ogólnopolski konkurs o poleskim parku narodowym

advertisement
OGÓLNOPOLSKI KONKURS O POLESKIM PARKU NARODOWYM
URSZULIN 26.04.2017
Gimnazja
Organizatorzy: LSCDN o.Chełm, PPN, Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie
Imię i nazwisko (drukowanymi literami) ....................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu: ....................................................................................................
Nazwa szkoły : ......................................................................................................................................... ....................................
Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Przeczytaj wszystkie zadania. Jeśli masz jakieś wątpliwości zgłoś je
przewodniczącemu komisji konkursowej. Na udzielenie odpowiedzi przeznaczono ci 60 minut. Życzymy powodzenia.
1..Co roku - po zimie - tworzą się w Poleskim Parku Narodowym wspaniałe rozlewiska, przyciągające migrujące ptaki wodnobłotne. Wybierz i wpisz do ramki właściwe przykłady ptaków wodno-błotnych.
(4 p.)
bocian czarny, krwawodziób, trznadel, wodnik, pierwiosnek, myszołów, rycyk, kszyk
2. Co to za ptak? Przeczytaj jego opis i wpisz nazwę do ramki poniżej.
(1p)
Ptak z rodziny chruścieli. Dobrze i szybko pływa poruszając rytmicznie głową w przód i tył. Lata stosunkowo szybko, jednak aby
zerwać się w powietrze musi się rozpędzić biegnąc po wodzie i machając skrzydłami.
3. Niezwykle interesujące są w PPN rośliny mięsożerne. W różny sposób przystosowały się do uzupełniania niedoborów azotu,
którego na torfowiskach nie mogą pobrać z gleby. Opisz krótko sposób, w jaki to robią.
(4p)
Aldrowanda:
Pływacze:
Rosiczki:
Tłustosz:
4. Wypisz 4 gatunki roślin, które w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin mają status CR- gatunki krytycznie zagrożone.
5. W 2015r przeprowadzono w Poleskim Parku Narodowym próbę reintrodukcji dwóch gatunków roślin strefy północnej, na
powierzchni 7,38 ha. które przyczynią się do wzmocnienia i zachowania populacji tych gatunków umieszczonych w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin (kategoria zagrożenia EN). Podaj ich nazwy.
…………………………………………………………………………………………………………….
(4p.)
(2p.)
6.. Uzupełnij zdanie. Najliczniej z grzybów chronionych można spotkać w PPN …………………………………………………… .
Jest to grzyb o bardzo charakterystycznym kształcie i intensywnym, słodko-mdłym zapachu.
(1p.)
7. Na obszarze PPN znajdują się cztery z 67 jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Poniższy opis dotyczy
……………………………………………………….
(1p)
Powierzchnia 17 ha z bardzo mulistym dnem sięgającym 17 m głębokości, typowe jezioro dystroficzne. W latach 50. XX w. jezioro
było otoczne ok. 80-150-metrowym pierścieniem splei z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk przejściowych. Od tego
okresu spleja nie przyrosła w sposób znaczący, a na jezioro wkroczyła roślinność nawodna i szuwarowa, zajmując około 30%
poprzedniej tafli.
8. Wśród poniżej wymienionych wybierz i podkreśl dwa właściwe gatunki płazów.
Grzebiuszka ziemna Padalec zwyczajny
Zaskroniec
Jaszczurka
zwyczajny
żyworodna
Traszka
grzebieniasta
(1p.)
Gniewosz plamisty
9. W miejsce kropek wpisz nazwy organizmów opisanych poniżej.
(3p.)
Na łąkach Parku spotykamy chronionego, należącego do największych krajowych pająka. Poluje on głównie na szarańczaki i ważki.
W tym celu jego pajęczyna jest dodatkowo wzmocniona mocniejsza nicią ułożoną w charakterystyczny zygzak.
……………………………………………………
Na torfowiskach możemy spotkać innego dużego pająka, z dwoma charakterystycznymi jasnymi paskami wzdłuż odwłoka. Pająk
ten doskonale pływa i nurkuje, co umożliwia mu chwytanie zdobyczy zarówno nad, jak i pod wodą.
……………………………………………………
Podaj nazwę gromady, do której należą opisane organizmy:
……………………………………………………………………………………………………….
10. Przyporządkuj kategorię zagrożenia do odpowiedniego gatunku gada znajdującego się na Czerwonej liście zwierząt ginących i
zagrożonych w Polsce. Wykorzystaj zapisy w tabeli. Użyj skróty literowe.
(2p.)
Kategorie zagrożeń opracowane przez IUCN
EX
CR
EN
VU
NT
LC
DD
- gatunki
wymarłe i
zanikłe.
- gatunki
krytycznie
zagrożone.
- gatunki silnie
zagrożone wyginięciem.
Żółw błotny
- gatunki wysokiego
ryzyka, narażone na
wyginięcie.
- gatunki niższego
ryzyka, ale bliskie
zagrożenia.
- gatunki niższego
ryzyka - najmniejszej
troski.
- gatunki o
statusie słabo
rozpoznanym.
Gniewosz plamisty
11. Oceń prawdziwość zdań wpisując w drugą kolumnę literę P(prawdziwe) lub F (fałszywe).
Poleski PN nie jest jedynym wodno-torfowiskowym parkiem w Polsce.
Poleski Park Narodowy należy do europejskiej sieci ekologicznej.
Żeremie to miejsce bytowania łosi.
Różanka to ryba będąca pod ochroną w PPN, jest gatunkiem reliktowym.
Żmija zygzakowata nie jest spotykana w PPN.
PPN leży w obrębie tylko jednego województwa.
(6 p.)
12. Ciekawszą grupę roślin w PPN stanowią storczyki. Wymień 4 gatunki storczyków PPN.
( 4p.)
13. Uzupełnij tabelę. Wybierz i wpisz odpowiednie gatunki w odpowiednich kolumnach tabeli.
ryby
ptaki
ssaki
(3p.)
padalec zwyczajny, słonecznica, derkacz, smużka, trzmielojad, strzebla błotna, mopek, traszka grzebieniasta
14. Na terenie PPN stwierdzono 11 gatunków zwierząt bezkręgowych znajdujących się na liście Natura 2000. Uzupełnij zdania
wpisując odpowiednią nazwę gatunkową lub rzędu naturowego bezkręgowca.
Jedynym przedstawicielem mięczaków jest ……………………………………………………………………………… .
Spośród owadów jako jedyny nie jest związany z siedliskiem podmokłym ……………………………………………… .
Trzepla zielona i zalotka większa to przedstawiciele …………..……………………………….……………………..… .
(3p.)
17. Gatunkami reliktowymi określa się:
A.gatunki będące pozostałością większej grupy organizmów lub większego zasięgu tych organizmów
B.gatunki , których występowanie ogranicza się ściśle do określonego, zwykle naturalnego i niewielkiego terytorium
C.organizmy o znacznej tolerancji w stosunku do całokształtu warunków środowiska
D.ogół gatunków roślin zasiedlających określoną niszę ekologiczną.
18. Po raz pierwszy koncepcję utworzenia parku narodowego na Polesiu zgłosił w 1933 roku
….……………………………………………….
prof. Dominik Fijałkowski prof. Władysław Szafer
prof. Tadeusz Wilgat
19. Wybierz właściwe przykłady gatunków roślin i wpisz ich numery do odpowiednich kolumn tabeli.
Gatunki borealne
Gatunki środkowoeuropejskie
Gatunki śródziemnomorskie
(1p)
(1p)
( 3p. )
brzoza niska, rosiczka długolistna grab zwyczajny, kosmatka owłosiona przytulia wiosenna, szałwia okółkowa
20. Torfowiska te zasilane są
wodami powierzchniowymi i gruntowymi, zwykle bogatymi w biogeny
Są to
a) torfowisko wysokie
b) torfowisko niskie
c)torfowiska przejściowe
(2p)
jedynie przez wody opadowe.
Są to:
a)torfowisko wysokie
b)torfowisko niskie
c)torfowiska przejściowe
Download