Oddziaływanie na środowisko – występujące gatunki

advertisement
7.11. Oddziaływanie na środowisko – występujące gatunki chronione
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, nasz kraj
zobowiązany został do wyznaczenia na swoim terytorium obszarów
podlegających ochronie dla ptaków i obszarów ochronnych siedlisk
przyrodniczych oraz pewnych gatunków roślin i zwierząt. Na terenie gminy
Zagnańsk wyznaczono dwa obszary planowane do objęcia ochroną w formie
specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Są to Lasy Suchedniowskie PLH
260010 (z Shadow List 2004) oraz Dolina Krasnej PLH 26001 (z listy rządowej
2004)
położone
na
terenie
Suchedniowsko-Oblęgorskiego
Parku
Krajobrazowego. Planowana inwestycja polegająca na budowie zbiornika
wodnego oddalona jest o około 3 kilometry od krańców w/w obszaru.
NATURA 2000
Do ważnych dla Europy gatunków zwierząt (z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej i Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe)
zaliczamy: zalotka większa, czerwończyk nieparek, modraszek telejus, trzepla
zielona, wydra, nocek duży, bóbr europejski, cietrzew (podgatunek
kontynentalny), błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian czarny, bocian biały,
bąk. Ponadto do gatunków podlegających ochronie na danym obszarze
zaliczamy m.in.: ptaki (derkacz, lelek, orlik krzykliwy, wodniak, kropiatka,
świerszczak, strumieniówka, dziwonia, żuraw, trzmielojad, kobuz), ssaki
(ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, łoś, badylarka – najmniejszy z gryzoni, jeż,
łasica, tchórz, piżmak, orzesznica), owady (ważka trzepla zielona, motyle: paź
żeglarz, modraszek alkon, modraszek telejus, czerwieńczyk nieparek, niestrzęp
głogowiec, pająki - tygrzyk paskowaty, drapieżne chrząszcze: biegacz skórzasty,
biegacz zielonozłoty Carabus auronitens), płazy (traszka grzebieniasta, traszka
zwyczaja, żaby: trawna, moczarowa, śmieszka, jeziorowa, ropucha szara,
ropucha paskówka, kumak nizinny; grzebiuszka ziemna), gady (jaszczurka
zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata). Celem
wyznaczenia obszarów Natura 2000 jest ochrona cennych, pod względem
przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej. Na
terenach w/w żyją gatunki flory i fauny podlegające ochronie. Planowany
zbiornik na rzece Krasna w miejscowości Szałas oddalony jest o około 4
kilometry od w/w obszaru.
Na omawianym terenie występują cztery gatunki roślin podlegające ochronie
częściowej, są to: kruszyna pospolita (Frangula alnus), pierwiosnka lekarska
(Primula veris), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) oraz kalina
koralowa (Viburmum opulus). Z gatunków ściśle chronionych występują:
stoplamek krwisty (Dactylorhioza incarnata), stoplamek szerokolistny
(Dactylorhioza maialis) oraz kosaciec syberyjski (Iris sibirica) – w ramach
inwentaryzacji przyrodniczej natrafiono na pojedyncze egzemplarze w/w roślin.
Nie stwierdzono obecności chronionych gatunków fauny. W celu zmniejszenia
negatywnego wpływu ludzi (turystów i wczasowiczów) na tereny położone w
pobliżu należy odpowiednio wyznaczyć i oznakować teren rekreacji i
wypoczynku. Zbiornik wodny będzie korzystnie wpływał na przebywanie
ptactwa wodnego – planowana wyspa na zbiorniku, która będzie ostoją dla
ptactwa wodnego. Obsadzenie wyspy odpowiednią roślinnością, służyć będzie
jako miejsce lęgów, odpoczynku oraz pierzenia się różnych gatunków ptaków. Z
uwagi na to, iż projektowany zbiornik płożony będzie na terenie
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, wskazane jest aby na
teren projektowanej wyspy nie w wprowadzać gatunków obcych. W związku z
powyższym zaleca się obsadzić wyspę następującymi gatunkami roślin:
wierzba, wiklina, jeżyna, dzika róża. Ponadto na powstałej wyspie na pewno
pojawią się pokrzywa zwyczajna oraz pnącza chmielu zwyczajnego.
Planowana inwestycja zmienia charakter kilkunastohektarowego obszaru
położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Tereny w górę i w dół rzeki
zachowują swój pierwotny ekosystem – prowadzenie prac ziemnych
z odpowiednim rozłożeniem w czasie powinno umożliwić migrację drobnych
ssaków, gadów, płazów i owadów na siedliska położone w bezpośrednim
sąsiedztwie zbiornika. W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego
oddziaływania planowanej inwestycji na gatunki zwierząt występujących na
danym terenie.
Download