Jak powstają nowe gatunki

advertisement
Jak powstają
nowe gatunki
Katarzyna Gontek
Powstawanie gatunków (specjacja)
to proces biologiczny, w wyniku którego powstają
nowe gatunki organizmów. Zachodzi na skutek
wytworzenia się bariery rozrodczej pomiędzy
wyjściowymi populacjami, czyli zaistnieniu zjawiska,
które uniemożliwia między nimi wymianę genów.
Bariera taka powoduje, że nowo powstałe gatunki,
mając teraz odrębne historie i brak wymiany
genów, nagromadzają niezależnie swoiste zmiany
w puli genowej, które w konsekwencji prowadzą
do różnic morfologicznych, fizjologicznych i
behawioralnych.
Ojciec ewolucji
Karol Robert Darwin żył w XIX w. Był
angielskim przyrodnikiem oraz twórcą
teorii ewolucji biologicznej zwanej
darwinizmem. Studiował medycynę,
teologię oraz geologię, zoologię
i botanikę na uniwersytetach
w Edynburgu i Cambridge. W czasie
5-letniej podróży dookoła świata zebrał
zbiory zoologiczne, botaniczne
i geologiczne. Zdobyte materiały, jego
doświadczenia i obserwacje stały się
podstawą dorobku nauki i ukształtowały
jego myśl ewolucyjną.
Podróże i spostrzeżenia
Darwina
W 1831 roku dwudziestodwuletni Karol
Darwin otrzymał propozycję wyruszenia
dookoła świata. Jednym z najbardziej
intrygujących zwierząt dla Darwina były
zięby z Wysp Galapagos: 14 gatunków
ptaków rozrzuconych po wyspach, każdy
mający szczególne cechy. Obserwując
zięby Darwin doszedł do wniosku, że
wszystkie te gatunki są do siebie bardzo
podobne, jakby pochodziły od wspólnego
przodka.
Na początku stulecia francuski przyrodnik
Jan Lamarck ogłosił teorię, w której
sugerował, że pojedyncze osobniki
nabywają w ciągu życia cechy pozwalające
na przystosowanie się do środowiska, w
którym żyją. Darwin odrzucił teorię
Lamarcka, gdyż takie nabyte przystosowanie
nie może być przekazywane potomstwu.
Teoria ewolucji
Karol Darwin wyjaśnił największą zagadkę
biologii – w jaki sposób powstają nowe
gatunki. W roku 1859 Darwin przedstawił
światu tajemnicę. Pracował nad nią długo,
dwadzieścia lat. Nikt przed nim nie potrafił
wyjaśnić, jak powstawały nowe gatunki na
Ziemi.
Darwin zaproponował teorię opartą na fakcie:
młode zwierzęta są produkowane w wielkiej
liczbie lecz większość z nich ginie, zanim
osiągnie dojrzałość płciową. Darwin zauważył
również, że wszystkie zwierzęta powstałe w
wyniku rozmnażania płciowego wykazują
zmienność ubarwienia, kształtu, zachowania i
wielu innych cech. Niektóre z tych cech
pomagają, inne przeszkadzają w walce o
przetrwanie. Aby miało to jakikolwiek wpływ na
ewolucję, korzystne cechy muszą być
przekazywane następnym pokoleniom. Darwin
wierzył, że rzeczywiście ma to miejsce i chociaż
nie miał żadnego pojęcia o prawach genetyki
jego intuicja go nie myliła.
Według teorii Darwina, zięby z Galapagos
powstały wskutek zróżnicowanego
przetrwania i rozmnażania się osobników
posiadających korzystne cechy.
Zastanawiał się jednak, dlaczego powstało
aż tyle gatunków? Na odpowiedź trafił na
wyspach Galapagos.
Według teorii występujące na różnych wyspach
różne gatunki zięb powstały w ten sam sposób,
ale różne gatunki zięb na tej samej wyspie
wykształciły się wskutek kolonizacji różnych
środowisk i modyfikacji, przystosowujących ptaki
do lokalnych warunków danego środowiska.
Tak więc populacja zięb żerująca na kaktusach
powstała w inny sposób niż populacja żyjąca w
zadrzewieniach. Na samym początku te dwie
rasy mogły się ze sobą krzyżować do pewnego
stopnia, ale różnice w zachowaniu się
osobników z różnych grup stopniowo
ograniczały ten proces, aż do powstania
bariery genetycznej, która uniemożliwiła
krzyżowanie się osobników z różnych grup
środowiskowych. Od tej pory zaczęły być one
odrębnymi gatunkami.
Darwin sformułował cztery
główne twierdzenia:
świat istot żywych nie jest niezmienny
 proces zmian jest ciągły i stopniowy
 wszystkie gatunki są ze sobą
spokrewnione
 zmiany ewolucyjne są wynikiem doboru
naturalnego.

W 1858 roku Karol Darwin
wydał dzieło pt.
„O powstawaniu
gatunków”, w którym opisał
swoją teorię wyjaśniającą
mechanizmy ewolucji.
Schemat ilustruje przebieg
procesu ewolucyjnego i
wyraża ideę historii gatunkowej
– według: K. Darwina
Dziękuję za
uwagę
Download