Załącznik 3 ASPEKTY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

advertisement
Załącznik 3
ASPEKTY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ: KOMPOZYCJA, STRUKTURA
ORAZ KLUCZOWE PROCESY
Kompozycja
Minimalna zdolna do życia populacja:
a.
b.
c.
d.
Kształtowana przez:
Selektywne usuwanie jednego lub kilku
gatunków jako rezultat działalności
związanej z rybołówstwem,
Prawnie chronione
leśnictwem, łowiectwem, zbieractwem
odmiany/uprawy/rasy roślin
roślin (w tym żywych botanicznych i
uprawnych oraz / lub udomowionych
zoologicznych zasobów);
zwierząt oraz zwierząt z nimi
spokrewnionych, geny lub genomy o
społecznym, naukowym i
Fragmentacja ich siedlisk prowadząca
ekonomicznym znaczeniu
do izolacji reprodukcyjnej;
Prawnie chronione gatunki
Ptaki migrujące, migrujące ryby,
Wprowadzanie genetycznie
gatunki chronione przez CITES;
modyfikowanych organizmów, które
Nie podlegające prawnej ochronie, ale
mogą dokonać transferu transgenów do
zagrożone wyginięciem gatunki
odmian / gatunków roślin uprawnych /
(patrz: Czerwona Lista Zagrożonych
rasy roślin uprawnych oraz / lub
Gatunków IUCN); gatunki, które są
udomowionych zwierząt oraz zwierząt
ważne dla miejscowych źródeł
z nimi spokrewnionych;
utrzymania oraz ze względów
kulturowych.
Zakłócenia lub zanieczyszczenia;
Przebudowa lub redukcja siedlisk;
Wprowadzanie (nieendemicznych)
drapieżników, konkurentów lub
pasożytów gatunków chronionych.
Struktura
Kształtowana przez:
Zmiany dotyczące struktury przestrzennej lub Wpływy działalności podejmowanej przez
czasowej, w skali odpowiednich obszarów, człowieka na podobną lub większą skalę, jak
takich jak:
dany obszar. Na przykład, poprzez emisje na
danym obszarze, zmiana kierunku przepływu
wody na tym obszarze, wydobycie wód
a. Obszary prawnie chronione;
b. Obszary zapewniające istotnie usługi gruntowych ze wspólnej formacji wodonośnej,
zakłócenia wywołane hałasem lub światłem,
ekosystemowe, takie jak: (i)
zanieczyszczenie przez powietrze itp.;
utrzymywanie różnorodności na
wysokim poziomie (gorące miejsca),
duże liczby endemicznych lub
zagrożonych gatunków, wymagane
przez gatunki migrujące; (ii) usługi o
znaczeniu społecznym,
ekonomicznym, kulturowym lub
naukowym; (iii) lub też usługi
wsparcia związane z kluczowymi
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
procesami ewolucyjnymi lub
biologicznymi.
Struktura łańcucha pokarmowego oraz
interakcja:
Wszystkie wpływy, o których mowa w
przypadku kompozycji mogą prowadzić do
zmian w łańcuchu pokarmowym, jednakże
Gatunki lub grupy gatunków spełniają pewne tylko w przypadku, gdy doświadcza jej cały
gatunek (lub grupa funkcjonalna). W tym
role w łańcuchu pokarmowym (grupy
przypadku wymagana jest specjalistyczna
funkcjonalne); zmiany w składzie
gatunkowym nie koniecznie muszą prowadzić wiedza ekologiczna.
do zmian w łańcuchu pokarmowym, tak długo
jak funkcje są przejmowane przez inne
gatunki.
Obecność gatunków kluczowych:
Wszystkie wpływy, o których mowa w
przypadku kompozycji, wpływają
Gatunki kluczowe bardzo często samodzielnie bezpośrednio na gatunki kluczowe. Jest to
zasadniczo nowa, ale bardzo szybko
reprezentują dany typ funkcjonalny (lub
rozwijająca się dziedzina wiedzy ekologicznej.
funkcję) w łańcuchu pokarmowym.
Przykłady:
Wydry morskie i lasy wodorostów
Słoń i sawanna afrykańska
Rozgwiazda i obszary pływów
Łosoś i las deszczowy strefy
umiarkowanej
Żarłacz w niektórych ekosystemach
morskich
Bóbr w niektórych siedliskach wód
słodkich
Piesek preriowy czarno-ogoniasty i
prerie
Kluczowe procesy (jedynie wybrane
Kształtowane przez:
przykłady)
Modele sedymentacji (transport osadów,
Redukcja osadów przez budowanie tam na
osadzanie oraz narastanie) w ramach stref
rzekach; przerywanie dryfów przybrzeżnych
pływów (namorzyny, zalewy błotne, trawa
przy pomocy budowli skierowanych w morze
morska)
Zależność roślina - zwierzę ze względu na
Selektywne usuwanie gatunków
zapylanie, rozprzestrzenianie się nasion, cykl spowodowane pozyskiwaniem drewna,
żywieniowy na obszarach tropikalnych lasów zbieractwem lub łowiectwem
deszczowych
Powierzchniowa stabilność gleby oraz procesy Nierozważne pozyskiwanie drewna prowadzi
związane z glebą w lasach górskich
do zwiększenia erozji oraz utraty gleby
powierzchniowej
Cykl żywieniowy bezkręgowców oraz
Kwasowość gleby i wód gruntowych
grzybów w lasach liściastych
spowodowana stosowaniem rolniczych
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Wilgoć dostępna dla roślin w niezalesionych
obszarach górskich o dużym nachyleniu
Wypasanie ssaków roślinożernych na
obszarach sawanny
Następstwa po pożarach, oraz zależność od
pożaru w celu zamknięcia cyklu życiowego na
obszarach sawanny
Dostępne elementy składniki pokarmowe oraz
penetracja światła słonecznego w jeziorach
słodkowodnych
Reżim hydrologiczny na obszarach
zalewowych, zalewowych lasach oraz
obszarach wodno-błotnych poddanych
pływom
Permanentne warunki namoknięcia na
obszarach bagnisk torfowych oraz gleb
kwaśnych siarczanowych
środków chemicznych
Nadmierny wypas oraz ubijanie gleby
powodują redukcję ilości wilgoci w glebie
Praktyki związane z hodowlą bydła
Wyeliminowanie pożarów prowadzi do utraty
różnorodności gatunków
Napływ naturalnych nawozów oraz działania
prowadzące do zwiększonego zmętnienia
wody (oczyszczenie dna, emisje)
Zmiany w hydrologii rzek lub rytmie pływów
przez zastosowanie infrastruktury
hydrologicznej lub zmiany kierunku
przepływu wody
Drenaż prowadzi do zniszczenia roślinności
(oraz procesu formowania się torfu), utleniania
warstw torfu oraz w konsekwencji do
obniżania się poziomu gleby; gleby kwaśne
siarczanowe podlegają szybkiemu procesowi
degradacji w przypadku, gdy są utlenianie.
Odparowywanie nadmiaru wody z zbiorników Wejście wody drenażowej do tego typu
wody zasolonej / alkalicznej
zbiorników powoduje zmianę bilansu
wodnego
Całkowita objętość pływu oraz bilans wody Infrastruktura powodująca blokowanie
słonej i słodkiej na obszarze ujścia rzeki
wpływu pływów; zmiany w hydrologii rzek
wpływa na zmianę bilansu solnego ujścia rzeki
Procesy hydrologiczne, takie jak pionowe
Infrastruktura nadbrzeżna, oczyszczanie dna
konwekcje, prądy i dryfy, a także cyrkulacja
poprzeczna na obszarach nadbrzeżnych
Dynamika populacji
Redukcje dotyczące siedlisk prowadzą do
dramatycznej redukcji populacji, a w
konsekwencji do wyginięcia
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Download