożonych wyginięciem zwierząt na świecie oraz ochroną ich
naturalnych siedlisk. W Polsce rozpoczęła swoją działalność w latach
dziewięćdziesiątych, jej obecna siedziba znajduje się w Warszawie. W
działalność organizacji zaangażowani są jej członkowie oraz ludzie z
zewnątrz, którzy mogą równie aktywnie uczestniczyć w ochronie zagrożonych
gatunków, włączając się w różne akcje czy zostając wirtualnym opiekunem
dzikich zwierząt.

http://www.wwf.pl/
WWF

Osiągnięcia w roku 2015 :wprowadzenia lepszej ochrony bałtyckiego
morświna, uratowania Wielkiej Rafy Koralowej, zablokowania budowy
delfinarium i wsparcia dalszej ochrony obszarów Natura 2000. Do mazurskich
lasów powróciły kolejne rysie, a do Bałtyku zostały wypuszczone uratowane
foki. Tygrysy malajskie mogą liczyć na patrol WWF.

,,Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o
wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli
naszych starań.”
LOP

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające
status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody.
Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju - powstała 9 stycznia
1928. Obecna siedziba znajduje się w Warszawie. W działalność włączają się
ludzie z zewnątrz przekazując 1% podatku czy stając się jej wolontariuszem,
uświadamiając ludziom jak ważna jest ochrona środowiska oraz
występujących w nim gatunków roślin i zwierząt.
LOP
Cele i zamierzenia organizacji:
– organizowanie stowarzyszeń podejmujących zadania Ligi i współpracujący w
tym kierunku; z wszelkiego rodzaju towarzystwami (krajoznawczymi, rolnymi,
leśnymi, łowieckimi, nauczycielskimi i turystycznymi).;
– organizowanie i prowadzenie, warsztatów, obozów, kolonii, wycieczek
przyrodniczych, sympozjów,
uniwersytetów wiedzy ekologicznej, konkursów, spotkań, konferencji, wystaw,
olimpiad, zielonych szkół, klubów zainteresowań, akcji społecznie – użytecznych
np.: zalesiania– podejmowanie działań zmierzających do ograniczenie ujemnych
skutków naruszania środowiska przyrodniczego;
– podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym;
– popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
humanitarnego stosunku do przyrody i prowadzenia obserwacji przyrodniczym;

Światowa Unia Ochrony

Prawdopodobnie najbardziej znana z założenia Światowego Funduszu na
Rzecz Przyrody (WWF) i opracowania Czerwonej Księgi Zagrożonych Gatunków
IUCN™, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) pomaga
w znalezieniu pragmatycznych rozwiązań najbardziej palących problemów,
dotyczących środowiska. IUCN została założona w październiku 1948 roku jako
International Union for the Protection of Nature. Jej główna siedziba znajduje
się w Szwajcarii.
Czerwona Księga Zwierząt

Polska czerwona księga zwierząt – rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski.
Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej księgi gatunków zagrożonych. Zawiera
listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa
także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i
proponowane sposoby ochrony.

Tom I – Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, red. Zbigniew Głowaciński;

Tom II – Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce, red. Zbigniew Głowaciński & Janusz
Nowacki,
Wykres gatunków zagrożonych wyginięciem
według Czerwonej Księgi zwierząt
Zagrożenia
●
●
●
●
●
●
●
●
Działalność człowieka negatywnie wpływa na
bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt:
- niszczenie lub fragmentacja środowisk naturalnych roślin i zwierząt
- wycinanie lasów tropikalnych
- polowania
- nielegalne zbieractwo i handel
- zmiany klimatu
- zanieczyszczenie środowiska
- wprowadzenie nowych gatunków zwierząt
Zagrożone gatunki
●
Charakterystyka gatunków szczególnie podatnych na wymieranie:
●
- niskie tempo reprodukcji
●
- wysoka pozycja w łańcuchu pokarmowych
●
- duże rozmiary ciała
●
- wysoka specjalizacja występowania
●
- ograniczone areały występowania
●
- konkurowanie z człowiekiem o te same zasoby pokarmowe
●
- brak możliwości migracji
Klasyfikacja zagrożonych gatunków rośln
i zwierząt w Polsce

Ex (ang. extinct) - wymarłe (31 gat. roślin i 2 gat. zwierząt);

Ew (ang. extinct in the Wild) – rośliny wymarłe w stanie dzikim (7 gatunków);

EXP (ang. extinct in Poland) – zwierzęta zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe (14 gatunków);

CR (ang. critically endangered) – gatunki krytycznie zagrożone (74 gat. roślin i 22 gat. zwierząt);

EN (ang. endangered) – gatunki silnie zagrożone ( 59 gat. roślin i 24 gat. zwierząt);

VW (ang. vulnerable) – gatunki wysokiego ryzyka (102 gat. roślin i 15 gat. zwierząt);

LR (ang. lower risk) – rośliny niższego ryzyka – 21 gatunków;

NT (ang. near threatened) – zwierzęta niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (30 gat.);

DD (ang. data deficient) – kategoria przejściowa, 2 gat. roślin;

LC (ang. least concern) – zwierzęta na razie nie zagrożone wyginięciem , ale wpisane do czerwonej
księgi, 23 gat. zwierząt;
Gatunki zwierząt

Wymarłe: EX – gatunki wymarłe :tarpan, tur.

XP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (14 gatunków) np.
Drop, sęp płowy, pustułeczka

CR – gatunki skrajnie zagrożone (22 gatunki),Głuszec ,kozica, kraska,
kulon, orlik grubodzioby, orzełek włochaty, rybitwa czubata, rybitwa
popielata, sokół wędrowny, świstun, wąż Eskulapa, żołędnica.

EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (24 gatunki) batalion,
cietrzew, suseł perełkowany, koza złotawa, minóg morski, nocek łydkowłosy,
orzeł przedni, podgorzałka, świstak, troć jeziorowa, zając bielak, żółw
błotny, żbik, żubr.

VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (15 gatunków), m.in.
gniewosz plamisty, minóg rzeczny, piekielnica, sowa błotna, wodniczka.

Gatunki zwierząt

NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (30 gatunków), m.in.
piskorz, ryjówka średnia, ryś, wilk, niedźwiedź;

LC – gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane
do Czerwonej Księgi (23 gatunki), m.in. morświn, mroczek
posrebrzany, rzęsorek mniejszy, traszka karpacka, podkowiec duży.

Galeria
Drop
Tur
Tarpan
Pustułeczka
Wąż Eskulapa
Galeria
Suseł Perełkowany
Rybitwa Popielata
Sokół wędrowny
Sowa błotna
Żbik Europejski
Galeria
Niedźwiedź
Wilk szary
Ryś europejski
Morświn
Cele ochrony przyrody w Polsce zawarte
w aktach prawnych

Zgodnie z obowiązującą aktualnie Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody celem ochrony przyrody w Polsce jest]:

utrzymanie stabilności ekosystemów i trwałości procesów ekologicznych;

zachowanie różnorodności biologicznej, w tym zapewnienie ciągłości istnienia
wszystkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami;

ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach;

utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;

zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;

kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez
działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną.
Powody ochrony przyrody w Polsce

Do najważniejszych powodów, dla których stosuje się ochronę
przyrody, należą :

gospodarcze – aby pozyskiwać surowce i rozwijać gospodarkę,

przyrodniczo-naukowe – aby badać gatunki dla młodszych pokoleń;
aby tworzyć leki,

społeczne – aby odpoczywać,

historyczno-naukowe – dla pokoleń.

natury estetycznej (rekreacyjne) – aby podziwiać i móc odpocząć,
Formy ochrony przyrody
w Polsce
Parki Narodowe w Polsce

Park narodowy – obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do
naturalnego, objęty ochroną prawną.

Najstarszy - Białowieski P.N.
Najmłodszy - P.N. Ujście Warty
Największy - Biebrzański P.N.
Najmniejszy - Ojcowski P.N.
23
Parki narodowe w Polsce
Przykłady zasad w Parku Narodowym

1. Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych.
2. Nie niszcz i nie zbieraj roślin w tym owoców runa leśnego.
3. Nie chwytaj i nie płosz zwierząt.
4. Na rowerze poruszaj się tylko po wyznaczonych do tego celu
drogach.
5. Uprawianie sportów zimowych może odbywać się tylko po
wyznaczonych do tego celu terenach.
6. Po polskiej stronie obowiązuje zakaz wprowadzania psów na
całym obszarze; na czeskiej stronie psy muszą być prowadzone
na smyczy.
7. Zachowuj się cicho, nie krzycz, nie używaj odbiorników
radiowych.
8. Nie biwakuj i nie pal ognia.
9. Zabronione jest zbieranie i wydobywanie skał i minerałów.
Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe na Mazowszu

Brudzeński;

Nadbużański;

Chojnowski;

Kozienicki;

Mazowiecki.
Park krajobrazowy – wielkoobszarowa forma ochrony
przyrody tworzona ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu ich
zachowania i popularyzacji w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
Przykładowe zasady Brodnicki Park
Krajobrazowy

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody – obszarowa forma ochrony przyrody w Polsce. Podobne
pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych
krajach na świecie.
1481
Rezerwaty Przyrody na Mazowszu

rezerwat przyrody Bagno Jacka;

rezerwat przyrody Bagno Pogorzel;

rezerwat przyrody Baranie Góry;

rezerwat przyrody Barania Ruda];

rezerwat przyrody Bartnia;

rezerwat przyrody Biele;

rezerwat przyrody Biele Chojnowskie;

rezerwat przyrody Bocianowskie Bagno;

rezerwat przyrody Bojarski Grąd.
188
Zasady w Rezerwacie Przyrody

Na obszarze rezerwatu przyrody obowiązują następujące zakazy:

Budowy lub przebudowy obiektów budowlanych urządzeń technicznych, z
wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;

Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub
niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego
płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd,
legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

Polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;

Pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów;

Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i
dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów
i składników przyrody;

Zmiany stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
Pomnik Przyrody

36293
Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych,
zabytkowych, kulturowych i innych.
Krzywy las
Międzyzdroje
Dąb Bartek
Natura 2000

Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii
Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite
prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.
Natura 2000
Natura 2000
Możliwości udziału społeczeństwa w procesach wyznaczania
i ochrony obszarów sieci Natura 2000:
•
udział w wyznaczaniu i powoływaniu obszarów Natura 2000;
•
współpraca na etapie przygotowywania i zatwierdzania planów ochrony
i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000;
•
udział w realizacji działań ochronnych i przyjazne środowisku
gospodarowanie na obszarach Natura 2000;
•
pełnienie funkcji strażniczych na obszarach Natura 2000 (w tym
występowanie na drogę prawną w sprawach związanych z
powoływaniem i ochroną tych obszarów).
Zasady gospodarowania na terenach
natury 2000

Generalne zasady postępowania (w tym gospodarowania) na obszarach Natura
2000 zostały zapisane w ustawie o ochronie przyrody. Dotyczą one zakazu
działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególności mogących:

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000,

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami.
Różnorodność biologiczna

„Różnorodność biologiczna” to termin, którym
posługujemy się, aby oddać całe bogactwo świata
przyrody. Składają się na nie zwierzęta, rośliny,
ich siedliska oraz geny.
Prawo Łowieckie i reintrodukcja

Prawo łowieckie – dział prawa administracyjnego.
Obejmuje przepisy regulujące planowe gospodarowanie,
tj. hodowlę i ochronę zwierzyny łownej, racjonalne planowanie oraz
wprowadzanie zwierzyny łownej do obrotu gospodarczego. Prawo, które
odnosi się do pracy myśliwych czy leśniczych.

Reintrodukcja – w biologii termin określający ponowne wprowadzenie na
stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam
żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Reintrodukcja jest środkiem
do restytucji gatunku, tj. odbudowania jego populacji.
Różnorodność biologiczna w Polsce

W Polsce różnorodność biologiczna jest kształtowana przez:

stosunkowo dużą powierzchnię lasów- 9,1 mln ha,

obszarów wodno-błotnych- 1,8 mln ha,

obszary rolnicze.

Rzadko występujące oraz zagrożone w skali europejskiej siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin
i zwierząt podlegają ochronie na mocy Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce jest to:

80 typów siedlisk przyrodniczych,

92 gatunki roślin, w tym 7 gatunków, które można pozyskiwać,

143 gatunki zwierząt (bez ptaków), w tym 20 gatunków, które można pozyskiwać.

Dyrektywa Siedliskowa nakazuje nadzorowania stanu ochrony powyższych siedlisk i gatunków
poprzez monitorowanie ich aktualnego stanu zachowania, a także perspektywy ich ochrony w
przyszłości.
Dyrektywa …

Dyrektywa ptasia ta jest najstarszą regulacją wspólnotową w dziedzinie
ochrony przyrody. Ustanawia ona system ochrony gatunków dzikiego ptactwa,
występujących naturalnie na europejskim terytorium państw członkowskich
oraz wprowadza zakaz niszczenia i zanieczyszczania naturalnych siedlisk
ptaków, płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa przez człowieka, niszczenia
ich gniazd, wybierania jaj oraz handlu żywymi lub martwymi okazami ptaków.
Dyrektywa zezwala na polowanie tylko określonych gatunków ptaków.

Dyrektywa siedliskowa ta jest najstarszą regulacją wspólnotową w dziedzinie
ochrony przyrody. Ustanawia ona system ochrony gatunków dzikiego ptactwa,
występujących naturalnie na europejskim terytorium państw członkowskich
oraz wprowadza zakaz niszczenia i zanieczyszczania naturalnych siedlisk
ptaków, płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa przez człowieka, niszczenia
ich gniazd, wybierania jaj oraz handlu żywymi lub martwymi okazami ptaków.
Dyrektywa zezwala na polowanie tylko określonych gatunków ptaków.
Wilk( łac. Canis lupus )

Wilk jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem średniego ryzyka, objęty ścisłą
ochroną w Polsce. Należą do rodziny psowatych. Wilki żyją w stadach zwanych
watahami liczącymi ok. 20 osobników. Na czele stada stoi samiec i samica
alfa, jedyna para, która może się rozmnażać, a ich potomstwem opiekują się
wszystkie dorosłe osobniki. Gody wilków występują raz na rok(ruja) na
przełomie zimy i wiosny. Wilki porozumiewają się ze sobą warcząc, piszcząc,
szczekając i wyjąc. W Polsce żyje ok. 600 osobników, występujących głównie
w Karpatach. Żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi
(jelenie, dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną, a
jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada.
Czasami zjadają roślinność np. jagody.
https://www.youtube.com/watch?v=RTpCO_GaTiM
Ciekawostki
Kary wymierzane w wilczym systemie
wychowawczym są symboliczne i polegają między
innymi na wkładaniu łba w rozwarty szeroko pysk
zastępcy przywódcy stada.
Chór wilczych głosów jest słyszalny z odległości
około dwóch kilometrów.
Galeria
Niedźwiedź brunatny

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) jest zwierzęciem bardzo
charakterystycznym i dzięki grubej, brązowej sierści, mimo iż jest dużym
drapieżnikiem, od zawsze wzbudza sympatię - szczególnie w Polsce, gdzie
występuje jako jedyny gatunek z rodziny niedźwiedziowatych. Jak wcześniej
wspomniano, jest to potężne zwierzę - dorosłe osobniki ważą nawet do 800
kg. Według oszacowań Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
obecnie w południowo - wschodniej Polsce, głównie w Bieszczadach, Beskidzie
Niskim i na Pogórzu Przemyskim bytuje ok. 150 tych drapieżników. niedźwiedzie
brunatne zjadają łososie i inne ryby oraz np. miód. Żywią się także ssakami,
jak łosie i jelenie, gryzoniami, ptakami, ptasimi
jajami, owocami, nasionami, grzybami, dżdżownicami, ślimakami, a w
przypadku braku innego pożywienia także trawą. W trakcie rui, trwającej 10-30
dni, samica kopuluje z wieloma samcami. Okres rozrodczy trwa od maja do
lipca. Niedźwiedzie legowisko to gawra, w której przebywa od końca listopada
do początku lutego. Objęty ochroną w Polsce.
Ciekawostki

Niedźwiedzie mogą ławo stać się ofiarami ludzkiej niefrasobliwości.
Porzucone przez turystów resztki pożywienia, czy też niezabezpieczony
śmietnik, stanowią duże zagrożenie dla tych zwierząt.

- Niedźwiedź brunatny najliczniej występuje na terenie Rumunii, gdzie żyje
ok. 5500 osobników tego gatunku.

Wojtek (ur. w 1941 w pobliżu Hamadan w Persji, zm. 2 grudnia 1963
w Edynburgu) – syryjski niedźwiedź brunatny adoptowany przez żołnierzy 22
Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym
przez gen. Władysława Andersa. Niedźwiedź brał udział w bitwie o Monte
Cassino.
Galeria
Drop
●
●
●
●
Drop (Otis tarda) – gatunek dużego ptaka z rodziny dropi (Otididae),
Olbrzymi ptak, jeden z największych i najcięższych ptaków w Europie Wysokie na
metr i więcej, niektóre samce ważą ponad 20kg i rozpościerają swoje skrzydła na
blisko 2,5m. Mimo to potrzebują zaledwie kilku kroków rozbiegu, aby wznieść się
w powietrze.
Od XVII do XIX wieku drop gnieździł się na znacznych obszarach kraju, ale pod
koniec XIX w. ptak ten zaczął znikać z rejonów wschodnich; W latach 30. XX w.
odnotowano około 600-700 osobników na terenie województw zachodnich. W 1958
r. – 432 sztuki. W latach 1962–1979 gatunek występował już tylko w okolicach
Pyrzyc i Słubic (1962 – 305 sztuk, 1975 – 123 sztuki, 1979 – 25 sztuk). W 1980 roku
odnotowano jedynie 16 ptaków na 4 stanowiskach lęgowych. W 1986 r. tylko na
jedno stanowisko w Parnicy koło Pyrzyc. W styczniu 2016 roku zaobserwowano
jednego ptaka w Małopolsce .
W 1989 roku padł ostatni polski drop. Na przełomie 2015 i 2016 roku, dropia
zaobserwowano na polach uprawnych między Cichawą a Grodkowicami[
Głuszec
https://www.youtube.com/watch?v=ankib0aUkVw

Głuszec zwyczajny, głuszec (Tetrao urogallus)

To największy ptak grzebiący Europy, „ kurak leśny”. Dawniej powszechnie
występował na terenie całego kraju. Obecnie szacuje się liczebność na ok.
500 -700 osobników. Prowadzi się proces reintrodukcji tego pięknego ptaka
(np.. hodowla wolierowa w Jaworzynce w Beskidzie Śląskim, czy na niewielką
skalę Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie).
Tur

Już w 1931 r. zoo Lutz Heck oraz jego brat Heinz Heck, wraz z bratem
podjęli prace „hodowlane” nad odtworzeniem dzikiego tura. Zwierzęta te
zasiedliły m.in.. Puszczę Białowieską. Podobne utrzymywane są do dzisiaj w
niektórych zwierzyńcach w Niemczech, Holandii, Francji i Belgii pod nazwą
bydło Hecka .
●
W 2006 r. rozpoczęła działalność Polska Fundacja Odtworzenia Tura.
●
Uczeni badają materiał genetyczny i w oparciu o to chcą odtworzyć tura.
●
●
dużo odcinków DNA, w tym tego pochodzącego z jąder komórkowych, a to
rzadko się udaje przy wymarłych organizmów.
Podobne prace trwają m.in. we Włoszech
Galeria
Tarpan
●
●
●
●
Tarpan (Equus gmelini) – gatunek dzikiego konia. Zamieszkiwał obszary leśne Europy.
Przez niektórych badaczy jest uważany za jednego z przodków konia domowego.
Tarpany przetrwały do ok. 1780 -86 roku ma terenie puszczy Białowieskiej. Zostały
odłowione i umieszczone w zwierzyńcu hrabiów Zamoyskich koło Biłgoraju. Ostatnie
tarpany wymarły na stepach Ukrainy (ostatnie gatunki dzikich koni wymarły tam na
początku lat 80. XIX wieku)
.W 1808 roku z powodu panującej biedy zostały one rozdane okolicznym chłopom,
tam w wyniku krzyżowania z lokalnymi końmi wykształciła się rasa nazwana przez
prof. Vetulaniego konikiem polskim[2]. Naukowiec ten rozpoczął w 1936 roku pracę
nad odtworzeniem dzikich tarpanów leśnych w Puszczy Białowieskiej na bazie
koników polskich. W czasie II wojny światowej hodowla została zniszczona, a część
koników wywieziono do Niemiec.
W 1949 ocalałe koniki trafiły do Popielna, tam w Instytucie Genetyki i Hodowli
Doświadczalnej PAN , gdzie do dziś bada się je i prowadzi hodowlę. Można je oglądać
na otwartej przestrzeni
Konik polski

Konik Polski często nazywany potocznie tarpanem . Nazwę "konik polski"
utworzył profesor Tadeusz Vetulani. Rasa konik polski wykazuje bardzo duże
podobieństwo do wymarłego dzikiego konia tarpana, lecz nie jest genetycznie
tą samą rasą (chociaż poza Polską, koniki polskie bywają określane mianem
tarpan).

Cechy – niewielki koń ;ok. 130 cm w kłębie; Maść myszata. Na grzbiecie
ciemna, wyraźna pręga przebiegająca wzdłuż kręgosłupa oraz pręgowane nogi,
co jest typowe dla ras prymitywnych (np.. Koń Przewalskiego) Grzywa krótka i
stojąca.
Pustułeczka
Pustułeczka (Falco naumanni)
W Polsce uznany za gatunek wymarły. Natomiast w cieplejszych krajach, jak w Austrii i na
Węgrzech, kilkanaście lat temu dość często była widywana niestety obecnie trwa wymieranie
ptaka. Wyjaśnieniem jest stosowanie w rolnictwie środków ochrony roślin. ( Gatunek
wymieniony również w Dyrektywie ptasiej). Niewielki ptak drapieżny, południowy, wędrowny.
Długość ok. 28-30 cm. Waga – samicy do 210 , samca ok. 140 / u ptaków drapieżnych samice są
większe/ pododna do pustułki/
Gniazduje, często kolonijnie, na skałach i budynkach w pobliżu terenów
otwartych
Suseł moręgowany
●
●
●
Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) – nieduży gryzoń z rodziny
wiewiórkowatych zamieszkujący tereny Europy Środkowej i Wschodniej. W
Polsce susła moregowanego uznano za gatunek „prawdopodobnie zanikły”.
Główną przyczyną wymierania susła w Polsce była likwidacja dużych obszarów
pastwisk i ugorów, a także fragmentacja krajobrazu i przerwanie korytarzy
ekologicznych. W latach 2005-2008 rozpoczęto reintrodukcję gatunku,
głównie prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra”,
a obszar „Kamień Śląski” został utworzony specjalnie dla ochrony tego
gatunku.
(monitoring potwierdził pojawienie się potomstwa. Badania w 2012r.
Wskazują na obecność 770 nor.
Żubr

Żubr europejski] (Bison bonasus) –
gatunek łożyskowca z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych. Obecnie
w Polsce liczba osobników wynosi ok. 1400 Prawie połowa polskiej wolnej
populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej, ponadto dzikie żubry w
Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy
Boreckiej, w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego. Żubry zjadają wiele
gatunków roślin. Podstawę diety stanowią rośliny zielne i trawy, zimą
żołędzie. Ruja u samic występuje najczęściej od sierpnia do października, w
tym czasie samiec przebywa wraz z partnerką, odpędzając potencjalnych
rywali.
Gniewosz plamisty

Gniewosz plamisty, miedzianka (Coronella austriaca) – gatunek
niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Odżywia się prawie
wyłącznie jaszczurkami (głównie Lacertidae), w tym także padalcami,
niekiedy osobnikami tego samego gatunku. Jest jajożyworodny okres
rozrodczy odbywa się w kwietniu i maju. W Polsce jest pod ochroną.
Orlik grubodzioby

Orlik (Clanga clanga) duży drapieżny ptak z rodziny jastrzębiowatych.

W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą, wymaga ochrony czynnej. Wokół
gniazd orlików grubodziobych tworzy się obszary ochronne od 200 do 500 m.
Podbierane są też drugie pisklęta i wychowuje się je w niewoli. Status ten
wynika ze skrajnie niewielkiej populacji i zmian środowiska, gdzie dochodzi
do osuszania terenów podmokłych.
Sokół wędrowny

Sokół wędrowny (Falco peregrinus) średni ptak drapieżny z rodziny
sokołowatych. W Europie (w tym w Polsce) był powszechnie występującym
gatunkiem. Niestety na skutek skażenia środowiska dramatycznie malała
liczebność. Aktualnie szacuje się, że jest ich ok 700par. Na szeroką skalę
prowadzi się, z sukcesem reintrodukcję sokoła. ( Programu Restytucji
Populacji Sokoła Wędrownego w Polsce).
Sokolnictwo

Sokół wędrowny – w czasie polowania , wzlatuje wysoko ponad swoją ofiarę –
i spada z szybkością ok. 180 km/h. Przeważnie. Ale jeśli trzeba – będzie
pikować z prędkością 322 km/h. ( oficjalnie zarejestrowana prędkość). Jest
szybki i zwinny, jak jego ofiary. Dlatego jest często wykorzystywany w
sokolnictwie.
Żbik europejski

Żbik europejski (Felis silvestris) – drapieżny ssak, z rodziny kotowatych, Żbiki
żywią się małymi ssakami, gryzoniami, rybami, żabami, a małymi sarnami,
czy jelonkami. Gęste, najchętniej górskie kompleksy leśne. W polskich
Karpatach szacuje się liczebność na ok. 200 osobników). Według części
naukowców cześć żbików to mieszańce z kotami domowymi -)
Ryś euroazjatycki

Ryś eurazjatycki (Lynx lynx) jest największym europejskim kotem i trzecim po
niedźwiedziu i wilku ssakiem drapieżnym, występującym na terenie Europy;
jest samotnikiem; NA skutek zmniejszenia powierzchni lasów i polowań
populacja rysia maleje; Polsce występuje zaledwie 200 osobników, w tym
około 40 w Polsce północno-wschodniej. Podjęte są działania służące
przywrócenia tego pięknego drapieżnika naszej naturze...
Born to be free …

●
Największą ostoją rysi w Polsce są Karpaty i Pogórze Karpackie (blisko 120
osobników) oraz puszcze: Białowieska, Knyszyńska i Augustowska (łącznie 80
rysi). Niewielka populacja (około 10-15 osobników) występuje na Mazowszu i
Kujawach. Rysie te pochodzą z reintrodukcji w Kampinoskim PN.
Program reintrodukcji bazuje na metodzie „born to be free” autorstwa dr
Andrzeja Krzywińskiego, powstała w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
Chodzi w niej o to , że w w środku lasu, w buduje się dla rysi woliery, w
których umieszcza się dorosłe osobniki. Młode rodzą się w ciszy lasu, a woliera
jest tak skonstruowana, że młode mogą wydostać się z woliery przez małe
przejścia, zbyt małe aby mogły wydostać się przez nie dorosłe koty.
Jakie zagrożenie według Pani wytwarza
człowiek dla zagrożonych gatunków?
Ludzie kontra zwierzę

Jakie są formy działań prowadzone na celu ochrony
zagrożonych gatunków?

Na całym świecie WWF prowadzi działania na rzecz ochrony
najróżniejszych gatunków. Większość naszych wysiłków
skupiamy na ochronie tzw. gatunków flagowych - takich jak
słonie, niedźwiedzie, tygrysy czy nosorożce. Są to zwierzęta,
które wymagają specjalnych warunków (np. przestrzennych) do
tego, by przetrwać i dzięki temu służą jako „gatunki
parasolowe” – pomagając im pomagamy wielu innym,
zajmującym te same siedliska.

Zagwarantowanie skutecznej ochrony wielu zagrożonym
wyginięciem gatunkom nie byłoby możliwe bez współpracy z
lokalnymi społecznościami. Dlatego kluczowym elementem
działań WWF prowadzonych na rzecz zagrożonych gatunków jest
likwidowanie potencjalnych i rzeczy. konfliktów pomiędzy
ludźmi zwierzętami.
Przede wszystkim problemem jest nielegalny
handel żywymi oraz martwymi okazami, ich częściami
oraz wyrobami z nich wykonanymi. Ogromny problem
stanowi również niszczenie siedlisk zwierząt, poprzez
min. wycinanie lasów. Takim sposobem w wyniku
powstawania ogromnych upraw soi, swój dom traci
jaguar, tapir, mrówkojad wielki, pampasowiec grzywiasty
i pancernik olbrzymi. Tego typu problemy dotykają
większą ilość gatunków. W Polsce podobny problem
dotyczy Puszczy Białowieskiej której grozi wycinka i
swój dom może stracić sóweczka, włochatka, dzięcioł
białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, zgniotek cynobrowy,
ponurek schneidera, rozmiazg kolweński.
Parę pytań …

Jak nazywa się legowisko niedźwiedzia?

Ile jest parków narodowych w Polsce?

Jaka organizacja ma pandę w swoim logo ?

Jakie wyróżniamy dwie metody dyrektywy?

Ile jest rezerwatów przyrody na Mazowszu?, podaj jeden przykład

Czym różni się ochrona ścisła od częściowej ?
Trochę angielskiego …

Species protection is an activity in the field of nature protection, which,
under the relevant legislation aims to ensure the sustainability of plant and
animal species, which live naturally in the wild.

Strict protection - total and permanent cessation of direct human
interference in ecosystems, wildlife components and processes of natural
protected areas, and in the case of species - year-round protection of
individuals belonging to them, and the stages of their development; Partial
protection - protection of species of plants, animals and fungi where it is
admitted to reduce population and to obtain specimens of these species or
parts thereof;

Reintroduction - in biology term for the re-introduction to the original space
of habitat of native species of animals and plants which used to live there,
but were exterminated. Reintroduction is a means to restitute species, ie. to
rebuild its population."
Trochę angielskiego …

Partial protection - protection of species of plants, animals and fungi where it
is admitted to reduce population and to obtain specimens of these species or
parts thereof;

Reintroduction - in biology term for the re-introduction to the original space
of habitat of native species of animals and plants which used to live there,
but were exterminated. Reintroduction is a means to restitute species, ie. to
rebuild its population."Bio-diversity" is a term that we use to give all the
wealth of the natural world. It consists of animals, plants, their habitats and
genes.

Bio-diversity" is a term that we use to give all the wealth of the natural
world. It consists of animals, plants, their habitats and genes.
Dziękuję za uwagę 
Download